Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ROMANA ŚLIWA"

EFEKT ZASTOSOWANIA MATRYC WYPUKŁYCH W WYCISKANIU MATERIAŁÓW ZŁOŻONYCH O UKŁADZIE RDZEŃ-POWŁOKA

Czytaj za darmo! »

Zasadnicze cechy procesu wyciskania: możliwość uzyskania wyrobu gotowego w jednej operacji, co jest związane z dużym odkształceniem (zmiana kształtu), oraz możliwość wpływania na strefę plastyczną poprzez odpowiedni kształt matrycy uzasadniają zastosowanie tego procesu do bardziej złożonych przypadków odkształcenia, np.: wyciskanie materiałów złożonych. W artykule zaprezentowano wyniki badań ek[...]

HARTOWANIE INDUKCYJNE KÓŁ ZĘBATYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono efekty hartowania indukcyjnego kół zębatych ze stali niskostopowej o podwyższonej jakości lotniczej stosowa-nych w zimnej części silnika samolotu. Analizowano wpływ parametrów procesu przez zmianę czasu grzania, mocy, często-tliwości prądu i rodzaju chłodzenia zastosowanych w procesie hartowania, w odniesieniu do wyrobu o różnym przygotowaniu powierzchni i z różnego wytopu. Wybrano o[...]

Technologia wytwarzania materiałów przeznaczonych na elektrolity jonowe stałotlenkowych ogniw paliwowych

Czytaj za darmo! »

Uzasadnieniem podjęcia badań w zakresie stałotlenkowych ogniw paliwowych w Polsce jest rosnące zainteresowanie firm zastosowaniem tego rodzaju źródła energii w różnych gałęziach przemysłu, w motoryzacji oraz w lotnictwie. W związku z rosnącą rolą ekologii i ochrony środowiska we współczesnym świecie, jak też z poszukiwaniami alternatywnych źródeł energii, prowadzone są badania nad sposobami [...]

ANALIZA PÓL ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ W POŁĄCZENIACH ŚRUBOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ELASTOOPTYKI


  W artykule przedstawiono sposób wykorzystania metod elastooptycznych do określenia i oceny pól odkształceń i naprężeń występujących w połączeniach śrubowych poddanych obciążeniom zmiennym na przykładzie połączenia występującego w konstrukcji lotniczej — ramy silnika z kadłubem w małym samolocie szkolno‐treningowym z silnikiem tłokowym oraz na przykładzie połączenia elementów mostu napędowego. Obrazy izochrom uzyskane w teście elastooptycznym światłem przechodzącym w modelu połączenia elementów mostu napędowego oraz z wykorzystaniem powłok optycznie czynnych w modelu połączenia w konstrukcji lotniczej potwierdzają wpływ geometrii (wielkości i wykonania krawędzi) i materiału (twardość) zastosowanej podkładki na zachowanie się pozostałych elementów węzła. Słowa kluczowe: połączenie śrubowe, elastooptyka, izochromy Mgr inż. Janusz Czaja, mgr inż. Jacek Bernaczek, dr hab. inż. Romana Śliwa, prof. PRz — Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rzeszów. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 620.18:539.4.012: :539.53:539-399:621.882 685 ANALYSIS OF STRAIN AND STRESS FIELDS OF SCREW JOINTS USING PHOTOELASTIC METHOD The results of the presented work demonstrates how to use photoelastic methods to identify and assess strain and stress fields occurring in the screw joints subjected to variable loads on the t example of a call occurring in the construction of aviation ‐ the engine frame to the hull in a small aircraft trainer ‐ training with a piston engine, and the example of a combination of elements of the bridge drive . Images of isochroms obtained in a photoelastic test transmitted light in the model, a combination of elements of the bridge driving and using optically active layers in the model in the aircraft design confirm the influence of the geometry (size and performance edge) and material (hardness) of the applied pad on the behavior of other elements of the node. Keywords: screw joints, photoe[...]

