Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA TOMASZEWSKA"

Biologiczne oczyszczanie ścieków z produkcji erytromycyny wspomagane wysokoefektywnymi procesami utleniania

Czytaj za darmo! »

Wiele ścieków przemysłowych zawiera składniki refrakcyjne lub toksyczne utrudniające procesy biologicznego utleniania. Stosowanie metod konwencjonalnych wspomagających biodegradację, jak koagulacja, filtracja czy wymiana jonowa, zwiększa koszty i wymaga utylizacji powstających odpadów. W ostatnich latach rozwinęły się nowe, chemiczne metody oczyszczania ścieków przemysłowych, wykorzystujące[...]

Reakcja Fentona w podczyszczaniu ścieków farmaceutycznych

Czytaj za darmo! »

Farmaceutyczne ścieki przemysłowe zawierają wiele składników, które są analitycznie nieoznaczane, a formowane produkty pośrednie powstające w cyklach produkcyjnych mogą charakteryzować się nieznaną strukturą chemiczną. Poznanie składu ścieków komplikuje także możliwość zachodzenia reakcji pomiędzy różnymi związkami w mieszaninie komponentów na poszczególnych etapach produkcji i w zbiornikach wyrównawczych, odpowiedzialnych za stały skład ścieków. Przyjęcie jednego sposobu oczyszczania ścieków jest skomplikowane, ze względu na zastosowanie odmiennych technologii w produkcji leków.W ściekach przemysłowych występują składniki łatwo- i trudnorozkładalne na drodze biochemicznej. Oporność związków na biodegradację może wynikać z następujących przyczyn [1]: ● stężenie substr[...]

Badanie właściwości blach ze stali X20MnAl17-3


  W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu składu chemicznego na właściwości mechaniczne i podatność do od- kształcenia plastycznego stali wysokomanganowych z efektem TRIP. Założone parametry wyznaczono dla trzech wariantów składu chemicznego blach walcowanych na zimno o grubości 1,2 mm. Blachy poddawane były próbie statycznego rozciągania oraz pomia- rom twardości. Na poszczególnych etapach procesu walcowania analizowano strukturę stali. Przeprowadzone badania pozwoliły na wybór jednego gatunku stali charakteryzującej się najkorzystniejszymi właściwościami mechanicznymi oraz występowaniem efektu TRIP. In the paper the results of influence analysis of chemical composition on the mechanical properties and plasticity of high manganese TRIP steels were investigated. Defined parameters, for three different chemical composition of cold rolled steels 1.2 mm thickness were determined. The sheet after rolling at static tensile test and hardness test was performed. The structure of investigated steels after each cycle of rolling process were analyzed. The researches conducted that one of the investigated steels characterized best mechanical properties and TRIP effect. Słowa kluczowe: stal wysokomanganowa, efekt TRIP, [...]

Wpływ parametrów próby ściskania na gorąco na właściwości i strukturę stali wysokomanganowej dla motoryzacji DOI:10.15199/24.2015.6.2


  Obecnie obiecującymi materiałami konstrukcyjnymi do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym są nowe stale z grupy Advanced High Strenght Steels (AHSS). Można do tej grupy zaliczyć stale wysokomanganowe, w których ujawnia się szczególny efekt pochłaniania ener- gii w trakcie odkształcenia. Może on przebiegać poprzez tworzenie w strukturze odkształconego materiału mechanicznych bliźniaków w austenicie bądź poprzez przemianę fazową. Od takich materiałów wymaga się korzystnego połączenia właściwości zarówno mechanicz- . nych, jak i plastycznych. W przyszłości materiały te będą mogły zastąpić stosowane obecnie konwencjonalne stale. W artykule zaprezento- wano wyniki badań właściwości i mikrostruktury stali wysokomanganowej, poddanej próbie ściskania na gorąco. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów odkształcania plastycznego, takich jak temperatura i prędkość, na maksymalne naprężenie uplastyczniające i odpowia- dające mu odkształcenie. Badano mikrostrukturę i substrukturę stali. Wykazano zależność maksymalnego naprężenia uplastyczniającego od prędkości i temperatury odkształcania. W mikrostrukturze ujawniono efekty charakterystyczne dla procesów dynamicznej rekrystalizacji w trakcie odkształcania na gorąco. Currently promising construction materials for applications in the automotive industry are new steels from Advanced High Strength Steels named AHSS. To this group can be included high manganese steels, which disclose the specific effects of energy absorption during deformation. It can take place through the creation of mechanical twins or through phase transformation in deformed austenite. Of such materials a favorable combination of both mechanical and plastic properties are required. In the future, these materials will be able to replace the currently used conventional steels. The article presents the results of investigation of properties and microstructure of one grade of high manganese steel subjected to hot compression test. The influen[...]

