Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ OSTACHOWSKI"

Rola temperatury w procesie wyciskania metali na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą w świetle testu teksturowego

Czytaj za darmo! »

Od czasu przedstawienia koncepcji wyciskania metali na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą, wykonania badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i w końcu opracowania technologii wytwarzania, stawiane jest pytanie o rolę temperatury w realizacji procesu. Nie chodzi przy tym o temperaturę, w której następuje wyciskanie (temperaturę nagrzania wsadu), ale temperaturę, jaka może pojawić się [...]

BADANIA STRUKTURALNE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH CERAMIKI KORUNDOWEJ PODDAWANEJ KULECZKOWANIU WYKONANE TESTEM TEKSTUROWYM

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań były płytki korundowe uformowane z proszku, spiekane i kulowane o dwóch różnych ziarnistościach i różniące się wartością naprężenia wprowadzonego do materiału poprzez kulowanie. We wcześniejszych badaniach dy-fraktometrycznych, prowadzonych na tym materiale, w sposób klasyczny został stwierdzony fakt znaczącej zmiany inten-sywności niektórych refleksów, z czego wynika, że kulowan[...]

WPŁYW SPOSOBU ODKSZTAŁCANIA NA STRUKTURĘ, WŁASNOŚCI MECHANICZNE STABILNOŚĆ CIEPLNĄ CYNKU

Czytaj za darmo! »

Produkowane na linii ciągłego odlewania i walcowania a następnie ciągnione druty z cynku o czystości 99,995 % charakteryzują się niskimi własnościami mechanicznymi. Wytrzymałość na rozciąganie zazwyczaj nie przekracza wartości 140 MPa. W odróżnieniu od tego wyrobu, druty wyciskane współbieżnie metodą KOBO ze stopniem przerobu λ = 100 bez uprzedniego podgrzania wsadu, charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, bliską 180 MPa. Ponadto, własności mechaniczne nie ulegają zmianie wskutek wyżarzania w zakresie temperatur wyżarzania do ok. 250 °C i mogą być dodatkowo zwiększone poprzez zgniot, do wartości przewyższającej 300 MPa (granica plastyczności Rm ≈ 250 MPa). Wraz ze wzrostem własności wytrzymałościowych stwierdzono równocześnie wzrost wydłużenia z 7 % do ponad[...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE DRUTÓW ALUMINIOWYCH OTRZYMANYCH METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

Spośród kilku sposobów umożliwiających dużą deformację plastyczną (SPD) i ukierunkowanych na polepszenie własności użytkowych materiałów metalicznych, proces wyciskania z cyklicznym skręcaniem (metoda KOBO) posiada, obok walorów testu doświadczalnego, cechy procesu przemysłowego. W związku z tym, że wyroby wyciskane metodą KOBO mogą osiągać znaczne długości, rodzi się pytanie o ewentualne zróżnicowanie ich własności mechanicznych na początku i końcu, spowodowane odmiennymi warunkami odkształcania (malejąca siła wyciskania, zmieniająca się temperatura). Problem ten stanowił przedmiot badań przeprowadzonych na drutach z aluminium o technicznej czystości (99,7 %), otrzymanych "na zimno" czyli bez wstępnego nagrzewania, w procesie wyciskania metodą KOBO ze stopniem przerobu λ = 100.[...]

EFEKT CIEPLNY W PROCESIE WYCISKANIA ALUMINIUM METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy niska siła wyciskania rejestrowana w procesie KOBO nie jest spowodowana silnym wzrostem temperatury wyciskanego materiału. Z tego powodu, przeprowadzono proces wyciskania aluminium o technicznej czystości (99,7 %) zarówno metodą KOBO, jak i konwencjonalnie, "na zimno" i "na gorąco", wykorzystując do pomiaru rzeczywistej temperatury metalu, zespołu termopar umieszczonych w wyciskanym wsadzie. Umożliwiło to znalezienie zależności pomiędzy mechanicznymi parametrami procesu wyciskania oraz własnościami mechanicznymi wytworzonych wyrobów a rzeczywistą temperaturą panującą w momencie plastycznego płynięcia w strefie odkształcenia (ścinania). Badania pozwoliły na stwierdzenie, że temperatura nie jest czynnikiem decydującym o zainicjowaniu [...]

