Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA KOWALSKA"

Zastosowanie zeolitu CBV 10A do sorpcji jonów niklu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sorpcji jonów niklu (w obecności różnych ilości NaOH) na zeolicie CBV lOA w formie sodowej. Sorpcja jonów niklu jest rezultatem reakcji wymiany jonowej, adsorpcji i wytrącania na powierzchni zeolitu. Procesy te powinny być realizowane przy pH w zakresie 2-÷ 6, ponieważ wówczas obserwuje się najmniejszą migrację jonów Al i Si ze szkieletu do roztworu. ostatnich lat[...]

Adsorpcja jonów Nd3+ na klinoptylolicie

Czytaj za darmo! »

Badano adsorpcję jonów neodymu z roztworów NaNO3 o stężeniu 0,1 mol/dm3 na dwóch formach klinoptylolitu (o rozmiarach ziaren od 0,3 do 1,4 mm oraz poniżej 0,088 mm). Badanie właściwości sorpcyjnych tych dwóch ciał stałych oparto na analizie wpływu czasu, pH i siły jonowej na proces adsorpcji oraz stężenia jonów neodymu w roztworze. Zaobserwowano większą adsorpcję jonów neodymu w przypadku [...]

Adsorpcja jonów toksycznych metali na zeolitach

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej adsorpcji jonów toksycznych metali na zeolitach, a zwłaszcza metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych na zeolitach naturalnych i syntetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na zależność mechanizmu sorpcji od warunków procesu. Rozwój syntezy chemicznej oznacza nie tylko wzrost gospodarczy, ale również możliwość zanieczyszczenia środowiska1'. Meto[...]

Stan toksykologiczny propolisu wykorzystywanego w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym


  Propolis jest wyjątkowo złożonym materiałem zawierającym ponad 300 różnych substancji. Zalicza się do najstarszych składników wykorzystywanych przez ludzi zarówno w medycynie, farmacji, jak i kosmetyce. Celem badań było określenie stopnia bioakumulacji wybranych pierwiastków o właściwościach toksycznych w propolisie przeznaczonym do przetwórstwa w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Bioaccumulation levels of toxic elements (Cr, Hg, Zn, Cu, Pb, As and Cd) in propolis used for the cosmetics and pharmaceutical industries were detd. Propolis samples from Opole and Legnica regions were mineralized by using the microwave technique at elevated pressure in the chiptype polytetrafluoroethylene bombs. and analyzed by plasma spectrometry. Concns. of Cd, As, Hg, Pb and Cr were higher than allowed by resp. standards. Przemysł, rozwój transportu (zwłaszcza samochodowego), górnictwa, intensyfikacja rolnictwa i wiele innych gałęzi działalności człowieka ma bezpośredni i pośredni wpływ na zmiany składu chemicznego gleby, wody i powietrza, a przez to przenikają także do surowców i produktów spożywczych, co przekłada się na stan zdrowotny i życie ludzi. Czynnikiem odgrywającym bardzo ważną, negatywną rolę w środowisku jest nadmierna kumulacja metali śladowych o działaniu toksycznym. Spowodowane zostało to poprzez zachwianie równowagi między ich uwalnianiem w wyniku procesów hipergenicznych, a wiązaniem w utworach geologicznych. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt są pierwiastki o bardzo dużym współczynniku kumulacji w środowisku naturalnym (kadm, chrom, miedź, rtęć, ołów, cynk, arsen), przez co ich trwałość zalegania w środowisku jest bardzo duża. Metale te również odkładają się w produktach pszczelich, z których najbardziej zagrożony jest propolis. Problem stanowią zanieczyszczenia związane z powszechnym używaniem w pszczelarstwie środków chemicznych (leczniczych, dezynfekcyjnych) oraz stosowaniem pestycydów w o[...]

