Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JERZY RÓŻAŃSKI"

Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych


  Wielu planowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych nie można zrealizować ze względu na trudności ze zgromadzeniem odpowiednich funduszy. W związku z tym celowe wydaje się angażowanie w tego typu przedsięwzięcia inwestorów prywatnych, którzy:  są zainteresowani realizacją określonych inwestycji na terenie, na którym działają,  liczą na zyskowność inwestycji, którą współfinansują. W wyniku wspólnego finansowania przedsięwzięcia przez sektory publiczny i prywatny powstają składniki infrastruktury, których przeznaczeniem jest świadczenie usług o charakterze publicznym. Partnerstwem publiczno-prywatnym najczęściej są objęte inwestycje związane z budową: dróg i autostrad, portów, lotnisk, centrów sportowo-rekreacyjnych, szkół i szpitali, siedzib władz publicznych, obiektów związanych z gospodarką komunalną, mieszkań komunalnych. Mogą nim jednak być objęte także inne działania. Należą do nich inwestycje w:  energetyce - liberalizacja rynku energii spowodowała wzrost zainteresowania firm prywatnych inwestycjami w tym sektorze; chodzi tu nie tylko o możliwość inwestowania w konwencjonalne źródła energii oparte na węglu, gazie lub ropie, ale również o hydroenergetykę oraz elektrownie wiatrowe,  sektorze wydobywczym (ropy naftowej, gazu i innych kopalin), gdzie realizacja projektów jest szczególnie kapitałochłonna i wymaga skomplikowanego montażu finansowego (a więc określenia źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu),  telekomunikacji - postęp w technologiach telekomunikacyjnych sprawia, że konkurencyjność firm jest uzależniona od kolejnych inwestycji, co przy najczęściej już dużym zadłużeniu firm działających w branży telekomunikacyjnej sprzyja wchodzeniu do tego sektora prywatnych inwestorów,  usługach związanych z wodociągami i kanalizacją; inwestycje te w ubogich krajach świata nie mogą być realizowane bez Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania przedsięwzięć[...]

 Strona 1