Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW BINIAK"

Zastosowanie materiałów węglowych w procesach utleniania S02 w roztworach wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej katalitycznego utleniania S 0 2 w roztworach wodnych i na przykładzie tej reakcji rozpatrzono czynniki wpływające na przydatność materiałów węglowych jako katalizatorów procesów oksydacyjnych. Działanie katalityczne węgla w tych procesach zależy od obecności centrów aktywnych na jego powierzchni. Mają one charakter zasad Lewisa. Przebiega na nich adsorpcja i aktywacja cząsteczek tlenu prawdopodobnie w wyniku tworzenia jonorodników nadtlenkowych Oj. Przedstawiono sposoby otrzymywania katalizatorów węglowych, w których strukturę są wbudowane atomy azotu. Węgle takie są szczególnie aktywne w rozpatrywanym procesie utleniania S 0 2. Zagadnienie utleniania SO? do S 0 3, zachodzącego z udziałem różnorodnych materiałów węglowych jako katalizatorów, jest podejmowane w związku z przebiegiem tej reakcji w wielu procesach technologicznych, głównie podczas: - katalitycznego i elektrochemicznego otrzymywania kwasu siarkowego 1^ 3); - termoelektrochemicznego otrzymywania wodoru 4); - usuwania S 0 2 z gazów i wód przemysłowych 5^ 7). Właśnie konieczność skutecznego odsiarczania gazów przemysłowych zmusza do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych 7> oraz nowych wysokowydajnych adsorbentów S 0 2. Tematykę dotyczącą oczyszczania gazów ze związków siarki - zarówno metodami "suchymi", jak i "mokrymi" - podejmowano wielokrotnie i»7), głównie jednak pod kątem przedstawiania technologicznych rozwiązań procesów odsiarczania. Nie mniej ważnym problemem jest poszukiwanie adsorbentów i katalizatorów o najkorzystniejszych właściwościach fizycznych (wytrzymałość mechaniczna, stru k tu ra porowata) oraz jak najlepszych chemicznych właściwościach powierzchni (liczba i rodzaj miejsc aktywnych, zdolność do regeneracji, odporność termiczna). Możliwości wykorzystania węglowych materiałów porowa- [...]

Freon R-134a - nie zawierający chloru czynnik chłodniczy

Czytaj za darmo! »

Zanalizowano możliwości otrzymywania nowego nie zawierającego chloru czynnika chłodniczego - freonu R-134a (l,l,l,2-tetrafiuoroetanu). W najbliższej przyszłości zastąpi on freon R-12(dichlorodifluoroetan) powszechnie używany w chłodnictwie. Omówiono proces otrzymywania freonu R-134a z 1,1,2-trichloroetanu oraz przedstawiono przykłady rozwiązań technologicznych. hemiczna stabilność freonów -[...]

Heterogeniczne układy katalityczne procesów otrzymywania freonów w fazie gazowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono szczegółową analizę rodzaju kontaktów stosowanych w reakcji katalitycznej wymiany chlorowca (Cl/F) przebiegającej w fazie gazowej z udziałem wielu chlorowcopochodnych organicznych i na tym tle przedstawiono układy katalityczne, które są stosowane w procesach otrzymywania freonu R-134a. reony wytwarza się najczęściej za pomocą dwóch podstawowych metod: periodycznej w układzie [...]

Heterogeniczne układy katalityczne procesów otrzymywania freonów w fazie gazowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono szczegółową analizę rodzaju kontaktów stosowanych w reakcji katalitycznej wymiany chlorowca (Cl/F) przebiegającej w fazie gazowej z udziałem wielu chlorowcopochodnych organicznych i na tym tle przedstawiono układy katalityczne, które są stosowane w procesach otrzymywania freonu R-134a. reony wytwarza się najczęściej za pomocą dwóch podstawowych metod: periodycznej w układzie [...]

Adsorpcja z roztworów metanol + benzen, aceton + benzen i metanol + aceton na chemicznie modyfikowanym węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

Badano możliwości wykorzystania adsorpcji z ciekłych dwuskładnikowych roztworów o nieograniczonej mieszalności składników do charakteryzowania chemicznej budowy powierzchni węgli aktywnych. Jako adsorbaty stosowano metanol, aceton i benzen, a jako adsorbenty - preparaty węgla aktywnego Norii R4-ex o zmienianej zawartości tlenu związanego z ich powierzchnią (utlenianie stężonym kwasem azotowy[...]

