Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"GRAJCAR A."

MODYFIKACJA WTRĄCEŃ NIEMETALICZNYCH PIERWIASTKAMI ZIEM RZADKICH W NISKOSTOPOWYCH STALACH TYPU C-Mn-Si-Al

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono modyfikację składu chemicznego wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich. W części badawczej opracowano trzy stale typu C‐Mn‐Si‐Al z mikrododatkami Nb i Ti, przeznaczone do wytworzenia struktur ferrytyczno‐ bainitycznych z metastabilnym austenitem szczątkowym. Wytopy wykonano w indukcyjnym piecu próżniowym, a modyfikację wtrąceń niemetalicznych przeprowadzono miszmetalem w ilości 0,77 g na 1 kg stali. Stwierdzono, że stale cechuje duża czystość metalurgiczna związana z małą zawartością siarki, fosforu oraz gazów. Stale zawierają drobne wtrącenia siarczkowe lub siarczkowo‐tlenkowe o średniej wielkości od 20 do 25 μm2, a ich udział wynosi od 0,07 do 0,13 %, zależnie od zawartości w stali siarki. Skład chemiczny zdecydowan[...]

Kształtowanie mikrostruktury stali wielofazowych o podwyższonej zawartości Mn w procesie obróbki cieplno-plastycznej


  W pracy wyznaczono krzywe naprężenie-odkształcenie w próbie wieloetapowego odkształcania na gorąco w warunkach zbliżonych do walcowania blach taśmowych ze stali z podwyższoną zawartością Mn i Al oraz mikrododatkiem Nb. Dokonano charakterystyki uzyskanych mikrostruktur wielofazowych zawierających od 14 do 17 % austenitu szczątkowego. Zidentyfikowano nowe typy morfologiczne bainitu. Stress-strain curves were determined in the present study using the multi-step hot deformation under conditions similar to hot strip rolling of steels containing increased Mn and Al contents and Nb microaddition as well. The characterization of obtained multiphase microstructures containing from 14 to 17 % of retained austenite was carried out. New morphological types of bainite were identified. Słowa kluczowe: stal wielofazowa, stal Mn-Al, obróbka cieplno-plastyczna, austenit szczątkowy Key words: multiphase steel, Mn-Al steel, thermomechanical processing, retained austenite.Wprowadzenie. Własności mechaniczne i od- kształcalność technologiczna blach taśmowych z no- woczesnych, wysoko wytrzymałych stali dla motory- zacji (AHSS - Advanced High Strength Steels) zależą głównie od udziału i właściwości mechanicznych każ- dego składnika strukturalnego [1÷3]. W tym aspekcie ich zachowanie się w warunkach obciążenia można porównać do materiałów kompozytowych, złożonych z osnowy i zbrojenia (fazy wzmacniającej). Osnowę stali AHSS stanowi ferryt, natomiast fazą umacniającą jest martenzyt i/lub bainit. Wraz ze wzrostem udzia- łu twardego składnika strukturalnego odkształcalność technologiczna blach maleje a rosną własności wy- trzymałościowe. W ten sposób największe własności plastyczne posiadają stale o jednofazowej strukturze ferrytycznej (nie uwzględniając dyspersyjnych wydzie- leń) typu IF (Interstitial Free) i BH (Bake Hardenable). Wzrost własności wytrzymałościowych uzyskuje się w stalach dwufazowych typu DP (Dual Phase) o osnowie ferrytycznej z wysepkami m[...]

Rozwój struktury stali typu TRIP podczas obróbki plastycznej na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy zbadano zachowanie się nowo opracowanej stali C-Mn-Si-Al z mikrododatkami Nb i Ti w warunkach obróbki plastycznej na gorąco. Wyznaczono krzywe oraz ujawniono strukturę austenitu pierwotnego próbek odkształconych do zadanego odkształcenia plastycznego oraz wytrzymanych izotermicznie po odkształceniu przez 10 s. Na tej podstawie wyznaczono warunki kilkuetapowego ściskania sy[...]