Wpływ składu chemicznego na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3


  Przeprowadzono badania wpływu dodatku krzemu oraz modyfi kacji pierwiastkami ziem rzadkich na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 w 3% roztworze NaCl. Wykonano badania potencjodynamiczne oraz badania potencjostatyczne. Badania wykazały, że dodatek krzemu oraz dodatek krzemu z jednoczesną modyfi kacją pierwiastkami ziem rzadkich stopu ZnAl22Cu3 wpływa na jego odporność na korozję. W przypadku polaryzacji anodowej dla mniejszych wartości potencjału wpływ dodatku krzemu jest korzystny, dla polaryzacji dla większych wartości potencjału - niekorzystny. Słowa kluczowe: stopy Zn-Al-Cu, korozja Infl uence of chemical composition on corrosion resistance of ZnAl22Cu3 alloy The infl uence of an addition of silicon and rare earth elements on the corrosion resistance of ZnAl22Cu3 alloy in 3% NaCl has been examined. Potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out.Studies have shown that the addition of silicon alone and silicon with rare earth elements to ZnAl22Cu3 alloy infl uences its corrosion resistance. At lower anodic polarization potential, the addition of silicon is benefi cial for the alloy’s corrosion resistance, while at higher polarization potential, the addition of silicon has an adverse effect. Keywords: Zn-Al-Cu alloys, corrosion.1. Wprowadzenie Stopy Zn-Al-Cu charakteryzują się szeregiem korzystnych właściwości do których można zaliczyć: dobrą lejność, dobre właściwości tribologiczne. W porównaniu do brązów stopy Zn-Al-Cu charakteryzują się niższą gęstością. Stopy te stosowane są jako tworzywo alternatywne w stosunku do brązów, żeliw i stopów aluminium w łożyskach oraz jako materiał konstrukcyjny. Korzystne rezultaty przynosi ich zastosowanie na łożyska narażone na wysokie obciążenia [1-3]. Stosowane w praktyce stopy to stopy eutektyczne zawierające 3-5% Al i 0,03-1,25% Cu z małym dodatkiem magnezu (ZAMAK 3 i 5); ALZEN 305 - zawierający 30%Al i 5% Cu i ALZEN 501 - 50% Al i 1% Cu. Stopy te charakteryzują się dobrym[...]

Wybrane właściwości tribologiczne stopu Fe-38Al DOI:10.15199/24.2016.12.4


  Materiały, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych pojazdach, muszą charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi, w całym okresie swojej eksploatacji. Trudność w doborze materiałów polega również na tym, że często materiały te pracują w zmiennych i niekorzystnych warunkach, tj. w środowisku korozyjnym oraz w temperaturze o zakresie dochodzącym do 1000°C. Takie warunki powodują, że koniecznym jest zastosowanie materiałów o wysokiej odporności korozyjnej, temperaturowej, ściernej, jak i zmęczeniowej. Wymagania te spełniają stopy z układu Fe-Al a w szczególności te na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych FeAl oraz Fe3Al. Wyniki badań wstępnych, przedstawione w artykule, dla materiałów z grupy Fe-Al wskazują na możliwość zastosowania tych materiałów na wysokoobciążone elementy turbosprężarek. Badany stop Fe-38Al charakteryzował się stosunkowo niskim współczynnikiem tarcia tj. poniżej 0,35 w całym zakresie badanej temperatury. Materials that are used in modern vehicles, must have a very good functional properties, in the whole period of his life. The difficulty in selecting the materials consists also in that these materials often work in variable and adverse operating conditions, ie. in corrosive environments and temperature in the range of up to 1000°C. Such conditions make it necessary to use materials with high corrosion resistance, temperature, abrasive and fatigue. These requirements satisfy the alloys of the Fe-Al system and in particular the matrix ordered intermetallic FeAl and Fe3Al. Results of preliminary study, presented in the article, for the materials from the group of Fe-Al indicate the possibility of using these materials for heavy duty components turbochargers. The test alloy Fe-38Al characterized by a relatively low coefficient of friction, ie. less than 0.35 over the entire range of test temperature. Słowa kluczowe: stopy Fe-Al, współczynnik tarcia, tester tribologiczny Key words: Fe-Al alloys, coef[...]

Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę i właściwości mosiądzu MO58 DOI:10.15199/24.2019.5.7