Obróbka numeryczna danych CAD/RP w procesie SLS EOS z zastosowaniem proszku ze stopu Ti6Al4V


  Prototypowanie części maszyn ze stopu Ti6Al4V może być realizowane z wykorzystaniem selektywnego warstwowego spajania proszków metali - SLS. Artykuł przedstawia proces obróbki numerycznej danych na drodze od modelu 3D-CAD do przygotowania modelu 3D-RP. Prace przeprowadzono na przykładzie technologii szybkiego prototypowania SLS z wykorzystaniem aparatury EOS Eosint M270 dla prosz- ku tytanowego EOS Titanium Ti64. Prototyping the machine parts of Ti6Al4V alloy can be realized with the use of selective bonding layer of metal powders (called Selective Laser Sintering - SLS). The article presents the process of numerical data processing, from 3D-CAD model to the preparation of the 3D-RP model. The works were conducted on the example of SLS rapid prototyping technology with the use of the apparatus Eosint EOS M270 for titanium powder EOS Titanium Ti64. Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie - RP, tytan, SLS, CAD, STL Key words: rapid prototyping - RP, titanium, SLS, CAD, STL Rys. 1. Model badawczy w systemie 3D-CAD Fig. 1. Research model in a CAD system Rys. 2. Generowanie modelu STL Fig. 2. Generating an STL model S. 63 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 1 Inventor Professional, SolidWorks). Skomplikowane kształty mogą być wykonywane z zastosowaniem opcji modelowania powierzchniowego. Wytworzenie proto- typu fizycznego i eksport danych do formatu urządzeń RP wymaga przekształcenia modelu powierzchniowe- go czy krawędziowego w model bryłowy CAD (rys. 1). Ostatnim etapem pracy w środowisku systemu CAD jest wygenerowanie pliku w formacie *.stl (ang. STL - Standard Triangulation Language), na którym bazują programy narzędziowe SLS. Generowanie pli- ków STL nosi nazwę teselacji. Jest to proces, w[...]

ANALIZA PRZYROSTOWYCH METOD BUDOWY MODELI Z PROSZKU TYTANU


  Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów tytanu może być realizowane z zastosowaniem przyrostowych metod szybkiego prototypowania. W artykule przedstawiona jest analiza wybranych metod szybkiego wytwarzania prototypów z proszków metali opartych głównie na dwóch procesach: selektywnego warstwowego spajania proszków metali - SLS (ang. Selective Laser Sintering) oraz selektywnego stapiania proszków metali - SLM (ang. Selective Laser Melting). Dokonano analizy poszczególnych metod RP. Przedstawiono charakterystykę materiałów modelowych oraz wykorzystywanej aparatury. Opisane zostały również wybrane parametry materiału stosowanego do wytwarzania prototypów w technologii EOSINT SLS. Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie - RP, tytan, SLS, SLM ANALYSIS OF INCREMENTAL METHODS OF BUILDING MODELS OF TITANIUM POWDER The production of machine parts from titanium alloys can be achieved using incremental rapid prototyping methods. The article presents an analysis of selected methods of rapid prototyping of metallic powders based mainly on two processes: selective bonding layer of metal powders - SLS (called Selective Laser Sintering) and selective alloying of metal powders - SLM (called Selective Laser Melting). An analysis of the various methods of RP was conducted. The characteristics of model materials and used equipment was presented. Chosen parameters used for manufacturing prototypes in EOSINT SLS technology were also described. Keywords: rapid prototyping - RP, titanium, SLS, SLM Wprowadzenie Materiał modelowy w procesach szybkiego prototypowania z zastosowaniem tytanu stanowi proszek ze stopu Ti6Al4V spajany warstwowo za pomocą energii generowanej przez laser [1÷3]. Przyrostowe wytwarzanie prototypów polega na budowaniu modeli fizycznych na podstawie geometrycznego modelu trójwymiarowego 3D-CAD. Model kształtowany jest przez ciągły przyrost materiału do uzyskania wymaganego kształtu. Wytwarzanie pr[...]