Wpływ obróbki cieplno-plastycznej na morfologię austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu C-Mn-Si-Al-Nb-Ti

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano analizy cech mikrostrukturalnych austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu 0,24C-1,5 Mn-0,9Si-0,4Al z mikrododatkami Nb i Ti po obróbce cieplno-plastycznej. Analizę morfologii, wielkości i rozmieszczenia austenitu szczątkowego w osnowie ferrytycznej przeprowadzono z zastosowaniem techniki EBSD. Stwierdzono, że austenit szczątkowy ma kształt blokowych, nieregularnych ziarn o wielkości od 0,4 do 7 μm2 lub filmów, ulokowanych pomiędzy płytkami ferrytu bainitycznego. Austenit szczątkowy wykazuje zależności krystalograficzne z sąsiadującymi obszarami ferrytu bainitycznego. The analysis of microstructural features of retained austenite in a 0.24C-1.5 Mn-0.9Si-0.4Al type multiphase steel with Nb and Ti microadditions after the thermomechanical processing was performed in the work. The analysis of the morphology, size and distribution of retained austenite in a ferritic matrix was carried out by the use of the EBSD technique. It was found that retained austenite has a shape of block, irregular grains with a size from 0.4 to 7 μm2 or films located between bainitic ferrite laths. The retained austenite fulfils crystallographic relationships with neighbouring regions of bainitic ferrite. Słowa kluczowe: stal TRIP, obróbka cieplno-plastyczna, austenit szczątkowy, EBSD Key words: TRIP steel, thermomechanical processing, retained austenite, EBSD 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 385 Wprowadzenie. Korzystne połączenie wysokiej wytrzymałości, ciągliwości oraz odkształcalności technologicznej decyduje o ciągłym rozwoju grupy stali typu C-Mn-Si, C-Mn-Si-Al oraz C-Mn-Al o strukturze wielofazowej [1÷4]. Jednym z kierunków dalszej poprawy właściwości wytrzymałościowych, przy zachowaniu wysokiej plastyczności, jest wprowadzenie mikrododatków Nb, Ti i V [5]. Stale o strukturze wielofazowej, składającej się z ferrytu, bainitu oraz austenitu szczątkowego charakteryzuje duże rozdrobnienie. Z tego powodu szczególnie ist[...]

Krzywe OCTPc jako podstawa doboru warunków chłodzenia stali o strukturze wielofazowej

Czytaj za darmo! »

Stale wielofazowe typu C-Mn-Si, C-Mn-Si-Al oraz C-Mn-Al o strukturze ferrytyczno-bainitycznej z metastabilnym austenitem szczątkowym są jednym z większych osiągnięć współczesnej metalurgii w zakresie opracowania nowoczesnych gatunków stali dla motoryzacji, charakteryzujących się korzystnym połączeniem wysokiej wytrzymałości, plastyczności oraz odkształcalności technologicznej [1÷6]. Dalszego wzrostu właściwości wytrzymałościowych bez pogorszenia ciągliwości upatruje się we wprowadzeniu do 0,3% Mo oraz mikrododatków Nb, V i Ti w różnych kombinacjach [7÷13]. Szczegółowe informacje odnośnie do projektowania składu chemicznego, właściwości mechanicznych i technologicznych oraz wyżarzania ciągłego blach po walcowaniu na zimno można znaleźć w pracach [1÷4, 6, 8, 12]. Niniejsza praca dotyczy wytwarzania blach o strukturze wielofazowej metodą obróbki cieplno-plastycznej, czemu poświęcono dotychczas znacznie mniej uwagi. Głównym problemem w opracowaniu technologii walcowania na gorąco blach taśmowych jest kontrolowane sterowanie temperaturą pasma po zakończeniu walcowania na gorąco [5, 7, 10, 14]. Niezbędnym warunkiem uzyskania struktury wielofazowej o odpowiednim udziale i morfologii poszczególnych składników strukturalnych jest opracowanie warunków kilkuetapowego chłodzenia stali na podstawie wykresów przemian austenitu przechłodzonego. Mimo dużej liczby badań poświęconych stalom typu TRIP (TRansformation Induced Plasticity), w literaturze można znaleźć stosunkowo niewiele opracowanych wykresów CTPc [4, 9, 12, 13, 15]. Duże możliwości kształtowania struktury wielofazowej występują w przypadku szybkiego rozpoczęcia przemian γ → α oraz γ → bainit przy jednoczesnym opóźnieniu początku przemiany perlitycznej. Przesunięcie przemiany γ → α w kierunku dużych szybkości chłodzenia następuje wraz ze zwiększoną zawartością w stali Si, Al i P, a w przeciwnym kierunku oddziałują C, Mn, Cr i Mo [4, 8, 12,[...]

