Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MICHALISZYN"

Możliwości spieniania żużla z podwyższoną zawartością tlenków chromu w piecach łukowych

Czytaj za darmo! »

Technologia spieniania żużla podczas produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym jest jednym z ważniejszych czynników, powodujących wzrost wydajności produkcji oraz zmniejszenie kosztów wytwarzania. Metoda jest powszechnie stosowana w przypadku produkcji stali węglowych. Jednak w przypadku wytwarzania stali z wysokimi zawartościami chromu - co jest związane ze znacznymi zawartościami tlenków ch[...]

Wykorzystanie odpadów pogarbarskich z dużą zawartością tlenków chromu w procesie metalotermicznym


  W pracy przedstawiono sposób zagospodarowania w metalurgii pogarbarskich osadów ściekowych, zawierających znaczny udział tlenków chromu. Odpad ten był wsadem w wytopach metalotermicznych. Otrzymano w nich stop żelaza z chromem zawierający 72÷76% Cr, 24÷28% Fe, który może być wykorzystany w metalurgii żelaza. The paper presents method of management of tannery sludge containing significant proportion of chromium, in metallurgy. Waste was the charge in metallothermic melts. Obtained alloy of iron with chromium containing 72÷76% Cr, 24÷28% Fe, which can be used in ferrous metallurgy. Słowa kluczowe: utylizacja odpadów garbarskich, redukcja tlenków chromu, odzysk chromu, metalotermia Key words: utilization of tannery wastes, chromium oxides reduction, chromium recovery, metallothermy.1. Wstęp. Związki chromu są powszechnie używane do procesów garbowania skór, jako barwniki w przemyśle tekstylnym, w lekkiej syntezie organicznej, w przemyśle farmaceutycznym, a także jako powłoki antykorozyjne [1]. Używanie w tych procesach związków chromu prowadzi do powstawania odpadów poprodukcyjnych zawierających chrom, które uważane są za odpady niebezpieczne. Chrom w odpadach występuje głównie w formie związków chromu(VI) i chromu(III). Szczególnie związki chromu(VI) są zaliczane do substancji niebezpiecznych dla biocenozy człowieka, gdyż przypisuje się im działanie mutagenne. Odpady poprodukcyjne z garbarni, zawierają duże ilości związków chromu(III), z których można odzyskiwać chromu i wprowadzać go do procesów technologicznych w ramach recyklingu. W literaturze [1,[...]

Odzysk chromu z odpadów w warunkach procesu stalowniczego


  W pracy opisano metodę utylizacji uciążliwych dla środowiska naturalnego poprodukcyjnych odpadów garbarskich w procesie wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym. Wykonane z odpadów brykiety zawierające tlenki chromu poddano procesowi redukcji uzyskując w 48÷65% przejście chromu do metalu. Technologia jest bezodpadowa, powstały żużel można użyć w budownictwie, czy przemyśle cemen- towym, a do stali wprowadza się cenny składnik stopowy. This paper describes the utilization method of post-production tannery waste environmental pollutions in the process of melting steel in an electric arc furnace. Briquettes made from wastes containing chromium oxides were subjected to reduction, resulting in 48÷65% transition chromium to metal. The technology is waste-free, the resulting slag can be used in construction and cement industry and the steel shall be valued as an alloying component. Słowa kluczowe: utylizacja odpadów garbarskich, redukcja tlenków chromu, odzysk chromu Key words: utilization of tannery wastes, chromium oxides reduction, chromium recovery.1. Wstęp. Praca dotyczy niezwykle ważnego z punktu widzenia odzysku surowców - nierozwiązanego problemu utylizacji poprodukcyjnych odpadów garbarskich zawierających związki chromu. W Polsce garbuje się około 8 mln m2 skór, używając do tego procesu w 80÷90% soli chromu(III). Najczęściej s[...]

