Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Józef DOPKE"

Zależność zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych od liczby stopniodni grzania

Czytaj za darmo! »

Gazu ziemnego w gospodarstwach domowych używa się do: przygotowania posiłków; podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania mieszkania. W zależności od cen nośników energii, ich dostępności oraz dochodów gospodarstw, wykorzystuje się na te cele również olej opałowy, energię elektryczną, LPG (propan-butan), węgiel lub drewno. Aby oszacować roczne zużycie gazu ziemnego dla każdego typu gospodarstwa [...]

Niezawodność gazomierzy miechowych

Czytaj za darmo! »

Przykład przebiegu procesu badania niezawodności.Gazomierze miechowe są najczęściej stosowanymi licznikami objętości gazu ziemnego, dostarczanego do gospodarstw domowych. Na świecie eksploatuje się około 345 mln różnego typu gazomierzy, najwięcej w USA 61,9 mln, Wielkiej Brytanii 21,4 mln, Niemczech 18,3 mln, Włoszech 16 mln, Francji 11,1 mln, Holandii 6,8 mln. W przeważającej większości są[...]

Analiza korelacji sprzedaży gazu ziemnego dla odbiorców domowych, komercyjnych i przemysłowych względem liczby stopniodni grzania

Czytaj za darmo! »

Klimat ma znaczący wpływ na różne gałęzie gospodarki. Rynek energii zależy mocno od przebiegu pogody w sezonie grzewczym. Wyniki analizy korelacji między zużyciem energii elektrycznej lub gazu ziemnego a liczbą stopniodni grzania dają odpowiedź na możliwość skutecznego prognozowania przyszłego zużycia. 1. Stopniodni grzania Stopniodni grzania są ilościowym wskaźnikiem określającym zapotrzebo[...]

Zależność skumulowanego zużycia gazu względem skumulowanej liczby stopniodni grzania w sezonie grzewczym

Czytaj za darmo! »

Na całkowite zużycie gazu składa się jego zużycie na ogrzewanie mieszkania, podgrzewanie wody, przyrządzanie posiłków. Całkowite miesięczne zużycie gazu w gospodarstwie domowym można określić wzorem [1-6]: E = d ∗ L + wg ∗ P ∗ Sd (tb ) (1) gdzie: d - miesięczne stałe zużycie gazu na podgrzewanie wody i przyrządzanie posiłków na jedną osobę (m3/osobę), L - liczba osób w gospodarstwie domowym (osoby), wg - wskaźnik efektywności zużycia gazu na ogrzewanie mieszkania (m3/(oC dzień m2), P - powierzchnia ogrzewana mieszkania (m2),Sd (tb) - miesięczna liczba stopniodni grzania dla temperatury bazowej tb (oC dzień). Jeżeli miesięczne zużycie gazu wyznaczy się dla dwunastu miesięcy roku i zsumuje, to otrzymuje się wzór na całkowite roczne zużycie gazu w gospo[...]

Praktyczne metody obliczania stopniodni grzania na przykładzie woj. pomorskiego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe definicje stopniodni grzania. Podano średnie dobowe wartości temperatury powietrza w 2003 r. dla woj. pomorskiego i obliczone z definicji miesięczne liczby stopniodni grzania dla temperatury bazowej 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 18,3 °C, przyjęte dalej jako wartości poprawne. Omówiono obliczenie miesięcznej liczby stopniodni grzania ze średniej miesięcznej temperatury powietrza za pomocą wzoru Hitchin’a. Oszacowano wartość stałej k we wzorze Hitchin’a dla woj. pomorskiego z porównania stopniodni grzania obliczonych z definicji i ze wzoru Hitchin’a. Rys historyczny [1] Koncepcję stopniodni przedstawiono po raz pierwszy w pracy Lt-Gen. Sir Richarda Strachey’a w 1878 r. [1]. Od tego roku znane są terminy "stopniogodziny", "stopniod[...]

Zużycie energii do ogrzewania budynków w trzydziestu trzech miastach Polski w 2013 r.


  W artykule podano średnią miesięczną i roczną temperaturę powietrza i miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15 oC w 2013 r. dla 33 miast Polski. Podano roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15 oC bez miesięcy letnich w wybranych miastach w 2010, 2011, 2012 i 2013 r. Dokonano analizy różnicy zużycia energii na ogrzewanie budynków w 2013 r. w 33 miastach Polski w stosunku do zużycia energii w najcieplejszym mieście Wrocławiu. Porównano warunki klimatyczne w 2013 r. z warunkami w 2012 i 2011 r. i opisano wynikające z nich różnice w zużyciu energii (paliw) na ogrzewanie budynków względem 2013 r. 1. Wstęp Przy obliczeniu strat ciepła w budynku bierze się pod uwagę takie czynniki jak: - współczynnik przenikania ciepła wszystkich części budynku, które są przyczyną strat ciepła (ściany, dach, okna, drzwi itd.), - zewnętrzną powierzchnię tych części budynku, - różnice między wewnętrzną a zewnętrzną temperaturą powietrza, - straty ciepła na wentylację. Ciepło wymagane do utrzymania stałej temperatury wewnętrznej określa wzór: q = uA(tw - tz) - I dla tw > tz (1) gdzie: q - ciepło wymagane do utrzymania temperatury wewnętrznej, u - całkowity współczynnik przenikania ciepła przez elementy budynku, A - powierzchnia elementów budynku, tw - temperatura wewnętrzna powietrza, tz - temperatura zewnętrzna powietrza, I - wewnętrzne zyski energii od ludzi, urządzeń i promieniowania słonecznego. Bazowa temperatura tb jest temperaturą zewnętrzną, powyżej której praca systemu grzewczego nie jest wymagana. Wstawiając warunki tb=tz i q=0 do (1) i rozwiązując względem tb otrzymujemy: tb = tw - I/uA. (2) Równanie (2) definiuje bazową temperaturę tb jako temperaturę wewnętrzną pomniejszoną o poziom wewnętrznych zysków energii. Jako średnią temperaturę powietrza w mieszkaniu przyjmuje się 20 oC, ale w wielu krajach wynosi ona od 18 do 22 oC. Energia w gospodarstwach domowych przeznaczona jest do ogrzewa[...]

