Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Marlena Krakowiak"

ANALIZA SIŁ NACISKU W PROCESIE WYCISKANIA PRZECIWBIEŻNEGO Z UDZIAŁEM FAZY CIEKŁEJ STOPU AlSi7Mg

Czytaj za darmo! »

Badano proces odkształcania z udziałem fazy ciekłej stopu AlSi7Mg. Badany stop jest stopem bazowym w technologii thixocastingu, jednak ze względu na jego stosunkowo wysoką plastyczność i dobre własności mechaniczne znajduje zastosowanie w procesach przeróbki plastycznej prowadzonej w podwyższonych temperaturach. W wyniku procesu wyciskania przeciwbieżnego uzyskano tuleję z dnem. Dla każdego z założonych wariantów wyciskania przeprowadzono przynajmniej po 3 próby. W artykule dokonano próby analizy zależności pomiędzy siłą nacisku, prędkością posuwu i drogą stempla w zależności od temperatury procesu wyciskania. Słowa kluczowe: udział fazy ciekłej, stop aluminium, wyciskanie przeciwbieżne, metoda magnetohydrodynamiczna (MHD) THE ANALYSIS OF PRESSURE IN BACKWARD EXTRUSION OF SEMI-LIQUID AlSi7Mg ALUMINIUM ALLOY Deformation of semi‐liquid AlSi7Mg aluminium alloy was studied. Investigated alloy is the basic alloy in thixocasting technology. However because of it’s high plasticity and good mechanical properties the plastic working at elevated temperatures of the alloy is possible. As a result of backward extrusion the tube with the bottom were obtained. For each of assumed deformation variants at least 3 extrusion tests were made. In this paper the analysis of dependence between pressure and feed rate and piston travel at extrusion temperature were made. Keywords: semi‐liquid state, aluminium alloy, backward extrusion, magnetohydrodynamical method (MHD) Wstęp Ze względu na tendencje panujące na współczesnym rynku na uwagę zasługują materiały lekkie, wydajne i trwałe. Szczególnie duże zainteresowanie towarzyszy wykorzystaniu stopów aluminium, magnezu i tytanu do produkcji elementów przeznaczonych dla szeroko pojętego przemysłu transportowego. Poszukuje się nowych rozwiązań tech‐ Dr inż. Marlena Krakowiak — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Instytut Model[...]

Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, dyrektor Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja po raz trzeci doktorem honoris causa uczelni zagranicznej


  W dniach 22÷24 września 2010 r. w Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nanotechnologies of Funktional Materials (NFM'10)", w ramach której w dniu 22 września, po jej rozpoczęciu, odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Sankt Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego profesorowi Henrykowi Dyi, dziekanowi Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, dyrektorowi Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze, organizacyjne i współpracę międzynarodową w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej prof. dr hab. inż. Henryk Dyja został uhonorowany tym zaszczytnym tytułem już po raz trzeci, gdyż pierwszy tytuł Profesor otrzymał w roku 2001 w Państwowej Akademii Metalurgicznej Ukrainy[...]

Wpływ dodatków stopowych (Ni, Fe, Zr) na wybrane własności mechaniczne stopów AlCuMg przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach


  Wyroby wykonane ze stopów metali lekkich znajdują coraz częściej zastosowanie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na ob- ciążenia w podwyższonym zakresie temperatur eksploatacji. W przypadku elementów aluminiowych utwardzanych wydzieleniowo, praca w temperaturze powyżej 180 °C przez określony czas powoduje zmiany w ich strukturze, co niesie za sobą spadek własności mechanicznych. Zatem występuje zapotrzebowanie na technologie wytwarzania nowych zaawansowanych technicznie stopów aluminiowych (do pracy w podwyższonych temperaturach). Przedmiotem badań jest określenie wpływu dodatków stopowych (Ni, Fe, Zr) na wybrane własności me- chaniczne stopu AlCuMg. The components made of aluminium based alloys usually works at low temperature range that is a major limitation of these materials. Working at temperatures above 180 °C for a specified period of time causes changes in structure of Al alloys precipitation hardened and leads to decrease of mechanical properties. There is a need for technologies to develop new technically advanced aluminium alloys dedicated to work at elevated temperatures. The object of the study is to determine the influence of alloying additions (Ni, Fe, Zr) on some mechanical properties of AlCuMg alloy. Słowa kluczowe: stopy AlCuMg, dodatki stopowe, badania wytrzymałościowe Key words: AlCuMg alloy, alloying additions, tensile tests.1. Wprowadzenie. Stopy aluminium serii 2xxx należą do grupy materiałów o bardzo dużej wytrzyma- łości. Wykonuje się z nich między innymi: zbiorniki na paliwo, pojemniki na ciekły gaz, osłony helikop- terów wojskowych, nity stosowane w konstrukcjach lotniczych. Znajdują również zastosowanie, jako stopy do produkcji części maszyn, samochodów, motocykli oraz elementów taboru kolejowego. Własności me- chaniczne, jakimi charakteryzują się stopy serii 2xxxx spowodowały, iż znalazły one duże uznanie w prze- myśle motoryzacyjnym. Jednak ich zastosowanie na elementy pracujące w podwyższonych[...]