Wytwarzanie brykietów z drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych przeznaczonych na komponent wsadowy do procesów metalurgicznych


  Powtórne wykorzystanie w procesach metalurgicznych odpadów zawierających tlenki żelaza z produkcji surówki i stali uzależnione jest od ich składu chemicznego oraz postaci fizycznej. Znaczna część tych odpadów ma postać drobnoziarnistą i wymaga przed ich zastosowaniem przetwarzania na postać kawałkową poprzez procesy grudkowania i brykietowania. W pracy opisano proces brykietowania mieszanek su- rowców odpadowych na bazie szlamów konwertorowych. Otrzymane w laboratorium brykiety poddano analizie, która stwierdza ich techno- logiczną przydatność do zastosowania w procesach metalurgicznych. Re-use of wastes, from pig iron and steel production, containing iron oxides in metallurgical processes is dependent on their chemical composition and physical form. A significant part of this waste is a fine-grained and requires processing before their use to form of lump through pelletising and briquetting. This paper describes the process of briquetting mixtures of waste materials on the basis of sludge converter. The resulting pellets were subjected to laboratory analysis, which finds the technological suitability for use in metallurgical processes. Słowa kluczowe: odpady hutnicze, szlamy konwertorowe , brykiety, prasa walcowa Key words: metallurgical wastes, converter sludges, briquettes, roller press.1. Wprowadzenie. Powstające z produkcji surów- ki i stali odpady zawierające tlenki żelaza powinny być powtórnie wykorzystane w procesach metalurgicznych [1÷5]. Przy wykorzystywaniu odpadów należy pamię- tać, że nie są one jakościowo porównywalne z surow- cami naturalnymi. Odpady zawierające duży udział tlenków żelaza można z powodzeniem przerabiać w spiekalni rud lub w wielkim piecu, jednak należy uwzględnić czynniki mogące obniżać jakość produktu, lub utrudniać przebieg procesów technologicznych [6]. Wsad żelazodajny do procesów redukcji tlenków żelaza powinien spełniać szereg kryteriów związanych z jego składem chemicznym, między innymi zawarto- [...]

Analiza możliwości wykorzystania gazowego CO2 w pirometalurgii żelaza - teoria i praktyka DOI:10.15199/24.2015.4.7


  Tradycyjne procesy pirometalurgii żelaza, oparte na węglu, generują znaczące ilości dwutlenku węgla. Ważnym staje się opracowywanie no- wych lub optymalizacja istniejących technologii recyklingu CO2, dedykowanych tej gałęzi przemysłu. W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania CO2 w procesach technologicznych produkcji stali na podstawie ekstrakcji wybranych ciekłych roztworów metalicznych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych odwęglenia stali chromowo-niklowej oraz wysokowęglowego żelazomanganu z wykorzystaniem mieszanek gazowych, zawierających CO2, N2, O2. Na podstawie przeprowadzonych badań istnieje tech- nologiczna możliwość wykorzystania CO2 w zakresie odwęglania ciekłych roztworów metalicznych. Spełniając odpowiednie wymagania techniczno/technologiczne istnieje możliwość powtórnego wykorzystania CO2 w takim procesie. Traditional pirometallurgical processes of iron based on carbon and generate the great amount of CO2. Thus essential becoming developed new or optymalised existing technology of recycling CO2, which are dedicated to metallurgy. This paper presents the issues related to the possibilities of using CO2 in the steel production process technology based on the extraction of selected metallic liquid solutions. The paper presents the results of experimental studies decarbonisation of chrome-nickel steel and high carbon ferromanganese by using gas mixtures containing CO2, N2, O2. Based on the results of the research there is possibility of using CO2 technology in the field of decarburization metallic liquid solutions. Słowa kluczowe: CO2, odwęglanie, pirometalurgia Key words: CO2, decarborisation, pirometallurgy.1. Wstęp. Tradycyjne procesy pirometalurgii że- laza, oparte na węglu, generują znaczące ilości dwu- tlenku węgla. Ważnym zadaniem z punktu widzenia ochrony środowiska staje się opracowywanie nowych lub optymalizacja istniejących technologii recyklingu CO2, dedykowanych tej gałęzi [...]

 Strona 1