Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Boryca"

Analiza kosztów wytwarzania c.w.u. za pomocą dwufunkcyjnego kotła gazowego za pomocą dwufunkcyjnego kotła gazowego

Czytaj za darmo! »

Ciepła woda użytkowa stanowi nieodłączny element egzystencji człowieka. W przypadku budynków wielorodzinnych c.w.u. zazwyczaj wytwarzana jest w dużych przedsiębiorstwach ciepłowniczych i przesyłana do odbiorców siecią ciepłowniczą, lub też w zbiorowych kotłowniach osiedlowych. Koszty wytworzenia i przesyłania c.w.u. wydają się dość znaczne, wynoszą ok. 20 zł/m3. W artykule przedstawiono wyn[...]

Ekonomiczne aspekty ogrzewania domu jednorodzinnego

Czytaj za darmo! »

Wybór paliwa lub nośnika energii, którym będzie zasilany system ogrzewania, to jedna z najważniejszych decyzji. Przy wyborze kotła c.o. należy zatem kierować się względami ekonomicznymi i ekologicznymi, ale należy również brać pod uwagę dostępność danego paliwa i ewentualne możliwości jego składowania. W artykule przedstawiono ekonomiczne aspekty zastosowania kotłów na wybrane paliwa w domu [...]

Analiza kosztów ogrzewania za pomocą dwufunkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie komfortu cieplnego w okresie ogrzewczym wymaga odpowiednich nakładów finansowych na ogrzewanie. Jednym z rozwiązań wydaje się możliwość zastosowania ogrzewania indywidualnego w budownictwie wielorodzinnym. Przedstawiono wyniki analizy kosztów ogrzewania za pomocą indywidualnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym. KOMFORT cieplny to stan, w którym człowiek czuje, że je[...]

Analiza możliwości wykorzystania numerycznego modelowania pola temperatury w komorze pieca do określenia przyczepności zgorzeliny


  Realizacja wybranej technologii wymaga utrzymania w komorze pieca określonego pola temperatury. Pole to determinowane jest przyjętą technologią, rodzajem wsadu (geometria, materiał, początkowy stan temperatury) oraz cechami konstrukcyjnymi pieca. Model matematyczny wymiany ciepła w komorze pieca stanowi podstawę do obliczeniowego określenia wymaganego rozkładu temperatury. Przyczepność warstwy zgorzeliny do podłoża stalowego jest zależna od czynników zewnętrznych, w tym również od temperatury nagrzewania. W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania numerycznego modelowania pola tempera- tury w komorze pieca do określenia przyczepności zgorzeliny. The realization of chosen technology requires the maintenance in furnace chamber of definite field of temperature. The received technology, kind of charge field this be determined (the geometry, material, initial state of temperature) as well as the constructional sights of furnace. The mathematical model of exchange of warmth in furnace chamber the state the basis to computational qualification of required schedule of temperature. The adhesion of scale layer to steel basis is dependent from external factors, in this from heating temperature also. The analysis of possibility of numeric utilization modelling in furnace chamber the field of temperature to qualification of scale adhesion in article was introduced. 􀀶łowa kluczowe: zgorzelina, przyczepność zgorzeliny, pole temperatury, nagrzewanie wsadu Key words: scale, scale adhesion, temperature field, heating charge 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTN[...]

Analiza zanieczyszczeń zlewni rzeki Warty w regionie myszkowsko-częstochowskim na podstawie wskaźników tlenowych i biologicznych

Czytaj za darmo! »

Jedną z przyczyn pogarszania się jakości wód jest systematyczne zanieczyszczanie i postępująca eutrofizacja czyli wzbogacanie wody biogenami [1]. Istotnym źródłem zanieczyszczeń wód jest przemysł i gospodarka komunalna dużych miast. Kumulacja zanieczyszczeń zawartych w ściekach, spływach z pól uprawnych, przyczynia się do nadmiernego zanieczyszczania wód [2]. W artykule przedstawiono charakt[...]

Wykorzystanie fotografii cyfrowej do pomiaru temperatury na powierzchni ciał stałych

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano eksperymentalnej analizy przydatności aparatu cyfrowego do pomiaru temperatury powierzchni "świecących" ciał stałych. Ustalono, że odpowiednie ustawienie aparatu cyfrowego pozwala na sporządzenie prostoliniowych wykresów cechowniczych. Charakterystyki te przedstawiają zależność temperatury próbki od średniego stopnia szarości elementu zdjęcia przedstawiającego tę próbkę. Opraco[...]

