Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Ledakowicz"

Piroliza i zgazowanie osadów ściekowych

Czytaj za darmo! »

Podano charakterystykę osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz przegląd metod termochemicznej obróbki osadów ściekowych. Przedstawiono również możliwości określania właściwości tych osadów przy wykorzystaniu termograwimetrii. A review with 35 refs. covering characteristic data and thermochemical treatment of sewage sludge with particular reference to pyrolysis and gasific[...]

Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych i odpadów z gospodarstw domowych w procesie fermentacji metanowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania wydajności biogazu i metanu w procesach okresowych w warunkach termofilnych i mezofilnych. Fermentacji poddano osady ściekowe, organiczną frakcję odpadów domowych oraz mieszaninę osadów i odpadów. Ponadto przedstawiono wyniki badań wpływu ozonowania jako sposobu przyspieszenia procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Concentrated i[...]

Aktywność, stabilność i selektywność katalizatorów żelazowych w reakcji Fischera i Troscha w reaktorach zawiesinowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najnowsze dokonania w dziedzinie komercjalizacji reakcji Fischera i Tropscha oraz omówiono wyniki badań laboratoryjnych ulepszonego katalizatora żelazowego zsyntetyzowanego w laboratorium Texas A&M University. A 100Fe/3Cu/4K/16SiO2 (w/w) catalyst (cf. D.B. Bukur et al., Ener. Fuels, 9, 620 (1995)), particle size < 53 mm, suspended in Albemarle’s Durasyn-164 oil, activate[...]

Synteza metanolu z biogazu w trójfazowym reaktorze DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano surowce stosowane do syntezy metanolu oraz omówiono podstawowy schemat ich przerobu. Opisano aparaturę laboratoryjną i parametry przeprowadzonych badań kinetycznych nad syntezą C 0 2 + H2 w trójfazowym reaktorze. Przedstawiono wyniki badań nad mechanizmem redukcji dwutlenku węgla do CH3OH prowadzonej z użyciem katalizatora Cu-Zn~Al-Mn. Podano wydajność procesu dla różnych wartości parametrów procesowych. W ogólnoświatowym bilansie surowców dla przemysłu chemicznego obserwuje się rosnący udział tlenku węgla wykorzystywanego w produkcji wielu masowo wytwarzanych chemikaliów (półproduktów) oraz paliw silnikowych (rys. 1)1}. Ważnym ogniwem pośrednim znacznej części procesów chemii Cx jest metanol. W zapotrzebowaniu na CO i H 2 kilka procesów syntezy wykazuje korzystniejsze relacje niż proces uzyskiwania CH3OH, co obrazują dane w tab. 1. Wytwarzaniu tlenku węgla w warunkach przemysłowych towarzyszy zawsze powstawanie dwutlenku węgla, który - jak dotychczas - nie jest wykorzystywany. , Synteza metanolu - obok produkcji amoniaku oraz etylenu - należy do kluczowych gałęzi przemysłu chemicznego, nie tylko ze względu na rozmiary produkcji, ale przede wszystkim z powodu licznych kierunków masowego zastosowania CH3OH, m.in.: do wytwarzania białka paszo- Tabela 1. Jednostkowe zużycie tlenku węgla i wodoru podczas wytwarzania wybranych wyrobów chemicznych Produkt c o + H2 r, . ... 1 produkt [Mg/Mg] CH3COOH 1,29 (CH3C0)20 1,52 HOCH2CH2OH 1,56 CH3 0 H 1,81 CH3COOCHCH2 2,02 CH3COOCH2CH3 2,20 CH3CH2OH 2,52 CH2CH2 + CH3CHCH2 3,17 wego, formaliny, olefin, aromatów, kwasu octowego wraz z jego bezwodnikiem do uzyskiwania glikolu oraz jako komponentu paliw płynnych do silników Otta. Alkohol metylowy - w porównaniu z benzyną, olejem napędowym czy olejem opałowym - charakteryzuje się największą zawartością zmagazynowanej energii egzotermicznego ciepła tworzenia i z tych względów, a także z powodu dużej efektywności ekonomic[...]

 Strona 1  Następna strona »