Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARZANNA MARCINKOWSKA"

Z żałobnej karty Zofia Raczyńska (1928-2019) DOI:

Czytaj za darmo! »

W poprzednim numerze (PP 11/19 s. 700) śp. Redaktor Zofię pożegnał zespół "Przeglądu Papierniczego". Teraz dr inż. Zofię Raczyńską wspominają i żegnają współpracownicy z dawnego Instytutu Celulozowo-Papierniczego.Dr inż. Zof ia Wanda Raczyńska z domu Bazar nik (ur. 1928) była córką oficera WP w randze majora dyplomowanego Ignacego Bazarnika i Wandy Bazarnik z domu Poźniak. Jej ojciec, jako żołnierz VI baonu I Brygady Legionów Polskich był uczestnikiem I Wojny Światowej, walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, a także w kampanii wrześniowej 1939. Został zamordowany przez Sowietów w Katyniu, w 1940 r. W latach 30. XX w. Rodzina pr[...]

Badanie możliwości zastosowania mas makulaturowopier zowych wypełnionych węglanem wapnia do wytwarzania tektur oraz materiałów biodegradowalnych


  W artykule przedstawiono technologię wytwarzania mas makulaturowo- pierzowych o pH 8,5, wypełnionych węglanem wapnia, przeznaczonych do formowania tektur oraz jednorazowych doniczek do celów ogrodniczych. Oba te wytwory zostały poddane próbom aplikacyjnym. Próby aplikacyjne doniczek jednorazowych przeprowadzone w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi wykazały, że doniczki zawierające w swej strukturze węglan wapnia szybciej ulegają biologicznej degradacji niż doniczki niezawierające tego wypełniacza. Według wstępnej oceny, trwałość tych doniczek na okres hodowania w nich siewek i sadzonek (ok. 3 miesięcy) można porównać do trwałości doniczek celulozowo-torfowych, których okres rozkładu waha się od 5 do 12 miesięcy. Doniczki makulaturowo-pierzowe po rozłożeniu w ziemi mogą stanowić kompost dla roślin i gleby, bogaty w wapń, azot, siarkę i węgiel. Natomiast próby aplikacyjne tektur przeprowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dowiodły, że tektury wodoutrwalone bez udziału węglanu wapnia, zawierające do 10% pierza w stosunku do bs. m. makulatury, ze względu na niektóre swoje innowacyjne właściwości, tj. niższą absorpcję wody, większą przenikalność powietrza, wyższą wodotrwałość w stosunku do tektur w 100% makulaturowych, potencjalnie mogłyby znaleźć zastosowanie jako nowy materiał konserwatorski, przydatny także w archiwizacji i dokumentacji dzieł sztuki. Słowa kluczowe: makulatura, pierze drobiowe, zasadowa masa makulaturowo-pierzowa, tektura bezkwasowa, doniczki jednorazowe The article presents manufacturing technology of alkaline recovered paper-feather pulp filled with calcium carbonate dedicated to disposable flowerpots for gardening and board production. Both products were tested from the application point of view. Application tests of flowerpots made at the Institute of Biopolymers and Chemical Fibers in Łódź have shown that because of calcium carbonate content they undergo biodegradation faster tha[...]

Papier z udziałem piór drobiowych

Czytaj za darmo! »

Prace prowadzone w ostatnich latach w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, związane z badaniami nad zagospodarowaniem odpadów keratynowych w postaci piór kurzych, należą do tematów badawczych, których celem jest znalezienie metod zagospodarowania odpadów produkcji rolnospożywczej i przemysłowej. Zagospodarowanie piór, będących produktem odpadowym, jest zagadnieniem bardzo aktualnym, z uwagi na możliwość wykorzystania surowców odtwarzalnych i działanie na rzecz ochrony środowiska. Pióra drobiowe są produktem żywego organizmu, ale nie wykazują budowy komórkowej. Substancją budującą pióro jest włókniste białko - keratyna. Jest to substancja budująca różnego rodzaju twory rogowe zwierząt, takie jak: wełna, pazury, paznokcie, u ptaków także dziób, oraz występuje w[...]

