Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZOFIA SADECKA"

Związki azotu i fosforu w ściekach kanalizacji miejskiej

Czytaj za darmo! »

Wściekach płynących w przewodach kanalizacyjnych mogą zachodzić różne procesy fizyczne, chemiczne i biochemiczne. Zawarte w ściekach zanieczyszczenia organiczne, zawiesiny czy związki biogenne pod wpływem mikroorganizmów ulegają różnym przemianom w zależności od warunków środowiska. W warunkach tlenowych może zachodzić proces nitryfikacji, w innych punktach przewodów kanalizacyjnych, w który[...]

Metale ciężkie w trzcinie pospolitej (Phragmites australis)

Czytaj za darmo! »

Rośliny wodne mają dobrze rozwinięty mechanizm selektywnego pobierania niektórych metali potrzebnych do rozwoju, ale pobierają też inne metale na drodze nieselektywnej sorpcji. Dlatego dla wielu metali stwierdza się prostą zależność pomiędzy ich zawartością w środowisku, a ilością kumulowaną w roślinach. Celem prowadzonych badań było określenie zawartości metali ciężkich w trzcinie pospoli[...]

Energia z osadów do technicznego wykorzystania

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Globalny zasób paliw tradycyjnych jest na wyczerpaniu i szacunkowe obliczenia wykazują, że przy obecnym poziomie konsumpcji pokłady węgla wystarczą jeszcze na 100 lat, gazu na 50 lat, a ropy naftowej na zaledwie 40 lat. Sejm RP w 2001 r. [16] zatwierdził strategię rozwoju sektora energetycznego. Zakłada ona, że do 2010 r. Polska powinna osiągnąć produkcję do 7,5%, a do 2020 r., 15% energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Intensywnie poszukuje się więc niekonwencjonalnych źródeł energii, a szczególnie duże zainteresowanie dotyczy wykorzystania różnych rodzajów odpadów. Jednym ze źródeł energii niekonwencjonalnej są osady ściekowe, które powstają w procesach oczyszczania ścieków. Stabilizacja osadów w procesie fermentacji metanowej [2, 8, 12, 13] daje końcowy produkt uboczn[...]

 Strona 1