Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA GOŁĘBIEWSKA-KURZAWSKA"

Wykorzystanie technik skanowania przestrzennego i szybkiego prototypowania do projektowania technologii wytwarzania wyrobów tłoczonych do silnika lotniczego ze stopów typu Inconel

Czytaj za darmo! »

W pracy przestawiono wykorzystanie technik skanowania przestrzennego i szybkiego prototypowania w procesie opracowywania technologii wytwarzania wyrobu tłoczonego, stosowanego w silniku lotniczym - dyfuzora rurkowego. Techniki szybkiego prototypowania umożliwiają wytworzenie modeli wyrobów w sposób przyrostowy, na podstawie ich odwzorowania i zapisu w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Analizowany dyfuzor rurkowy, wytworzony przy zastosowaniu dotychczasowej technologii wytwarzania, poddano procesowi digitalizacji. Uzyskany w ten sposób wirtualny model gotowego wyrobu odwzorowano, celem zweryfikowania wymiarów uzyskanych ze skanowania z wymiarami rzeczywistymi. Model wirtualny odwzorowano techniką druku przestrzennego. Tą samą techniką wykonywano prototypy w poszczególnych etapach projektowania. Modele - prototypy posłużyły zarówno do weryfikacji cech geometrycznych zaprojektowanych narzędzi, jak również do wizualizacji rezultatów otrzymanych w wyniku symulacji numerycznych (MES). Obecnie dyfuzor rurkowy jest produkowany z dwóch tłoczonych połówek, łączonych poprzez spawanie w jeden element. Zaproponowano modyfikację technologii wytwarzania dyfuzora polegającą na zwijaniu półwyrobu w postaci arkusza blachy, spawaniu i gięciu w matrycach. The use of 3D scanning and rapid prototyping techniques for obtaining jet engine pressed element production technology - a tubular diffuser, is presented in this paper. The techniques of rapid prototyping allow making models incrementally, on the basis of models record created in three-dimensional space (3D). The chosen element has been digitalized and made by three-dimensional printing. Tubular diffuser followed up common processing technology has been applied for digitalization. A prototype made by three-dimensional printing was taken to obtain geometry in comparison of scanning results and real geometry of the examined element. The same technology (3D Printing) was executed in getting prototypes of each sta[...]

WYBRANE ASPEKTY CIĄGŁEGO WYCISKANIA METODĄ CONFORM


  Przedstawione w artykule badania miały na celu wyeliminowanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych powstających w trakcie wyciskania płaskowników z miedzi beztlenowej metodą Conform. Wykonano badania metaloznawcze w celu pełnego scharakteryzowania wad. Następnie przeprowadzono numeryczną analizę MES procesu ciągłego wyciskania płaskownika, z zastosowaniem oprogramowania FORGE firmy Transvalor, w celu określenia parametrów procesu, które w największym stopniu wpływają na jakość gotowego wyrobu. Analizowano takie parametry jak prędkość procesu wyciskania oraz temperaturę narzędzi. Wyniki analizy numerycznej MES porównano z rzeczywistymi wynikami prowadzenia procesu ze zoptymalizowanymi parametrami. Wytwarzanie płaskowników z opracowanymi na podstawie analizy numerycznej parametrami technologicznymi pozwala na otrzymanie wyrobów wyciskanych pozbawionych wad. Słowa kluczowe: metoda ciągłego wyciskania, conform, miedź beztlenowa, MES Dr inż. Joanna Gołębiewska-Kurzawska, dr inż. Szymon Malara, dr inż. Ludwik Ciura, prof. IMN, dr inż. Barbara Juszczyk, dr inż. Joanna Kulasa, mgr inż. Łukasz J. Wierzbicki - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. Rudy Metale R58 2013 nr 1 19 SELECTED ASPECTS OF CONTINUOUS ROTARY EXTRUSION PROCESS The experimental research carried out in this work aimed eliminating surface and subsurface defects of profile extruded in continuous rotary extrusion process. Micro- and macrostructure observations were performed for accurate describing of defects. Next, numerical analysis FEM of extrusion process was carried out with using of Forge software from Transvolator company. Influence of process parameters on quality of final products and optimal parameters were analysed. Velocity of process and temperature of tools were analyzed. Results of numerical analysis FEM were compared with real results of process with optimized parameters. Continuous rotary extruding with developed technological parameters enable surface[...]

