Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"JaceK Pawlicki"

Naprężenie uplastyczniające w warunkach złożonych stanów obciążenia

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. Opisano metodykę badań pozwalającą na wyznaczenie wpływu dużych, cyklicznie zmiennych odkształceń plastycznych na wartość naprężenia uplastyczniającego. Określono wpływ cyklicznego skręcania oraz jednoczesnego cyklicznego skręcania z rozciąganiem lub [...]

Technologiczna plastyczność metali w warunkach dużych prędkości odkształcenia

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono charakterystykę zmodernizowanego młota rotacyjnego oraz nowego, opartego na czujnikach tensometrycznych, systemu rejestracji danych pomiarowych, który pozwolił na poprawę jakości uzyskiwanych wyników pomiarów. Na stanowisku możliwa jest realizacja prób dynamicznego rozciągania i udarowego zginania w zakresie prędkości liniowej elementu wymuszającego od 5÷50 m/s. Wstępne badania dynamicznego odkształcania przeprowadzono dla wybranej grupy materiałów metalicznych. Przeprowadzone badania strukturalne oraz identyfikacja przełomów, pozwoliły na określenie korelacji "prędkość odkształcenia - odkształcenie - struktura". Characteristics of a modernized flywheel machine has been presented in the paper. The laboratory stand enables to perform dynamic tensile tests and im[...]

TECHNOLOGICZNA PLASTYCZNOŚĆ METALI W WARUNKACH DYNAMICZNEGO ODKSZTAŁCANIA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono charakterystykę zmodernizowanego młota rotacyjnego oraz nowego, opartego o czujniki tensometryczne, systemu rejestracji danych pomiarowych, który pozwolił na poprawę jakości uzyskiwanych wyników pomiarów. Na stanowisku możliwa jest realizacja prób dynamicznego rozciągania i udarowego zginania w zakresie prędkości liniowej elementu wymuszającego od 5÷50 m/s. Wstępne badania dynamicznego odkształcania przeprowadzono dla wybranej grupy materiałów metalicznych. Przeprowadzone badania strukturalne oraz identyfikacja przełomów, pozwoliły na określenie korelacji "prędkość odkształcenia-odkształcenie-struktura". Słowa kluczowe: odkształcenie dynamiczne, młot rotacyjny, prędkość odkształcenia, rozciąganie, udarność FORMABILITY OF METALS UNDER DYNAMIC FORMING CONDITIO[...]

Naprężenie uplastyczniające metali w warunkach złożonych i zmiennych obciążeń zewnętrznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. Opisano metodykę badań pozwalającą na wyznaczenie wpływu dużych, cyklicznie zmiennych odkształceń plastycznych na wartość naprężenia uplastyczniającego. Określono wpływ cyklicznego skręcania oraz jednoczesnego cyklicznego skręcania z rozciąganiem lub ściskaniem na naprężenie uplastyczniające wybranych materiałów metalicznych. Features of the test stand and equipment for conducting deformation under complex load conditions have been presented in the paper. Research method has been described that allows to determine the effect of large, cyclically varying plastic strains on the flow stress values. The effects of cyclic torsion as well as simultaneous cyclic torsion and tension (or compression) on the flow stress of selected metals have been determined. Słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, droga odkształcenia, ściskanie, rozciąganie, oscylacyjne skręcanie Key words: flow stress, deformation path, compression, tension, oscillatory torsion Wprowadzenie. Problem poprawnego wyznaczania charakterystyk technologicznej plastyczności materiałów jest równie ważny dla twórców i potencjalnych użytkowników programów komputerowych do analizy i projektowania procesów przeróbki plastycznej, jak i badaczy wyznaczających te charakterystyki [1÷3]. W Katedrze Technologii Materiałów Politechniki Śląskiej prowadzone są badania eksperymentalne i prace teoretyczne, których celem jest określenie charakter[...]