Rozwój stopów magnezu do przeróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono studium literatury dotyczące gatunków stopów magnezu do przeróbki plastycznej oraz metody ich przetwarzania. Związane jest to z zaobserwowanym wzrostem zainteresowania stopami magnezu przerabianymi plastycznie. Stopy magnezu przerabiane plastycznie charakteryzują się korzystniejszym zespołem właściwości w porównaniu do stopów odlewniczych. Opracowano również nowe metody ich wytwarzania i przetwarzania. Prowadzone prace nad stopami magnezu ukierunkowane są głównie na aplikacje w lotnictwie, co wynika z dążenia do zmniejszania masy samolotów. This paper deal with verification of references about types of magnesium alloys for plastic working and their processing method. Currently increase in using of plastic forming (hot rolling) magnesium alloys were observed. [...]

Zgrzewanie tarciowe stopów tytanu z aluminium

Czytaj za darmo! »

Wobec ciągłego wzrostu wymagań stawianych współczesnym konstrukcjom ich nowoczesne rozwiązania muszą uwzględniać możliwości oraz konieczność trwałego spajania materiałów o właściwościach znacznie od siebie odbiegających, a niekiedy krańcowo zróżnicowanych. Pełną nośność (w tym wytrzymałość na rozciąganie), zadowalającą udarność, przewodność cieplną i elektryczną, ciągłość materiałową, można osiągnąć, stosując termiczne, nierozdzielne technologie łączenia: spawanie i zgrzewanie. Wśród wielu złączy różnorodnych metali, mających znaczenie przemysłowe, można przykładowo wymienić pary z grup: różnych rodzajów stali łączonych z miedzią i jej stopami, miedzi i stali ze stopami aluminium, połączenia miedzi z różnymi stopami tytanu, tytanu ze stopami aluminium [1]. Szczególne znaczenie[...]

PLASTYCZNOŚĆ I MIKROSTRUKTURA ODKSZTAŁCANEGO NA GORĄCO STOPU MAGNEZU AZ61


  W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu parametrów odkształcenia na zmianę naprężenia upla‐styczniającego oraz mikrostrukturę stopu magnezu AZ61 (oznaczenie wg norm ASTM). Próby jednoosiowego ściskania na gorąco przeprowadzono w zakresie temperatury od 250 do 400 °C i prędkości odkształcenia od 0,01 do 1 s-1. Analiza wyni‐ków badań plastometrycznych oraz obserwacja mikrostruktury w pozwoliły ustalić, który mechanizm odkształcenia pla‐stycznego — poślizg czy bliźniakowanie — dominuje w określonych warunkach kształtowania stopu AZ61. Otrzymane wy‐niki porównano z rezultatami prowadzonymi wcześniej dla stopu typu AZ31 o mniejszej zawartości aluminium. Słowa kluczowe: stop magnezu AZ61, badania plastometryczne, ściskanie na gorąco, parametr Zenera‐Hollomona, naprę‐żenie uplastyczniające, mikrostruktura PLASTICITY AND MICROSTRUCTURE OF HOT DEFORMED AZ61 MAGNESIUM ALLOY The current trends in the automotive and aircraft focus first and foremost on a reduction of the vehicle weight and saving energy, thereby protecting the environment. Such a set oftechnical, economical and ecological aspects arouses a consider‐able interest of the industry in light alloys. Owing to a number of their advantageous mechanical properties including, first of all, low density (1.74 g/cm3), magnesium alloys are more and more frequently used as an engineering material. There is a regular increase visible in the number of components made of magnesium alloys in the car structure. However, for the production of components from magnesium alloys, casting processes are still most often applied. Alloys used for plastic working are less popular compared to those processed via casting and therefore, the number of their grades is much smaller. The number of alloying components in cast magnesium alloys is always higher than in alloys subject to plastic working. Alloys from the group Mg‐Al‐Zn‐Mn have the bes[...]

 Strona 1