Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Herian"

Wskaźniki odkształcenia w jednoprzepustowym procesie płaszczenia drutów dużymi gniotami

Czytaj za darmo! »

Cienkie i wąskie taśmy o określonych własnościach można wytwarzać w procesie jednoprzepustowego płaszczenia drutów metodą walcowania. Cechy geometryczne taśm dla danej średnicy walców i warunków tarcia zależą od średnicy drutu i jego własności oraz gniotu. Podczas płaszczenia drutów dużymi gniotami zmiany poszerzenia charakteryzuje duża złożoność zjawiska. Poszerzenie w zależności od gniotu moż[...]

Prognozowanie pola powierzchni rzutu styku metalu z walcami w procesie wytwarzania wąskich taśm na zimno

Czytaj za darmo! »

całkowita siła nacisku metalu na walce jest funkcją nacisku jednostkowego metalu na walce i wielkości pola powierzchni styku metalu z walcem. Jej znajomość jest niezbędna podczas projektowania procesu technologii płaszczenia i urządzeń do jego realizacji. W artykule przedstawiono istniejące zależności oraz nową metodę analityczną do prognozowania zmian pola powierzchni styku metalu z walcami podczas jedno- i wieloprzepustowego płaszczenia drutów. metoda algorytmu całkowania numerycznego zapewnia wysoką dokładność obliczeń wartości pola. Total metal pressure force on rolls is a function quantity metal-roll contact surface area and pressure unitary metal on rolls. Knowledge of that function is essential during designing technological rolling process and rolling system. The paper shows [...]

Analiza wpływu warunków tarcia na poszerzenie pasma w procesie jednoprzepustowego płaszczenia drutów dużymi gniotami

Czytaj za darmo! »

Cechy geometryczne taśm zależą od średnicy drutu i jego właściwości oraz parametrów procesu. Płynięcie metalu w kotlinie odkształcenia zależy od: średnicy walców, średnicy drutu i jego własności, wielkości odkształcenia i naciągów oraz warunków tarcia. Zmiany poszerzenia pasma w jednoprzepustowym płaszczeniu drutów w różnych warunkach tarcia opisano z dużą dokładnością za pomocą funkcji. Charak[...]

Wybrane aspekty kształtowania mikrostruktury stali szynowej oraz jej wpływ na odporność na zużycie ścierne

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono ocenę jakości walcowanych kształtowników klockowych ze stali gat. r260, które stosowane są w rozjazdach kolejowych. Przedstawiono związki pomiędzy odpornością na zużycie ścierne a morfologią perlitu i warunkami eksploatacyjnymi dla perlitycznej stali szynowej. ocenę ilościową morfologii perlitu przeprowadzono dla stanu stali po gorącym walcowaniu i po fizycznym modelowaniu proces[...]

Modelowanie numeryczne i fizyczne w badaniach odporności na zużycie ścierne stali o różnej morfologii perlitu

Czytaj za darmo! »

W symulacji numerycznej wyznaczono obciążenia działające na elementy rozjazdu kolejowego w zależności od prędkości i masy lokomotywy. Przedstawiono możliwości kształtowania morfologii perlitu w warunkach walcowania na gorąco i izotermicznego wyżarzania podczas symulacji fizycznej na symulatorze Gleeble. Uzyskane materiały, o różnej odległości między płytkowej, poddano badaniom odporności na zuż[...]

Analiza intensywności odkształcenia w procesie płaszczenia taśm prostokątnych

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano proces płaszczenia drutów okrągłych na taśmy prostokątne omówiono podstawowe zasady płynięcia metalu w walcarce duo i o złożeniu czterowalcowym. dokonano oceny kształtu i wymiarów pasm otrzymanych w badaniach eksperymentalnych i modelowaniu procesu płaszczenia taśm prostokątnych. Przeprowadzono numeryczną analizę wpływu gniotu na rozkład intensywności odkształcenia podczas płaszczenia drutu w walcarce duo oraz podczas płaszczenia w złożeniu czterowalcowym pasma o stałej grubości z zaokrąglonymi brzegami i o przekroju prostokątnym. The process of flattening of round wires into rectangular strips. The basic rules of metal flow in two-high and four-high rolling mills are discussed. Evaluation of the shape and dimensions of bands obtained in experimental test[...]

Zużycie tribologiczne kształtowników szynowych ze stali o różnej morfologii perlitu w rozjazdach kolejowych

Czytaj za darmo! »

