Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Witold Pokora"

Doskonalenie procesu oceny zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie ON DOI:


  Potwierdzanie zgodności z wymaganiami AQAP [1] w resorcie obrony narodowej realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ WAT), będące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej [7]. Celem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych (sprzętu wojskowego - SpW) posiadają systemy zarządzania jakością funkcjonujące zgodnie z wymaganiami AQAP. Ponadto certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, jest niezbędna do budowania bazy dostawców dla systemu pozyskiwania SpW oraz zapewnienia jakości wyrobów obronnych zgodnych z decyzjami MON [2,3,4]. Certyfikacja z właściwymi AQAP[...]

Centrum Certyfi kacji Jakości DOI:


  Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT."Drogo za skrzydła się płaci, ale bądźmy skrzydlaci..." [Jan Izydor Sztaudynger ,,Apel"].To już, a może dopiero, 18 lat certyfikacji systemów zarządzania przez WBS, BWSN, ZSJZ, a dzisiaj CCJ. Jesteśmy już pełnoletni, co zobowiązuje do dojrzałego doskonalenia. Od nowego roku zamierzam cyklicznie, chociażby raz w kwartale, informować Państwa o wydarzeniach związanych z naszą działalnością. Oczywiście dotyczącą przede wszystkim jakości, ale również innych systemów. Pozwólcie, że za pierwszym razem kilka słów o dojrzewaniu…. Korzenie naszej działalności sięgają 1992 roku, kiedy to w Wojskowym Biurze Standaryzacji (WBS), kierowanym przez płk. doc. dr. inż. Władysława Wielowskiego, rozpoczęto prace z projektem ustawy o badaniach i certyfikacji, co w konsekwencji przyczyniło się do powołania Zespołu ds. Certyfikacji w WBS, którego kierownikiem został kpt. mgr inż. Andrzej Świderski, a pierwszym pracownikiem - kpt. mgr inż. Witold Pokora. Skrzydła rozwinęliśmy w 1996 roku w strukturach Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej, powstałego z przekształcenia WBS, którego Dyrektorem został płk mgr inż. Marian Pławiak, jako Zespół Zapewniani[...]

Centrum Certyfikacji Jakości DOI:


  Rok 2018 jest dla Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej rokiem szczególnym. Dziewiętnaście lat temu uruchomione zostały działania dotyczące uzyskania akredytacji w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością w wielu obszarach działalności gospodarczej związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Przypomnę, że w tym samym czasie Polska przygotowywała się do wstąpienia do NATO. Potwierdzenie kompetencji w formie akredytacji AC-057 dla resoru obrony narodowej w zakresie certyfikacji wydane zostało w styczniu 1999 r., a w marcu Polska uzyskała akces do NATO. Po prawie 20 latach nasz kontekst dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa się nie zmienił i wynika ze statutowej działalności Wojskowej Akademii Technicznej i nadzorowania jej działalności przez Ministra Obrony Narodowej. Na płaszczyźnie obronności i bezpieczeństwa państwa certyfikacja ma różne znaczenie, szczególnie dla firm działających w gospodarce wolnorynkowej oraz dla zamawiających z MON i ich przedstawicieli. Przez wszystkie te lata utwierdziliśmy się w przekonaniu, że obronność i bezpieczeństwo państwa obejmuje bardzo dużo podmiotów funkcjonujących w gospodarce wolnorynkowej, które często dostarczają swoje wyroby również dla potrzeb "cywilnych", jak i związanych z szeroko rozumianym sektorem wojskowym. Dotyczy to przede wszystkim dos[...]

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT DOI:


  Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu kilka informacji dotyczących zmian, szczególnie w certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Najbardziej palącym tematem jest kończący się w tym roku okres przejściowy dotyczący systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem. Zgodnie z komunikatem nr 237 z dnia 09.11.2017 r. Polskiego Centrum Akredytacji, od 15.03.2018 r. CCJ będzie przeprowadzało audyty tylko w odniesieniu do nowych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09. Co to oznacza? Dla nowych firm tylko to, że certyfikacja będzie przeprowadzana na zgodność z tymi wymaganiami. Dla pozostałych firm oznacza to, że już wydane certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2004 zachowają ważność tylko do 14.09.2018 r. bez względu na wyniki przeprowadzanych audytów, czyli że zostało tylko 6 miesięcy na poddanie się procesowi ce[...]

