Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Wałachowski"

Wymagania dotyczące badań opakowań transportowych

Czytaj za darmo! »

Opakowania transportowe muszą spełniać wiele wymagań sprecyzowanych w różnego rodzaju dokumentach i przepisach, zawierających także metody i sposoby ich badań. Bada się nie tylko opakowania, ale także materiały opakowaniowe. Badania opakowań transportowych wykonane są najczęściej w celu ich certyfikacji, ale wykonywane są też badania ekspertyzowe.Opakowania transportowe muszą spełniać wiele w[...]

Korelacja między poszczególnymi właściwościami obiektów badanych w Laboratorium Badań Opakowań Transportowych


  l. Wstęp Korelacje pomiędzy poszczególnymi własnościami określonych obiektówzawsze zajmowały uwagę projektantów, producentów, użytkowników i jednostek badawczych. Poznane korelacje były również wykorzystywane przy opracowywaniu norm. Przykładowo w normie PN-O-79402:1992 Opakowania transportowe tekturowe - Pudła [1] podane są wymagania, które w dużym stopniu wynikają z zależności między poszczególnymi cechami tektury i pudeł z niej wykonanych. Norma ta podaje na przykład minimalne wartości parametrów tektury w zależności od masy brutto i sumywymiarówliniowych.Mimo datowana na 1992 r., opiera się ona jednak na ustaleniach dokonanych przed rokiem 1970. Obecnie opracowywane normy przeważnie nie zawierają konkretnych wymagań, nowelizowane mają tendencję do łagodzenia, uogólniania, a nawet eliminacji wymagań opracowanych w przeszłości, zaś kulminację w tymzakresie stanowią normy "wycofywane bez zastąpienia". W efekcie projektanci muszą za każdym razem opracowywać zasady bądź projektować obiekty "przeinwestowane" albo "zagrażające zdrowiu i życiu" [2]. 2. Uzasadnienie i cel badań Znajomość określonych korelacji pomiędzy poszczególnymi właściwościami badanych obiektów lub możliwość ich ustalenia miałaby istotne znaczenie dla działalności Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO, głównie w kwestii współpracy z klientami oraz kontroli jakości badań, potwierdzania kompetencji do wykonywania określonych badań i ich walidacji. Realizowana praca miała na celu wytypowanie oraz ustalenie korelacji pomiędzy różnymi własnościami badanych obiek- CORRELATION BETWEEN PROPERTIES OF OBJECTS EXAMINED BY IN PACKAGE TRANSPORT PACKAGING RESEARCH LABORATORY Abstract: Firstly, in the introduction part of this work there were presented results of previous activities aimed at determining of correlation between different properties of packaging and packaging materials as well as their practical use, especially in the case of tests standards and req[...]

Mieszanina węglowodorów jako ciecz wzorcowa zgodna z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi opakowań transportowych do materiałów niebezpiecznych


  1. Wstęp Parametry dostępnych na rynku benzyn do lakierów odbiegają od wymaganych przepisami RID [1], ADR [2] i IMDG-Code [3], Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań jest zatem zmuszone do zakupu mieszaniny węglowodorów wykonywanej na specjalne zamówienie w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie. Taką benzynę wykorzystuje się obecnie do badań zgodności chemicznej i przepuszczalności w ramach badań certyfikacyjnych na znak UN. Cena produktów naftowych wykonywanych na specjalne zamówienie jest jednak wielokrotnie (co najmniej kilkunastokrotnie) wyższa od analogicznych produktów dostępnych na rynku. Dodatkowo mieszanina węglowodorów należy do tych cieczy wzorcowych, które stosunkowo szybko zmieniają swoje parametry podczas użytkowania, zwłaszcza przy podwyższonej temperaturze (np. sezonowanie opakowań z tworzyw sztucznych z cieczą wzorcową winno przebiegać w temperaturze nie niższej niż 40°C). Ze względu na wysoką lotność znacznej części węglowodorów, wspomniana ciecz wzorcowa musi być również często uzupełniana (znacznie częściej niż inne ciecze wzorcowe, takie jak kwas octowy czy azotowy). Mieszanina węglowodorów jest najczęściej używaną spośród wszystkich cieczy wzorcowych wykorzystywanych w badaniach certyfikacyjnych na znak UN. Dlatego celowe wydaje się badanie możliwości mniej kosztownego i prostszego uzyskiwania odpowiedniej mieszaniny węglowodorówmogącej służyć do badania zgodności chemicznej oraz odporności na przepuszczalność opakowań z polietylenu przeznaczonych do płynnych ropopochodnych materiałów niebezpiecznych. Pod pojęciem "odpowiedniej mieszaniny węglowodorów" należy tutaj rozumieć wspomnianą benzynę do lakierów bądź mieszaninę węglowodorów, której agresywne oddziaływanie na polietylen (główny czy wręcz niemal wyłączny surowiec do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych do płynnych materiałów niebezpiecznych) jest takie samo, a przynajmniej nie mniejsze niż benzyny [...]

