Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Cebo -Rudnicka"

Wpływ ciepła krzepnięcia na pole temperatury pasma w linii ciągłego odlewania stali

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model matematyczny wymiany ciepła zastosowany do wyznaczania pola temperatury wlewka ciągłego chłodzonego w krystalizatorze i w strefie chłodzenia wtórnego oraz w powietrzu. Zastosowano rozwiązanie stacjonarne do wyznaczenia temperatury wlewka i rozwiązanie niestacjonarne do wyznaczenia temperatury krystalizatora. W modelu numerycznym zastosowano metodę reszt ważonych Galerkina. W trójwymiarowym rozwiązaniu metodą elementów skończonych zastosowano nieliniowe funkcje kształtu. Analizowano wpływ źródła ciepła na stabilność i dokładność rozwiązania. Badano bilans ciepła w objętości kontrolnej w celu skalowania funkcji wagi w metodzie reszt ważonych Galerkina. In the paper the heat transfer model employed for computation of the temperature field of the continuously cast strand has been presented. The model describes strand cooling in the mould, in the secondary coolling zones and in the air. Steady convection-diffusion equation has been employed to compute strand temperature in the whole continuous casting line. Transient solution has been used to compute mold temperature. Numerical model is based on the Galerkin method. The method uses nonlinear shape function and second order derivatives to the temperature field. Effect of the solidification heat on the strand temperature has been analyzed. The heat balance in the control volume has been computed in order to improve the solutions accuracy. Słowa klucze: ciepło krzepnięcia, temperatura pasma, ciągłe odlewanie stali Key words: solidification heat, strand temperature, continuous casting of steel 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 637 po wyjściu z krystalizatora s s ( s p ) q = T -T (4) gdzie: Ts - temperatura powierzchni pasma, Tp - temperatura powietrza lub wody przy chłodzeniu pasma natryskiem, Tk - temperatura powierzchni wewnętrznej krystalizatora, αs - współczyn[...]

Wpływ promienia łuku na powstawanie naprężeń i odkształceń we wlewku odlewanym w sposób ciągły

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono trójwymiarowy model naprężeń i odkształceń powstających we wlewku odlewanym w sposób ciągły. Rozwiązanie uzyskano metodą elementów skończonych. Testy modelu przeprowadzono dla dwóch różnych wartości promienia łuku urządzenia COS. Testy wykazały istotny wpływ tego parametru na wartość naprężeń powstających we wlewku ciągłym. Development of the stress and strain fields in the continuously casted stand has been analyzed. Mechanical stresses resulting from bending and unbending of the strand has been taken into account. The stress model is completed with the thermal stresses resulting from non uniform temperature distribution in the strand. The solution has been obtained by the finite element method in the three dimensional domain. The results of calculation have shown essential influence of the arc of casting machine on the stress field. The maximum value of the mean stress has increased from 250 MPa to 400 MPa if the arc of casting machine has been change from 10.5 m to 6 m. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, naprężenia, metoda elementów skończonych, Key words: continuous casting of steel, stress state, finite element method.Wstęp. Pierwsze urządzenia COS budowane w pierwszej połowie dwudziestego wieku były urządzeniami pionowymi o wysokości niejednokrotnie przekraczającej 40 m. Dążenie do zmniejszania kosztów inwestycyjnych linii ciągłego odlewania stali w konsekwencji doprowadziło do powstania i rozwoju urządzeń promieniowych zwanych też radialnymi. Promień łuku powinien być tak zaprojektowany, aby powstające w warstwie powierzchniowej naprężenia w trakcie zaginania i prostowania wlewka nie powodowały pęknięć i naderwań. W literaturze znane są zależności na przybliżoną wartość promienia łuku urządzenia COS w zależności od grubości wlewka ciągłego [1]. Analiza wpływu tego i innych parametrów linii ciągłego odlewania na jakość uzyskanego wlewka prowadzona metodami eksperymentalnymi jest bardzo kosztowna i [...]

Zastosowanie kryteriów pękania do analizy powstawania pęknięć wlewka ciągłego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę wybranych kryteriów pękania w zastosowaniu do procesu ciągłego odlewania wlewków. Obliczenia numeryczne wykonano dla czterech kryteriów. W analizie uwzględniono odkształcenia i naprężenia cieplne, wynikające z niejednorodnego pola temperatury, oraz odkształcenia i naprężenia, wynikające z zaginania i odginania wlewka ciągłego. Pole naprężeń i odkształceń wyznaczono metodą elementów skończonych dla wlewka ciągłego krzepnącego w krystalizatorze, stygnącego w układach chłodzenia wtórnego i w powietrzu, aż do strefy odcinania. The analysis of the cracks formation criterions in application to continuously cast strand has been performed. The analysis was taken on the ground of numerical calculations for four selected fracture criterions. The thermal strains and stresses which result from nonuniform temperature field were included in analysis. Also strains and stresses which are caused by bending and unbending of the cast strand were taken into account. Finite element method was used to compute the stress and strain field in the whole continuous casting line. Słowa klucze: kryteria pękania, ciągłe odlewanie stali Key words: fracture criterions, continuous casting of steel 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 647 procesu pozwala określić miejsca, w których mogą pojawić się pęknięcia. Przewidywanie pękania materiału zwykle wymaga określenia pól naprężeń i odkształceń powstających w materiale w wyniku obciążeń mechanicznych i cieplnych. Następnym krokiem jest wybór odpowiedniego kryterium pękania, które pozwoli określić moment i miejsce zniszczenia materiału. Analiza dostępnych w literaturze kryteriów pękania pozwala na wyodrębnienie czterech grup kryteriów. Do pierwszej z nich można zaliczyć kryteria, w których powstawanie [...]

