Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD BUDZIK"

Badania nad zastosowaniem polskich rud polimetalicznych w metalurgii

Czytaj za darmo! »

Polska posiada znaczące zasoby rud polimetalicznych-tytanomagnetytowych. Badania nad zastosowaniem tych rud w metalurgii prowadziły trzy ośrodki: Gliwice, Częstochowa i Kraków. W referacie przedstawiono część badań dotyczących tego zagadnienia w Politechnice Częstochowskiej. Przeprowadzono badania dotyczące zastosowania polskich rud tytanomagnetytowych do produkcji spieku. Uzyskano pozytywne re[...]

Organizacja i zadania controllingu w przedsiębiorstwie hutniczym

Czytaj za darmo! »

Controlling jako uniwersalna metoda zarządzania i mechanizm efektywnego sterowania firmą, zorientowana na realizację wytyczonych celów, stanowi obecnie istotne i skuteczne narzędzie, przyczyniające się do poprawy efektów gospodarowania i sprostania wymogom rynkowym. w referacie przedstawiono funkcjonowanie controllingu w działalności przedsiębiorstwa hutniczego ze szczególnym uwzględnieniem con[...]

Ekonomiczne i jakościowe aspekty procesu azotowania gazowego

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono wyniki procesu azotowania gazowego wybranych do badań elementów maszynowych. przeprowadzono ocenę jakościową, powstającej w procesie warstwy wierzchniej, oraz dokonano analizy statystycznej mającej na celu powiązanie rodzaju stosowanego wsadu w procesie azotowania gazowego z odpowiadającymi mu czynnikami ekonomicznymi. w wyniku przeprowadzonych badań określono matematyczne[...]

Negocjacje międzynarodowe w hutnictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono proces negocjacji międzynarodowych. Dokonano analizy najistotniejszych czynników kulturowych, będących determinantami procesu negocjacji prowadzonych przez reprezentantów różnych grup kulturowych. Przedstawiono elementy procesu sprzedaży oraz czynniki wpływające na kształtowanie się ceny wyrobów hutniczych. Wskazano na istotne problemy związane z prowadzeniem negocjacji[...]

Ekonomiczne aspekty wprowadzania zaawansowanych procesów wymiany ciepła

Czytaj za darmo! »

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na cenę wyrobów hutniczych jest koszt ich wytworzenia. Procesy nagrzewania i obróbki cieplnej, oraz wiele innych, są procesami energochłonnymi. Obniżenie energochłonności procesu nagrzewania wsadu, można uzyskać między innymi poprzez modernizację istniejących urządzeń mających na celu podniesienie ich sprawności. W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną podczas stosowania różnych sposobów wymiany ciepła w procesach nagrzewania wsadu. Przeprowadzona analiza cieplna uzyskanych wyników badań eksperymentalnych wykazała, iż zastosowanie odpowiedniej modernizacji urządzenia poprawiło sprawność przekazywania ciepła o ponad 7 %. The factors that has an influence on the price of metallurgical product there is the production cost. Heating and the heat tr[...]

Numeryczne modelowanie rozkładu naprężeń i optymalizacja procesu chłodzenia wlewka stalowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono problem modelowania rozkładu naprężeń termicznych podczas ciągłego odlewania stali w maszynie typu łukowego oraz optymalizację procesu chłodzenia wlewka. Badania numeryczne przeprowadzono dla stali ST3S. Do symulacji użyto programu komputerowego opartego na metodzie elementów skończonych. Model matematyczny uwzględnia procesy relaksacji naprężeń termicznych. Analizę numeryczną przeprowadzono na podstawie rzeczywistych warunków występujących podczas procesu ciągłego odlewania stali w jednej z polskich hut. In this article the FEM modelling problem of thermal stress distribution during continuous casting of steel in arc-type machine is investigated and the optimization of steel ingot cooling process. The numerical research for St3S ingot were realized. Computer pr[...]

Wpływ struktury przepływu surowców i nośników energii na właściwości energetyczne współczesnych pieców łukowych


  Dokonano przeglądu najnowszych tendencji w racjonalizacji użytkowania pieców łukowych wykorzystujących różne postacie energii i surowców. Zaprezentowano strukturę przepływu surowców, paliw i energii, wskazując na wymagania ilościowe i jakościowe zapewniające największą efektywność procesu technologicznego. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ rozwoju technologii metalurgicznych na struk- turę strat energii. Wskazano na słabe wykorzystanie atrakcyjnych możliwości energetycznych i technologicznych stalowniczych pieców łukowych prądu stałego w budowie nowych jednostek produkcyjnych. Paper reviews latest trends in usage rationalization of arc furnaces that works with different kinds of energy and resources. Flow structure of resources, fuel and energy is presented, indicating qualitative and quantitative requirements ensuring best efficiency of technological process. Special attention is paid to influence of metallurgical technologies development on energy loss structure. Poor utilization of good energetic and technological capabilities of DC arc furnaces is indicated. Słowa kluczowe: produkcja stali w piecu łukowym, straty energii, technologie hutnicze Key words: arc furnace steelmaking, energy losses, metallurgical technologies.1. Wstęp. Udział pieców łukowych w światowej produkcji stali dochodzi do 40%. Ustępują one jedynie konwertorom tlenowym. Współczesne sposoby inten- syfikacji procesu topienia wsadu w stalowniczym piecu łukowym umożliwiły skrócenie cyklu do 30÷50 min, z jednoczesnym zmniejszeniem jednostkowego zuży- cia energii do 300÷400 kWh/Mg. Postawione cele osia- gnięto następującymi działaniami: - przez wdrażanie nowych technologii prowa- dzenia procesu; - przez zmodernizowanie konstrukcji pieców i układów pomocniczych; - przez zracjonalizowanie eksploatacji pieców drogą odpowiedniego przeszkolenia i umotywowania personelu. Proces dwużużlowy w wielu piecach został zastą- piony jednożużlowym. Wiele operacji ze stadium rafi-[...]

Racjonalizacja użytkowania paliw w piecach pokrocznych Walcowni Średniej

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych czynników decydujących o cenie, a tym samym o konkurencyjności danego wyrobu, jest koszt jego wytworzenia (produkcji). Hutnictwo jako ta dziedzina, dla której gospodarka paliwami i energią ma tak znaczący wpływ na kształtowanie się kosztów wytwarzania, powinno nieustannie dążyć do racjonalizacji użytkowania energii. W artykule przedstawiono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania paliw i energii w piecach pokrocznych podczas nagrzewania wsadu stalowego przed walcowaniem. Dokonano oceny energetycznej pracy pieców na podstawie dokumentacji technicznej oraz danych pomiarowych. W rezultacie dokonania takiej oceny przedstawiono propozycje efektywnego wykorzystania paliw dostarczonych na Walcownię Średnią, w szczególności w dwóch piecach pokrocznych o wydajności[...]

Ciągnienia drutu niskowęglowego o błyszczącej i lśniącej powierzchni

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymywania drutów ze stali niskowęglowych o błyszczących powierzchniach. W badaniach ustalono wpływ na stan powierzchni drutu: rodzaju ciągnienia, środków smarujących, ciągadeł oraz dobrano walcówki zapewniające wymagania wytrzymałościowe drutu. In the work results of a research of low carbon steel wires with shining surfaces were presented. The influence of[...]

 Strona 1