The impact of the copper industry on the level and transfer of selected elements in the melliferous plant species Wpływ przemysłu miedziowego na poziom i transfer wybranych pierwiastków w roślinach miododajnych DOI:10.15199/62.2016.6.33


  Zn, Cu, Pb and Cd contents were detd. in green parts and flowers of melliferous plants collected in an industrialized region (near Legnica) and in an ecological region (Dolina Baryczy). The plants from the ecological region contained less metals than those from the industrialized region exept for Cu in flowers. Dokonano oceny poziomu kumulacji ołowiu, kadmu, miedzi i cynku w zielonych częściach i kwiatach roślin stanowiących pożytki pszczele, pobranych z obszaru ekologicznego (Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy") i obszaru uprzemysłowionego (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy). Za pomocą absorpcyjnej spektroskopii atomowej (AAS), po uprzedniej mikrofalowej mineralizacji prób, stwierdzono zróżnicowaną zawartość badanych pierwiastków w obu rejonach: Zn > Cu > Pb > Cd. Zawartość ołowiu i miedzi w częściach zielonych roślin zależała od rejonu pochodzenia próbek, podobnej zależności nie odnotowano w przypadku kwiatów. Stężenia ołowiu, cynku i miedzi w częściach zielonych i kwiatach badanych roślin mieściły się w granicach stężeń normatywnych, a stężenie kadmu granice te przekraczało. W ogólnej klasyfikacji metali, uwzględającej ich wpływ na biosferę, rozróżnia się cztery podstawowe grupy. Pierwszą grupę stanowią metale niezbędne dla organizmów żywych, których brak uniemożliwia spełnianie podstawowych funkcji metabolicznych, prowadząc tym samym do śmierci organizmu. Grupa druga to metale o działaniu korzystnym, które przyczyniają się do optymalizacji przemian metabolicznych w organizmie. Ich brak nie powoduje śmierci, jednak może być przyczyną problemów z utrzymaniem homeostazy1). Grupę trzecią stanowią tzw. metale obojętne, których umiarkowana zawartość w tkankach nie powoduje widocznych skutków pozytywnych ani też nie oddziałuje szkodliwie. Ostatnią grupę tworzą tzw. metale ciężkie, wykazujące wyłącznie działanie toksyczne względem organizmu2, 3) (wg IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, określenie "metale [...]

The effect of selected pesticides on survival of worker honeybees (Apis mellifera L.) and contents of chromium and silver in their bodies Ocena wpływu wybranych pestycydów na przeżywalność robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) oraz zawartość chromu i srebra w ich organizmach DOI:10.15199/62.2016.8.37


  Six com. pesticides were tested for honey bee mortality and cumulation of Ag and Cr in their body. The pesticides were delivered with a sugar syrup. One of the insecticides was particularity toxic (100% toxicity). The presence of the pesticides in syrup resulted in a decrease in its uptake but did not affect the Ag and Cr content in the bees body. Pestycydy są powszechnie wykorzystywane w rolnictwie, ale negatywnie oddziałują na środowisko, w tym na pszczołę miodną. Badano wpływ pestycydów na przeżywalność oraz poziom chromu i srebra w organizmie pszczoły miodnej. W doświadczeniu laboratoryjnym wykazano niewielki wpływ badanych pestycydów na zawartość chromu i srebra, ale powodowały one wysoką śmiertelność. Fungicydy i herbicydy powodowały obniżenie spożycia pokarmu przez pszczoły w porównaniu z próbą kontrolną. Wzrost zapotrzebowania na żywność przyczynił się do gwałtownego rozwoju rolnictwa. Intensywna produkcja roślinna i zwierzęca, często określana jako przemysłowa, spowodowała, że różne środki chemiczne stały się jej integralną częścią. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 1600 różnych chemicznych środków ochrony roślin1). Pestycydy te można podzielić na grupy funkcyjne ze względu na ich trwałość w środowisku, toksyczność, budowę chemiczną oraz formy użytkowe. Powszechnie stosuje się podział, który opiera się na nazwie grupy organizmów, na które dana substancja oddziałuje2). Przy wielkoobszarowej produkcji polowej nieodzowne jest stosowanie fungicydów, które zwalczają niepożądane grzyby. Część pestycydów należących do tej grupy zawiera związki nieorganiczne jako substancję aktywną3). Zoocydy służą do likwidacji różnych grup zwierząt określanych jako szkodniki roślin uprawnych4). W świetle badań własnych, najistotniejsze są insektycydy ukierunkowane na zwalczanie owadów. Wpływają one negatywnie na robotnice pszczoły miodnej, które najczęściej są narażone na ich bezpośrednie oddziaływanie podczas pracy wykonywanej[...]