Symulacja ruchu ciekłej stali w krystalizatorze ciągłego odlewania stali

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto próbę modelowania ruchu ciekłej stali w krystalizatorze ciągłego odlewania. Lepkość stali obliczano na podstawie pola temperatury wyznaczonego ze stacjonarnego równania przewodzenia ciepła. Pole prędkości wyznaczono korzystając z równań Naviera-Stokesa i równania ciągłości strugi. Rozwiązanie uzyskano metodą elementów skończonych. Opracowany model pozwala na wykonywanie szybkich obliczeń symulacyjnych ruchów ciekłej stali w krystalizatorze. Zastosowano rozwiązanie stacjonarne, co umożliwiło istotne skrócenie czasu obliczeń. Krótki czas obliczeń umożliwia zastosowanie opracowanego modelu do projektowania układów zalewowych. Analizie poddano ruch ciekłej stali w obrębie krystalizatora wywołany dynamicznym działaniem strugi ciekłej stali wydostającej się z dyszy zalewowej. Simulation of the liquid steel motion in the continuous casting mould has been performed. Viscosity of steel has been calculated based on the temperature field determined from the solution of the steady heat transport equation. Velocity of the liquid steel has been calculated from the Navier-Stokes equation coupled with the continuity equation. The finite element method was used in the numerical model. The developed model allows performing fast simulation of the liquid steel motion in the continuous casting mould. Reduction of the computation time has been achieved due to steady solution to the flow problem. Low computation time allows to use the developed software in designing the supply systems of the continuous casting mould. The liquid steel motion in the casting mould caused by the dynamic forces resulting from the liquid steel leaving the submerged nozzle has been analyzed. Słowa klucze: ciągłe odlewanie stali, dysza zalewowa, metoda elementów skończonych Key words: continuous casting of steel, submerged entry nozzle, finite element method.Wstęp. Proces ciągłego odlewania stali jest dominującym sposobem otrzymywania półwyrobów na świecie. W ciągu ostat[...]

Analiza wpływu błędu danych wejściowych na wynik identyfikacji współczynnika wymiany ciepła DOI:


  Równanie przewodzenia ciepła jest najczęściej wykorzystywane do wyznaczania pola temperatury rozpatrywanego obiektu. W celu rozwiązania równania różniczkowego przewodzenia ciepła konieczna jest znajomość warunków brzegowych, warunku początkowego, określającego wejściowe pole temperatury badanego obiektu, oraz współczynników, zawartych w równaniu przewodzenia ciepła. W wielu przypadkach bezpośredni pomiar parametrów określających warunki brzegowe jest niemożliwy. Przeprowadza się wówczas pomiar temperatury wewnątrz ciała i na podstawie otrzymanych wyników pomiaru określa się warunki brzegowe. Tego typu problemy nazywa się zagadnieniami odwrotnymi dla równania przewodzenia ciepła. Jednym z parametrów, które służą do opisu warunków brzegowych, jest współczynnik wymiany ciepła. Podczas identyfikacji współczynnika wymiany ciepła bardzo duże znaczenie ma dokładność danych wejściowych wprowadzanych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego dla równania przewodzenia ciepła. Istotna jest dokładność opisu właściwości termofizycznych badanego materiału, ale także poprawność wykonania eksperymentu identyfikacyjnego oraz dokładność pomiaru temperatury. Zagadnienia odwrotne przewodzenia ciepła należą do klasy zagadnień źle uwarunkowanych. Oznacza to, że nawet niewielkie zakłócenia pomiaru wpływają na wyniki obliczeń z rosnącą amplitudą, zwłaszcza w przypadku gdy punkt pomiaru temperatury znajduje się w znacznej odległości od powierzchni, na którą działa wymuszenie brzegowe [1]. W rezultacie otrzymane wyniki obliczeń mogą znacznie odbiegać od wartości rzeczywistych. Aby uzyskać poprawne fizycznie wyniki, stosuje się odpowiednie metody rozwiązania, które łagodzą skutki złego uwarunkowania problemu. W przypadku stosowania rozwiązania odwrotnego do oznaczenia wartości współczynnika wymiany ciepła lub gęstości strumienia ciepła konieczne jest także określenie wartości błędów danych wejściowych, które w bezpośredni sposób wpływają na rezultat o[...]

 Strona 1