CHARAKTERYSTYKI PLASTYCZNOŚCI MIEDZI W WARUNKACH ZŁOŻONYCH I CYKLICZNIE ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ DOI:10.15199/67.2015.11.2


  W artykule przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. Próby odkształcania przeprowadzono według odpowiednio dobranych wariantów odkształcenia, przy założeniu określonej wielkości odkształcenia pojedynczego i odkształcenia całkowitego. Proste próby odkształcania: rozciąganie, ściskanie i skręcanie realizowano w celu uzyskania danych stanowiących podstawę do określenia efektów w próbach złożonego odkształcania. Najkorzystniejsze efekty uzyskano dla odkształcania w procesie rewersyjnego skręcania i w procesie złożonym, łączącym rozciąganie lub ściskanie z równoczesnym rewersyjnym skręcaniem. Korzystne efekty tych procesów obejmują zmniejszenie wielkości maksymalnych naprężeń uplastyczniających oraz zwiększenie wielkości odkształceń granicznych. Słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, odkształcenie graniczne, droga odkształcenia, rozciąganie, skręcanie, oscylacyjne skręcanie CHARACTERIZATION OF CU PLASTICITY IN COMPLEX LOAD AND CYCLICALLY VARIABLE CONDITIONS Features of the test stand and equipment for conducting deformation under complex load conditions have been presented in the paper. Tests were performed in selected deformation variants with the assumed individual and total strain values. Simple deformation tests, such as tension, compression and torsion, were conducted in order to achieve data that would be a base for estimation of the effects of complex deformation tests. The most favourable effects have been achieved when deformation were realized by reversible torsion or by complex loading that combines simultaneous tension or compression with reversible torsion. Advantages of such deformation techniques include decreasing the maximum flow stress values and increasing the limit deformation values. Keywords: flow stress, limit deformation, deformation path, tension, torsion, reversible torsion Wprowadzenie Niezbędnym warunkiem przepro[...]

Naprężenie uplastyczniające materiałów metalicznych w warunkach cyklicznie zmiennych, złożonych stanów obciążenia

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. opisano metodykę badań pozwalającą na wyznaczenie wpływu dużych, cyklicznie zmiennych odkształceń plastycznych, na wielkość naprężenia uplastyczniającego. określono wpływ cyklicznego skręcania oraz jednoczesnego cyklicznego skręcania z rozciąganiem lu[...]

Niekonwencjonalne sposoby kształtowania objętościowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych przeprowadzonych dla procesów z wymuszoną drogą odkształcenia plastycznego. W badaniach podstawowych wyznaczono parametry siłowo-energetyczne oraz przeprowadzono identyfikację efektów strukturalnych nowych sposobów kształtowania. Rezultatem tych badań było opracowanie koncepcji procesów technologicznych: kucia z wymuszonym, cyklicznym odkształcen[...]

Technologiczna plastyczność wybranych stopów tytanu i aluminium w próbach oscylacyjnego skręcania


  Wprowadzenie. Opracowanie fizykalnych mo- deli reakcji materiału na zmianę orientacji kierun- ków głównych naprężeń i odkształceń oraz proporcji składowych obciążeń jest niezbędnym warunkiem prawidłowego projektowania i symulacji kompute- rowej procesów przeróbki plastycznej. Opracowanie charakterystyk plastyczności metali w warunkach cyklicznie zmiennych obciążeń wymaga opracowa- nia procedur badawczych oraz posiadania określo- nych możliwości aparaturowych, które gwarantują realizację kontrolowanych warunków odkształcenia oraz rejestrację parametrów procesu w czasie rzeczy- wistym. Pomocne do identyfikacji i opisu mechani- zmu plastycznego płynięcia są badania wpływu zło- żonych warunków odkształcenia na makro-, mikro- i substrukturę materiału. Dodatkowe korzyści wyni- kające z uzyskanych wyników badań i opracowanej na ich podstawie metodyki badawczej, to możliwość bezpośredniego zastosowania baz danych lub funkcji analitycznych w programach numerycznej symulacji procesów kształtowania plastycznego, które rozsze- rzą możliwości zastosowania tych programów do procesów charakteryzujących się występowaniem obszarów o niemonotonicznym i nieproporcjonal- nym przebiegu składowych stanu odkształcenia [1]. W Katedrze Technologii Materiałów Politechni- ki Śląskiej prowadzone są badania eksperymentalne i prace teoretyczne, których celem jest określenie Dr inż. JACEK pAwliCKi prof. Dr hAb. inż. frAnCiszEK grosMAn Politechnika Śląska, Katedra Technologii Materiałów ul. Krasińskiego 8, 40-019[...]