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT DOI:


  W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji pragnę przekazać Państwu kilka informacji dotyczących rozszerzenia oferty certyfikacyjnej CCJ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, rozszerzyliśmy działalność certyfikacyjną o system zarządzania energią (SZEn) oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 50001:2012. Norma ta koncentruje się na aspekcie zużycia energii i pozwala na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności energetycznej firmy z uwzględnieniem stałego spełniania szczególnie wymagań prawnych. W 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie oceny zgodności, CCJ wydało pierwszy certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 50001:2012. Z dniem 11.06.2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej z dn. 20.05.2016 r. wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dla przedsiębiorców (średnich i dużych) oznacza to konieczność przeprowadzania audytu energetycznego oraz okresowego zgłaszania otrzymanych wyników do Prezesa URE. Ustawodawca przewidział dotkliwe kary za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu i zgłoszenia jego realizacji do URE w wysokości nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Z takiego obowiązku zwolnione są m.in. przedsiębiorstwa, które posiadają wdrożony SZEn zgodny z ISO 50001 lub system EMAS, jeżeli w ramach [...]

Centrum Certyfi kacji Jakości - Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT DOI:


  W ramach tej informacji chciałbym przedstawić Państwu dwie kwestie dotyczące: rozszerzenia zakresu akredytacji CCJ oraz pierwszych wyników z oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych. Jak Państwo wiecie, w strukturach Wydziału Logistyki WAT znajduje się Centrum Certyfikacji Jakości, które od 1999 r. realizuje procesy certyfikacji różnych systemów zarządzania, wynikających z zakresu akredytacji AC 057 oraz PL-V 0002, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji Wojskowej Akademii Technicznej jako Jednostce Certyfikującej. Do zadań wynikających z tej akredytacji należą, np.: certyfikacja systemów zarządzania jakością i środowiskiem (QMS, AQAP), w tym AQAP na podstawie Statutu Uczelni, co wiąże się z właściwą wiedzą i doświadczeniem personelu zatrudnionego w Centrum. Mając na uwadze wiedzę CCJ w zakresie systemów zarządzania oraz bardzo duży potencjał badawczy i techniczny w całej Uczelni, uznano, że te dwa elementy powinny być ze sobą połączone i odpowiednio wykorzystane w bezpośrednim kontakcie Uczelni z przemysłem. Ze względu na duże doświadczenie w zakresie oceny systemów za[...]

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT DOI:


  Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu kilka nowych informacji dotyczących oceny ryzyka związanego z dostawcami wyrobów obronnych w funkcjonującej już od ponad roku platformie wymiany informacji. Wyniki ocen, jak również możliwość ich wprowadzenia, dostępne są na stronie www.ccj.wat.edu.pl w zakładce współpraca. Dostęp przewidziany jest dla niżej wymienionych stron: - organizacja certyfikowana przez CCJ w zakresie systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem systemowego zastosowania publikacji AQAP, która może dokonać oceny na podstawie wyników audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania i/lub samooceny, - audytorzy CCJ posiadający wiedzę i doświadczenie w k[...]

Relacja z II Krajowej Konferencji Polskiej Nagrody Jakości "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz finału konkursu PNJ - EFQM DOI:


  W dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyła się II Krajowa Konferencja Polskiej Nagrody Jakości "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz finał konkursu PNJ - EFQM. Uczestników przywitał dr inż. Witold Pokora, który zaprezentował aktualne zasady konkursu PNJ - EFQM obowiązujące w 2019 r., przedstawił Kapitułę PNJ - EFQM, w tym omówił rolę regionalnych nagród jakości, tj.: Opolska Nagroda Jakości, Pomorska Nagroda Jakości oraz Wielkopolska Nagroda Jakości. Podkreślił wagę współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jedynego przedstawiciela EFQM w Polsce. Dzięki podpisanemu porozumieniu w 2019 r. przeprowadzony został konkurs PNJ - EFQM w dwóch firmach, które skutecznie zarządzają na poziomie dwóch i pięciu gwiazdek. Firmy te otrzymały wyróżnienia EFQM oraz nagrody PNJ. Dyrektor Generalny KIG, Pan Marek Kłoczko, oficjalnie otworzył konferencję. W swoim wystąpieniu przypomniał zał[...]