Metody otrzymywania nanozwiązków i ich praktyczne zastosowania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd różnego rodzaju metod otrzymywania wybranych nanozwiązków srebra, złota, glinu, żelaza, tytanu, cynku i niklu, a także zaprezentowano szeroki zakres ich możliwego zastosowania oraz znaczenie w rozmaitych gałęziach przemysłu i nauki. A review, with 74 refs., of methods for prodn. of Ag, Au, Al, Fe, Ti, Zn and Ni nanocompds. and their uses in various branches of industry and science. Nanotechnologia nie jest poj􀄊ciem nowym. Ju􀄪 od dziesi􀄊cioleci naukowcy g􀃡osili pogl􀄅d, 􀄪e je􀄞li mogliby manipulowa􀃼 pojedynczymi moleku􀃡ami, mogliby projektowa􀃼 materia􀃡y o w􀃡a􀄞ciwo􀄞ciach, których uzyskanie nie jest mo􀄪liwe w skali makro i tym samym mogliby wytyczy 􀃼 nowe granice we wszystkich dziedzinach przemys􀃡u i nauki1). Za pocz􀄅tek nanotechnologii jako wyodr􀄊bnionej dziedziny nauki mo􀄪na uzna􀃼 odkrycie w 1985 r. fulerenów, nowej odmiany alotropowej w􀄊gla. Przed ich odkryciem uwa􀄪ano, 􀄪e w􀄊giel wyst􀄊puje jedynie w 2 odmianach alotropowych (diament i grafit), ró􀄪ni􀄅cych si􀄊 struktur􀄅 krystaliczn 􀄅. W 1985 r. wiedza na temat w􀄊gla zosta􀃡a zrewolucjonizowana dzi􀄊ki odkryciu klatkowej odmiany alotropowej tego pierwiastka. Odkrycie fulerenów i ogromny rozwój bada􀄔 w tej dziedzinie poci􀄅gn􀄊􀃡y za sob􀄅 post􀄊p wiedzy o nanostrukturze w􀄊gla. Odkryto nanorurki w􀄊glowe (nanokrystality w􀄊gla o strukturze cebulkowej) oraz nanokapsu􀃡ki w􀄊glowe2). Nanotechnologia dotyczy wytwarzania struktur, urz􀄅dze􀄔 i systemów o wymiarach 1-100 nm. Jest to szczególnie interesuj􀄅ce ze wzgl􀄊du na to, 􀄪e w􀃡a&[...]

we Wrocławiu Effect of mineral-organic feed additives on the content of elements in raw egg material. Wpływ mineralno-organicznych preparatów paszowych na zawartość pierwiastków w surowcu jajczarskim


  Four mineral-org. feed additives were produced of humic materials, herbs, alfalfa and glycerol by using exothermic reactions of CaO hydration and administred to laying hens. The homogenized egg mass was studied for content of elements by flame at. absorption spectroscopy. The contents of Ca, P, Mn, Cu, Fe and Zn increased mainly in the eggs when feed additives were administred, while Mg and Se contents did not change. The concns. of Cd and Pb changed irregularily. The lowest Pb concns. were found for the humic-herb additives. Zbadano wpływ czterech preparatów paszowych wytworzonych na bazie surowców huminowych, ziół, lucerny i glicerolu przy wykorzystaniu egzotermicznej reakcji hydratyzacji CaO na kumulację wybranych makro- i mikroelementów oraz metali ciężkich w treści jaj kurzych (surowcu jajczarskim) z uwzględnieniem dwóch faz produkcji (intensywnej nieśności - I partia jaj, oraz końcowej fazy nieśności - II partia jaj). Stwierdzono zwiększoną kumulację, najczęściej w I partii jaj, takich pierwiastków, jak Ca, P, Mn, Cu, Fe, Zn, ale nie we wszystkich grupach doświadczalnych. Względnie stabilny był poziom Mg w obu partiach i Se w I partii.Zmienne natomiast było stężenie Cd i Pb. Preparat huminowy oraz huminowo-glicerolowy powodowały największy wzrost badanych makro- i mikroelementów w surowcu jajczarskim. Najniższy średni poziom Pb wystąpił w grupie huminowo-ziołowej. Surowiec jajczarski, w postaci zarówno płynnej (świeżej lub pasteryzowanej), jak i suszonej masy jajecznej jest cennym półproduktem dla przemysłu spożywczego. Może też służyć do produkcji suplementów diety oraz bioaktywnych substancji o znaczeniu medycznym1). Surowiec jajczarski, czyli mieszanina białka i żółtka jaj kurzych, zawiera oprócz białka, tłuszczów i witamin, również wiele substancji mineralnych, w tym makroelementów i mikroelementów (pierwiastki śladowe), a także substancje niepożądane, takie jak np. metale ciężkie1-3). [...]