ANALIZA ROZKŁADU SIŁ NACISKU W PROCESIE WYCISKANIA STOPU AZ31 ZMODYFIKOWANĄ METODĄ ECAE


  W artykule zaprezentowano wyniki analizy numerycznej warunków odkształcenia stopu magnezu AZ31 zmodyfikowaną metodą ECAE. Przeprowadzono analizę sił nacisku i stanu naprężeń w zależności od zastosowanego gniotu po przejściu przez kanał kątowy wynoszący 90°. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia 3D z uwzględnieniem zjawisk cieplnych. Proces wyciskania materiału z wykorzystaniem matrycy kątowej przeanalizowano w trzech wariantach temperaturowych dla każdego z dwóch rodzajów matryc. Różnica pomiędzy matrycami polega na tym, że kanał wyjściowy (∅ 15 mm) jest stopniowo zwężany tak, by otrzymany wyrób osiągnął odpowiednio średnicę 12 mm oraz 9 mm. Głównym celem pracy było określenie najkorzystniejszych parametrów przeciskania w celu uzyskania wyrobu gotowego o dobrych własnościach mechanicznych. Słowa kluczowe: stopy magnezu, przeciskanie, metoda ECAE, symulacje numeryczne (MES) NUMERICAL ANALYSIS OF PRESSURE DISTRIBUTION IN EXTRUSION PROCESS OF AZ31 ALLOY BY MODIFIED ECAE METHOD The paper presents the results of numerical analysis of the conditions during AZ31 magnesium alloy deformation by modified ECAE method. The analysis of pressure and state of stress in relation to applied reduction after passing through the angular channel 90° was made. The calculations were performed using the finite element method in 3D state of deformation taking into account thermal phenomena. The extrusion process of the material using angular matrix was analyzed in three different temperatures for each of the two types of used matrix. The difference between the matrixes was the output channel (∅ 15 mm) which diame[...]

ANALIZA ROZKŁADU SIŁ NACISKU W PROCESIE WYCISKANIA STOPU AZ61 ZMODYFIKOWANĄ METODĄ ECAE DOI:


  W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy sił nacisku i stanu naprężeń występujących w procesie wyciskania stopu AZ61 zmodyfikowaną metodą ECAE (Equal Channel Angular Extrusion). Określono wpływ wielkości zastosowanego gniotu po przejściu materiału przez kanał kątowy, wynoszący 90°, na rozkład sił nacisku. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia z uwzględnieniem zjawisk cieplnych. Proces wyciskania materiału z wykorzystaniem matrycy kątowej przeanalizowano w dwóch wariantach temperaturowych dla każdego z analizowanych rodzajów matryc. Różnica pomiędzy matrycami polega na tym, że kanał wyjściowy (∅ 15 mm) jest stopniowo zwężany, tak aby otrzymany wyrób osiągnął odpowiednio średnicę 12 lub 9 mm. Głównym celem pracy było określenie najkorzystniejszych parametrów geometrycznych zastosowanej matrycy oraz dobór optymalnych warunków temperaturowych prowadzonego procesu przeciskania w celu uzyskania jak najbardziej jednorodnych rozkładów sił podczas prowadzonego procesu. Słowa kluczowe: stopy magnezu, AZ61, zmodyfikowana metoda ECAE, symulacje numeryczne (MES).NUMERICAL ANALYSIS OF PRESSURE DISTRIBUTION IN EXTRUSION PROCESS OF AZ61 ALLOY BY MODIFIED ECAE METHOD The paper presents the results of numerical analysis of pressure and state of stress that occurs in AZ61 magnesium alloy extruded by modified ECAE (Equal Channel Angular Extrusion)method. The influences of applied reduction after material passing through the angular channel of 90° was determined. The calculations were made using the finite element method in 3D state of deformation taking into account thermal phenomena. The extrusion process of the material using the angu[...]