Elektroutlenianie chlorofenoksy herbicydów. Badania woltamperometryczne


  Przeprowadzono cyklowoltamperometryczne (CV) badania chlorofenoksy herbicydów (2,4-D, ester metylowy 2,4-D, MCPA, MCPP) w roztworach wodnych zawierających elektrolit (0,1 M NaNO3) stosując sproszkowany grafit jako elektrodę pracującą. Krzywe CV rejestrowano w różnych zakresach potencjałów (zaczynając od -0,2 V do +0,8, +1,0 i +1,1 V względem nasyconej elektrody kalomelowej). Porównano i przedyskutowano przebieg krzywych CV biorąc pod uwagę budowę cząsteczek badanych chlorofenoksy herbicydów. Rozpatrzono rolę podstawnika w pozycji 2 w pierścieniu aromatycznym. Oceniono ich podatność na elektroutlenianie. Four com. chlorophenoxyacetic herbicides were studied by cyclovoltammetry for electrooxidizability by using powdered graphite as operating electrode. The resistance against oxidn. increased with the increasing no. of Cl atoms in the PhH ring. Słabo biodegradowalne halogenowe zanieczyszczenia organiczne, takie jak chlorofenoksy herbicydy, często obecne w ściekach, wodach powierzchniowych1), gruntowych2) i czasem w wodzie pitnej mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego3). W ostatnich latach rozwój efektywnych elektrochemicznych metod mineralizacji związków chloroorganicznych (konwersja do CO2 i jonów nieorganicznych) wywołuje duże zainteresowanie4-11). Oceniane były różne bezpośrednie i pośrednie sposoby elektrochemicznego traktowania mające na celu destrukcję pozostałości herbicydów aAkademia M[...]

Utlenianie powierzchni węgli aktywnych z zastosowaniem utleniaczy w roztworach wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych zawartych w literaturze opisano procesy utleniania powierzchni węgli aktywnych w fazie ciekłej roztworami utleniaczy o różnej zdolności utleniającej. Omówiono przebieg tych procesów oraz zestawiono wyniki oznaczeń kwasowości powierzchni w zależności od rodzaju utleniacza i sposobu prowadzenia reakcji utleniania. Przedstawiono również wnioski wynikające z badań m.in. metodą spektroskopii IR struktur tlenkowych powstających na powierzchni węglowej wskutek utleniania jej w fazie ciekłej. Węgle aktywne o powierzchni utlenionej - dzięki takim właściwościom, jak: duża selektywność oraz zdolność jonowymienna, duża odporność chemiczna, a w pewnych zakresach temperatury także termiczna, odporność na działanie promieniowania у - są coraz częściej stosowane w praktyce. Wykorzystuje się je m.in. do oczyszczania przemysłowych roztworów soli, chromatograficznego rozdzielania jonów metali, zatężania mikrodomieszek, otrzymywania substancji o wysokiej czystości, zatężania i rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Chemiczne utlenianie powierzchni węgli aktywnych w fazie ciekłej, głównie w roztworach wodnych, jest przedmiotem licznych opracowań1 ^29). Temat ten rozpatruje się z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony procesy utleniania służą do chemicznej modyfikacji powierzchni materiałów węglowych i mają na celu wytworzenie powierzchniowych grup funkcyjnych o charakterze kwasowym. Utleniony węgiel aktywny uzyskuje w takim wypadku właściwości kationowymienne (kationitu). Rodzaj grup funkcyjnych i ich moc kwasowa zależą od rodzaju utleniacza i warunków prowadzenia procesu utleniania. Z drugiej strony utlenianie powierzchni materiałów węglowych towarzyszy procesom adsorpcyjnym, katalitycznym i elektrochemicznym prowadzonym w fazie ciekłej lub w obecności wilgoci w atmosferze utleniającej (powietrze, tlen, tlenki azotu i siarki itp.). Mówi się wtedy o procesach autooksydacji lub "starzenia" materiału węglowego. Reakcjom[...]