Numeryczne modelowanie procesu ciągnienia na zimno drutów miedzianych przeznaczonych na przewody elektryczne


  Czysta miedź z uwagi na wysoką konduktywność i przewodność cieplną, a także dobrą plastyczność i związaną z tym możliwość łatwego przetwarzania, stosowana jest m.in. do wytwarzania kabli energetycznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych przeznaczonych dla elek- trotechniki i elektroniki, w tym także pokrywanych powłokami metalowymi. Oprócz popularnego gatunku Cu-ETP, coraz częściej na te cele stosuje się miedź beztlenową o wysokiej czystości m.in. w gatunku Cu-OFE. W pracy przedstawiono wyniki numerycznego modelowania procesu ciągnienia obu gatunków miedzi, charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą wyjściową, a tym samym podatnością do przeróbki plastycznej. Symulacje komputerowe realizowano przy zastosowaniu programu Forge. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na określenie wpływu warunków kształtowania na umocnienie materiału oraz zmianę temperatury drutu podczas ciągnienia. Due to its high electric and thermal conductivity as well as good formability, pure cooper is widely used for production of energetic, electric and telecommunication cables intended for use in electrical engineering and electronics, including metal-coated cables. Besides the popular Cu-ETP grade, the high-purity oxide-free copper (i.a. Cu-OFE grade) is increasingly used for these purposes. In the paper, numerical modelling results of wire drawing are presented. Two mentioned copper grades with different initial microstructure and formability characteristics were considered. FEM simulations were carried out by means of Forge software. The results obtained were used to assess the impact of deformation conditions on material hardening and temperature changes in wire during the drawing process. Słowa kluczowe: miedź, tlen, Cu-OFE, Cu-ETP, technologia UpCast®, technologia Contirod®, Forge®, analiza numeryczna, MES, wła- ściwości mechaniczne Key words: copper, oxygen, Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast® technology, Contirod® technology, Forge®, numerical [...]

Badania porównawcze miedzi Cu-ETP i Cu-OFE przeznaczonej do przeróbki plastycznej


  W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch gatunków miedzi. Pierwszy stanowiła miedź elektrolityczna Cu-ETP wytworzona w tech- nologii Contirod, natomiast drugi miedź beztlenowa Cu-OFE wytworzona w technologii UpCast w zakładzie KGHM Polska Miedź S.A. w Orsku. W pierwszej części pracy przedstawiono ocenę procesu odlewania w zakresie analizy składu chemicznego, mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych odlewnych prętów i walcówki. W drugiej części przedstawiono ocenę procesu przeróbki plastycznej realizo- wanego w procesie ciągnienia przy zastosowaniu zmiennych parametrów procesu. Przeprowadzono analizę wpływu warunków ciągnienia i obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne. In the paper, the results of development of two grade of cooper are presented. First one is Cu-ETP grade produced by Contirod technology and the second one is oxygen-free copper (Cu-OFE grade) produced by UpCast technology in KGHM Polska Miedź S.A. factory. In the first part of the work, an assessment of the casting process, within the scope of an analysis of chemical composition, microstructure and mechanical properties of bars and rods, is presented. In the next part, an evaluation of plastic working, realized in drawing process with variable process parameters, is presented. The evaluation includes analysis of drawing and heat treatment parameters influence on microstructure and mechanical properties. Słowa kluczowe: Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast®, Contirod®, mikrostruktura, właściwości mechaniczne Key words: Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast®, Contirod®, microstructure, mechanical propertiesWprowadzenie. Czysta miedź jest obecnie jednym z najpopularniejszych materiałów przeznaczonych na cele przewodowe, przede wszystkim dzięki doskona- łemu stosunkowi przewodności elektryczneji wytrzy- małości do ceny, nieosiągalnym dla innych materia- łów [1÷3]. Wraz ze zmniejszaniem się zanieczyszczeń znajdujących się w czystej miedzi, wzrasta jej prze- wo[...]