Symulacja fizyczna walcowania na gorąco blach cienkich ze stali TRIP o podwyższonej zawartości Mn i Al


  W pracy wyznaczono charakterystyki odkształcenia na gorąco dwóch stali TRIP o podwyższonej zawartości Mn i Al. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ mikrododatku Nb na krzywe s-e wyznaczone w próbie ściskania ciągłego i kilkuetapowego oraz na kinetykę zaniku umocnienia odkształceniowego. Próby przeprowadzono z wykorzystaniem symulatora procesów metalurgicznych Gleeble. Końcowym etapem pracy była symulacja fizyczna procesu walcowania blach taśmowych. Hot deformation characteristics for two TRIP-type steels of increased Mn and Al content were determined in the present study. The special attention was paid to the effect of Nb microaddition on σ-ε curves determined in the continuous and multi-stage compression tests and the softening kinetics as well. The experiments were carried out using the Gleeble thermomechanical simulator. Physical simulation of the process of hot rolling of sheets was a final stage of the work. Słowa kluczowe: stal TRIP, stal Mn-Al, symulacja fizyczna, walcowanie na gorąco Key words: TRIP steel, Mn-Al steel, physical simulation, hot rolling S. 604 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 Materiał i metodyka badań. Badaniom poddano 2 nowo opracowane stale typu TRIP o podwyższonej zawartości Al i Mn (tabl. 1). Szcze- gólną uwagę zwrócono na wpływ mikrododatku Nb na otrzymane charakterystyki odkształcalności na gorąco. Wytopy wykonano w próżniowym piecu indukcyjnym firmy Balzers VSG-50 w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Wlewki przekuto na płaskowniki 22 × 220 mm, z których wykonano prób- ki o wymiarach ϕ 10 × 12mm oraz 15 × 20 × 35mm. Obróbkę cieplno-plastyczną pr[...]

Przegląd możliwości zastosowania nowoczesnych stali wysokowytrzymałych do produkcji walcówki na druty DOI:10.15199/24.2017.1.2


  W artykule zaprezentowano przegląd możliwości zastosowania nowoczesnych stali wysokowytrzymałych do produkcji walcówki na druty. Analizie poddano stale wielofazowe wykazujące efekt TRIP o osnowie ferrytycznej, średniowęglowe stale bainityczne oraz stale średniomanganowe z austenitem szczątkowym. Określono najważniejsze wymagania materiałowe w kontekście czystości metalurgicznej, potencjału do umocnienia odkształceniowego oraz odporności zmęczeniowej. Określono możliwości produkcji drutów w zakresie stosowania dużych gniotów cząstkowych oraz dużych szybkości odkształcenia wraz z generowaniem ciepła tarcia i jego wpływu na indukowaną odkształceniem przemianę martenzytyczną. Słowa kluczowe: stal wielofazowa, efekt TRIP, umocnienie odkształceniowe, walcówka na druty.1. Wprowadzenie. Nowoczesne wysokowytrzymałe stale wielofazowe wywodzą się ze stali dedykowanych dla motoryzacji. Spośród wielu zalet decydujące znaczenie ma ich zdolność do intensywnego umocnienia odkształceniowego, która jest zachowana także w zakresie dużych odkształceń plastycznych na zimno [6]. Pozytywne oddziaływania strukturalne pomiędzy miękką osnową (zazwyczaj ferrytyczną) a dyspersyjnie rozmieszczonymi obszarami martenzytycznymi lub/i bainitycznymi prowadzące do dużego zakresu odkształcenia może być dodatkowo intensyfikowane przez indukowaną odkształceniem przemianę martenzytyczną (efekt TRIP - Transformation Induced Plasticity). Jest to możliwe po wytworzeniu kilku- lub kilkunastoprocentowego udziału metastabilnego austenitu szczątkowego na etapie wytwarzania blach taśmowych [4]. Wiewiórowska [11] wykazała, że możliwe jest także wytworzenie austenitu szczątkowego w walcówce ze stali nisko- i średniowęglowych o osnowie ferrytycznej, przeznaczonych do produkcji drutu, a następnie pozytywnych efektów wynikających z przemiany fazy γ w martenzyt podczas ciągnienia drutu na zimno. Celem niniejszej pracy jest określenie możliwości produkcji walcówki ze stal[...]

 Strona 1  Następna strona »