Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna SZCZEPAŃSKA"

Zarys społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia zarządzania jakością wskazują na możliwość uwzględnienia w praktyce rozwiązań systemowych parametru odpowiedzialności społecznej.Pierwotne zasady odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility) dotyczyły dobroczynności i powierniczości w warunkach spójności kategorii własności i zarządzania. Realizacja zasady dobroczynności możliwa była przy przyję[...]

(Nie)nowe prawa konsumenta

Czytaj za darmo! »

Zmianę obecnego kształtu prawa konsumenckiego wymusza w dużej mierze rozwój nowych technologii, a także gwałtowne przemiany gospodarcze i społeczne zachodzące w ostatnich latach w Europie.Wprowadzenie Głównym celem, który stanowił podstawę utworzenia jednolitego prawa w dziedzinie ochrony konsumenta, było podniesienie standardu życia w państwach należących do Wspólnoty Europejskiej. Po raz [...]

Obsługa reklamacji

Czytaj za darmo! »

Reklamacje i ich obsługa są dowodem instytucjonalnego zachowania firmy wobec jej klientów.Współczesna praktyka marketingowa dowiodła, że zagadnienia związane z reklamacjami klientów nie mogą być już traktowane jako marginalna działalność sfery posprzedażowej marketingu. Podwyższanie wskaźnika zadowolenia klientów, wzrost sprzedaży nowych produktów, zwiększanie sprzedaży w dotychczasowych se[...]

Obiektowy rachunek kosztów jakości w TQM

Czytaj za darmo! »

Możliwe jest efektywne zwiększanie wartości poprzez stosowanie koncepcji TQM. Zgodnie z teorią wartości, podwyższenie wartości przepływów gotówkowych w przedsiębiorstwie może być osiągnięte w wyniku poprawy wskaźników kosztów, a co się z tym wiąże, większych możliwości kształtowania cen produktów przedsiębiorstwa. Czynnikami poprawy wskaźników kosztów są na ogół: krzywa doświadczeń [...]

Praktyka podejścia procesowego

Czytaj za darmo! »

Skupianie większości procesów w jednym pionie funkcjonalnym organizacji wskazuje na brak zrozumienia cech systemu.Podejście procesowe odnosi się do obiektu, jakim jest organizacja, w której wszystkie procesy, na każdym szczeblu zarządzania, w odniesieniu do wszystkich funkcji zarządzania są ze sobą powiązane w specyficzny dla danej organizacji sposób. Wskazuje to na związek z teorią systemów[...]

Efektywność szkoleń - w świetle zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

Pozytywne reakcje uczestników szkolenia zarówno podczas szkolenia, jak i po szkoleniu mogą warunkować motywację do przyswajania wiedzy, zmiany zachowań. W zdecydowanej większości przedsiębiorstw stosujących systemy zarządzania jakością, generalnie rzecz ujmując, struktura przedmiotowo - podmiotowa działalności szkoleniowej oraz koszty szkoleń (bezpośrednie i pośrednie) są najczęściej stosow[...]

Controlling w zarządzaniu jakością

Czytaj za darmo! »

Jednym z narzędzi, wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie jest controlling, który określić można jako "system wzajemnie zależnych zasad, metod, technik oraz przedsięwzięć służących wewnętrznemu systemowi sterowania i kontroli, zorientowany na osiągnięcie założonego wyniku" [1, s.14]. Może być on określany również jako "podsystem systemu zarządzania organizacją służący koordynacji procesów planowania, kontroli oraz informowania, co umożliwia sterowanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia wyznaczonych celów" [2, s. 282]. W istocie, controlling oznacza "system sterowania organizacją, zorientowany na wyniki i realizowany poprzez planowanie, kontrolę i kierowanie (przeprowadzanie działań korygujących). Jest więc ponadfunkcyjnym instrumentem zarządzania" [3, s.221]. Koncep[...]

Analiza kosztów jakości

Czytaj za darmo! »

Analiza kosztów jakości jest uznawana za podstawowe narzędzie wykorzystywane w ekonomice jakości. Umiejętne przeprowadzenie analizy kosztów jakości przesądza, w głównej mierze, o jakości decyzji podejmowanych przez kadrę kierowniczą w zarządzaniu systemem jakości przedsiębiorstwa. Stąd też, ważne jest uwzględnienie w kompleksowej analizie kosztów jakości, wskaźników technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych. Przedmiot analizy kosztów jakości określić można jako: interpretację trendów w kształtowaniu się poziomu kosztów jakości, ocenę skuteczności optymalizacji kosztów jakości oraz wskazanie kierunków weryfikacji programu doskonalenia jakości. Celem analizy kosztów jakości jest nie tylko zidentyfikowanie wszystkich rodzajów kosztów działań i czynności prowadzących do osią[...]

Rachunek kosztów sterowany czasem (TDABC)

Czytaj za darmo! »

Spodziewać się można wzrostu znaczenia konkurowania czasem, jako przewagi konkurencyjnej.Dynamika procesów zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw powoduje, że szybkość i elastyczność działań podejmowanych na rynku przez przedsiębiorstwa jest jednym z elementów przewagi konkurencyjnej. Wydawać by się mogło, że dotychczasowe umiejętności kadry kierowniczej przedsiębiorstw zarządzania czasem odnoszą się jedynie do organizacji pracy własnej. Zarządzanie czasem (Time Management - TM) zdefiniować można bowiem jako proces praktycznej działalności związanej z podejmowaniem decyzji dotyczących optymalnego wykorzystania zasobu czasu, w celu realizacji założonych zadań (celów) i stałego rozwoju, w sposób sprawny i skuteczny. Funkcjami zarządzania czasem są:  planowanie - określanie [...]

Dylematy pomiaru kosztów jakości

Czytaj za darmo! »

Prowadzenie pomiaru kosztów w kategoriach analitycznych jest potrzebne po to, by syntetyczne ujęcie kosztów jakości miało wartość informacyjną.Mierzenie kosztów jakości w przedsiębiorstwach napotyka na ogół na szereg trudności. Można je scharakteryzować na podstawie następujących kryteriów: zakres, obiekt pomiarów, definicje kosztów, odpowiedzialność, metody pomiaru, zarządzanie, personel, dokładność, przygotowanie, porównywanie. Zależności występujące pomiędzy tymi kryteriami ilustruje poniższy rysunek. Zakres. Większość kosztów jakości, jak wskazuje praktyka, mierzona jest w sferze produkcji, w odniesieniu, na przykład, do testowania, odrzutów, przeróbek, bądź kontroli jakości wyrobu. Pozostałe sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa nie są objęte pomiarem. Pomiar kosztów jako[...]

 Strona 1  Następna strona »