NAPRĘŻENIE UPLASTYCZNIAJĄCE I ODKSZTAŁCENIE GRANICZNE METALI W WARUNKACH ZŁOŻONYCH OBCIĄŻEŃ


  W artykule przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. Próby odkształcania przeprowadzono według odpowiednio dobranych wariantów odkształcenia, przy założeniu określonej wielkości odkształcenia pojedynczego i odkształcenia całkowitego. Proste próby odkształcania: rozciąganie, ściskanie i skręcanie realizowano w celu uzyskania danych stanowiących podstawę do określenia efektów w próbach złożonego odkształcania. Próby odkształcania: cyklicznego, sekwencyjnego i złożonego pozwoliły na dokonanie oceny wpływu zmiany orientacji osi głównych i wielkości składowych odkształceń głównych na wielkość naprężenia uplastyczniającego. Najkorzystniejsze efekty uzyskano dla odkształcania w procesie rewersyjnego skręcania i w procesie złożonym, łączącym rozciąganie lub ściskanie z równoczesnym rewersyjnym skręcaniem. Korzystne efekty tych procesów obejmują zmniejszenie wielkości maksymalnych naprężeń uplastyczniających oraz zwiększenie wielkości odkształceń granicznych. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prób w zakresie techniki realizacji złożonych stanów obciążania i odkształcania, jak również metodyki pomiarów i rejestracji wyników pozwoliły na opracowanie oryginalnej techniki badań materiałów w warunkach cyklicznie zmiennych, złożonych stanów obciążenia w zakresie dużych odkształceń plastycznych. Słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, odkształcenie graniczne, droga odkształcenia, rozciąganie, skręcanie, rewersyjne skręcanie Dr hab. inż.Jacek Pawlicki, prof. nzw. w Pol. Śl. — Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice, mgr inż. Katarzyna Hyc — Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. e-mail: jacek.pawlicki@polsl.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 679÷683 680 FLOW STRESS AND LIMIT DEFORMATION OF METALS UNDER COMPLEX LOADING CONDITIONS Features of the test stand and equipment for conducting deformation under complex load conditions ha[...]

WPŁYW PROCESU WALCOWANIA Z POOSIOWYM, CYKLICZNYM RUCHEM WALCÓW NA STREFY LOKALNYCH ODKSZTAŁCEŃ W STOPIE CuFe2 DOI:10.15199/67.2015.11.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i twardości stopu CuFe2 przeprowadzonych za pomocą metody walcowania z poosiowym, cyklicznym ruchem walców (RCMR). Badania przeprowadzono na przekrojach poprzecznych. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi dla konwencjonalnego walcowania. Wykazano, że w początkowych przepustach dodatkowy ruch walców powoduje niejednorodność rozkładu twardości i struktury. Ze wzrostem odkształcenia mikrostruktura i rozkład twardości są bardziej jednorodne. Słowa kluczowe: kształtowanie plastyczne, droga odkształcenia, walcowanie, stopy miedzi Dr inż. Adam Płachta — Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, dr hab. inż. Jacek Pawlicki, prof. nzw. PŚ — Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice. e-mail: adam.plachta@polsl.pl Rudy Metale R60 2015 nr 11 s. 559÷563 560 INFLUENCE OF ROLLING WITH CYCLIC MOVEMENT OF ROLLS ON LOCAL AREAS OF DEFORMATION IN CuFe2 In this article, the results of microstructure and hardness investigation performed on CuFe2 alloy processed by rolling with cyclic movement of rolls (RCMR) were presented. The investigations were focused on cross section planes of deformed samples. This results were compared with the ones obtained for samples after conventional rolling. It was shown that in the initial passes, the additional movement of rolls in RCMR method generate in material heterogeneous microstructure and hardness. With increase of deformation the microstructure and hardness distribution is more homogeneous. Keywords: metal forming, deformation path, rolling, copper alloys Wprowadzenie Rosnące zainteresowanie badaniami oraz możliwościami nowych sposobów kształtowania w warunkach wymuszonej drogi odkształcenia skłaniają do przekonania, że zjawiska towarzyszące tym procesom i będące ich efektem specyficzne właściwości materiałów metalicznych zostaną coraz lepiej poznane i pozwolą na szersze wykorzystanie potencjalnych m[...]

 Strona 1  Następna strona »