Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW ROSŁANIEC"

Recenzja książki Bohdan Czerniawski, Jan Czerniawski: „Opakowania z tworzyw sztucznych produkowane i stosowane w Polsce. Perspektywa historyczna”


  Każdy z nas ma kontakt z opakowaniami. W sklepie patrzymy na towary poprzez pryzmat - jak są opakowane. Właściwie najczęściej widzimy opakowanie. Opakowanie jest reklamą produktu. Dopiero po pewnym zastanowieniu przekonujemy się, jak wiele opakowań nas otacza, z jak wielu różnorodnych materiałów wytworzone są kubki do twarożku, pojemniki na margarynę, butelki na coca colę, folie z plasterkami szynki. Jeszcze niedawno w kwiaciarni bukiet kwiatów pakowany był w przezroczysty celofan. Zakupy pakujemy do tzw. reklamówki. Ciekawe, dlaczego cukierki są w szeleszczących "papierkach"? Przecież to opakowanie, to nie papier.Wilgotne chusteczki dla niemowląt zapakowane są w szczelne, estetyczne pudełko, a kolorowe etykiety są połączone trwale ze ścianką pudełka - wtopione w nią, a nie naklejone. Wiele butelek wody mineralnej kupujemy w folii obkurczonej tak mocno, że można je przenosić razem, ustawiać w stosy. Tylko niekiedy, na przykład pijąc wodę mineralną w przezroczystym kubku jednorazowego użytku, zastanawiamy się, z czego i jak go wytworzono. Książka, którą napisali Bohdan i Jan Czerniawscy daje nam w[...]

Study on mechanical, thermal and barrier properties of PET/MMT nanocomposites obtained by in situ polymerization

Czytaj za darmo! »

Poly(ethylene terephthalate) (PET) is of major industrial importance due to its low cost and high performance as well good physical properties. The variety of applications such as in textile fibers, films, bottle containers, food packaging materials, engineering plastics in automobiles, electronics, has been found. However, the disadvantages such as low rate of crystallization, low thermal distortion temperature and low modulus have limited its application as an engineering plastic. One way to enhance its property is to utilize the nanocomposite of PET/layered silicate. Polymer/layered silicate nanocomposites can be produced via three routes, i.e. solution, melt blending and in situ polymerization. Melt blending is an economically favourable process and a few of experiments have demonstrated some success of this process. Solution and in situ polymerization routes are commonly used in research to make nanocomposites, but they are expensive processes. In this paper, the effect of compounding MMT with PET on the thermal stability, mechanical and barrier property of the composite are examined. Organically modified montmorillonite (organo- MMT) is used as the layered clay to prepare polymer/layered silicate nanocomposite in this research because of its wide availability and its easiness to be nanodispersed in the matrix. EXPERIMENTAL Materials Dimethyl terephthalate (DMT), dimethyl isophthalate (DMI) 1,2-ethylene glycol (EG), antimony trioxide (Sb2O3) were purchased from Fluka. Zinc acetate [(CH3CO2)2Zn] (99.99%) was purchased from Sigma-Aldrich. The organoclay Nanofil 32 (Süd-Chemie, Germany) modified by stearylbenzyldimethyl ammonium chloride, with an average particle size of about 20 μm and a weight loss of 35.3 wt % in temperature range 200÷650°C was used as a filler. Synthesis of PET/MMT nanocomposite The synthesis of the poly(ethylene terephthalate)/montmorillonite nanocomposites (PET/MMT) were performed in 1 dm3 stee[...]

