Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW ŚWIĄTEK"

Prognozowanie godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną dla dużej huty z wykorzystaniem sieci neuronowych

Czytaj za darmo! »

The transformation of the electricity market are forcing its users search for ever more precise instruments for forecasting for electricity load and the purchase of the energy market. There are many methods used for this purpose: heuristic methods, models of adaptive regression models, the models using neural networks, etc. The aim is to reduce production costs and more specifically one of its elements which is the cost of electricity. In many cases it is next to the cost of feedstock, this is a decisive cost. Discussed in the article system is designed for monitoring and forecasting of electricity load for a large steelworks plant is characterized by high volatility of electricity load. (In Day-Ahead Electricity Load Forecasting for Large Steel Factory using Neural Networks) Streszczenie. Przekształcenia rynku energii elektrycznej wymuszają na jego użytkownikach poszukiwania coraz dokładniejszych instrumentów do prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i zakupu jej na Rynku Energii. Istnieje wiele metod wykorzystywanych w tym celu. Wykorzystuje się między innymi: metody heurystyczne, modele adaptacyjne, modele regresyjne, modele wykorzystujące sieci neuronowe itp. Celem tego działania jest obniżenie kosztów produkcji a konkretnie jednego z jej elementów jakim jest koszt energii elektrycznej. W wielu przypadkach jest to obok kosztu wsadu, koszt decydujący. Omawiany w artykule system informatyczny przeznaczony jest do monitorowania i prognozowania zużycia energii elektrycznej dla dużego zakładu metalurgicznego charakteryzującego się dużą zmiennością poboru energii elektrycznej. Keywords: electricity load forecasting, neural networks. Słowa kluczowe: prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, sieci neuronowe. Wstęp Kluczową informacją dla wielu dużych odbiorców energii elektrycznej jest informacja o zapotrzebowaniu na energię, gdyż dzięki niej możliwe jest obniżenie kosztów produkcji m.in. poprzez uniknięcie kar za bł[...]

Active Power Filter Controllers based on Artificial Intelligence

Czytaj za darmo! »

An ever-growing share of non-linear loads, mainly electronic and power electronic equipment, results in an increase of values non-active currents in the power supply network. A reactive component of fundamental frequency and high-order harmonics can be distinguished in these loads current. Estimation of their values and their subsequent elimination is the objective of an active power filter (APF). Various filter control algorithms of different extent of complexity and immunity to disturbances have been proposed in a great number of papers. This paper presents conception of two different algorithms of a single phase APF filter control. The first control algorithm in which the estimation of a non-active current component waveform and VSI converter transistors control are performed by means of neural networks (ANN). The second control algorithm employs genetic algorithm. It ensures high quality of performance as measured by distortion level of the source current, using no greater number of switching operations in a converter, within one line voltage cycle, than a given limit value. Due to the above the switching losses can be reduced and the system efficiency increased. Streszczenie. Rosnący udział odbiorników nieliniowych, głównie sprzętu elektronicznego i energoelektronicznego, prowadzi w konsekwencji do wzrostu wartości prądów nieaktywnych w sieci zasilającej. W prądzie tych odbiorników można wyróżnić składową bierną o częstotliwości podstawowej oraz wyższe harmoniczne. Estymacja ich wartości oraz następnie ich eliminacja jest celem działania filtrów aktywnych (APF). W licznych artykułach zaproponowano różne algorytmy sterowania filtrów, charakteryzujące się różnym stopniem złożoności i różnym stopniem odporności na zakłócenia. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję dwóch algorytmów sterowania jednofazowego APF W pierwszym algorytmie zarówno estymacja przebiegu czasowego nieaktywnej składowej prądu, jak również sterowanie tranzystorami[...]

PROJEKTOWANIE PROCESU WYTWARZANIA ZGRZEWANYCH RUR Z POWŁOKAMI Al-Si, PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY UKŁADÓW WYDECHOWYCH

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie wytwarzania zgrzewanych, stalowych rur, gładkich i perforowanych, z powłoką ze stopu aluminium-krzem, przeznaczonych na elementy układów wydechowych, przedstawiono problemy projektowania procesu technologicznego, którego wynik, opisywany jako stopień zgodności cech wyrobu z wymaganiami, jest zależny od wielu czynników, a efektywny opis wymaga budowania cząstkowych modeli empirycz[...]