NUMERYCZNE MODELOWANIE PROCESU WALCOWANIA BLACH Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ DLA CIAŁ LEPKOSPRĘŻYSTYCH


  W artykule przedstawiono wyniki numerycznego modelowania procesu walcowania blach M1E z zastosowaniem rozwiązań dla ciał lepkosprężystych. Przedstawione w artykule wyniki modelowania numerycznego mają na celu uwidocznienie problemu wpływu rozprężenia walcowanego materiału po wyjściu z kotliny walcowniczej na stan odkształceń. Uwzględnienie opóźnionych efektów lepkosprężystych jest niezbędne przy opracowaniu nowych technologii oraz podyktowane jest ciągłym dążeniem do zwiększenia dokładności obliczeń wymiarów walcowanych wyrobów płaskich. W pracy do badań numerycznych zastosowano model matematyczny opracowany w ramach pracy [1], który stosowany jest do analizy procesu walcowania ciał lepkosprężystych. Słowa kluczowe: gniot względny, walcowanie na zimno, lepkosprężystość Dr hab. inż. Dariusz Rydz, prof. nzw., dr inż. Teresa Bajor, dr inż. Marlena Krakowiak — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa. Rudy Metale R56 2011 nr 3 UKD 519.6:622-122.2: :621.771.23:539.374:532.13 146 NUMERICAL MODELLING OF PLATE ROLLING PROCESS USING THE SOLUTION FOR VISCOELASTIC BODIES The paper presents results of numerical modelling of the rolling process of plates M1 using solutions for viscoelastic bodies. The investigation numerical modelling results reported in the paper are intended to highlight the problem of the effect of rolled material expansion upon exit from the roll gap on the strain state. The need for taking into account the delayed viscoelastic effects in developing new technologies results from the constant attempts at achieving increasingly higher accuracy in the calculation of the dimensions of flat rolled products. In the paper mathematical model developed in the work [1] was used for the analysis of rolling process of viscoelastic bodies. Keywords: relative rolling reduction, cold rolling, viscoelastic Wstęp Dążąc do uzyskania zadanej grubości płaskiego pasma, w każd[...]

Numerical analysis of AZ31 alloy extrusion process by the ECAE method


  In recent years one can observe huge increase of demand for magnesium alloys. More than 90% of products made of magnesium alloys are the constructional cast components. However, during the last decade, AZ series alloys are widely analysed in terms of their plastic forming. Due to their high strength properties and good castability, these alloys are used to manufacture some constructional components in aerospace, automotive and electronic industry. Moreover, these alloys have got excellent stiffness, exceptional dimensional stability, a high rate of vibration damping capacity and high recycling capacity [1÷4]. Comparing to casting alloys, wrought magnesium alloys are more promising, which is the reason of the growth of interest in magnesium processing technology and manufacturing the high quality products with a low specific gravity. The increase in the use of magnesium alloys in a variety of industrial applications is the cause of multiparameter analysis of their deformability to improve the mechanical properties. Plastic working of magnesium alloys at room temperature is difficult because of their compact hexagonal crystallographic structure at the ratio c/a close to the ideal value. Thus, the magnesium alloys at room temperature are deformed by slip on the base plane, what gives a limited number of deformation systems. Deformation of AZ31 alloy is usually carried out in the temperature range of 250÷300°C at low speeds [5÷8], where the operating deformation systems (slip on the base plane and on the prism one) allow to achieve the appropriate properties of the tested material. At works [9, 10] the results of investigations concerning the influence of deformation rate and temperat[...]

 Strona 1