Geochemical assessment of Western Pomerania watercourses. Ocena geochemiczna cieków wodnych Pomorza Zachodniego


  Contents of Cd, Pb, Ni, Cu and Zn in sediments from 8 coastal rivers with an agro-forestry catchment were detd. The rivers belong to the I class of purity except for Cd in 2 rivers (II class). Przedstawiono wyniki geochemicznej oceny osadów dennych rzek przymorza. Zbadano zawartość Cd, Pb, Ni, Cu i Zn w osadach dennych rzek Czerwonej, Wieprzy, Parsęty, Strzeżenicy, Dzierżęcinki, Unieść, Grabowej i Radwi, których zlewnie znajdują się na terenach użytkowanych rolniczo, ale z wpływami gospodarki komunalnej i przemysłu. Ze względu na zawartość metali badane osady denne wskazują na brak lub niewielkie zanieczyszczenie. Stwierdzono, że większe stężenia jonów metali występują w osadach rzek o mniejszej zlewni. Jony metali dostają się do wód zarówno w wyniku procesów naturalnych, jak i (częściej) ze źródeł antropogenicznych1). Wzrost zawartości zanieczyszczeń w wodach jest spowodowany przez punktowe źródła zanieczyszczeń, ale także przez spływy powierzchniowe i depozycję z atmosfery. Na terenach zurbanizowanych przeważają źródła punktowe, a na użytkowanych rolniczo i na obszarach niezamieszkanych decydującym źródłem zanieczyszczeń są spływy powierzchniowe i depozycja z atmosfery1-3).Monitorowanie zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego docierających do wód jest bardzo ważne ze względu na zdrowie ludzi, zwierząt gospodarskich, a także osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód. Spośród różnych typów wód powierzchniowych najtrudniej jest określić poziom zanieczyszczeń w wodach rzek. Dzieje się tak ze względu na przepływ wody, który powoduje dużą zmienność ocenianych parametrów. Zanieczyszczenia ulegają szybkiemu wymieszaniu, rozcieńczeniu i spływowi. Znaczna część zanieczyszczeń ulega dość trwałej kumulacji w osadach4). Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie osadów dennych do monitoringu rzek. [...]

Oddziaływanie przemysłu miedziowego na zawartość srebra i niklu w glebie i roślinach miododajnych DOI:10.15199/62.2017.9.35


  Do degradacji środowiska naturalnego przyczyniają się m.in. dynamicznie rozwijający się przemysł chemiczny, będący głównym emiterem pierwiastków toksycznych do środowiska, w tym metali ciężkich, oraz rolnictwo oparte w coraz większym stopniu na chemizacji1- 3). Z powodu emisji do środowiska pierwiastków toksycznych wzrasta ich stężenie w glebie, wodzie4) oraz w organizmach żywych5-8). Metale te są kumulowane w wierzchniej warstwie gleby, skąd poprzez rośliny przenoszone są do kolejnych ogniw łańcucha troficznego. Podwyższona ich zawartość może w bezpośredni lub pośredni sposób zagrażać roślinom, zwierzętom i ludziom9-12) oraz powodować powstawanie nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. W Polsce znajduje się jeden z największych w świecie ośrodków przemysłu miedziowego KGHM, którego działalność obejmuje przede wszystkim produkcję górniczą metali (w tym miedzi, srebra i niklu) oraz poszukiwanie i eksploatację złóż miedzi i innych metali. Złoża rud miedzi, oprócz samej miedzi, zawierają też m.in. srebro i nikiel. Według danych KGHM Samples of soils, green parts and flowers of melliferous plants collected from an industrialized region (A) and an ecological region (B) were shredded to below 2 mm to det. Ag and Ni contents by using at. absorption spectroscopy with flame excitation. Samples from B region contained less of tested elements than those from A region except for Ag in plants (green parts and flowers). Ni contents were much higher than Ag contents for all types of samples in both analyzed regions. Zbadano wpływ przemysłu miedziowego na kumulację srebra i niklu w glebie i roślinach miododajnych na przykładzie Legnicy. Próby do badań pobrano w 2 obszarach województwa dolnośląskiego o różnym stopniu antropopresji. Obszar uprzemysłowiony to okolice Legnicy (LGOM), a obszar uznany za ekologiczny to Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy". Analizę ilościową próbek pod kątem zawartości wybranych pierwiastków wykonano metodą[...]

 Strona 1