Synergiczny efekt poprawy przewodnictwa elektrycznego w hybrydowych nanokompozytach polimerowych z udziałem nanocząstek węglowych 1D i 2D DOI:10.15199/28.2015.5.2


  W pracy stosowano hybrydowe układy nanocząstek węglowych przewodzących prąd elektryczny do otrzymania nanomateriałów polimerowych na bazie żywic epoksydowych, poli(eteroimidów), poliestrów kondensacyjnych (PET, PTT) oraz blokowych elastomerów termoplastycznych (PTT-blok-PTMO). Oceniono wpływ dodatku nanorurek węglowych (jednościennych i wielościennych), nanowłókien węglowych, odmian grafenów oraz mieszaniny nanocząstek na właściwości elektryczne oraz możliwość uzyskania tzw. synergicznego efektu poprawy przewodnictwa elektrycznego. Celem badań było otrzymanie hybrydowych nanokompozytów polimerowych zawierających nanocząstki różniące się kształtem (1D oraz 2D), które ze względu duży współczynnik kształtu oraz dużą powierzchnię właściwą wykazują silną tendencję do aglomeracji. Otrzymane w procesie syntezy chemicznej osnowy polimerowej (in situ) hybrydowe nanokompozyty polimerowe charakteryzowały się dużym stopniem jednorodności struktury oraz polepszonymi właściwościami fizycznymi (znacznie niższe progi perkolacji w stosunku do np. kompozytów na osnowie żywicy epoksydowej czy polieteroimidowej). Efektywność polimeryzacji kondensacyjnej in situ w otrzymaniu nanomateriałów hybrydowych została oceniona w zastosowaniu do nanokompozytów na bazie poliestrów termoplastycznych (PET, PTT) oraz elastomerów termoplastycznych (PTT-blok-PTMO). Ustalono warunki przygotowania dyspersji nanocząstek 1D oraz 2D w ciekłym substracie z wykorzystaniem drgań mieszadła ultradźwiękowego naprzemiennie z mieszadłem mechanicznym oraz prowadzenie syntezy zależnie od rodzaju osnowy polimerowej. Wykazano, że dodatek jednościennych nanorurek węglowych oraz nanopłytek grafenowych o stężeniu nie większym niż 0,6 % mas. do polimerów kondensacyjnych pozwala na otrzymanie lekkich, elektrycznie przewodzących materiałów kompozytowych o zwiększonej stabilności termicznej i polepszonych właściwościach mechanicznych. Dla nanokompozytów na bazie PTT-blok-PTMO zaobserwowano pozytywny efe[...]

Wpływ udziału masowego segmentów na właściwości termiczne termoplastycznych elastomerów eterowo-estrowych DOI:10.15199/28.2015.6.42


  The effect of mass fraction on the thermal properties of thermoplastic ether-ester elastomers The increasing interest in structural constantly polymeric materials makes it places them higher and higher requirements for their performance, including good mechanical properties at low and elevated temperature. Conditions such good meets a group of polyesters, including relatively recently separated copolymers. Particular attention should be paid copolymers containing polyester segments of poly(butylene terephthalate) (PBT), poly(ethylene terephthalate) (PET) and polyester of 2,6-naphthalene dicarboxylic acid with ethylene glycol (PEN). Their good mechanical and thermal properties, chemical resistance and specific barrier properties makes it found a variety of uses particularly in the packaging industry. Interesting properties of block copolymers are characterized by ester-ether. If the length of the blocks and the physical differences between them are large, the copolymers have the structure of the heterophasic. As a result of the synthesis of 16 to give a series of polymers with different weight fraction sequence PTMO (20, 40, 50 and 60 wt %) and the molar ratio of terephthate to naphthalate sequence in block polyester of: 100/0, 60/40, 40/60, 0/100 mol %, respectively. The general formula of the polymers obtained are shown in Figure 3. The materials were characterized using the method of differential scanning calorimetry DSC. Also determined the basic physical properties of polymers. Tests carried out by differential scanning calorimetry possible to determine the effect of PTMO share sequence and EN and ET on the phase transformations in the structure of the materials obtained, i.e.: melting point, crystallization and glass transition phase containing sequences polyester (rigid) and PTMO (soft). Key words: poly(ether-ester), hard phase, phase soft, phase transformation temperature. Wzrastające ciągle zainteresowanie konstrukcyjnymi materiałami [...]

Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie


  Celem pracy było uzyskanie i zbadanie właściwości nanokompozytów PET/SiO2 (o zawartości nanokrzemionki 1, 3, 5 i 7% mas. w PET) wytworzonych metodą syntezy in situ i dla porównania przez mechaniczne dyspergowanie w procesie wytłaczania. Określono ich morfologię (SEM), właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie σm, moduł sprężystości przy rozciąganiu Et, wydłużenie przy zerwaniu εB, udarność an i twardość) oraz termiczne (DSC). Wyniki badań nanokompozytów porównano z wynikami badań niemodyfikowanego PET. Fotografie SEM nanokompozytów wykazują dwufazową strukturę układów PET/ SiO2 z wyraźnie widocznymi wydzieleniami pojedynczych cząstek SiO2, jak i ich nielicznymi aglomeratami o wielkości nie przekraczającej 1 μm (w nanokompozytach otrzymanych w procesie wytłaczania) i 5 μm (w nanokompozytach otrzymanych metodą in situ). Wykazano, że dodatek SiO2 do PET, zarówno w procesie wytłaczania, jak i in situ, znacząco wpływa na zmianę właściwości mechanicznych osnowy, powodując znaczne zmniejszenie σm, wzrost: Et, twardości, temperatury krystalizacji i stop- Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie PET/SiO2 composites prepared by in situ method and by melt compounding Zakład Technologii Materiałów Polimerowych, Instytut Polimerów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, tel.: (91) 449-48-35, fax: (91) 449-42-47, e-mail: Jola. Janik@zut.edu.pl Dr inż. Jolanta JANIK w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest zatrudniona w Zakładzie Technologii Materiałów Polimerowych Instytutu Polimerów ZUT na stanowisku adiunkta. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymała we wrześniu 2000 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińsk[...]

Diffusion profiles of a solvatochromic dyes in polyamide 6 Profile dyfuzji barwnika solwatochromowego w poliamidzie 6 DOI:10.15199/62.2016.4.24


  Com. polyamide grains were dyed at 66-86°C for 192 h with 5-(5-nitro-6-hydroxynaphtholane-2)-7,7-dimethyl-7H- -indolyl[1,2-a]quinolinium dye to det. the diffusion coeffs. The dyed grains were sliced and studied by light microscopy for dye diffusion profiles. The results were approximated math. Przedstawiono wyniki badań dyfuzji wybranego barwnika solwatochromowego w poliamidzie 6. Badania przeprowadzono w trzech różnych temperaturach wcześniej zaproponowaną przez autorów metodą wyznaczania profili dyfuzji na podstawie mikroskopowych obrazów przekrojów granulek polimeru. Stwierdzono, że dyfuzję w badanym polimerze można scharakteryzować za pomocą jednego współczynnika dyfuzji, którego wartość wyliczono z równania wynikającego z II prawa dyfuzji Ficka, z wykorzystaniem funkcji erf. Poliamidy to grupa semikrystalicznych polimerów termoplastycznych, które ze względu na doskonałą stabilność termiczną i właściwości mechaniczne są szeroko stosowane m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, włókienniczym i opakowaniowym1). Uzyskuje się je przez polimeryzację lub polikondensację związków małocząsteczkowych, takich jak laktamy, poliaminy, kwasy ω-aminokarboksylowe, kwasy dikarboksylowe i diaminy oraz pochodne kwasów aminokarboksylowych i dikarboksylowych. Spośród 40 różnych poliamidów alifatycznych w skali przemysłowej wykorzystywanych jest tylko kilka, w tym poliamid 6 (stilon, tarnamid)2, 3).Poliamid 6 (PA6) ma tendencję do krystalizacji, wzmacnianą tworzeniem się wiązań wodorowych między atomami tlenu i azotu pochodzącymi z dwóch różnych grup amidowych. Dzięki temu polimer ten jest twardy i trudno topliwy. Brak chromogenów i wysoki stopień krystaliczności powodują ponadto, że czysty PA6 jest bezbarwny (produkt techniczny jest kremowy). Obecność dużej liczby obszarów uporządkowanych wpływa na dobrą wytrzymałość polimeru na rozciąganie, duży moduł sprężystości, twardość oraz odporność na ścieranie, a obecność giętkich makrocząsteczek[...]

 Strona 1