Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Wysocki"

Degradacja podłóg w garażach podziemnych spowodowana działaniem wód gruntowych


  Wraz z budową znacznej liczby dużych obiektów administracyjno- biurowych, centrów handlowych, nowych osiedli mieszkaniowych wykonano wiele podziemnych jedno- iwielopoziomowych garaży na terenach podtapianych wodami gruntowymi. Realizowano je w bardzo różnorodnychwarunkach gruntowo-wodnych, bazując na dokumentacji geotechnicznej, uwzględniając istniejący i przewidywany podczas eksploatacji poziom wód gruntowych. W ostatnich latach na skutek znacznego podniesienia się poziomu wód gruntowych spowodowanego zwiększoną ilością opadów atmosferycznych okazało się, że wykonane w podłogach izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe niewszędzie są skuteczne. Wpoczątkowymokresie pojawiają się ślady wilgoci, a następnie zawilgocenia posadzki i dolnych części ścian kondygnacji podziemnych. Przy znacznym podniesieniu poziomu wód gruntowych występują przecieki wody gruntowej przez nieszczelności przegród pionowych iwmiejscachwadliwiewykonanych warstwizolacji przeciwwodnych.Wtakich sytuacjach występują odkształcenia poszczególnychwarstwpodłogi i uszkodzenia wierzchnich warstw posadzki, sz[...]

Drilling muds based on super absorbent hydrogels for horizontal directional drilling Płuczki wiertnicze na bazie superabsorbentów hydrożelowych do inżynieryjnych przewiertów kierunkowych DOI:10.15199/62.2017.5.2


  A copolymer of acrylamide and K salt of acrylic acid was obtained by radical polymn., dried, crushed to about 1 mm granulation and then added to water (4.5-10 g/L) sep. or together with a biopolymer or bentonite. Technol. parameters of the fluids were detd. 15 min and 24 hr after mixing the components. The increase of copolymer concn. resulted in an increase in the rheol. properties of the fluids and in decrease in the filtration efficiency. The addn. of biopolymer and bentonite resulted in increasing the gel strength and plastic viscosity of the fluids, resp. Technologia horyzontalnych przewiertów sterowanych HDD (horizontal directional drilling) niezmiennie zyskuje na popularności wśród konstruktorów oraz inwestorów. Zalety, takie jak mała ingerencja w środowisko naturalne i infrastrukturę, ograniczenie uciążliwości w terenach zabudowanych podczas realizacji inwestycji, szybki przebieg prac oraz ogólna wygoda stosowania, sprawiają, że przed tą technologią stawiane są wyzwania o coraz większym stopniu skomplikowania, wymuszając jej rozwój. Płuczki wiertnicze, jako jedne z zasadniczych składowych procesu, również muszą ulegać ciągłemu doskonaleniu. Dokonuje się tego zarówno poprzez modyfikację obecnie stosowanych płuczek, jak i poszukiwanie nowych dodatków oraz receptur pozwalających podnieść efektywność technologii przy zachowaniu ekonomicznej opłacalności ich stosowania. Horyzontalne przewierty sterowane są jednym z rodzajów technologii bezwykopowych, które pozwalają na instalację rurociągów oraz światłowodów pod przeszkodami w postaci rzek, infrastruktury kolejowej oraz drogowej lub obszarów natury wymagających ochrony w sposób znacznie mniej inwazyjny od tradycyjnych metod. Technologia ta nie wymaga wykonywania wykopów na całym odcinku prowadzonych prac, przez co często wykorzystywan[...]

Application of newly synthesized poly(KAMPS-co-AAm-co-VAm) polymer for regulating the sealing slurry filtration Zastosowanie terpolimeru poli(KAMPS-co-AAm-co-VAm) do regulacji filtracji zaczynu uszczelniającego DOI:10.15199/62.2017.5.8


