Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Marek Ćwiklicki"

Metoda KJ w rozwiązywaniu problemów jakościowych

Czytaj za darmo! »

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się w zarządzaniu metody rozwiązywania problemów bazujące na intuicji i odwołujące się do nieszablonowych schematów myślenia. Do takiego grona metod można przypisać metodę KJ, która pozwala na analizę różnorakich informacji o zróżnicowanym charakterze, zawierających ilościowe i jakościowe dane. Prezentowana metoda autorstwa Jiro Kawakity (stąd jej naz[...]

Metoda hoshin kanri wg S. Shiby

Czytaj za darmo! »

Sprzężenie zwrotne w modelu S. Shiby jest nawiązaniem do cykliczności zarządzania w ramach cyklu PDCA w systemach zarządzania jakością.W polskiej literaturze przedmiotu najbardziej spopularyzowaną wersją metody hoshin kanri jest model opracowany przez Shoji Shibę. Zawdzięczamy to głównie prof. Z. Martyniakowi, który w kilku swoich publikacjach (1998, 1999, 2001, 2002) jako pierwszy propagow[...]

Norma ISO 16355-1:2015 - standard dla metody QFD DOI:10.15199/48.2017.5.2


  ISO 16355-1:2015 - standard for QFD Streszczenie Celem opracowania jest analiza zapisów normy ISO 16355-1:2015 dedykowanej metodzie QFD i próba określenia wpływu ustanowienia standaryzacji na rozwój tej metody. Na podstawie badania treści normy i literatury dotyczącej QFD omówiono współczesny kształt metody wraz z narzędziami pomocniczymi. Otrzymane wyniki pozwoliły na potwierdzenie dojrzałości metodologicznej i empirycznej ujętej w standardzie metody. W konsekwencji sformułowano wniosek o potencjalnym pozytywnym wpływie ISO 16355-1:2015 na rozwój QFD i na przyspieszenie jej dyfuzji. Summary The aim of the study is to analyze ISO 16355-1:2015 standard dedicated to Quality Function Deployment (QFD) and to undertake an attempt to establish its effect to QFD’s development. Based on the literature review about QFD, the author discusses contemporary version of this approach for new product development with auxiliary tools. The obtained results allowed to conclude that QFD reached its methodological and empirical maturity of QFD. Consequently, the potential positive impact of ISO 16355-1:2015 on the evolution and development of QFD and on acceleration of its diffusion was stated.Słowa kluczowe rozwinięcie funkcji jakości, QFD, ISO 16355-1:2015, standaryzacja, normalizacja.Keywords Quality Function Deployment, QFD, ISO 16355-1:2015, standardization, normalizationWprowadzenie Rodzina norm ISO została powiększona w grudniu 2015 r. o nową normę ISO 16355:2015 zatytułowaną "Zastosowanie statystycznych i pokrewnych metod w procesie rozwoju nowej technologii i produktu"1. Norma ta ma docelowo składać się z ośmiu części. Pierwszą z nich, oznaczoną jako 16355-1:2015, poświęcono "ogólnym zasadom i perspektywom Quality Function Deployment (QFD)", czyli metodzie znanej w Polsce także pod nazwą rozwinięcie funkcji jakości. Wspomniana norma jest przykładem próby normalizacji konkretnego rozwiązania metodycznego powstałego na gruncie ko[...]

Ewolucja i dyfuzja metody QFD

Czytaj za darmo! »

Pomimo stosowania metody QFD w praktyce już od końca lat 60. jej znajomość jest wciąż niewielka.Parokrotnie opisywano metodę QFD, która w obecnej postaci charakteryzuje się układem czterech podstawowych macierzy. Warto jednak przedstawić szersze tło powstania tej metody z tego powodu, iż w początkowych fazach rozwoju macierze bazujące na macierzy House of Quality w ogóle nie występują w ory[...]

Kierunki rozwinięcia metody QFD

Czytaj za darmo! »

Prezentowane rozwinięcie metody opiera się na opracowaniu całego zespołu wzajemnie powiązanych matryc zgrupowanych w tzw. macierz macierzy.Metoda QFD w swej klasycznej postaci ma pewne ograniczenia, które powodują iż podejmowane są próby jej dalszego rozwoju. Pozwalają one na lepsze dostosowanie metody do indywidualnych potrzeb, choć także wynikają z innych przesłanek. Są nimi coraz wyższy [...]

 Strona 1