Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Marian Żenkiewicz"

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ - Rory A. Wolf PLASTIC SURFACE MODIFICATION. SURFACE TREATMENT AND ADHESION

Czytaj za darmo! »

Recenzowana książka jest monografią przedstawiającą, w sposób dość ogólny, podstawowe zagadnienia dotyczące modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych różnymi metodami stosowanymi w praktyce przemysłowej. Głównym przedmiotem uwagi autora tej monografii są zagadnienia o charakterze aplikacyjnym. Po bardzo krótkim wprowadzeniu w zagadnienia związane z jej tematem autor omówił źródła oddziaływań adhezyjnych między materiałami polimerowymi a farbami drukarskimi, powłokami i klejami, a także zasygnalizował niektóre metody modyfikowania właściwości warstwy wierzchniej tych materiałów. W tym kontekście opisane zostały bardzo krótko właściwości adhezyjne folii polimerowych wylewanych i rozdmuchiwanych, folii metalizowanych, pianek (głównie poliuretanowych, polistyrenowych i polichlorkowych), włókien i włóknin, oraz wyrobów tworzywowych, wytwarzanych metodami wtryskiwania, termoformowania i rozdmuchiwania. Rozdział ten można uznać za szersze wprowadzenie w tematykę recenzowanej monografii. W dalszej części monografii autor przedstawił podstawowe metody modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych w warunkach swobodnego dostępu powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym. Wskazał na dominujące znaczenie metody wyładowań koronowych, stosowanej głównie w celu zwiększenia zwilżalności materiałów o małej wartości składowej polarnej swobodnej energii powierzchniowej. Metodą tą modyfikowane są powszechnie poliolefiny w celu zwiększenia ich adhezji z farbami drukar[...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ - Chan I. Chung EXTRUSION OF POLYMERS. THEORY AND PRACTISE (Wytłaczanie polimerów. Teoria i praktyka


  Recenzowana książka składa się z dziesięciu rozdziałów. Po każdym z nich zamieszczony jest spis literatury cytowanej i literatury uzupełniającej o charakterze ogólnym, związanym z treścią danego rozdziału. Ponadto zawiera wyodrębnione w końcowej części: (a) zbiór niektórych rysunków w wersji kolorowej, (b) wykaz stałych uniwersalnych i relacji liczbowych między wybranymi wielkościami fizycznymi przedstawionymi w różnych jednostkach, (c) wykaz akronimów i oznaczeń symboli obrazujących różne wielkości fizyczne, (d) indeks autorów cytowanych, oraz (e) skorowidz. Książka jest monografią, przedstawiającą podstawowe zagadnienia związane z wytłaczaniem tworzyw polimerowych, głównie za pomocą wytłaczarek jednoślimakowych. Z tego względu jej tytuł jest może zbyt ogólny, gdyż książka zawiera tylko krótkie wzmianki dotyczące wytłaczarek dwuślimakowych, których znaczenie przemysłowe jest przecież bardzo duże. Autor, będący nie tylko naukowcem, ale mający także duże doświadczenie przemysłowe, łączy w tej książce w sposób umiejętny problemy naukowe wytłaczania jednoślimakowego, w tym reologii tworzyw polimerowych, z zagadnieniami aplikacyjnymi dotyczącymi budowy wytłaczarek jednoślimakowych i ich zastosowań. Po krótkim wprowadzeniu zawierającym bardzo zwięzłą definicję procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz krótką charakterystykę wytłaczania i wytłaczarek jedno- i dwuślimakowych, autor opisał podstawy fizyczne wytłaczania jednoślimakowego. Zjawiska fizyczne zilustrował w sposób poglądowy i jasny za pomocą rysunków, wykresów, przykładów obliczeniowych, a także za pomocą konkretnych wartości liczbowych, co znakomicie ułatwia zrozumienie tekstu. Wyodrębniając trzy podstawowe funkcje ślimaka (transport, uplastycznianie i dozowanie tworzywa), omówił on zjawiska związane z przemianami tworzywa podczas zasilania, sprężania i transportu w stanie stałym, uplastyczniania i wyróżniając dwie kolejno następujące fazy procesu up[...]

Z półki księgarskiej - Praca zbiorowa (red. Debes Bhattacharyya i Stoyko Fakirov) SYNTHETIC POLYMER-POLYMER COMPOSITES Carl Hanser Verlag, Monachium 2012 r., ISBN 978-1-56990-510-4, 797 stron, cena 349,95 USD


