Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Przondziono"

Wpływ umocnienia odkształceniowego na odporność na korozję elektrochemiczną drutów stosowanych w kardiologii


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu odkształcenia w procesie ciągnienia oraz modyfikacji powierzchni na odporność na korozję elektrochemiczną drutów stosowanych na prowadniki kardiologiczne. Ustalono przebieg krzywej umocnienia drutów ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8. Podano krzywe obrazujące zależność oporu polaryzacji w funkcji odkształcenia w procesie ciągnienia. Dzięki opracowanym zależnościom będzie można przewidzieć, jakimi właściwościami korozyjnymi będzie charakteryzował się drut o żądanej wytrzymałości ciągniony z zadanym odkształceniem. The article presents test results of the effect of strain in drawing process and surface modification on electrochemical corrosion resistance of wires used for cardiological guide wires. The course of flow curve for wires made of stainless steel X10CrNi18-8 was determined. Curves showing polarization resistance as the function of strain in drawing process were presented. Thanks to those formulated relations it will be possible to anticipate corrosion characteristics of wire featuring the required strength, drawn with the set strain. Słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, krzywa umocnienia, korozja elektrochemiczna, opór polaryzacji, prowadnik kardio- logiczny Key words: flow stress, flow curve, electrochemical corrosion, polarization resistance, leader for cardiology S. 664 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 Wprowadzenie. W ostatnim dwudziestoleciu obserwowany jest dynamiczny rozwój kardiologii inwazyjnej. Kardiologia inwazyjna, opierając się na cewnikowaniu serca, pozwala na bardzo dokład- ną ocenę struktur oraz funkcji serca, a tym samym na wybór optymalnej metody leczenia pacjenta. Ustaloną metodą leczenia stabilnej choroby wień- cowej i jej ostrych postaci jest przezskórna angio- plastyka wieńcowa. Angioplastyka wieńcowa jest zabiegiem polegającym na udrożnieniu zwężonej lub nawet zupełnie zamkniętej tętnicy wieńcowej, bez konieczności wykonania zabiegu chirurgicz- nego. J[...]

Wpływ odkształcenia w procesie ciągnienia i modyfikacji powierzchni na właściwości drutów stosowanych na implanty kardiologiczne


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X2CrNi 17-12-2 przeznaczonych do wyrobu implantów kardiologicznych. Testy potencjodynamiczne realizowano w roztworze sztucznego osocza. Doko- nano oceny wpływu umocnienia odkształceniowego w procesie ciągnienia na właściwości korozyjne drutów. Analizowano również wpływ modyfikacji powierzchni drutów metodą szlifowania, elektrochemicznego polerowania i chemicznej pasywacji na ich odporność korozyjną. The study presents the results of electrochemical corrosion tests results for wires made of stainless steel X2CrNi 17-12-2 used for production of cardiological implants. Potentiodynamic tests were performed in artificial blood plasma solution. Evaluation of the effect of work hardening in drawing process on wire corrosion characteristics was made. The effect of surface modification performed by means of grinding, electrochemical polishing and chemical passivation on their corrosion resistance was also analyzed. Słowa kluczowe: kardiologia inwazyjna, implanty kardiologiczne, stal X2CrNiMo 17-12-2, korozja elektrochemiczna w sztucznym osoczu, proces ciągnienia drutów, modyfikacja powierzchni Key words: invasive cardiology, cardiological implants, steel X2CrNiMo 17-12-2, electrochemical corrosion in artificial blood plasma, wire drawing process, surface modification.Wprowadzenie. Za początek inwazyjnych badań kładu krążenia uważany jest zabieg wykonany w 1929 roku przez Forssmanna, a polegający na wprowadzeniu przez żyłę ramienną cewnika Foleya do prawego przedsionka serca. Rozwinięcie tej metody badawczej przez Cournanda i Richardsa zainicjowało cewnikowanie serca jako metody diagnostycznej, niezbędnej do prawidłowego przeprowadzania zabiegów kardiochirurgicznych. Pierwszą koronografię selektywną wykonał Sones w 1958 roku. W latach 60. i 70. XX wieku koronografia zabezpieczała potrzeby dynamicznie rozwijającej się kardiochirurgii tętnic w[...]

