Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ NALIKOWSKI"

Jakość wody w układach chłodzenia

Czytaj za darmo! »

Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiedn[...]

Jakość wody w układach chłodzenia (część 2)

Czytaj za darmo! »

Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiedn[...]

Jakość wody w układach chłodzenia Część 3

Czytaj za darmo! »

Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiedn[...]

Kontrola i monitoring jakości wody w układach chłodzenia


  Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu urządzeń chłodniczych a szczególnie amoniakalnych skraplaczy natryskowo wyparnych. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiednim przygotowaniu wody, jako czynnika chłodniczego. Niniejszy artykuł omawia praktyczne aspekty kontroli i monitoringu jakości wód chłodniczych, z uwzględnieniem prostych w obsłudze testów i aparatury pomiarowej, umożliwiających samodzielny pomiar i interpretację istotnych parametrów wody chłodzącej, bezpośrednio na obiekcie, co niezmiernie pomaga w stosowaniu właściwej profilaktyki zapobiegawczej korozji i osadom. 1. Wstęp Dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji układu chłodzenia, wymaganiem staje się obecnie ciągła kontrola jakości wody, związana z gromadzeniem i interpretacją danych uzyskanych z badań analitycznych wody obiegowej i uzupełniającej. Badania wody dostarczają m. in. podstawowych informacji, pomocnych w określaniu przyczyn różnorakich problemów spotykanych w układach chłodzenia, jak np. korozji, powstawania osadów czy występowania zakwitów mikroflory. Szeroka dostępność narzędzi analitycznych, jak i urządzeń monitorujących, daje możliwość dopracowania właściwej i efektywnej technologii obróbki wody chłodzącej. Przy tym sama obsługa wielu z dzisiejszych zestawów analitycznych i urządzeń pomiarowych, jest na tyle prosta, że z powodzeniem może z nich korzystać osoba bez jakiegokolwiek wykształcenia chemicznego. W bardzo wielu przypadkach możliwe jest więc prowadzenie kontroli i monitoringu wody chłodzącej przez samego użytkownika instalacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze zlecaniem tego zadania firmie zewnętrznej.[...]

Kontrola agresywnosci korozyjnej srodowisk wodnych i monitorowanie korozji w obiegach wodnych, zwłaszcza w srodowiskach płynów chłodniczych opartych na mieszaninach wodno-glikolowych DOI:


  1. Wprowadzenie Korozja stalowych instalacji chłodniczych wypełnionych płynami glikolowymi moze stwarzac nie tylko zagrozenie dla integralnosci i funkcjonowania samej instalacji, lecz takze w przypadku wycieku moze spowodowac skazenie produktu lub srodowiska, zwłaszcza jesli wyciekajace medium zawiera toksyczny glikol etylenowy. Aby w pore zapobiegac tego rodzaju awariom korozyjnym, niezbedne staje sie wprowadzenie monitoringu korozyjnego. Z kolei aby dokonac nie tylko jakosciowej, lecz takze ilosciowej oceny przebiegu procesów korozyjnych, konieczne jest zastosowanie monitorowania korozji w sposób bezposredni. Prawidłowo prowadzony monitoring korozyjny umozliwia odpowiednio wczesne wprowadzenie srodków zaradczych pozwalajacych na przedłuzenie czasu eksploatacji instalacji i urzadzen, a takze kontrole i ochrone srodowiska oraz bezpieczenstwa ludzi. Pomiary szybkosci korozji pozwalaja przewidziec powstanie perforacji i innych uszkodzen. Monitorowanie pozwala takze okreslic rozległosc zagrozen. Bardzo waznym aspektem jest takze kontrola efektywnosci zastosowanych technologii ochrony. Na podstawie wyników monitoringu uzytkownik eksploatujacy instalacje ochrony katodowej (protektorowej), stosujacy inhibitory korozji, badz wykorzystujacy systemy obróbki chemicznej wody, uzyskuje niezwykle istotne informacje o rzeczywistych szybkosciach korozji w instalacjach wodnych. Znajomosc tego parametru w róznych miejscach pozwala ocenic zasieg zastosowanej metody ochrony przed korozja oraz warunki jej eksploatacji rozumiane jako optymalne dawki dozowania inhibitorów lub modyfikatorów oraz parametry pradowo- napieciowe w ochronie katodowej. Monitorowaniem obejmuje sie przede wszystkim miejsca krytyczne, które sa najbardziej zagrozone korozja lub miejsca o zasadniczym znaczeniu dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji. Elementem kluczowym w sprawnie działajacych systemach jest wiec rozmieszczenie sond pomiarowych w wybranyc[...]