  Recenzowana książka to obszerna monografia składająca się z czterech części i zawierająca 23 rozdziały. Autorzy i współautorzy poszczególnych rozdziałów to 51 znanych naukowców z różnych państw świata. Głównym celem recenzowanej książki jest próba oceny możliwości zastąpienia włókien nieorganicznych (w tym włókien szklanych), stanowiących składnik wzmacniający kompozyty polimerowe, włóknami, mikrowłóknami lub nanowłóknami wytworzonymi z polimerów syntetycznych. Jako zaletę takiego rozwiązania autorzy uznają mniejsze obciążenie środowiska naturalnego, możliwość spalania, mniejszą gęstość oraz lepsze specyficzne właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo- polimerowych (PPC) wzmacnianych takimi włóknami. Po szeroko rozumianym wprowadzeniu w tematykę książki autorzy przedstawili ogólnie podstawowe sposoby wytwarzania kompozytów, uwzględniając procesy autoklawowe, pultruzję, procesy nawijania włókien lub taśm, technikę LCM (liquid composite moulding) oraz formowanie cieplne. Obszernie omówione zostały zagadnienia wpływu cząsteczek składnika wzmacniającego, wprowadzonych do osnowy polimerowej, którą stanowią polimery termoutwardzalne, w tym żywice epoksydowe. Mogą to być cząstki kauczuku, kulki szklane, mikrosfery, cząstki polimerów termoplastycznych a także cząstki aluminium. Do bardzo interesujących tematów ogólnych omówionych w recenzowanej monografii zaliczyć można lokalne ogrzewanie (uplastycznianie, stapianie) osnowy polimerowej kompozytu metodą indukcyjną lub mikrofalową po wprowadzeniu do osnowy cząstek ferromagnetyków lub innych materiałów charakteryzujących się dużą polarnością. Duża część książki poświęcona zost[...]

Wpływ niektórych składników dodatkowych na udarność nanokompozytów polilaktydowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu dwóch rodzajów nanonapełniaczy montmorillonitowych, dwóch rodzajów modyfikatorów (poli( metakrylanu metylu) i kopolimeru etylen/alkohol winylowy) oraz dwóch kompatybilizatorów (poli(e-kaprolaktonu) i poli(glikolu etylenowego)) dodawanych do polilaktydu, na udarność nanokompozytów polilaktydowych zawierających te składniki. Porównano udarność tych nanokomp[...]

Wpływ wyładowań koronowych na zwilżalność i strukturę geometryczną powierzchni polilaktydu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu metodą wyładowań koronowych (WK) na wartości kąta zwilżania i strukturę geometryczną powierzchni polilaktydu. Badania kąta zwilżania prowadzono przy użyciu wody i dijodometanu, wartość swobodnej energii powierzchniowej (SEP) obliczono metodą Owensa i Wendta. Strukturę geometryczną powierzchni polilaktydu badano za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM). Surface layer of com. polylactide (PLA) was modified with corona discharges and studied for contact angle (H2O, CH2J2) and the geometric structure (at. force microscopy). The surface free energy was calcd. by using Owens-Wendt equation. The treatment resulted in a decrease in the contact angle and an increase in the surface free energy of the PLA film. Materiały polimerowe cieszą się dużym zainteresowaniem w przemyśle opakowaniowym ze względu na niską cenę. Stanowią one ok. 47% opakowań artykułów żywnościowych oraz 41% opakowań przemysłowych1, 2). Opakowania te często zostają poddane procesom zadrukowywania, klejenia oraz zdobienia. Bardzo ważnym elementem tych procesów jest odpowiednie przygotowanie warstwy wierzchniej materiałów polimerowych przeznaczonych na opakowania. Osiąga się to za pomocą modyfikowania tej warstwy m.in. metodą wyładowań koronowych, która obecnie jest powszechnie stosowana w przemyśle3, 4). Z badań statystycznych wynika, że w ciągu najbliższych lat zużycie materiałów polimerowych będzie nadal wzrastać. Stanow[...]

Wpływ wyładowań koronowych na utlenianie warstwy wierzchniej folii z polilaktydu


  Przedstawiono wpływ modyfikowania folii z polilaktydu (PLA) metodą wyładowań koronowych (WK) na procesy utleniania warstwy wierzchniej (WW) tego polimeru. Modyfikowanie PLA prowadzono w atmosferze powietrza lub helu. Badania stopnia utleniania WW wykonano metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Surface layer of polylactid films (thickness 100 μm) was treated with corona discharge in air or in He to improve their adhesive properties. Changes of the chem. structure of the corona-treated layers was studied by photoelectron spectroscopy to det. the oxidn. degree. The He atm. used was more efficient than the air one. Materiały polimerowe ze względu na niską cenę i istotne walory użytkowe cieszą się dużym zainteresowaniem w przemyśle opakowaniowym. Stanowią one ok. 47% opakowań artykułów żywnościowych oraz 41% opakowań przemysłowych1, 2). Bardzo ważnym elementem procesów wytwarzania tych opakowań jest odpowiednie przygotowanie ich WW do drukowania, klejenia, zdobienia lub metalizowania. Osiąga się to za pomocą modyfikowania ich WW m.in. za pomocą plazmy niskotemperaturowej, a w tym metodą WK3, 4). Podczas modyfikowania WW materiałów polimerowych następuje proces jej utleniania, który można badać za pomocą spektroskopii fotoelektronowej (XPS)5, 6). Niemodyfikowana WW materiałów polimerowych różni się znacznie od głębiej położonych warstw materiału i jest na ogół bardziej zróżnicowana pod względem fizycznym oraz chemicznym. Na powierzchni tych materiałów osadzają się zanieczyszczenia, a także aUniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz; bInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Magdalena Stepczyńskaa,*, Marian Żenkiewiczb Wpływ wyładowań koronowych na utlenianie warstwy wierzchniej folii z polilaktydu Effects of corona treatment of the surface layer oxidation of polylactid film Prof. dr hab. inż. Marian ŻENKIEWICZ - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 04/2011, str. 631. Kat[...]

