Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Anna Domańska"

Wartość technologiczna odmian żyta

Czytaj za darmo! »

Ze względu na glebowe uwarunkowania Polski (duży udział gleb lekkich, kwaśnych, stanowiących znaczną część gruntów ornych) żyto, mające stosunkowo niewielkie wymagania glebowe, należy do roślin o dużym znaczeniu gospodarczym. Jest ono (po pszenicy ozimej i mieszankach zbożowych) jednym z najpowszechniej uprawianych zbóż. W 2008 roku powierzchnia uprawy żyta ozimego była większa o ok. 80 tys. ha w porównaniu z rokiem 2007 i wynosiła prawie 1,4 mln ha (dane GUS). Największe znaczenie w strukturze zasiewów zbóż gatunek ma w województwach mazowieckim i łódzkim, najmniejsze natomiast w małopolskim i opolskim. W minionym trzyleciu żyto ozime stanowiło ok. 17% powierzchni uprawy wszystkich zbóż. W uprawie dominuje forma ozima, natomiast forma jara ma znaczenie marginalne, nie jest [...]

Wartość technologiczna odmian żyta

Czytaj za darmo! »

Żyto ma w Polsce stosunkowo duże znaczenie w uprawie. Wynika to ze znacznego udziału gleb lekkich, odpowiednich dla tej rośliny. Jest ono (po pszenicy ozimej i mieszankach zbożowych) jednym z najpowszechniej uprawianych zbóż. Fenomenem żyta są stosunkowo niewielkie wymagania, którymi znacząco różni się od innych gatunków zbóż. Szczególnie wyróżnia się tym, że toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleb, prowadzi oszczędną gospodarkę wodną oraz jest niezastąpione w uprawie na glebach kompleksów żytnich. W 2009 r. powierzchnia uprawy żyta ozimego wynosiła prawie 1,4 mln ha i była podobna jak w roku 2008 (dane GUS ). W minionym trzyleciu żyto ozime stanowiło ok. 17% powierzchni uprawy wszystkich zbóż. Największe znaczenie w strukturze zasiewów zbóż gatunek ma w województwach mazowieckim i łódzkim, najmniejsze natomiast w małopolskim i opolskim. W uprawie dominuje forma ozima, natomiast forma jara ma znaczenie marginalne, nie jest uwzględniana w zestawieniach GUS . W krajowym rejestrze znajduje się 38 odmian żyta, z których 37 przeznaczonych jest do uprawy na ziarno. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią odmiany populacyjne - 21, mniej liczną mieszańcowe - 15; natomiast Caroass i H erakles są odmianami syntetycznymi. Na cele zielonkowe zarejestrowana jest jedna odmiana - Pastar. W 2010 r. wpi[...]

Wartość technologiczna odmian żyta


  Uprawa żyta w naszym kraju ma na ogół ekstensywny charakter, czyli cechują ją dość niskie nakłady środków produkcji na jednostkę powierzchni. Ponadto, gatunek ten ma stosunkowo małe wymagania glebowe i wodne, a także odznacza się małą wrażliwością na przedplon. Powyższe cechy powodują, że żyto zajmuje nadal znaczny areał uprawy i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W uprawie dominuje forma ozima, natomiast forma jara ma znaczenie marginalne, nie jest uwzględniana w zestawieniach GUS. Żyto jest zbożem o wszechstronnym użytkowaniu. Znaczna część zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, ale popularność takiego wykorzystania ziarna zmniejsza się. Ziarno żytnie odgrywa także dość ważną rolę w przemyśle gorzelniczym (ma znaczący udział w krajowej produkcji spirytusu). Posiada również swój udział w przemyśle piekarskim. Wprawdzie obecnie notuje się mniejsze spożycie chleba żytniego na rzecz pszennego, jednak dużą popularnością cieszy się chleb mieszany (z udziałem mąki żytniej). W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano trzy nowe odmiany, w tym dwie populacyjne - Horyzo i Armand oraz jedną mieszańcową - SU Drive. Odmiany Horyzo i Armand pochodzą z krajowej hodowli, natomiast hodowcą odmiany SU Drive jest niemiecka f[...]

Wartość technologiczna odmian żyta

Czytaj za darmo! »

Żyto ma w Polsce stosunkowo duże znaczenie w uprawie. Wynika to ze znacznego udziału gleb lekkich. W roku 2007 powierzchnia uprawy żyta ozimego wynosiła, podobnie jak w roku poprzednim, ponad 1,3 mln ha (dane GUS). Największe znaczenie w strukturze zasiewów zbóż gatunek ma w województwach mazowieckim, łódzkim i lubuskim. W minionym trzyleciu żyto ozime stanowiło ok. 17 % powierzchni uprawy [...]

Realizacja wirtualnego analizatora widma z algorytmem interpolowanej DFT w środowisku Matlab DOI:10.12915/pe.2014.11.05

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wirtualny analizator widma o rozbudowanym algorytmie działania, realizującym ważoną wielopunktową interpolowaną DFT w środowisku Matlab-a. Opisano działanie analizatora oraz jego cechy funkcjonalne odzwierciedlone w graficznym interfejsie użytkownika. Zademonstrowano pracę urządzenia na przykładzie konkretnego sygnału. Abstract. This paper shows extended algorithm of virtual spectrum analyser which fulfills the weighted multipoint interpolated DFT meth od implemented in Matlab environment. Paper describes analyser performance and its functional features presented in graphic user interface. Demonstrates operation of device for particular sinusoidal signal .( Virtual Spectrum Analyser Implementation with Intepolated DFT Algorithm in Matlab Environment) Słowa kluczowe: w irtualny analizator, okno Hanninga, DFT, interpolacja. Keywords: Virtual analyser, Hanning w indow , DFT, interpolation. doi:10.12915/pe.2014.11.05 Wstęp Najnowszą generację urządzeń pomiarowych stanowią urządzenia wirtualne. Definiuje się je jako systemy w których częściowo lub w całości zastąpiono struktury składające się z przetworników elektronicznych o określonych charakterystykach we-wy kompozycją algorytmów realizowanych przez komputer z odpowiednim oprogramowaniem. W zależności od definicji może to więc być układ typu: przyrząd autonomiczny (lub moduł pomiarowy) + komputer + oprogramowanie bądź układ typu: komputer + oprogramowanie [1]. Oprogramowanie ma dwojakie funkcje: umożliwia zasymulowanie na ekranie komputera płyty czołowej urządzenia wirtualnego za pośrednictwem której urządzenie jest obsługiwane oraz umożliwia tworzenie algorytmów przetwarzania danych w celu uzyskania wyniku pomiaru. Najbardziej rozpowszechnione i rozbudowane jest środowisko programowe LabVI[...]

 Strona 1