Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ GÓRKA"

Stan środowiska naturalnego i jego ochrona w świetle danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Informacje o zasobach naturalnych, wielkości emisji i stężeniach zanieczyszczeń środowiska stanowią istotną podstawę formułowania celów i kierunków polityki ekologicznej państwa oraz bieżącego prowadzenia działalności ochronnej. Informacje te są przedmiotem coraz żywszego zainteresowania ze strony opinii publicznej, a zwłaszcza społecznych (pozarządowych) organizacji ekologicznych. Jest [...]

Warunki naturalne w Polsce w świetle danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Rocznik Statystyczny "Ochrona Środowiska", wydany w 2007 roku w serii "Informacje i Opracowania Statystyczne" przez Departament Badań Regionalnych i Środowiska GUS, pod kierunkiem mgr inż. Mariana Grzesiaka, w dziale I charakteryzuje warunki naturalne Polski głównie z geograficznego punktu widzenia. Podstawowe informacje o położeniu Polski, ukształtowaniu jej powierzchni oraz rzekach i j[...]

Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby według danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Struktura użytkowania gruntów zmienia się w wyniku rozwoju gospodarczego, dzięki czemu najpierw zwiększył się, a obecnie raczej zmniejsza się areał upraw, różnicuje się rodzaj tych upraw, wzrasta powierzchnia zajmowana przez obiekty budowlane i infrastrukturalne, jak również występują przeobrażenia powierzchni ziemi i gleb z powodu emisji zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych oraz d[...]

Zasoby ważniejszych kopalin w świetle danych statystycznych GUS

Czytaj za darmo! »

W roczniku "Ochrona Środowiska" w dziale 2 zawarte są dane statystyczne na temat wykorzystania i ochrony powierzchni ziemi oraz gleby - o czym pisaliśmy w poprzednim numerze AURY - a także statystyka ważniejszych kopalin, czyli informacje o wielkości zasobów surowców mineralnych i ich wydobyciu. Dane te pochodzą z informacyjnego systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski "MI[...]

Zasoby i wykorzystanie wód w Polsce w świetle danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Zasoby wód, stanowiąc specyficzny rodzaj zasobów naturalnych, do niedawna występowały we względnej obfitości oraz czystości i dlatego nie wzbudzały tylu obaw i kontrowersji, jak na przykład złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednak z upływem czasu ograniczoność i zanieczyszczenie tych zasobów oraz wzrost ich konsumpcji powoduje narastanie problemów z zaopatrzeniem w wodę, a wielu specj[...]

Gospodarka wodno-ściekowa w Polsce w świetle danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

W Ponad 70% zużycia wody w gospodarce narodowej przypada na cele produkcyjne, 18-19% pobierają wodociągi - głównie na cele komunalne - oraz 9-10% nawadnianie w rolnictwie i leśnictwie oraz hodowla ryb (powierzchnia nawadniania w latach 80. wynosiła ok. 340 tys. ha, obecnie tylko 79 tys. ha). O gospodarce wodno-ściekowej decyduje przede wszystkim przemysł. Tabela 1 przedstawia strukturę zu[...]

Trzeci głos w sprawie efektywności kosztowej

Czytaj za darmo! »

W sierpniowym numerze "AURY" został zamieszczony ciekawy dwugłos na temat efektywności kosztowej, określony przez Redakcję jako polemika - dodajmy - dwóch znamienitych fachowców. Efektywność kosztowa jest istotnym, ale niestety jeszcze niedocenianym problemem rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji charakteryzujących się efektami niewymiernymi i trudnymi do wyceny, a więc z reguły [...]

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Przez zanieczyszczenie powietrza rozumie się emitowanie do atmosfery substancji stałych, ciekłych i gazowych w ilościach, które mogą zagrozić zdrowiu człowieka, ujemnie wpływać na klimat, przyrodę żywą, glebę i wodę oraz powodować inne szkody w środowisku naturalnym i gospodarce (np. przyspieszać korozję maszyn i urządzeń oraz substancji budowlanej). Źródłem emisji są zakłady przemysłowe - zwłaszcza energetyczne - kotłownie komunalne, paleniska domowe, środki transportu, a także zjawiska naturalne, jak pożary lasów i burze pyłowe. W Polsce bilans paliwowo-energetyczny opiera się głównie na węglu, którego spalanie powoduje większą emisję toksycznych zanieczyszczeń niż w przypadku innych paliw. Wielkość i dynamikę zużycia podstawowych paliw przedstawia tabela 1, natomias[...]

Produkcja energii odnawialnej w Polsce według danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Energetyka stanowi węzłowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej dziedzinie pojawiają się zagrożenia i bariery ekologiczne, wynikające z dwóch przyczyn: niedoboru surowców energetycznych oraz emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kopalnych. Kłopotom tym mogą zaradzić odnawialne źródła energii, których dotychczasowy udział w bilansie paliwowo-energetycznym jest znikomy. Głównym powodem tej sytuacji okazuje się mała znajomość nowych technologii oraz niska opłacalność stosowania niektórych rodzajów energii odnawialnej. Dlatego wprowadza się instrumenty ekonomiczne (np. dotacje i ulgi podatko-we) i inne ułatwienia stymulujące korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii to takie, które obywają się bez paliw kopalnych. Ważną ich cechą jest z[...]

 Strona 1  Następna strona »