W rozwoju gospodarczym ważne funkcje spełniają systemy transportowe. Jednym z nich jest transport szynowy umożliwiający przemieszczanie ludzi oraz towarów na trasach długodystansowych. Budowane nowoczesne linie kolejowe dla pojazdów szynowych o prędkości do 300 km/h są alternatywą w stosunku do transportu lotniczego. Z tych względów drogom kolejowym stawiane są wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Kształtowniki, z których budowane są tory szynowe i rozjazdy kolejowe (rys. 1) muszą spełniać wysokie kryteria pod względem wymagań w zakresie właściwości materiału, kształtu i ciągłości materiału w całej objętości. Drogi kolejowe składają się m.in. z torów szynowych i rozjazdów kolejowych. Te ostatnie stanowią złożoną konstrukcję odcinków dróg kolejowych, rozwidlają lub łączą krzyżujące się tory (rys. 2). Są one narażone w sposób szczególny na zużycie ścierne, zmęczeniowe i zmiany kształtu w wyniku oddziaływania dużych obciążeń dynamicznych o cyklicznym charakterze, które występują podczas przejazdu pojazdów szynowych przez rozjazd [1÷3]. Proces mechanicznej destrukcji warstwy wierzchniej prowadzi do niepożądanej zmiany wymiarów i kształtu kontaktujących się powierzchni tocznych elementu rozjazdu i koła kolejowego. W budowie kolejowych rozjazdów zwyczajnych i krzyżowych szerokie zastosowanie znajdują kształtowniki klockowe KL49 i KL60 wytwarzane metodą walcowania na gorąco (rys. 1c). Wykonane pomiary zużycia kształtowników klockowych w warunkach eksploatacyjnych, zabudowanych w krzyżownicach rozjazdów, wykazały nierównomierne zużycie profilu powierzchni tocznej na długości dzioba krzyżownicy (rys. 3) oraz jego spłaszczenie plastyczne. Metodyka tych pomiarów została zaprezentowana w pracy autorów [3]. Największe zużycie występuje na dziobie krzyżownicy w miejscu największego obciążenia i maleje ono wraz ze wzrostem odległości od dzioba. Zużycie o takim charakterze jest spowodowane chwilowym wzrostem obciążenia dynamicznego d[...]

Numeryczne prognozowanie wpływu prędkości pojazdu szynowego na obciążenie rozjazdu kolejowego


  W warunkach eksploatacyjnych kształtowniki szynowe, w tym elementy rozjazdów kolejowych, podlegają zużyciu masowemu (ścierno-adhezyjnemu) oraz zmęczeniowemu. O wartości zużycia decydują: wartość obciążenia i poślizgu, poziom naprężeń w naj- bardziej wytężonym obszarze oraz właściwości materiału, z jakiego wykonano kształtowniki. Z przeprowadzonych obliczeń nume- rycznych wynika, że największe obciążenie dynamiczne występuje w momencie wjazdu zestawu kołowego na krzyżownicę rozjazdu. W trakcie przejazdu na elementy rozjazdu działają zmienne siły: pionowa oraz poprzeczna. Wartość siły pionowej jest zależna od prędkości oraz masy pojazdu szynowego. In exploitation conditions rail sections, including components of turnouts, are subject to mass wear (abrasive and adhesive), as well as fatigue. Value of wear decides: value of load and slip, level of intensity in the most strenuous areas, as well as properties of material, from which these sections are made. From conducted numerical calculations result that the biggest dynamic load is in the moment of a drive of a wheel set on a frog of the turnout. During the ride on components of the turnout act variable forces: vertical and transverse. The value of the vertical force depends on speed and mass of the railway vehicle. Słowa kluczowe: rozjazdy kolejowe, obciążenie, modelowanie numeryczne Key words: railroad switches, load, numerical modelling S. 578 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 i wykruszenia dzioba, a czasami nawet pęknięcia. Ze względu na oddziaływanie wysokich obcią- żeń dynamicznych i występującego przyspieszenia od mas niesprężynowanych (zestawów kołowych), materiały elementów rozjazdów muszą charaktery- zować się wysoką odpornością na zużycie ścierne i zmęczeniowe [1÷3] oraz posiadać odpowiednie własności wytrzymałościowe i plastyczne. Znajomość obciążenia występującego w trakcie przejaz[...]

Oddziaływanie obciążenia na rozkład naprężeń i odkształceń na powierzchni styku podczas przejazdu pojazdu szynowego przez rozjazd


  O trwałości i bezpieczeństwie transportu szynowego decydują takie czynniki, jak rozkład naprężeń stykowych i odkształceń w miej- scach kontaktu koła z elementami toru zasadniczego i rozjazdu. W obliczeniach numerycznych wyznaczono rozkłady obciążenia, a następnie rozkłady naprężeń stykowych i odkształceń w miejscach kontaktu koło - element rozjazdu. Ich wartości są zależne od warunków eksploatacyjnych. Przewidywanie rozkładu obciążeń oraz powstałych naprężeń stykowych i odkształceń umożliwia ra- cjonalnie projektować rozjazdy kolejowe i służy właściwemu doborowi materiału na ich elementy. Distribution of stresses and strains in a place of a wheel contact with an element of the turnout during ride of the railway vehicle through the turnout are parameters, which decided on durability and safety of the transport. In numerical estimations there were marked distributions of the loads and then distributions of the contact stresses and the strains in places of contact wheel-turnout components. Their values depend on exploational conditions. Forecast of the load distribution and formed contact stresses and strains enable to rationally design the railway turnouts. It also serves to proper selection of a material for their elements. Słowa kluczowe: rozjazdy kolejowe, obciążenie, naprężenia stykowe, modelowanie numeryczne Key words: railroad switches, load, contact stresses , numerical modelling S. 582 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 menty. W modelowaniu numerycznym przy wykorzy- staniu komputerowego programu Universal Mecha- nizm wyznaczono występujący charakter obciążenia podczas przejazdu pojazdu szynowego przez rozjazd oraz jego wartości [7÷9]. Wyniki numerycznego prognozowania obciążenia w rozjeździe kolejowym potwierdzają występowanie wysokich wartości ob- ciążeń działających na jego elementy, a w szczegól- noś[...]

 Strona 1  Następna strona »