Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela WITMAJER"

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w zakładach usług medycznych


  Prawidłowa gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, ma na celu eliminowanie zanieczyszczeń u źródła, promowanie recyklingu i ograniczenie zanieczyszczeń powstałych podczas spalania. W krajach europejskich podzielono odpady powstające w placówkach zdrowotnych na różne kategorie w zależności od ryzyka, jakie ze sobą niosą. Tak prowadzone zabiegi mają na celu zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych wymagających specjalnego traktowania. Odpowiednio prowadzona segregacja umożliwia recykling odpadów nie stanowiących zagrożenia [1]. Przedstawimy tu system formalnoprawny obowiazujący wytwórcę odpadów, który ma zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i nie powodować zagrożeń dla środowiska oraz praktyczną realizację gospodarki odpadami medycznymi w wybranym szpitalu. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę opisywanego szpitala jest wodociąg sieciowy. Obiekt ma rezerwowe źródło wody w postaci własnego ujęcia, na który uzyskał pozwolenie wodnoprawne. Od 2006 r. własne ujęcie wodne nie jest eksploatowane, z uwagi na niski poziom wody. Nieczystości płynne odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, dezynfekowane są automatycznie podchlorynem sodu (Na- ClO), który ma kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach w wyznaczonym miejscu na terenie szpitala. Obiekt ma umowę na odbiór odpadów komunalnych z fi rmą mającą wymagane pozwolenie [2]. W opisywanym szpitalu lecznictwo zamknięte prowadzą oddziały: 􀁺 chirurgiczny - 68 łóżek, 􀁺 anestezjologiczny - bezłóżkowy, 􀁺 wewnętrzny I - 37 łóżek, 􀁺 wewnętrzny II - 49 łóżek, 􀁺 ginekologiczno-położniczy - 40 łóżek, 􀁺 dziecięcy - 35 łóżek, 􀁺 noworodkowy - 20 stanowisk, 􀁺 urazowo-ortopedyczny - 26 łóżek, 􀁺 neurologiczny - 30 łóżek, 􀁺 obserwacyjno-zakaźny - 20 łóżek, 􀁺 psychiatryczny - 60 łóżek [3].Ponadto w szpitalu [...]

 Strona 1