Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Marta A. Sobańska"

Angielsko-polski słowniczek zwrotów związanych z REACH

Czytaj za darmo! »

Nowa polityka chemiczna REACH jest już faktem. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów weszło w życie 1 czerwca 2007 r., a od 1 czerwca 2008 r. do Europejskiej Agencji Chemikaliów (w Helsinkach) napływać zaczną pierwsze zgłoszenia rejestracyjne. W przypadku produkcji lub importu tej sa[...]

Szkoła REACH: Skąd czerpać informacje o REACH?

Czytaj za darmo! »

Nowa Polityka Chemiczna REACH nabrała mocy prawnej dnia 1 czerwca 2007 r. i ma na celu usprawnienie i polepszenie wcześniejszego prawodawstwa dotyczącego substancji chemicznych w Unii Europejskiej (UE). System REACH nakłada na przemysł większą odpowiedzialność związaną z zarządzaniem ryzykiem, które substancje chemiczne mogą stwarzać w odniesieniu do zdrowia ludzkiego i środowiska (ECHA).[...]

Szkoła REACH: Rejestracja wstępna, czyli być albo nie być na europejskim rynku

Czytaj za darmo! »

Według rozporządzenia REACH wszyscy europejscy przedsiębiorcy produkujący lub importujący na teren Unii Europejskiej substancje chemiczne w ilości co najmniej 1 t/r muszą przedłożyć do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dokumentację rejestracyjną dla tych substancji. Dokumentacja taka, powinna zawierać informacje o swoistych właściwościach substancji zgodnie z wymogami wyszczególnion[...]

Szkoła REACH: Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu systemu IUCLID

Czytaj za darmo! »

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem wynikającym z produkcji i stosowania substancji spoczywa na producentach, importerach, przedsiębiorcach wprowadzających te substancje do obrotu oraz przedsiębiorcach stosujących je w swojej działalności zawodowej. Od 1 czerwca 2008 r. wszyscy europejscy przedsiębiorcy produkujący w Unii Europejskiej lub importujący na jej teren substancje chemiczne[...]

Szkoła REACH: Substancje niewprowadzone

Czytaj za darmo! »

Według rozporządzenia REACH, od 1 czerwca 2008 r. wszyscy europejscy przedsiębiorcy produkujący lub importujący na teren Unii Europejskiej substancje chemiczne1 w ilości co najmniej 1 t/r będą musieli przedłożyć do Europejskiej Agencji Chemikaliów dokumentację rejestracyjną dla tych substancji. W przypadku substancji niewprowadzonych (oraz wprowadzonych, dla których nie przedłożono rejest[...]

 Strona 1