New Challenges for Voltage Quality Studies

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia cztery problemy z dziedziny jakości dostawy energii elektrycznej, które nadal są nierozwiązane, a mają zasadnicze znaczenie dla praktyki inżynierskiej. Są to: (a) wiarygodny pomiar miar liczbowych wskaźników jakości; (b) lokalizacji źródła zaburzenia elektromagnetycznego oraz ocena indywidualnej emisji; (c) rozproszone monitorowanie on-line stanu jakości napięcia, oraz (d) szacowanie kosztów złej jakości energii elektrycznej. Każdy z tych problemów został zilustrowany wybranym przykładem. Nowe wyzwania w dziedzinie jakości dostawy energii elektrycznej Abstract. The paper presents four unsolved problems in the area of power quality having the particular significance for the engineering practice. These are: (a) credible measurement of the voltage quality numerical measures of the voltage quality indices; (b) location of electromagnetic interference source and evaluation of individual load emission; (c) distributed on-line monitoring of the voltage quality in a power system, and (d) evaluation of poor power quality costs. Słowa kluczowe: jakość dostawy energii elektrycznej, wskaźniki jakości, lokalizacja zaburzenia, regulacja jakości Keywords: quality of electric power delivery, power quality factors, disturbance source location, quality control system Introduction The quality of power delivery becomes one of the most important issues of the contemporary electrical engineering. Presently, and most certainly in the near future, the majority of electricity consumers will be facing problems associated with electrical power quality either benefiting from it, in both the professional an financial terms, or experiencing adverse impact of its deterioration. Over the last decade an interest in this rapidly developing area of science and engineering has grown significantly. Among numerous reasons for this interest is the fact that the world economic growth and the quality of our life are presently determined by the quality of[...]

ZVS single-switch inverter for induction heating – optimum operation DOI:10.12915/pe.2014.02.09

Czytaj za darmo! »

The optimum operation of a single-switch class E transistor inverter for induction heating has been discussed in the paper. The graphs of the most important inverter parameters as a function of the values of the resonant circuit components are shown. The results presented have been illustrated with some current and voltage waveforms obtained on the basis of mathematical analysis as well as using IsSpice simulation program. A concept of a control system has also been presented, which should ensure nearly optimum operation of the inverter. Streszczenie. W artykule omówiono pracę optymalną jednołącznikowego tranzystorowego falownika klasy E do nagrzewania indukcyjnego. Przedstawiono wykresy najważniejszych parametrów falownika w funkcji wartości elementów obwodu rezonansowego. Podano przykładowe przebiegi czasowe prądów i napięć w falowniku otrzymane zarówno na podstawie analizy matematycznej, jak i poprzez symulacje w programie IsSpice. Przedstawiono również koncepcję układu sterowania falownika, który powinien zapewniać pracę w warunkach bliskich optymalnym. (Jednołącznikowy falownik z przełączaniem ZVS do nagrzewania indukcyjnego - praca optymalna) Keywords: single-switch topology, ZVS, class E inverters, induction heating Słowa kluczowe: układ jednołącznikowy, ZVS, falowniki klasy E, nagrzewanie indukcyjne doi:10.12915/pe.2014.02.09 Introduction Several topologies of single-switch inverters are used, among others, to carry out induction heating. One of them, shown in Figure 1, is the subject of the paper. This class E ZVS inverter is presented in literature [1-7], especially in connection with its application in induction cookers operating usually in the range of 20  50 kHz. The author’s aim is to analyze the inverter properties and next to test it experimentally in an induction-heating appliance at a frequency of several hundred kilohertz, that is a frequency which is circa one order higher than the one used in induct[...]

EKSPERCKI SYSTEM DOSKONALENIA PROCESÓW WYTWARZANIA CZĘŚCI SILNIKÓW LOTNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM STRATEGII SIX SIGMA

Czytaj za darmo! »

Przedsięwzięcie jest realizowane ze świadomością potrzeby wsparcia działań, zmierzających do poprawy jakości. Przyjęto, że wsparcie to będzie możliwe poprzez budowę Eksperckiego, Komputerowego Systemu, rozwiązującego zadania z zakresu zarządzania procesami, pomiarów, analiz i doskonalenia. Słowa kluczowe: system ekspercki, doskonalenie procesów wytwarzania części silników lotniczych, strategia Six[...]

 Strona 1