Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ŻABA"

KIERUNKI BADAŃ I OPTYMALIZACJI PROCESU CIĄGNIENIA RUR NA TRZPIENIU SWOBODNYM

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono literaturową analizę kierunków badań ciągnienia rur na trzpieniu swobodnym ze szczególnym uwzględnieniem geometrii narzędzi, stabilności procesu oraz wpływu tarcia i smarowania, a także przedstawiono kierunki optyma-lizacji procesu, w szczególności w odeniesieniu do ciągnienia materiałów trudno odkształcalnych.Słowa kluczowe: ciągnienie rur, trzpień swobodny, optymalizacja procesu.j[...]

WYKORZYSTANIE METODOLOGII SIX SIGMA W DOSKONALENIU PROCESU PRODUKCJI RUR ZGRZEWANYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące doskonalenia wytwarzania stalowych rur zgrzewanych z powłoką Al-Si przeznaczonych na elementy układów wydechowych z wykorzystaniem metodologii Six Sigma.Doskonaleniu poddano jednostkowy proces badania rur zgrzewanych.The Proced ance, connected with improvement of quality of the stated process, product or service, is detaily defined by the further st[...]

OCENA JAKOŚCI TAŚMY STALOWEJ Z POWŁOKĄ AL-SI PRZEZNACZONEJ NA RURY ZGRZEWANE

Czytaj za darmo! »

The input materials for manufacturing welded tubes for elements of exhaust systems (strictly correlated and dependent from diameter and wall thickness of the manufactured tubes) are coiled, narrow strips, usually hot rolled (of very good surface quality), and, in case of precise tubes, cold rolled, of thickness determined by wall thickness of ready tubes. This input, directly after transferring[...]

STATYSTYCZNA ANALIZA WPŁYWU OBRÓBKI CIEPLNEJ NA ZMIANĘ GRUBOŚCI I CHROPOWATOŚCI POWŁOKI Al-Si NA STALOWYCH TAŚMACH


  W artykule przestawiono wyniki badań wpływu zmiennych parametrów obróbki cieplnej, stalowych taśm z powłoką Al‐Si, na zmianę grubości oraz struktury geometrycznej powierzchni powłoki. Badania realizowano z taśmie z gatunku DX53D+AS w stanie przed i po obróbce cieplnej, w temperaturze 250÷700 °C w czasie 30÷1440 min. W badaniach wykorzystano przyrządy do nieniszczących pomiarów grubości i chropowatości powłok. Wyniki badań przedstawiono za pomocą narzędzi dostępnych w programie Statistica. Do zobrazowania zmian zachodzących na powierzchni i przekroju powłoki siluminowej, po nagrzewaniu, wykorzystano cyfrowy aparat fotograficzny oraz mikroskop optyczny. Słowa kluczowe: grubość, chropowatość, powłoka Al‐Si, stalowe taśmy, narzędzia statystyczne STATISTICAL ANALYSES OF INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON A CHANGE OF Al-Si COATING THICKNESS AND SURFACE TEXTURE ON THE STEEL PLATES The paper shows the results of the statistical analyses of the testing of the influence of heat treatment parameters of steel plates on the changes of the Al‐Si thickness and geometrical structure of coating surface. Tests have been conducted on samples of DX53D+AS120 aluminized steel plates with the surface coating thickness of ca 20 μm, before and after heat treatment in temperature 250÷700 °C within 30÷1440 min. Equipment for non‐destructive measurements of coating thickness and roughness has been used in tests. A digital camera and optical microscope have been used to show surface changes after heat treatment. The selected statistical tools have been used to show results of tests. Keywords: thickness, roughness, Al‐Si coating, steel plates, temperature, statistical tools Wprowadzenie Wyroby wytworzone z aluminiowanych taśm stalowych stosuje się w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność korozyjna, odporność na działanie wysokiej temperatury i refleksyjność powierzchni. Aluminiowanie pole[...]