Uwarunkowania techniczne i chemiczne metody supermiekkiego kwasowania otworów geotermalnych na przykładzie geotermii w Pyrzycach DOI:


  1. Wstep Podczas schładzania wody termalnej na wymiennikach ciepła zachodza w niej reakcje fizykochemiczne, w wyniku których nastepuje wtórne wytracanie sie zwiazków chemicznych. Kolmatacja otworów chłonnych zwiazana jest z wytracaniem sie zwiazków chemicznych nieorganicznych z wody termalnej, czyli trudno rozpuszczalnych soli, a takze w przypadku jej natlenienia równiez tlenków i hydroksytlenków zelaza i manganu. W przypadku naruszenia równowagi oksydacyjno-redukcyjnej roztworu nastepuje wytracanie siarczków zelaza, manganu i miedzi. Szczególnie intensywnie wystepuje kolmatacja w przypadku zatłaczania do złoza wody schłodzonej w procesie odbioru ciepła od wody termalnej. To własnie procesy fizykochemiczne zachodzace w wodzie termalnej wykorzystanej w procesach energetycznych sa odpowiedzialne za pogarszajaca sie prace całego obiegu geotermalnego. Odwrócenie kierunku zachodzenia tych procesów wymaga ingerencji w przemiany równowagowe na granicy faz: ciekłej (woda termalna), gazowej (uwalniane w wyniku rozprezania z fazy ciekłej gazy) i stałej (wytracajace sie osady). Niezbedne w tym celu jest poznanie skomplikowanego składu fizykochemicznego wody termalnej, a takze równowag kwasowo-zasadowych zwiazanych z krystalizacja weglanu wapnia, siarczanu baru, siarczanu strontu oraz równowag w procesach utleniajaco-redukcyjnych odpowiedzialnych za wytracanie sie tlenków i siarczków zelaza, miedzi i manganu, w filtrze i w strefie przyodwiertowej. 2. Identyfikacja składu osadów Na drodze pomiedzy otworem wydobywczym Pyrzyce GT-1 a otworami chłonnymi Pyrzyce GT-2 i Pyrzyce GT-4 woda termalna ulega czesciowemu rozprezeniu. Róznica cisnienia pomiedzy otworami eksploatacyjnymi i chłonnymi moze dochodzic maksymalnie nawet do 1,5 bar (zwykle 1,0-0,5 bar). W wyniku postepujacej kolmatacji w ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach z eksploatacji wyłaczony został jeden z otworów eksploatacyjnych - Pyrzyce GT-3. Obecnie pracuja jeden otwór wydo[...]

Chemiczne czyszczenie kotłów parowych nisko i średniociśnieniowych z osadów kamienia kotłowego i produktów korozji metodami tradycyjnymi i metodą on-line


  1. Osady kamienia kot.owego przyczyn. problemow eksploatacyjnych. Podstawow. cz..ci. ka.dego generatora parowego jest urz.dzenie kot.owe, zwykle nazywane wprost kot.em parowym. W.a.ciwy kocio. jest to naczynie zamkni.te, w ktorym pod dzia.aniem ciep.a, znajduj.ca si. tam woda, zmienia si. w par. wodn. o ci.nieniu wy.szym od atmosferycznego, u.ytkowan. ju. na zewn.trz kot.a. Ciep.o potrzebne do wytwarzania pary uzyskuje si. wskutek spalania paliwa w palenisku. Wytwarzanie pary w kotle jest wi.c zwi.zane z trzema zjawiskami: ze spalaniem paliwa, wymian. energii w postaci ciep.a oraz parowaniem wody. Natomiast parowanie wody zwi.zane jest z zat..aniem soli w wodzie kot.owej, jakie wp.yn..y do kot.a wraz z wod. uzupe.niaj.c.. Poniewa. tematyk. artyku.u nie jest uzdatnianie wody a walka z osadami powsta.ymi wskutek niedostatecznego jej uzdatnienia lub z.ego odsalania, nie b.dziemy w tym artykule wyja.nia. przyczyn powstawania osadow. Zajmiemy si. natomiast problemem ich usuwania, w ramach operacji zwanej potocznie chemicznym oczyszczaniem kot.a z osadow kamienia kot.owego. Pod wzgl.dem ci.nienia pary mo.emy podzieli. kot.y na cztery rodzaje: 1. kot.y niskopr..ne . do 15 barow nadci.nienia; 2. kot.y .redniopr..ne . do 40 barow nadci.nienia; 3. kot.y wysokopr..ne . do 150 barow nadci.nienia; 4. kot.y na najwy.sze ci.nienia . ponad 150 barow nadci.nienia. Ze wzgl.du na przeznaczenie rozro.niamy nast.puj.ce trzy grupy kot.ow parowych: 1. kot.y ogrzewnicze . o wydajno.ci do 2 t/h, wytwarzaj.ce par. nasycon. o ci.nieniu do 3 barow nadci.nienia, 2. kot.y przemys.owo-ogrzewnicze . o wydajno.ci do 10 t/h wytwarzaj.ce par. nasycon. lub lekko przegrzan. o ci.nieniu nieprzekraczaj.cym 15 barow, u.ywan. w przemy.le do celow technologicznych i ogrzewniczych, 3. kot.y energetyczne . tj. kot.y .rednio i wysokopr..ne, o du.ej wydajno.ci (ponad 10 t/h), wytwarzaj.ce par. wysoko przegrzan. do nap.du silnikow parowych, g.ownie w elektrowniach ciep[...]

 Strona 1