Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JACEK MICHAŁ RYNKOWSKI"

Reforming metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Oparty na reakcji: CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 "suchy" reforming metanu ditlenkiem węgla jest intensywnie badany w celu przemysłowego wykorzystania do produkcji gazu syntezowego. Zastąpienie pary wodnej ditlenkiem węgla obniża stosunek H2:CO do jedności i połączenie obu typów reformingu metanu poszerza możliwości wykorzystania gazu syntezowego, m.in. w procesie otrzymywania metanolu lub syntezie[...]

Pt/SnO2 jako katalizator niskotemperaturowego utleniania CO

Czytaj za darmo! »

Porównano aktywności katalizatorów Pt/SnO2, otrzymanych metodą impregnacji nośnika, z katalizatorami Pt/SnO2, w których platyna została naniesiona na nośnik metodą naparowania jonowego. Taki sposób otrzymywania naniesionych katalizatorów metalicznych nie był dotychczas opisywany w literaturze. Aktywność katalizatorów badano w reakcji utleniania tlenku węgla. Mieszaninę reakcyjną stanowił u[...]

Półprzewodnikowe czujniki gazowe do oznaczania stosunku powietrze/paliwo spalanej mieszaniny gazowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania mające na celu porównanie właściwości czujników l, czujnika LSH12 firmy Bosch oraz czujników rezystancyjnych wykonanych z układów 1%Pt/TiO2 oraz (1%Pt + 1%Sn)/TiO2, w strumieniu spalin emitowanych przez palnik gazowy. Pozytywny rezultat badań tych czujników stwarza możliwości praktycznych zastosowań. Czujniki te mogłyby służyć do kontroli składu mieszanki gazowo-powi[...]

Katalizatory platynowe na nośnikach bitlenkowych w reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Przebadano właściwości katalizatorów platynowych zawierających 2% i 5%Pt na nośnikach: 10%TiO2/SiO2, 10%TiO2/Al2O3-SiO2, 5%TiO2/Al2O3, 10%TiO2/Al2O3. W celu porównania właściwości katalitycznych układów mono- i bitlenkowych, przebadano również katalizatory zawierające 2%Pt i 5%Pt na SiO2 i TiO2. Na nośniki komercyjne TiO2 nanoszono z izopropanolanu tytanu. Platynę wprowadzono z kwasu chlor[...]

Bimetaliczne katalizatory Ni-Rh naniesione na Al2O3 w reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Celem badań było porównanie aktywności katalizatorów Ni-Rh naniesionych na Al2O3 oraz określenie korelacji między właściwościami fizykochemicznymi tych katalizatorów a ich właściwościami katalitycznymi. Właściwości fizykochemiczne katalizatorów Ni-Rh/Al2O3 zbadano w oparciu o następujące techniki eksperymentalne: temperaturowo programowaną redukcję (TPR), dyfrakcję promieni rentgenowskich [...]

 Strona 1