Badania powierzchniowych i strukturalnych zmian odkształconych plastycznie aluminiowanych taśm stalowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchniowych i strukturalnych zmian powłoki Al-Si na stalowych taśmach po odkształ- ceniu plastycznym. Wycięte z taśmy krążki poddano procesowi wytłaczania, na specjalnie skonstruowanym przyrządzie, stosując różne warunki tarcia. Następnie wytłoczki poddano ocenie makroskopowej i mikroskopowej. Określono zmiany parametrów chro- powatości powierzchni powłoki Al-Si oraz zrealizowano obserwacje struktury powłoki Al-Si w wybranych obszarach wytłoczek. In the article results of the influence of parameters of plastic deformation on the surface and structural changes of aluminized steel sheets are presented. Deep drawing process on the special device was made with difference friction parameters. Next cups were subjected to macroscopic and microscopic evaluation. Determine changes in the parameters of surface roughness of Al-Si coating and the coating was carried out observations of the structure of Al-Si cups in selected areas. Słowa kluczowe: aluminiowane taśmy stalowe, powłoka Al-Si, wytłaczanie, chropowatość, struktura Key words: aluminized steel sheets, Al-Si coating, deep drawing, roughness, structure 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 689 oznaczono za pomocą urządzenia SPECTROLAB M7 i jest on następujący: C=0,003 %, Mn=0,15 %, S=0,1 %, Si=0,007 %, Cr=0,02, Fe - reszta. Z taśmy wycięto krążki o średnicy 60 mm, które następnie poddano procesowi wytłaczania. Do badań wykorzystano specjalnie skonstruowane, laborato- ryjne urządzenie Próbki wytłaczano na maszynie wytrzymało- ściowej, z prędkością v=10 mm/min, przy użyciu na- rzędzi ze stali NC6. Do badań wykorzystano matrycę o średnicy dm = 33 mm i promieniu krawędzi rm = 5 mm oraz stempel o średnicy ds = 30 mm i promieniu krawędzi rs = 4 mm. Badania dla różnych warunków tarcia realizowano na sucho oraz przy zastosowaniu smarów Masterdraw i grafitowego. Dla każdego wa- runku smarowania wytłaczano po 5 krążków. W trak- cie procesu rejestrowan[...]

POMIAR TEMPERATURY W LINII TECHNOLOGICZNEJ ZGRZEWANIA STALOWYCH RUR Z POWŁOKĄ Al-Si

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono fizyczne podstawy bezstykowych pomiarów temperatury oraz ocenę możliwości wykonania ciągłego pomia-ru temperatury w linii technologicznej zgrzewania, z uwzględnieniem analizy metod pomiaru. Zamieszczono wyniki badań temperatury w strefie oraz linii zgrzewania za pomocą pirometru i kamery termowizyjnej. Słowa kluczowe: rury, pomiar temperatury, pirometr, kamera termowizyjna MEASUREMEN[...]

WPŁYW STANU POWIERZCHNI NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU CIĄGNIENIA RUR ZE STALI AUSTENITYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu ciągnienia rur ze stali austenitycznych na korku swobodnym, z zastosowaniem róż-nych metod przygotowania powierzchni. Celem było osiągnięcie takich warunków, które zminimalizują tarcie między mate-riałem rury a narzędziami. Wprowadzono trzy sposoby: szlifowanie, fosforanowanie, chromianowanie. Ciągnienie realizo-wano na ciągarce ławowej z różną prędkością, z użyc[...]

BADANIA EFEKTÓW DZIAŁANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY, CZASU I ATMOSFERY NA UŻYTKOWE WŁASNOŚCI POWŁOKI Al-Si NA STALOWYCH RURACH PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY UKŁADÓW WYDECHOWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykul rzedstawiono wyniki badań wpływu wysokiej temperatury (700÷1050 °C), czasu (2÷70 godzin) i atmosfery ochronnej na zachowanie się powłoki Al-Si na stalowych rurach zgrzewanych przeznaczonych na elementy układów wydechowych. Badania przeprowadzono w przemysłowych piecach grzewczych. Analizowano wpływ wymienionych parametrów na zmianę struktury, składu chemicznego, własności oraz przycze[...]

OCENA JAKOŚCI RUR SPAWANYCH LASEROWO

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki pierwszych prób wzdłużnego spa-wania rur ze stali wysokostopowych, ferrytycznych o zawartości 12 % Cr. Celem prób było sprawdzenie możliwości uzyskania wy-robów spełniających wysokie wymagania przemysłu motoryza-cyjnego. Spawanie laserowe takich rur jest rozwiązaniem alterna-tywnym w stosunku do zgrzewania prądami wielkiej częstotliwo-ści. Ma tę przewagę, że zwiększa praw[...]

BADANIA STANU POWŁOKI Al-Si NA STALOWYCH TAŚMACH I RURACH PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY UKŁADÓW WYDECHOWYCH, PODDANEJ DZIAŁANIU TEMPERATURY 150 °C I CZASU

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ temperatury (150 °C) i czasu (450÷1350 godzin) na stan i własności powłoki Al-Si na stalowych taśmach i rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych. Zmiany stanu powłoki oraz składu chemicznego po różnym czasie nagrzewania identyfikowano metodą wizualną (makro) oraz za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Słowa kluczowe: powłoki Al-Si, nagrzewanie, układ wydechow[...]

 Strona 1  Następna strona »