Zagadnienia wytrzymałościowe w projektowaniu opakowań transportowych DOI:10.15199/42.2015.7.3


  1. Wstęp Główny sposób bezpiecznego określania parametrów: przęseł mostów, stropów budynków, nawierzchni jezdni, elementów konstrukcyjnych maszyn czy pojazdów stanowią obliczenia wytrzymałościowe. Tymczasem w przypadku opakowań podobnych obliczeń dokonuje się rzadko, jedynie dla niektórych opakowań transportowych i tylko w bardzo ograniczonym zakresie. W efekcie dochodzi do sytuacji, gdy przykładowo kosztowne urządzenia o dużej precyzji i wrażliwości na narażenia transportowane są w opakowaniach wykonanych na podstawie projektu sporządzonego metodą intuicyjną, niepopartą najczęściej odpowiednią teorią. 2. Uzasadnienie i cel podjęcia pracy Projektowanie opakowań w większości przypadków opiera się nie na obliczeniach wytrzymałościowych, ale na doświadczeniu i intuicji projektantów. Efektem takiej sytuacji mogą być następujące zjawiska: a) opakowania przeinwestowane, co może się wiązać z marnotrawstwem materiałów (zwłaszcza w odniesieniu do opakowań jednorazowych); b) opakowania zbyt słabe, których stosowanie może pociągać za sobą określone szkody towarowe; c) opakowania nie w pełni zabezpieczające towar przed określonymi narażeniami. W praktyce często najwłaściwszym sposobem doboru opakowania byłby odpowiedni algorytm, umożliwiający określanie na podstawie np. parametrów materiałów wyjściowych i własności transportowanych towarów kształt oraz wymiary opakowań - lub odwrotnie. Niestety obecnie jedyną pomocą pozostają w tej sytuacji różnego rodzaju wytyczne dotyczące projektowania, po części zawarte w odnośnych normach lub poradnikach. Wydaje się, iż waga tego problemu jest duża, szczególnie z uwagi na możliwe oszczędności materiałowe oraz bezpieczeństwo w zakresie stosowania wybranych opakowań. Autor opracowania zakłada więc stworzenie stosownych algorytmów wytrzymałościowych, a także próbą uogólnienia i wytyczenia kierunku dalszych działań. 3. Metody obliczeń wytrzymałościowych i ich zastosowanie przy projektowaniu opakow[...]

Próba opracowania składu i receptury benzyny do lakierów jako cieczy wzorcowej zgodnej z wymaganiami przepisów międzynarodowych dotyczących badań opakowań transportowych do materiałów niebezpiecznych


  1. Wstęp Temat "Próba opracowania składu i receptury benzyny do la - kierów jako cieczy wzorcowej, zgodnej z wymaganiami przepi - sów międzynarodowych dotyczących badań opakowań trans - portowych do materiałów niebezpiecznych" podjęty został przez COBRO w ramach działalności statutowej i jest realizowany przez Laboratorium Badań Opakowań Transportowych (DOT -L). Przedmiot pracy to przeanalizowanie oraz oszacowanie możli - wości opracowania i praktyczne go wykorzystania ogólnodostępnych na rynku kra jowym produktów ropopochodnych [...]

 Strona 1