Ocena możliwości zastosowania syntetycznych włókien bikomponentowych, tzw . BICO , w procesie for mowania tektur y DOI:10.15199/54.2017.7.2


  Producenci tektury nieustannie analizują rynki zbytu pod względem preferencji odbiorców na swoje produkty. Ich odbiorcami są głównie producenci opakowań, którzy szukają asortymentów tekturowych i papierowych o wysokich stabilnych parametrach [8, 10]. Największe grupy asortymentowe znajdujące duży popyt na rynku papierniczym to papiery do wyrobu flutingu, tektury faliste, lite, papiery higieniczne, papiery pokryciowe, produkowane głównie z udziałem mas makulaturowych, których jakość obecnie ulega stale pogorszeniu [4, 5, 21, 24]. Wzrastające zapotrzebowanie na produkty przemysłu celulozowo-papierniczego, przy jednoczesnym zmniejszaniu się zapasów drewna oraz pogorszaniu się jakości makulatury, stwarzają konieczność prowadzenia prac badawczych nad możliwością częściowego lub całkowitego zastąpienia mas celulozowych pierwotnych mniej szlachetnymi masami celulozowymi lub włóknami sztucznymi oraz syntetycznymi, z możliwością wytwarzania z nich wysokiej jakości PRACE NAUKOWO-BADAWCZE 474 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 73 · LIPIEC 2017 Metodyka b adań Materiały, k tóre p osłużył y d o w ytwar zania laboratoryjnych tek tur Jako źródło makulatury zastosowano dostępną na rynku tekturę szarą z makulatury mieszanej, niezaklejonej, tzw. RMP (Residential Mixed Paper), o gramaturze 423 g/m2 i średniej długości włókien wynoszącej 1,33 mm. Jej zdjęcie przedstawiono na fot. 1. Włókna bikomponentowe, w skrócie BICO, należą do włókien PE/PP, typ 260 o rdzeniu polipropylenowym i otoczce polietylenowej. Ich gęstość liniowa wynosi 1,7 dtex, a długość 4 mm. Punkt topienia rdzenia wynosi 252°C, a otoczki 110°C. Włókna BICO są termoplastyczne. Produkuje je firma Trevira, Niemcy. Budowę takiego pojedynczego włókna przedstawiono na fot. 2, a na fot. 3 zdjęcie SEM włókien użytych w badaniach. Zdjęcie zastosowanej w pracy masy celulozowej niebielonej siarczanowej sosnowej produkcji Mondi Świecie S.A. przedstawiono na fot. 4. Wśród środków chemicznyc[...]

Włókna keratynowe dodatkowym zabezpieczeniem pr zed fałszowaniem papierów specjalnych DOI:10.15199/54.2015.1.3


  Wprowadzenie. Papier jest klasycznym i, jak dotąd, ciągle używanym podłożem wielu dokumentów i bardzo trwałym nośnikiem informacji, trwalszym od taśmy magnetycznej, płyty CD, twardych dysków itp., może on przetrwać nawet 400 lat. Do odczytania zapisanych na nim informacji nie potrzeba żadnej technologii, poza umiejętnością czytania. Na papierze drukowane są nie tylko gazety, książki, reklamy, broszury, ale również dokumenty o specjalnym przeznaczeniu, które są często podrabiane. Przemysł fałszerstw przynosi dochody sięgające miliardów dolarów. Statystyki mówią,że 10-20% wszystkich produktów na świecie jest podrabianych, pomimo stosowania arsenału środków zabezpieczających (1). Efektywne zabezpieczenie przed fałszerstwem musi stwarzać fałszerzom trudności w duplikowaniu, symulowaniu i podrabianiu dokumentów. Powinno być ono dostrzegalne gołym okiem przez przeciętnego użytkownika, a także rozpoznawalne przez ekspertów i urządzenia. Cena zabezpieczenia powinna być przystępna, a technologia pozwalać na zintegrowanie jej z istniejącymi procesami produkcyjnymi oraz uwzględniać wymogi ochrony środowiska (2, 3). Ponadto materiały użyte do wytworzenia dokumentu muszą być nieszkodliwe dla zdrowia człowieka, gdyż wchodzą w kontakt ze skórą (zwłaszcza rąk) oraz błoną śluzową (wargi i usta) odbiorcy. Proces produkcyjny papieru pozwala na wprowadzenie do jego struktury wielu dodatków, które mogą pełnić rolę swoistych zabezpieczeń, np. znak wodny linearny i cieniowany, broki, kolorowe włókna naturalne, syntetyczne, sztuczne, nitki metaliczne, nitki metalowe pokrytym mikrodrukiem, dodatki fluoryzujące w świetle ultrafioletowym bądź podczerwonym oraz takie, które mogą poprawiać jego parametry użytkowe, np. specjalne kleje, żywice, wypełniacze i inne. Swoistym zabezpieczeniem papieru przed fałszowaniem jest również sposób obróbki jego powierzchni, np. naniesienie optycznych powłok przesuwających kolor (zmienno- kolorowe), błon metaliczno-diele[...]

 Strona 1