Electrostatic separation of poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) blends Separacja elektrostatyczna mieszanin poli(chlorku winylu) i poli(tereftalanu etylenu) DOI:10.12916/przemchem.2014.54


  Binary blends of poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) granules (contents 10-90% by mass) were sepd. in electrostatic field after electrocharging in a fluidized bed. The recovery of the individual polymers and purity of the fractions were higher than 98% by mass. Przedstawiono wyniki badań elektrostatycznej separacji dwuskładnikowych mieszanin poli- (chlorku winylu) (PVC) i poli(tereftalanu etylenu) (PET) o różnej zawartości poszczególnych składników (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90% mas.). Badania wykonano za pomocą prototypowego separatora elektrostatycznego. Stwierdzono, że efekty elektryzowania fluidyzacyjnego zależą od czasu trwania tego procesu i od składu poszczególnych mieszanin. Wykazano również, że im bardziej zrównoważony jest skład danej mieszaniny, tym większa jest czystość i wydajność frakcji PVC i PET uzyskanych w procesie separacji. Rosnąca produkcja dóbr konsumpcyjnych, stymulowana przez ciągły rozwój cywilizacji, wymaga poszukiwania nowych i udoskonalaniaistniejących materiałów, spełniających wymagania konsumentów. Do takich materiałów należą tworzywa polimerowe, o czym świadczy nieprzerwany wzrost ich produkcji. W skali światowej wynosiła ona ok. 280 mln t w 2011 r., z czego 58 mln t wyprodukowano w Europie1). Stanowi to wzrost o ok. 2% w porównaniu z 2010 r. Wzrost ten spowodowany jest szerokim stosowaniem materiałów polimerowych w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w motoryzacji, budownictwie, medycynie, przemyśle opakowaniowym, elektronicznym i elektroizolacyjnym, a także do produkcji wielu przedmiotów użytku powszechnego. Efektem negatywnym wzrostu produkcji tworzyw jest rosnąca ilość odpadów tworzywowych. Duża ich objętość w stosunku do masy wymaga przeznaczania znacznych powierzchni na składowanie tych odpadów. Z kolei długi czas ich rozkładu powoduje, że stanowią one istotny składnik zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jedną z metod wykorzystania odpadów polimerowych jest [...]

Characteristics of separators and some limitations for electrostatic separation of polymer blends Charakterystyka separatorów i niektórych uwarunkowań separacji elektrostatycznej składników mieszanin polimerowych DOI:10.12916/przemchem.2014.220


  An extended review, with 50 refs., of the constructions of free-fall and roll-off electrostatic separators used in plastics recycling as well as of the some current studies on electrostatic sepn. process of polymer blends. Compn. and humidity of polymer blends, kind of tribocharger material, charging time and electric field strength in the sepn. zone were taken into consideration. Przedstawiono przegląd różnych konstrukcji separatorów swobodnych i walcowych, a także niektóre wyniki współczesnych badań procesu elektrostatycznej separacji mieszanin polimerowych. Wyniki prac eksperymentalnych wskazują, że proces ten uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą skład i wilgotność mieszaniny polimerowej, materiał tryboelektryzatora, czas elektryzowania oraz natężenie pola elektrostatycznego w strefie rozdzielania separatora. Elektrostatyczna separacja mieszanin polimerowych może znaleźć zastosowanie w procesach recyklingu tworzyw polimerowych. Proces separacji elektrostatycznej (zwanej dalej separacją) poszczególnych składników mieszanin tworzywowych stanowi obiecującą alternatywę klasycznego rozdzielania mieszanin odpadów tworzywowych podczas recyklingu materiałowego. W warunkach przemysłowych proces ten musi być poprzedzony przygotowaniem rozdzie lanych mieszanin. Kolejność i rodzaj przygotowawczych operacji technologicznych zależy głównie od postaci, stanu zanieczyszczenia i składu rozdzielanej mieszaniny. Operacje te obejmują oczyszczanie wstępne, rozdrabnianie, oczyszczanie właściwe, suszenie, a niekiedy również kondycjonowanie, polegające na poddawaniu mieszaniny zabiegom mającym na celu uzyskanie przez nią żądanego stanu fizycznego (wilgotność, temperatura). W wielu przypadkach, a szczególnie wówczas, gdy separacji poddaje się odpady zawierające metale (np. kable i przewody elektryczne, sprzęt elektroniczny, urządzenia z gospodarstw domowych, samochody i inne pojazdy), w pierwszym etapie separa[...]

 Strona 1  Następna strona »