Rekonstrukcja pieca pudlingowego w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej

Czytaj za darmo! »

Sposób uzyskiwania czystego żelaza a później stali ewoluował na przestrzeni wieków. Na ziemiach polskich, pierwsze "huty" datuje się na 750 rok przed naszą erą. Początkowo były to prymitywne "piecyki" jednorazowego lub wielokrotnego użytku, w których uzyskiwano produkt o bardzo niskiej jakości. Jednym z etapów na drodze ku doskonałemu procesowi był piec pudlingowy. W artykule zaprezentowano kolej[...]

Analiza wpływu chropowatości powierzchni wsadu na przyczepność zgorzeliny

Czytaj za darmo! »

Stan powierzchni wsadu nagrzewanego przed przeróbką plastyczną ma istotne znaczenie, zarówno w aspekcie przebiegu procesu utleniania, jak i dla zjawiska przyczepności zgorzeliny. parametrem określającym stan powierzchni jest jej chropowatość. W pracy zaprezentowano wpływ chropowatości powierzchni na przyczepność zgorzeliny. Opracowano funkcje matematyczne opisujące korelację pomiędzy przyczepno[...]

Analiza wpływu technologii nagrzewania i wydajności pieca na grubość warstwy zgorzeliny


  Ważnym zagadnieniem, pod względem jakości procesu nagrzewania, jest wpływ warstwy zgorzeliny na warunki przepływu ciepła wewnątrz wsadu. Zgorzelina w porównaniu ze stalą ma znacznie mniejszą wartość współczynnika przewodzenia ciepła, przez co może ujemnie wpływać na intensywność nagrzewania i powodować wzrost zużycia ciepła lub obniżać wartości końcowych tem- peratur w przekroju wsadu. W artykule przedstawiono analizę wpływu technologii nagrzewania oraz wydajności pieca na grubość warstwy zgorzeliny. The important question, under in relation to quality of heating process, the influence of scale layer is on conditions of flow of warmth the charge inside. Scale in comparison from steel has the considerably smaller value of coefficient of conductivity of warmth, it by what can negatively influence on intensity of heating process and to cause the growth of heating consumption or to reduce in section of charge the value of final temperatures. It the analysis of influence of heating technology in article was introduced was as well as the capacity of furnace on thickness of scale layer. 􀀶łowa kluczowe: zgorzelina, nagrzewanie wsadu, technologia nagrzewania, wydajność pieca Key words: scale, heating charge, heating technology, productivity o[...]

Analiza wpływu wydajności na wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła w piecach grzewczych


  W artykule przedstawiono analizę wpływu wydajności na wartość wskaźnika jednostkowego zużycia ciepła w piecach grzewczych. Pomiary wykonano w piecu przepychowym, obrotowym, pokrocznym oraz komorowym. Ustalono matematyczne zależności wskaźnika jednostko- wego zużycia ciepła od wydajności pieca. The article presents analysis of the effect of productivity on value of rate of specyfic heat consumption in heating furnaces. The measurements were carried in: the pusher furnace, the rotary hearth furnace, the walking been furnace and the chamber furnace. In the work the mathematical dependences of rate of specyfic heat consumption from the productivity of furnace, were established. Słowa kluczowe: wydajność pieca, wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła, piece grzewcze Key words: productivity of furnace, rate of specific heat consumption, heating furnaces.Spis oznaczeń q - wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła, kJ/kg, w - wydajność pieca, Mg/h. 1. Wstęp. Piece grzewcze stanowią najliczniejszą grupę urządzeń cieplnych, zróżnicowanych zarówno pod względem technologicznym, jak i konstrukcyjnym [1, 2]. Ich działanie opiera się na zjawiskach przepły- wu ciepła i masy [3]. Bliższe poznanie tych zagadnień, dzięki opracowaniu zależności teoretycznych jest moż- liwe na podstawie wykonanych badań eksperymental- nych. Przeprowadzone badania przemysłowe w piecach: przepychowym, komorowym, pokrocznym i z trzonem obrotowym potwierdziły, że o efektach pracy pieców grzewczych decyduje technologia nagrzewania, a dla danej technologii [...]

 Strona 1  Następna strona »