Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna Pietruszka-Ortyl"

Rola paradygmatu w rozwoju nauk o zarządzaniu


  Paradygmat należy rozumieć jako akceptowany przez społeczność naukową danego czasu i przyjmowany powszechnie wzorzec nauki.Teoria i praktyka współczesnego zarządzania organizacjami cechuje się wielością tendencji oraz różnorodnością przenikających się wzajemnie koncepcji determinujących określone struktury, systemy i procesy [Kowalczewski 2008a, s. 9]. Obecnie, posiadanie przez organizację przewagi konkurencyjnej jest uwarunkowane między innymi dysponowaniem kluczowymi kompetencjami, a wśród nich umiejętnością efektywnego wykorzystywania coraz bardziej wyrafinowanych metod i technik zarządzania. Zarządzanie staje się więc jednym z podstawowych i najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego w globalnej gospodarce. Uwarunkowania te implikują rozwój nauk o zarządzaniu także w perspektywie metodologicznej i z punktu widzenia ewolucji obowiązujących paradygmatów. Bowiem "proces jakościowych zmian w nauce odbywa się przez powstawanie, rozwijanie, obalanie starych i kreowanie nowych paradygmatów. W ten to sposób dokonuje się postęp naukowy" [Krzyżanowski 1999, s. 58]. I choć dyskusja o paradygmacie w naukach społecznych jest ryzykowna, bowiem dyscypliny te są głęboko uwarunkowane cywilizacyjnie, kulturowo, a warstwa aksjologiczna jest kreowana w dużej mierze przez lokalne autorytety, to wśród ujęć problemów paradygmatu w naukach o zarządzaniu identyfikuje się te, które podkreślając ważność kategorii epistemologiczno-metodologicznych eksponują modele - metafory oraz te w konwencji T.S. Kuhna [Krupski 2003, s. 497]. Paradygmat w rozwoju nauki Teorię paradygmatów, jako istotnych czynników dla badań naukowych, zaproponował T.S. Kuhn. Paradygmat, jako "powszechnie uznawane osiągnięcia naukowe, które w pewnym czasie dostarczają społeczności uczonych modelowych problemów i rozwiązań" autor koncepcji postrzega dwoiście [Kuhn 2001, s. 10]. Wyróżnia bowiem szerokie, globalne znaczenie terminu "paradygmat", tę perspektywę nazywaj[...]

Paradygmaty nauk o zarządzaniu a gospodarka oparta na wiedzy


  Potęga dyscypliny rośnie w miarę przybywania symbolicznych uogólnień.Najnowsza literatura przedmiotu bogata jest w opracowania traktujące o paradygmatach dotyczących nowych kierunków zarządzania. Próba identyfikacji tych paradygmatów jest skutkiem wyłonienia się nowej gospodarki, charakteryzowanej jako gospodarka oparta na wiedzy, i przyczynkiem do kolejnej rewolucji naukowej. R. Krupski [2003, s. 502], w ramach kompleksowego ujęcia podstawowych zagadnień nauki organizacji i zarządzania, wskazuje następujący paradygmat (rys. 1): 1) reakcją organizacji na ciągły wzrost turbulencji otoczenia powinien być wyższy stopień jej sformalizowanego uporządkowania (zorganizowania) lub 2) reakcją organizacji na ciągły wzrost turbulencji otoczenia powinien być niższy stopień jej sformalizowanego uporządkowania (odreagowaniem na chaos powinien być chaos). Współczesne rozwiązania organizacyjne bliższe są drugiemu postulatowi, bowiem obecnie powszechnie zaczęły się pojawiać organizacje wirtualne i sieciowe jako skutek odejścia od myślenia centralistycznego i hierarchicznego w zarządzaniu. Te nowe struktury, zwłaszcza sieciowa, kwestionują przecież podstawowe zasady, na których zbudowano struktury tradycyjne, to jest: hierarchię, koordynację pionową, ścisłą separację struktury organizacyjnej i otoczenia (jasne granice organizacji), podział na pracowników koncepcyjnych i wykonawczych, trwałość i niezmienność struktury, jednolitość rozkazodawstwa [Sułkowski 2005, s. 28]. W efekcie podkreśla się konieczność redefinicji powszechnie obowiązujących i akceptowanych standardów zachowań biznesowych i w perspektywie - ewolucji, charakterystycznych badaczom modelowych problemów oraz rozwiązań. Paradygmaty nowej gospodarki sprowadzane są więc zazwyczaj do wzorów - modeli, obejmujących takie obszary analizy, jak: kluczową rolę wiedzy, globalizację, informatyzację, turbulencję otoczenia, sieciową łączność wszystkich podmiotów gospodarczych i osób [...]

Jakość kultury organizacyjnej przedsiębiorstw - refleksje z badań DOI:10.15199/48.2018.2.4


  Od czasów, kiedy w naukach o zarządzaniu rolę pierwszoplanową w uzyskiwaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej organizacji zaczęto przypisywać miękkim atutom przedsiębiorstwa, czyli jego zasobom niematerialnym, problematyka kultury organizacyjnej pozostaje w sferze ciągłego i niesłabnącego zainteresowania teoretyków i praktyków. Wpływ kultury organizacyjnej na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw analizuje się wieloaspektowo. Po pierwsze kulturę organizacyjną rozpatruje się jako jeden z kluczowych zasobów niematerialnych będący elementem kapitału intelektualnego determinującym wartość organizacji [1]. Kolejno traktuje się ją jako kontekst rozwoju innych zasobów niematerialnych i elementów kapitału intelektualnego - w postaci kapitału ludzkiego lub społecznego [20]. Następnie podkreśla się jej rolę katalizatora zmian, ujmując jako element wspomagający efektywne zarządzanie organizacjami i podkreślając pozytywne korelacje między kulturą organizacyjną a skłonnością do dzielenia się wiedzą [3] czy poziomem satysfakcji z pracy [19] lub innowacyjnością przedsiębiorstw [9]. Ponadto, w myśl paradygmatu funkcjonalistycznego, postrzega się ją jako przedmiot zarządzania [16], rozwijając koncepcję zarządzania przez kulturę, argumentując iż działalność w warunkach gospodarki opartej na wiedzy wymaga zmian nie tylko dostosowawczych, ale i antycypacyjnych. W rezultacie prowadzi się rozważania dedykowane kulturze dzielenia się wiedzą [4], współdziałania [8], opartej na zaufaniu [14] czy kulturze jakości [5]. Analiza literatury przedmiotu prowadzi więc do konkluzji, iż zarządzanie kulturą organizacyjną współcześnie decyduje o sukcesie lub porażce organizacji i dlatego kultura jest postrzegana jako najważniejszy wskaźnik przyszłości organizacji. Organizacja o oryginalnej kulturze stanowi silny atut stanowiący wymierną wartość dla interesariuszy - firma o specyficznej osobowości potrafi przyciągnąć zysk w postaci klientów - [...]

 Strona 1