KOROZJA GALWANICZNA WYCISKANEGO STOPU MAGNEZU WE43


  W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję galwaniczną stopu magnezu WE43 otrzymanego metodą wyciskania. Odporność na korozję galwaniczną oceniano stosując jako materiały odniesienia: stop aluminium 2017A i stal 8Mn2Si. Badania realizowano przy użyciu potencjostatu VoltaLab PGP 201 firmy Radiometer z zastosowaniem metody Evansa. Testy korozyjne wykonano w roztworze o stężeniu 0,01M NaCl w temperaturze pokojowej. W eksperymencie różnicowano stosunek powierzchni stopów magnezu do stopu aluminium i stali (1:1, 5:1 oraz 10:1). Przeprowadzone badania wykazały, że bardziej korzystnym połączeniem dwóch metali, z punktu widzenia odporności na korozję galwaniczną, jest układ: stop magnezu-stop aluminium, niż układ stop magnezu-stal. Spowodowane jest to mniejszą różnicą potencjałów korozyjnych oraz niższą wartością prądu zwarcia. Słowa kluczowe: korozja galwaniczna, metoda Evansa, stop magnezu WE43, wyciskanie GALVANIC CORROSION OF EXTRUDED MAGNESIUM ALLOY WE43 The study presents the results of galvanic corrosion resistance tests of magnesium alloy WE43 obtained by means of extrusion. Galvanic corrosion resistance was evaluated with application of the following materials as the reference: aluminium alloy 2017A and steel 8Mn2Si. The tests were performed with potentiostat VoltaLab PGP 201 by Radiometer with application of Evans method. Corrosion tests were made in solution with concentration of 0.01M NaCl in room temperature. In the experiment the relation of magnesium alloys surface to the surface of aluminium and steel alloys was differentiated (1:1, 5:1 and 10:1). Performed tests proved that as far as galvanic corrosion resistance is concerned, the system: magnesium alloy - aluminium alloy, is a more favourable connection of two metals than the connection: magnesium alloy - steel. It is caused by a smaller corrosion potential difference and smaller value of short-circuit current. Keywords: galvanic corrosion, Evans method, magnesi[...]

Analiza wpływu warunków tarcia na poszerzenie pasma w procesie jednoprzepustowego płaszczenia drutów dużymi gniotami

Czytaj za darmo! »

Cechy geometryczne taśm zależą od średnicy drutu i jego właściwości oraz parametrów procesu. Płynięcie metalu w kotlinie odkształcenia zależy od: średnicy walców, średnicy drutu i jego własności, wielkości odkształcenia i naciągów oraz warunków tarcia. Zmiany poszerzenia pasma w jednoprzepustowym płaszczeniu drutów w różnych warunkach tarcia opisano z dużą dokładnością za pomocą funkcji. Charak[...]

Metodyka wyznaczenia krzywych umocnienia dla drutów wykonanych ze stali austenitycznych

Czytaj za darmo! »

dla prawidłowego ustalenia wielkości naprężenia uplastyczniającego istotnym zagadnieniem staje się precyzyjne wyznaczenie naprężeń rzeczywistych, jakim podlegają próbki drutu w trakcie realizacji próby rozciągania. zaprezentowane wyniki badań wykazały, w jakim stopniu wielkość naprężenia rzeczywistego, określona dla zakresu odkształceń plastycznych, różni się od naprężeń umownych wyznaczonych w[...]

Badania odporności na korozję elektrochemiczną stopu magnezu aZ31

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną odlewanego i przerabianego plastycznie stopu magnezu AZ31. Pomiary realizowano w roztworze 1,35 % NaCl z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Na podstawie zarejestrowanych krzywych polaryzacji wyznaczono charakterystyczne wielkości opisujące odporność stopu na korozję elektrochemiczną, tj.: potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny, gęstość prądu korozyjnego, a także szybkość korozji. Porównano odporność na korozję wżerową stopu AZ31 w zależności od stanu jego dostawy. The work presents the results of electrochemical corrosion tests of cast and plastic formed magnesium alloy AZ31. The tests were performed in 1,35 % NaCl solution with the use of electrochemical testing system Vol[...]