WPŁYW OBRÓBKI KRIOGENICZNEJ I CIEPLNO-CHEMICZNEJ NA POPRAWĘ TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MATRYCY PRASY DO WYCISKANIA METODĄ KOBO DOI:10.15199/67.2018.10.2


  WPROWADZENIE Jedną z kluczowych tendencji współczesnej inżynierii materiałowej jest poszukiwanie możliwości poprawy trwałości eksploatacyjnej narzędzi roboczych wykorzystywanych w procesach przeróbki plastycznej i ubytkowej na drodze zabiegów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku procesów, w trakcie których obrabiane są materiały trudnoodkształcalne, takie jak np. stopy utwardzane wydzieleniowo (CuTi, CuCrZr). Jedną z takich metod jest proces wyciskania na prasie metodą KOBO. W metodzie tej, elementem kształtującym materiał i jednocześnie najbardziej narażonym na zużycie jest matryca. Wytrzymałość i trwałość matrycy jest zatem elementem kluczowym i w dużym stopniu determinuje możliwość wyciskania danego materiału. Efektami pracy są: podniesienie trwałości użytkowej matrycy oraz umożliwienie przeróbki materiałów, których wyciskanie w chwili obecnej jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. W efekcie przeprowadzonych badań opracowane zostały warianty obróbki umożliwiające podniesienie odporności na zużycie elementów kształtujących prasy KOBO. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość przeróbki materiałów trudnodkształcalnych dzięki zastosowanej obróbce oraz jej wpływ na poprawę trwałości eksploatacyjnej matrycy. METODYKA BADAŃ Opracowano 5 wariantów obróbki celem ustalenia wpływu obróbek na trwałość i wytrzymałość matryc ze stali narzędziowej do procesu wyciskania. Pierwszy wariant opierał się na Rys. 1. Schemat wariantów połączeń obróbki cielnej i cieplno-chemicznej próbek ze stali narzędziowej Fig. 1. Diagram of variants of combinations of heat treatment and thermo-chemical treatment of tool steel 9 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 10 klasycznie stosowanej obróbce dla tych narzędzi, polegającej na hartowaniu i odpuszczaniu. Wariant ten był wariantem referencyjnym. Zestawienie wszystkich analizowanych wariantów przedstawiono na rysunku 1. WYTWARZANIE MATERIAŁU BADAWCZEGO - [...]

Technologia wytwarzania ekologicznych bezkadmowych spoiw twardych


  W niniejszej pracy przedstawiono wybrane technologie wytwarzania ekologicznych bezkadmowych spoiw twardych na przykładzie kilku gatunków stopów na bazie srebra lub z niewielkim dodatkiem srebra. W szczególności skupiono się na przedstawieniu technologii wytwa- rzania spoiw z grupy AgCuZnSn i AgCuZn w oparciu o proces ciągłego poziomego odlewania taśm i prętów. Zaprezentowano wyniki badań wpływu warunków odlewania ciągłego na właściwości, strukturę i jakość uzyskiwanych wyrobów oraz określono ich podatność do przeróbki plastycznej. Zaprezentowano również problemy technologiczne występujące podczas wytwarzania i przetwarzania bezkadmowych spoiw twardych. The selected technologies of processing of a few alloys based on silver or containing low amount of silver as an example of ecological cadmium- free fillers were presented in the paper. The technologies of horizontal continuous casting of AgCuZnSn and AgCuZn types of bars and flat bars were particularly shown. Influence of continuous casting parameters on microstructure, properties and quality of final product as well as workability of examined alloys were examined. The technological problems, which appear during producing and processing of cadmium-free fillers, were also presented. Słowa kluczowe: miedź, kadm, srebro, spoiwa ekologiczne, odlewanie ciągłe, AgCuZnSn, AgCuZn, właściwości mechaniczne, mikrostruk- tura, problemy technologiczne Key words: copper, cadmium, silver, ecological filler metals, continuous casting, AgCuZnSn alloy, AgCuZn alloy, mechanical properties, microstructures, technological problems.Wprowadzenie. Wiele stosowanych w życiu co- dziennym produktów składa się z dwu lub więcej indywidualnych elementów, które często są trwale połączone w celu wytworzenia wytrzymałej kon- strukcji. Istnieje wiele sposobów łączenia materia- łów, których stosowanie zależy przede wszystkim od warunków pracy połączonych elementów, rodzaju materiału podstawowego oraz spoiwa, a także meto[...]

 Strona 1