Problematyka doskonalenia procesu certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej DOI:10.15199/48.2017.8.4


  W resorcie obrony narodowej (ON) potwierdzanie zgodności z wymaganiami publikacji standaryzacyjnych NATO dotyczącymi jakości, typu AQAP realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Od tego czasu wymagania ISO 9001 zmieniały się cztery razy, tj.: w 1994 r., 2000 r., 2008 r. oraz w 2015 r. Ostatnia zmiana jest szczególnie istotna pod względem spełniania wymagań AQAP. Po raz pierwszy wymaganiem, w systemie zarządzania, jest potrzeba określenia kontekstu związanego z oferowanym wyrobem, który jest bazą do dalszych regulacji systemowych. W tym czasie, w 2002 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, w resorcie ON certyfikacja na zgodność z wymaganiami AQAP przeniesiona została z polskiej instytucji narodowej ds. jakości w NATO (obecnie Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) do instytucji niezależnej od uczestników systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej, wymienionych w decyzji Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. (Decyzja Nr 67/MON, 2014). Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości, funkcjonujące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) w ramach podstawowych zadań statutowych Akademii oraz zleconych przez Ministra Obrony Narodowej. 25 2017 S i e r p i e ń Głównym zamierzeniem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych posiadają ciągle doskonalone systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP (AQAP 2110:2016), które dają zaufanie zamawiającemu lub jego przedstawicielowi (np. GQAR) w procesie nadzorowania spełniania wymagań kontraktowych. Certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, w ścisłym porozumieniu z uczestnikami systemu zapewnienia jakości na etapie przedkontraktowym, jest niezbędna do budowania bazy potencjalnych dostaw[...]

Rola i znaczenie kontekstu organizacji w systemie zarządzania jakością zgodnym z najnowszymi standardami ISO i NATO DOI:10.15199/48.2018.2.5


  Wprowadzenie Początkowym celem istnienia NATO, powstałego w dniu 24 sierpnia 1949 r., była obrona militarna przed atakiem ze strony Układu Warszawskiego. Współczesna koncepcja strategiczna NATO zakłada utrzymanie wystarczających sił zdolnych do odstraszania ewentualnych agresorów i prowadzenie działań zapobiegających ewentualnym konfliktom [4]. NATO, jako organizacja o charakterze obronnym, wykorzystuje jako narzędzia sprzęt wojskowy (zwany dalej SpW), czyli specjalnie zaprojektowane wyroby na potrzeby obronności bez względu na stopień ich przetworzenia. SpW jest wytwarzany w skomplikowanych procesach produkcyjnych poprzedzonych długotrwałymi fazami analitycznymi. Bezpieczeństwo SpW jest kształtowane podczas wytwarzania w systemie organizacyjnym wytwórcy, który odpowiada za jakość. Celem tego systemu jest zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby obronne dla życia i zdrowia użytkowników [56]. Bezpieczeństwo wyrobów obronnych jest gwarantowane powtarzalnością działań w skomplikowanych procesach wytwórczych, dla których wymagania stanowią przepisy prawa. Powtarzalna jakość wyprodukowanych wyrobów jest gwarantowana poprzez zastosowanie normy PN-EN ISO 9001:2015 [17] oraz publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 2110:2016 [1]. Zastosowanie tych norm w procesach wytwarzania wyrobów obronnych jest zagwarantowane przepisami wynikającymi z ustawy [44]. W najnowszym wydaniu normy Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna dostosowała wymagania do potrzeb organizacji usługowej. Wprowadzenie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem w wielu aspektach działalności biznesowej, między innymi w realizacji strategii, relacjach rynkowych, zarządzaniu procesami, technologią i współpracy z dostawcami w aspekcie wymagań formalno prawnym. Odniesienie ryzyka organizacji do jej kontekstu stanowi klucz dla zrozumienia przełomowych zmian w nowej edycji normy [32]. Stanowi to główny problem badawczy poruszany w nini[...]

 Strona 1  Następna strona »