WPŁYW STANU METALURGICZNEGO I SPOSOBU ODKSZTAŁCENIA NA STRUKTURĘ I TEKSTURĘ STOPU AA7075

Czytaj za darmo! »

W artykule poddano analizie relację między obrazem tekstury, uzyskanym z precyzyjnego pomiaru dyfraktometrycznego, a strukturą walcowanego stopu AA7075. Wykazano, że zarówno sposób walcowania (jednokierunkowy lub ze zmianą kierunku walcowania o 90° — tzw. "krzyżowy"), jak również stan metalurgiczny stopu (przesycony lub homogenizowany) determinują typ formowanej tekstury. W przypadku materiału w stanie przesyconym, zmiany tekstury można rozpatrywać jako rezultat lokalizacji plastycznego płynięcia w pasmach ścinania, powodującego "fragmentację" stopu na bloki, zachowujące się jak quasi‐monokryształy. Prowadzi to do tekstury, opisywanej jako tekstura typu metalu lub typu stopu tworzącej się w wyniku walcowania odpowiednio: jednokierunkowego lub krzyżowego. W stopie homogeni[...]

WARUNKI INICJACJI PROCESU KONSOLIDACJI WIÓRÓW ZE STOPÓW MAGNEZU PODDANYCH NISKOTEMPERATUROWEMU WYCISKANIU METODĄ KOBO DOI:10.15 199/67.2015.12.15


  Eliminujący procesy metalurgiczne recykling wiórów ze stopów magnezu, stanowi współczesne wyzwanie stojące przed inżynierią materiałową. Jest ono o tyle złożone, że konwencjonalne, wysokotemperaturowe wyciskanie wiórów nie prowadzi do ich zadowalającej konsolidacji z uwagi na osiągany w tym procesie niewielki stopień przerobu i silne przypowierzchniowe utlenienie poszczególnych wiórów. Dotychczasowe wyniki prób rozwiązania tego problemu metodami SPD, w szczególności ECAP, z uwagi na niewielką wydajność, nie są zachęcające do wykorzystywania w praktyce przemysłowej. W tym kontekście, udokumentowane doświadczalnie możliwości konsolidacji wiórów ze stopów magnezu drogą ich niskotemperaturowego wyciskania metodą KOBO, otwierają zarówno nowy obszar badawczy jak i aplikacyjny. W artykule zidentyfikowano uwarunkowania ograniczające skuteczną inicjację procesu konsolidacji plastycznej wiórów ze stopu magnezu AZ91 bezpośrednio po rozpoczęciu ich niskotemperaturowego wyciskania metodą KOBO oraz podano sposób ich usunięcia. Słowa kluczowe: recykling, stopy magnezu, wyciskanie, metoda KOBO CONDITIONS FOR INITIATING CONSOLIDATION PROCESSES OF MAGNESIUM ALLOY CHIPS UNDERGOING LOW-TEMPERATURE EXTRUSION BY THE KOBO METHOD The recycling of magnesium alloy chips with the elimination of metallurgical processes is a great challenge for material engineering. It is a complicated task, because conventional, high-temperature extrusion of chips does not lead to their satisfactory consolidation, due to a low extrusion ratio of the process and strong near-surface oxidation of individual chips. Attempts to solve the problem with the use of SPD methods, ECAP in particular, have proved to be rather inefficient and not encouraging enough to be applied on an industrial scale. Therefore, experimentally proved possibility to consolidate magnesium alloy chips through low-temperature extrusion by the KOBO method creates both, a new area of research and application. This pa[...]

