Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN DZIEMBAJ"

Syntetyczne hydrotalkity jako prekursory wysoko zdyspergowanych katalizatorów tlenkowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono strukturę naturalnych oraz syntetycznych anionowych minerałów warstwowych nazywanych hydrotalkitami. Omówiono możliwości modyfikacji składu, jak również główne metody syntezy tej klasy związków. Opisano kolejne etapy rozkładu hydrotalkitów prowadzące do uzyskania aktywnych katalitycznie mieszanych tlenków. Zaprezentowano przykłady zastosowania katalizatorów pochodzenia hydrot[...]

Badania adsorpcji alkanów na zeolitach HZSM-5 i HY metodą termograwimetryczną

Czytaj za darmo! »

Na podstawie pomiarów termograwimetrycznych w układzie przepływowym wyznaczono izobary adsorpcji n-heksanu i n-heptanu na zeolitach HY i HZSM. Dla zeolitów HY zaobserwowano jedno, a dla HZSM-5 dwa minima pochodnych izobar adsorpcji względem temperatury. Do interpretacji przebiegów pochodnych izobar wykorzystano model adsorpcji Langmuira, umożliwiający wyznaczenie entalpii i entropii adsor[...]

Redukcja tlenków azotu wobec podpieranych montmorylonitów modyfikowanych jonami metali przejściowych

Czytaj za darmo! »

Naturalny montmorylonit podpierano tlenkami glinu lub tytanu, a następnie dotowano metalami przejściowymi (Fe, Co, Cu). Uzyskane materiały charakteryzowano pod względem składu (XRF), struktury (XRD) oraz tekstury (BET). Modyfikowane montmorylonity testowano jako katalizatory procesów redukcji NO z użyciem amoniaku lub etylenu jako reduktora. Zarówno rodzaj czynnika podpierającego jak i wpr[...]

Modelowanie kinetyki reakcji w badaniach metoda TPR katalizatorów tlenkowych

Czytaj za darmo! »

Metodą TPR badano tlenkowe układy wzorcowe Fe2O3 i MgO-Al2O3-V2O5 ulegające wieloetapowej redukcji. Przedstawiono wpływ parametrów pomiarowych, takich jak szybkość ogrzewania b, początkowa ilość redukowalnego tlenku so, szybkość przepływu F mieszaniny redukującej zawierającej co wodoru, na kształt profili TPR. Stwierdzono, że literaturowe kryteria K = so/(F·co) i P = (b·so)/([...]

Wpływ siarczanu glinu na kwaśną degradację celulozy

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ obecności jonów glinu w modelowym gatunku papieru, zawierającym ponad 95% celulozy, na szybkość jej degradacji. Badany papier impregnowano siarczanem glinu. Stwierdzono istnienie konkurujących ze sobą mechanizmów degradacji, kwaśnej hydrolizy celulozy oraz jej utlenienia, których dominacja zależy od zawartości glinu w papierze oraz od temperatury, w której prowadzono testy prz[...]

 Strona 1