Zastosowanie EIS do oceny własności fizykochemicznych drutów stosowanych na prowadniki kardiologiczne

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności korozyjnej drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 stosowanych w zabiegach kardiologicznych. Analizowano wpływ umocnienia w procesie ciągnienia oraz modyfikacji powierzchni drutów z uwzględnieniem procesu sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem na ich właściwości korozyjne. Badania realizowano w sztucznym osoczu symulującym środowisko krwi. Dla oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanej stali zastosowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS - Electrochemical Impedance Spectroscopy). Zaproponowanie odpowiednich wariantów obróbki powierzchniowej ma perspektywiczne znaczenie i przyczyni się do opracowania warunków technologicznych o sprecyzowanych parametrach wytwarzania powłok tlenkowych na wyrobach medycznych. Abstract. This study is aimed at evaluation of corrosion resistance of wires made of stainless steel X10CrNi18-8 used in cardiologic treatment. Analyzed factors included impact of hardening in drawing process and modification of wire surface, involving sterilisation process with pressurized water steam, on their corrosion properties. The tests were performed in artificial blood plasma simulating human blood environment. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) was used in order to evaluate phenomena taking place on the surface of the tested steel. Suggestion of proper surface treatment variants is perspective significance and will help to develop technological conditions with specified parameters of oxide coating creation on the surface of medical devices. (Application of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) to evaluation of wires used in cardiology) Słowa kluczowe: stali X10CrNi18-8, sztuczne osocze, pasywacja chemiczna, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna Keywords: X10CrNi18-8 steel, artificial plasma, chemical passivation, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), Wstęp Prowadniki kardiologiczne używane są m.in. w zabiegach elektroterapi[...]

The influence of ethylene oxide sterylization on the corrosion behavior of 18-8 steel for contact with blood

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności korozyjnej drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 stosowanych w zabiegach kardiologicznych. Analizowano wpływ modyfikacji powierzchni drutów z uwzględnieniem procesu sterylizacji w tlenku etylenu na ich właściwości korozyjne. Badania realizowano w sztucznym osoczu symulującym środowisko krwi. Dla oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanej stali zastosowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS - Electrochemical Impedance Spectroscopy). Zaproponowanie odpowiednich wariantów obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem metod elektrochemicznych i chemicznych ma perspektywiczne znaczenie i przyczynia się do opracowania warunków technologicznych o sprecyzowanych parametrach wytwarzania powłok tlenkowych odpornych na działanie czynnika sterylizującego na wyrobach medycznych wykonanych ze stali 18-8 do kontaktu z krwią (Wpływ sterylizacji w tlenku etylenu na procesy korozyjne w stali 18-8 przeznaczonej do kontaktu z krwią). Abstract. This study is aimed at evaluation of corrosion resistance of wires made of stainless steel X10CrNi18-8 used in cardiologic treatment. Influence of modification of wire surface, involving sterilisation process with ethylene oxide (EO) on their corrosion properties, was analyzed. The tests were performed in artificial blood plasma simulating human blood environment. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) was used in order to evaluate phenomena taking place on the surface of the tested steel. Offering specific variants of surface modification with application of electrochemical and chemical methods is of a long-range importance and it contributes to elaboration of technological conditions featurin[...]

Passivation and corrosion behaviours of AISI 316L stainless steel as implant materials in simulated blood environment

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności korozyjnej stali 316L stosowanej w zabiegach kardiologicznych głównie na stenty naczyniowe. Analizowano wpływ elektrochemicznej i chemicznej obróbki powierzchniowej stali z uwzględnieniem procesu sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem na jej właściwości korozyjne. Badania realizowano w sztucznym osoczu symulującym środowisko krwi. W celu zasymulowania warunków występujących w środowisku krwi próbki poddawano ekspozycji w sztucznym osoczu o temperaturze T = 37±1oC przez okres 30. dni. Dla oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanej stali zastosowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS - Electrochemical Impedance Spectroscopy). Zaproponowanie odpowiednich wariantów obróbki powierzchniowej ma perspektywiczne znaczenie i przyczyni się do opracowania warunków technologicznych o sprecyzowanych parametrach wytwarzania powłok tlenkowych na stentach naczyniowych. (Ocena odporności korozyjnej stali 316L stosowanej w zabiegach kardiologicznych) Abstract. The purpose of the study was evaluation of corrosion resistance of steel 316L used in cardiologic treatment mainly for vascular stents. The study analysed influence of electrochemical and chemical treatment of the steel surface, including sterilisation with pressurised water steam, on its corrosion characteristics. The tests were performed in artificial blood plasma simulating human blood environment. In order to simulate the conditions present in blood, the samples were subject to exposure in artificial blood plasma at the temperature T = 37±1oC for 30 days. To evaluate the phenomena that take place on the surface of the tested steel, electrochemical impedance spectroscopy was applied. Suggestion of proper variants of surface treatment is of a long-range importance and it will contribute to elaboration of technological conditions with specified parameters of formation of oxide layers on vascular stents. Słowa kluczowe: stali AISI [...]

 Strona 1  Następna strona »