  The title polymer and a com. additive for reducing rate of filtration were sep. introduced into the sealing slurries used for cementing the casing in deep wells. Filtration rate and rheol. parameters of both types of suspensions were detd. according to the relevant std. The tested polymer was recommended for making slurries. Zaczyny uszczelniające przeznaczone do cementowania kolumn rur okładzinowych w głębokich otworach muszą odznaczać się ściśle określonymi parametrami technologicznymi, pozwalającymi na skuteczne zastosowanie ich w danych warunkach otworowych. Jednym z takich parametrów jest filtracja zaczynu uszczelniającego, która powinna odznaczać się jak najmniejszą wartością. Domieszki chemiczne służące do regulacji filtracji oferowane są przez Serwisy Cementacyjne. Mechanizm ich działania w zaczynach uszczelniających jest złożony i w większości przypadków oprócz ograniczenia filtracji dodatkowo powodują pogorszenie właściwości reologicznych zaczynu. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu nowo syntezowanego w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie polimeru obniżającego filtrację zaczynu, który nie ingeruje w sposób istotny na wzrost parametrów reologicznych w porównaniu z domieszkami stosowanymi dotychczas. W czasie cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych zaczyn uszczelniający przepływając w przestrzeni pozarurowej kontaktuje się ze skałami przepuszczalnymi i wówczas może zachodzić (przy odpowiednich warunkach) oddzielenie się (filtracja) wody z zaczynu. Oddzielenie się wody z zaczynu uszczelniającego może zachodzić w dwóch przypadkach: jeżeli zaczyn po zatłoczeniu go do przestrzeni pierścieniowej przez długi czas nie wiąże, to oddzielenie się wody zachodzi w wyniku sedymentacji cząstek fazy stałej pod wpływem siły ciężkości (odstój wody), lub gdy ciśnienie hydrostatyczne zaczynu cementowego w otworze wiertni[...]

Nowy środek polimerowy do regulacji parametrów technologicznych świeżych zaczynów cementowych DOI:10.15199/62.2018.6.15


  Cementowanie kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych, a zwłaszcza otworach kierunkowych i horyzontalnych, stanowi jedno z poważniejszych wyzwań dla serwisów cementacyjnych. Problemy wynikają przede wszystkim z bardzo restrykcyjnych wymogów techniczno-technologicznych stawianych cieczom wiertniczym używanych w procesie cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach o różnym kącie nachylenia osi otworu wiertniczego. Dlatego też już na etapie projektowania receptury zaczynu cementowego oraz jej parametrów technologicznych należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj modelu reologicznego oraz jego parametry, stabilność zaczynu, o której decydują głównie dwa parametry: woda wolna oraz sedymentacja, wielkość filtracji dla warunków otworowych, czas przetłaczalności, parametry mechaniczne stwardniałego zaczynu (wytrzymałość na zginanie oraz ściskanie, przyczepność, porowatość i przepuszczalność)1-3). Na rynku wiertniczym dostępne są obecnie zarówno krajowe, jak i zagraniczne spoiwa hydrauliczne nieorganiczne i organiczne służące do sporządzania zaczynów uszczelniających stosowanych podczas cementowania kolumn rur okładzinowych. Spoiwa te charakteryzują się bardzo szerokim zakresem właściwości fizykochemicznych i bardzo zróżnicowanymi cenami. Tym niemniej brak dziś uniwersalnego zaczynu, który można by stosować do cementowania kolumn rur okładzinowych dla wszystkich rodzajów wierceń oraz warunków geologicznych. Skuteczne cementowanie kolumn rur okładzinowych przy jednoczesnym uwzględnieniu czynnika ekonomicznego oraz zachowania bezpieczeństwa prowadzenia prac i respektowania przepisów ochrony środowiska, może być osiągnięte jedynie w wyniku stosowania innowacyjnych technologii oraz zaczynów uszczelniających odpowiednio dobranych do istniejących warunków geologiczno-technicznych. W związku z tym, w ostatnich latach, zarówno w kraju, jak i za granicą prowadzane są intensywne badania nad dalszym rozwojem nowej generacji spoiw ora[...]

Strukturotwórczy środek polimerowy do płuczek wodnodyspersyjnych DOI:10.15199/62.2018.6.18


  Do niedawna podstawowym środkiem strukturotwórczym w płuczkach wiertniczych był bentonit. Płuczki bentonitowe są stosowane jeszcze w wierceniach typu horizontal directional drilling oraz w płytkich wierceniach hydrogeologicznych (podczas wiercenia studni), głównie ze względu na niską cenę. W wierceniach głębokich, gdzie należy uwzględnić podwyższoną temperaturę i możliwość zasolenia płuczki, płuczki bentonitowe nie są skutecznym rozwiązaniem. Pomimo stosowania koloidów ochronnych, pojawienie się w płuczce jonów soli, zwłaszcza jonów wielowartościowych pochodzących z przewiercanych skał lub z solanek dopływających do otworu, może spowodować koagulację suspensji bentonitowej oraz utratę parametrów reologicznych i znaczący wzrost filtracji. Ciągły rozwój technologii produkcji polimerów i obniżenie ich cen powoduje, że polimery stają się dobrą alternatywą dla bentonitu jako środka strukturotwórczego w płuczkach wiertniczych. W związku z tym, coraz większa liczba firm produkujących surowce do płuczek wiertniczych prowadzi badania nad opracowaniem coraz skuteczniejszych środków polimerowych lub całych systemów płuc[...]