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW AZ31, AZ61, AZ80, WE43 UZYSKANYCH METODĄ KOBO DOI:10.15199/67.2016.3.6


  W artykule zaprezentowano wyniki badań kształtowania plastycznego stopów magnezu. Realizowano próby wyciskania na zimno metodą KOBO i dokonano oceny wpływu parametrów procesu na właściwości mechaniczne i strukturę prętów. Otrzymaną mikrostrukturę stopów magnezu po wyciskaniu porównano z mikrostrukturą w stanie odlanym. Na podstawie otrzymanych wyników właściwości stopów AZ31, AZ61, AZ80 WE43 określono ich podatność do kształtowania plastycznego i możliwości zastosowań na elementy w środkach transportu. Słowa kluczowe: stopy magnezu, mikrostruktura, właściwości, proces wyciskania metodą KOBO MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ALLOYS AZ31, AZ61, AZ80, WE43 ACHIEVED WITH THE USE OF KOBO METHOD The article presents the results of plastic shaping tests of magnesium alloys. Cold extrusion with the use of KOBO method was conducted together with the assessment of the influence of the process parameters on the mechanical properties and the structure of the rods. The achieved microstructure of magnesium alloys after extrusion was compared with the microstructure in condition after casting. On the basis of achieved results, the properties of alloys AZ31, AZ61, AZ80 and WE43 were determined together with their susceptibility to plastic shaping and the possibilities of their application in the elements and parts of transport vehicles. Keywords: magnesium alloy, microstructure, properties, KOBO extrusion process Wprowadzenie Magnez i jego stopy cechują się interesującymi właściwościami, takimi jak: wysoka wytrzymałość właściwa, dobra lejność oraz dobra spawalność, co powoduje, że są najbardziej atrakcyjnymi materiałami do zastosowań w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Dotychczas zastosowanie stopów magnezu ograniczało się głównie do wyrobów uzyskiwanych metodami odlewania, co ogranicza zakres ich zastosowań. Dzięki przeróbce plastycznej stopy magnezu mogą stanowić interesującą alternatywę, ale technologia kształtowania plastycznego jest utrudn[...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ODKSZTAŁCALNOŚĆ STOPU AlTi5B


  W artykule pokazano wpływ sposobu odkształcania na strukturę, stabilność cieplną oraz własności mechaniczne i technologiczne (podatność do ciągnienia) stopu AlTi5B. Stwierdzono, że stop otrzymany drogą walcowania na linii Properzi, bądź konwencjonalnie wyciśnięty "na gorąco", wykazuje całkowity brak lub silnie ograniczoną podatność do ciągnienia. Dane uzyskane dla stopu wyciśniętego metodą KoBo dowodzą znaczącej poprawy tego parametru, w szczególności w pewnym zakresie temperatury wyciskania. Ponadto, stop AlTi5B wyciśnięty "na zimno" metodą KoBo wykazuje wysoką (aż do temperatury 400 °C) stabilność cieplną. Słowa kluczowe: stop AlTi5B, wyciskanie, metoda KoBo, ciągnienie, plastyczność MECHANICAL PROPERTIES AND FORMABILITY OF AlTi5B ALLOY The influence of the initial deformation mode on the structure and mechanical properties of AlTi5B alloy was investigated. Particular attention was paid for testing a thermal stability of the material structure, and some related technological features such as the drawability of the materials produced by means of specific technology. It was found, that the material manufactured using combined continuous casting and rolling technology (Properzi method) as well as the conventional hot‐extrusion procedure, exhibits very limited drawability. Significant improvement of the last feature is available if a KoBo extrusion is applied at selected temperature range. High drawability of the as‐extruded AlTi5B material is accompanied by enhanced thermal stability of the material properties, which are not practically reduced in result of annealing up to 400 °C. Keywords: AlTi5B alloy, extrusion, KoBo method, drawing, plasticity, drawability Wstęp Stopy AlTiB wykorzystywane są jako środek (tzw. zaprawa) do rozdrabniania ziarna odlewów ze stopów aluminium. Ich strukturę tworzy ubogi roztwór stały Ti w Al oraz wysokotopliwe, twarde, nieodkształcalne fazy międzymetaliczne Al3Ti i TiB2 lub (Al,Ti)B2 [1÷3]. Zap[...]

 Strona 1