Wyznaczanie temperatury bazowej budynku i prognozowanie zużycia gazu


  Podano wartości stałej k we wzorze Hitchin&'a dla trzydziestu trzech miast Polski w 2013 r. Wyznaczono miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 12oC, 13oC, 14oC 15oC, 16oC, 17oC i 18oC z wzoru Hitchin'a dla budynku w Zakopanem. Omówiono wyznaczenie temperatury bazowej w Zakopanem, Grudziądzu i Gdańsku oraz prostej regresji miesięcznego zużycia gazu ziemnego względem miesięcznej liczby stopniodni grzania. Przedstawiono prognozowane i rzeczywiste zużycie gazu ziemnego dla analizowanego budynku oraz dla mieszkania w budynku czteromieszkaniowym w Grudziądzu.Wstęp Najważniejszym zastosowaniem stopniodni grzania jest analiza historycznego zużycia energii na ogrzewanie istniejących budynków i prognozowanie, na podstawie uzyskanych danych i liczby stopniodni grzania, obliczonej z przebiegu temperatury powietrza atmosferycznego zużycia energii w następnych latach. Aby to poprawnie uczynić, należy znać temperaturę bazową budynku. Drugim bardzo ważnym zastosowaniem stopniodni grzania jest porównanie skutków termomodernizacji w realnie funkcjonujących budynkach, nie teoretyczną metodą obliczeniową, ale na podstawie realnie zużytej energii na ogrzewanie przed i po termomodernizacji. W wyniku termomodernizacji budynku zmienia się temperatura bazowa, to jest temperatura poniżej której rozpoczyna się ogrzewanie, w celu utrzymania stałej temperatury wewnętrznej powietrza w budynku. Zależność zużycia gazu ziemnego od liczby stopniodni grzania Stopniodni grzania są ilościowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Stosuje się je do wszystkich paliw, ogrzewania elektrycznego oraz ogrzewania centralnego z kotłowni osiedlowych. Stopniodni grzania bazują na analizach gazowych systemów grzewczych domów mieszkalnych. Rezultaty tych analiz wskazały, że istnieje liniowa zależność między zużyciem gazu ziemnego na ogrzewanie i różnicą między [...]

Zużycie energii do ogrzewania budynków w 34 miastach Polski w sezonie ogrzewczym 2013/2014 r.


  Podano średnie miesięczne wartości temperatury powietrza w sezonie ogrzewczym 01.09.2013-31.05.2014 r. oraz średnie wartości temperatury powietrza w sezonach ogrzewczych 2011/2012 r., 2012/2013 r. i 2013/2014 r. w wybranych 34 polskich miastach. Omówiono liczbę stopniodni ogrzewania dla temperatury bazowej 15 oC w tych miastach w sezonie ogrzewczym 2013/2014 r. oraz podano liczbę stopniodni ogrzewania w ostatnich ośmiu sezonach ogrzewczych. Przeprowadzono analizę różnicy w zużyciu energii do ogrzewania budynków w analizowanych miastach w sezonie ogrzewczym 2013/2014 r. względem najcieplejszego Wrocławia i względem średniej wartości liczby stopniodni ogrzewania. Omówiono zmianę zużycia energii do ogrzewania budynków w Krakowie od sezonu ogrzewczego 1996/1997 r. i budynków w Warszawa Okęcie od sezonu ogrzewczego 1999/2000 r. do ostatniego sezonu ogrzewczego 2013/2014 r.1. Średnie miesięczne wartości temperatury powietrza w sezonie ogrzewczym 2013/2014 r. Ze średnich dobowych wartości temperatury powietrza [1] w 34 polskich miastach obliczono średnią miesięczną temperaturę powietrza. Lokalizacja geograficzna miejsca pomiarów meteorologicznych została określona przez podanie szerokości i długości geograficznej oraz wysokości położenia stacji meteorologicznej nad poziomem morza (tab. 1). W miesiącu od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. obliczono średnią temperaturę powietrza w sezonie ogrzewczym 2013/2014 r. W tabeli 1 podano również średnią temperaturę powietrza w trzech ostatnich sezonach ogrzewczych 2011/2012 r., 2012/2013 r. i 2013/2014 r. Spośród analizowanych miast Polski najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza wystąpiła (tab. 2): we wrześniu 2013 r. w Zakopanem 9,13 oC, w październiku 2013 r. w Zakopanem 7,88 oC, listopadzie 2013 r. w Zakopanem 2,75 oC, grudniu 2013 r. w Zakopanem 0,04 oC, styczniu 2014 r. w Suwałkach -5,56 oC, lutym 2014 r. w Suwałkach - 0,28 oC, marcu 2013 r. w Zakopanem 4,1 oC, kwietni[...]

 Strona 1