Zastosowanie nowego terpolimeru akrylowego do regulacji filtracji zaczynu uszczelniającego DOI:10.15199/62.2019.5.5


  Podczas prowadzenia zabiegu cementacji kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych, zaczyn uszczelniający, który jest przetłaczany przestrzenią pozarurową, kontaktuje się ze skałami.W tym czasie może dochodzić do oddzielenia się fazy ciekłej od zaczynu uszczelniającego (filtracji), jeśli zaistnieją sprzyjające ku temu warunki. Faza ciekła z zaczynu uszczelniającego może oddzielać się w dwóch przypadkach. Pierwszy zachodzi wtedy, gdy po zakończeniu zatłaczania zaczynu cementowego nie dochodzi do jego związania oraz pod wpływem siły ciężkości dochodzi do sedymentacji fazy stałej. Drugi ma miejsce, gdy ciśnienie hydrostatyczne zaczynu cementowego w otworze wiertniczym znacznie przewyższa ciśnienie złożowe (porowe). Znaczna różnica ciśnień powoduje, że pewna część niezwiązanej chemicznie wody z rozpuszczonymi w niej składnikami odfiltrowuje w przepuszczalne warstwy (filtracja), tym samym powodując uszkodzenie strefy przyotworowej1-3). W obu przedstawionych przypadkach oddzielenie się fazy ciekłej, jak i filtracja z zaczynu cementowego nie są pożądane. Przykłady przemysłowe dowodzą, że z zaczynu cementowego może odfiltrować nawet 70% wody zarobowej. Czynniki wpływające na wielkość filtracji przedstawiono w tabeli 1. Filtracja zaczynu uszczelniającego prowadzi do jego gęstnienia wskutek obniżenia się zadanego współczynnika w/c, zmniejszenia się objętości i powstawania komór (kieszeni) wodnych. Przedostanie się wody zarobowej w pokłady porowate złóż ropno-gazowych prowadzi do szkodliwego oddziaływania, czego następstwem jest zmniejszenie pro- Table 1. Factors affecting the filtration of the sealing slurry Tabela 1. Czynniki wpływające na wielkość filtracji Związane z zaczynem uszczelniającym skład mineralogiczny i miałkość cementu stopień mineralizacji cieczy zarobowej stosunek wodno-cementowy upłynnienie zaczynu uszczelniającego dyspersja cząstek stałych w zaczynie domieszki regulujące szczelność stwardniałego zaczynu uszcz[...]

Modyfikacje płuczek do wierceń HDD pod kątem przewiercania iłów. Porównanie jonowych inhibitorów hydratacji DOI:10.15199/62.2019.5.28


  Jedną z podstawowych cech skał ilastych jest ich zdolność do pęcznienia pod wpływem wody. Cecha ta zależy od ilości i rodzaju minerałów ilastych, które są głównym składnikiem tych skał. Minerały ilaste to bardzo drobnokrystaliczne, uwodnione krzemiany glinu lub magnezu. Charakteryzują się one budową pakietową. Każdy z pakietów składa się z warstw oktaedrycznych metalohydroksylowych (Al2(OH)8 lub Mg3(OH)8) oraz tetraedrycznych krzemotlenowych (Si4O10). Liczba i jakość tych warstw jest różna w różnych minerałach. W wielu minerałach ilastych obserwuje się zjawisko diadochii, czyli częściowego izomorficznego podstawienia jonów. W warstwach krzemotlenowych jony Si4+ są zastępowane przez jony Al3+, a w warstwach metalohydroksylowych jony glinu Al3+ mogą być podstawiane przez jony żelaza Fe2+, magnezu Mg2+ i wapnia Ca2+. Zmiany te powodują wystąpienie nadwyżki ładunków ujemnych w obrębie pakietów. Nadmiar ten jest równoważony przez wprowadzenie do przestrzeni międzypakietowych takich jonów dodatnich, jak Ca2+, K+, Mg2+, Na+ i H3O+. Jony te (poza K+) można stosunkowo łatwo usunąć i zastąpić innymi, dlatego też nazywane są jonami wymiennymi. Zjawisko wymiany jonowej jest wykorzystywane w celu ograniczenia hydratacji i pęcznienia przewiercanych skał ilastych. Stosuje się w tym celu inhibitory jonowe, czyli małocząsteczkowe związki nieorganiczne lub organiczne, które są donorami kationów. Hydratacja i pęcznienie skał ilastych stanowi duży problem podczas wierceń pionowych, dlatego też wydzielono osobny rodzaj płuczek wiertniczych przeznaczonych do przewiercania tych skał. Obecnie najczęściej stosowane są płuczki o potrójnym systemie inhibicji. Zawierają one inhibitory jonow[...]

 Strona 1