  Wprowadzenie. Mosiądz jest podstawowym stopem miedzi z cynkiem stosowanym w elektronice, przemyśle samochodowym i armaturze dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym, wysokiej odporności na korozję, dobrej przewodność elektrycznej i cieplnej oraz opanowanej technologii produkcji. Właściwości mechaniczne mosiądzu zależą głównie od zawartości Zn, ale dodatek pierwiastków stopowych tj.: Pb, Mn, Sn, Al, Fe, Si, Ni i Ar również wpływa na ich właściwości mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie, obrabialność czy odporność na korozję [1, 2¸ 5]. Wiadomo tym samym, że właściwości materiału zależą również od jego mikrostruktury, która z kolei jest wynikiem zastosowanych procesów technologicznych. Z układu równowagi Cu-Zn wynika, że stopy zawierające do około 38% Zn dla temperatury 458°C wykazują jednofazową strukturę roztworu stałego α cynku w miedzi. Powyżej 38% Zn wykazują zaś strukturę dwufazową, roztworu stałego α i roztworu stałego β/b’. Poniżej temperatury 458° faza b będąca nieuporządkowanym roztworem stałym Zn w Cu przechodzi w roztwór uporządkowany β` typu CsCl. Roztwór stały α charakteryzuje się niewysokimi własnościami mechanicznymi i dobrą plastycznością natomiast β jest wykazuje większą wytrzymałość i niższą od α plastyczność. W mosiądzach z 58% zawartością Cu i nawet niewielką zawartością ołowiu poza dobrą plastycznością uzyskujemy bardzo dobrą skrawalność dlatego można z nich z powodzeniem wytwarzać elementy o skomplikowanych kształtach. Przy wysokich temperaturach możliwe jest kucie matrycowe czy prasowanie mosiądzów [4, 7]. Mosiądz CuZn40Pb2 to stop zawierający dodatek 2% ołowiu, który przede wszystkim poprawia skrawalność materiału. Posiada ograniczoną możliwość obróbki plastycznej na zi[...]

Quantitative evaluation of the structure of EN-GJS-500-7 spheroidal cast iron in stepped casting

Czytaj za darmo! »

A quantitative evaluation of graphite and a metallic matrix in EN-GJS-500-7 spheroidal cast iron (with a ferrite-pearlite matrix) in the form of a trial stepped casting by means of stereological techniques. Was presented in the paper it was stated that an increase in the cast wall thickness led to a decrease of the number of graphite precipitations, a growth of their area fraction and the ave[...]

Wpływ struktury stali 40CrMo4 i 45NiCr5 na odporność na korozję

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ obróbki cieplnej na strukturę i na odporność na korozję elektrochemiczną stali 40CrMo4 45NiCr5. Badaniom poddano próbki w stanie wyjściowym, próbki poddane wyżarzaniu normalizującemu (850-880°C/30 min/powietrze) oraz próbki poddane hartowaniu (830-860°C/30 min/olej) i odpuszczaniu (600°C/1 h). Przeprowadzono badania struktury, odporności na korozję elektrochemiczną w 3% NaCl oraz stanu powierzchni po przeprowadzeniu badań korozyjnych. Badania wykazały, że badane stale charakteryzuje różna odporność na korozję elektrochemiczną. Wyższą odpornością na korozję wykazała się stal 45NiCr5. Wzrost odporności na korozję można uzyskać dla stali 40CrMo4 stosując wyżarzanie normalizujące, natomiast dla stali 45NiCr5 - wyżarzanie normalizujące lub hartowanie i odpuszczanie. Słowa kluczowe: stal 40CrMo4, stal 45NiCr5, odporność na korozję, struktura The infl uence of structure on the corrosion resistance of 40CrMo4 i 45NiCr5 steels This paper presents the results of research of infl uence of heat treatment on structure and corrosion resistance of 40CrMo4 and 45NiCr5 steels. Tested samples were in initial state, after normalization (850-880°C/30 min/air) and after hardening (830-860°C/30 min/oil) and tempering (600°C /1 h). In the work examination of structure, corrosion tests in 3% NaCl and examination of surface condition after corrosion test was presented. The research works pointed out, that tested steels had different electrochemical corrosion resistance. Higher corrosion resistance had 45NiCr5 steel. Corrosion resistance increase for 40CrMo4 steel can be obtained using normalizing and for 45NiCr5 steel, normalizing or quench hardening and tempering. Keywords: 40CrMo4 steel, 45NiCr5 steel, corrosion resistance, structure ochrona przed korozja 7/2010 1. Wprowadzenie Kombajny górnicze pracują w trudnych warunkach eksploatacji, ich elementy narażone są w dużym stopniu na korozję. W przemyśle węglowym na elementy kombajnów stosu[...]

Struktura i wybrane właściwości wysokomanganowych stali przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach ośrodki badawcze w kraju i na świecie koncentrują swoje prace badawcze w obszarze rozwoju wysokomanganowych stali przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zależnie od zawartości Mn, Al i Si stale te wykazują różną EBU, a tym samym odrębny mechanizm odkształcenia, taki jak indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna (efekt TRIP) i indukowane odkształceniem bliźniakowanie (efekt TWIP). W artykule analizowano zmiany plastyczności w funkcji temperatury odkształcania, wyznaczając temperaturę zerowej plastyczności stali FeMnAlSi. Ponadto przeprowadzono badania faktograficzne. Powierzchnię przełomów badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. In recent years considerable efforts have been directed to the development of high-Mn steels for a automotive industry. For a value of Mn, Al, and Si addition those steels have a unequal value of EBU and a different stress mechanism like twinning induced plasticity TWIP and transformation induced plasticity TRIP. In this article was analyzed plasticity test with a function of stress temperature calculated a zero plasticity temperature of FeMnAlSi steel. Moreover a factography investigations was made. Fracture surface was examined in the scanning electron microscope. Słowa kluczowe: stale wysokom[...]

 Strona 1  Następna strona »