Badania nad stopniem zużycia koksu aktywnego stosowanego w końcowym etapie oczyszczania spalin w spalarni odpadów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania koksu aktywnego świeżego i zużytego po procesie oczyszczania gazów spalinowych spalarni odpadów komunalnych. Z granul koksu usunięto metodą ścierania w warstwie fontannowej zewnętrzną warstwę (ok. 30% masy). Uzyskany w ten sposób pył i pozostałe rdzenie poddano badaniom mającym na celu określenie stopnia zużycia koksu w wyniku pochłaniania przez jego złoże szkodliwych składników spalin (SO2, HCl, metali ciężkich). Oceniono zróżnicowanie w osadzaniu się zanieczyszczeń w obrębie struktury porowatej granul. Wykazano skuteczność pracy złoża koksu aktywnego w doczyszczaniu spalin. Granules of com. fresh and spent activated cokes used for aftercleaning flue gases from incineration of communal wastes were mech. abraded to remove the surface layer. Both the[...]

Ocena skutków regeneracji w fazie ciekłej węgli aktywnych stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej


  Zbadano skutki regeneracji z użyciem H2O2 i O3 dwóch węgli aktywnych (formowanego i ziarnistego) po 3 latach ich pracy w procesie uzdatniania wody pitnej. Dla węgli świeżych oraz po 1, 2 i 3 latach ich eksploatacji, a także po ich regeneracji wyznaczono wartości parametrów charakteryzujących stopień ich zużycia (zawartość popiołu, zawartość części lotnych, powierzchnia właściwa na podstawie izoterm adsorpcji azotu, liczba jodowa). Przedyskutowano ich zmiany podczas pracy węgli aktywnych oraz po ich regeneracji. Oceniono skutki regeneracji. Two activated carbons were studied for ash and volatile contents, sp. surface and I no. as received, after 1, 2 and 3 years long operation and after regeneration. The regeneration was performed by treatment with H2O2/O3 in liq. phase at room temp. and resulted in partial removal of org. impurities but not in any significant improvement of their quality. Granulowane węgle aktywne stosowane w stacjach uzdatniania wody po kilku latach eksploatacji mogą być i często są poddawane procesowi regeneracji, najczęściej metodą termiczną1, 2). Regeneracja odbywa się w sposób podobny do procesu tzw. aktywacji fizycznej podczas produkcji węgli aktywnych, czyli poprzez działanie gazowym czynnikiem utleniającym, parą wodną lub ditlenkiem węgla w wysokiej temperaturze. Dla danego węgla aktywnego może to być powtarzane kilkakrotnie po kolejnych kilkuletnich okresach eksploatacji. Proces przebiega kilkuetapowo1) i obejmuje odparowanie wody, odparowanie substancji organicznych lub lotnych produktów rozkładu większych cząsteczek, zwęglanie pozostałych aUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; bWojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; cAkademia Marynarki Wojennej, Gdynia Grzegorz Trykowskia, Stanisław Biniaka, Andrzej Świątkowskib,*, Maciej Pakułac Ocena skutków regeneracji w fazie ciekłej węgli aktywnych stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej Evaluation of effects of liquid-phase regeneration of activ[...]

Wpływ zmian ilości tlenowych grup funkcyjnych na powierzchni węgla aktywnego na jego właściwości adsorpcyjne względem par benzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przygotowano dwie serie preparatów węgla aktywnego o zróżnicowanej ilości tlenu związanego z powierzchnią. W wypadku pierwszej serii węgiel utleniano stężonym kwasem azotowym i następnie, w celu stopniowego usunięcia związanego tlenu, wygrzewano w próżni w różnych temperaturach w zakresie 300 ч- 950°C. Preparaty drugiej serii utleniano różnymi utleniaczami w roztworach wodnych. Na podstawie wyników oznaczenia ilości tlenowych powierzchniowych grup funkcyjnych oraz izoterm adsorpcji-desorpcji par benzenu zanalizowano wpływ metod chemicznej modyfikacji powierzchni węgla aktywnego na jego właściwości adsorpcyjne względem adsorbatu niepolarnego (benzenu). Węgle aktywne o powierzchni modyfikowanej chemicznie mają coraz szersze zastosowanie praktyczne. Największe znaczenie mają węgle 0 powierzchni utlenionej, czyli o znacznie zwiększonej ilości związanego z nią chemicznie tlenu (tzw. węgle utlenione)1*. Taka modyfikacja nadaje materiałom węglowym bardzo korzystne, z punktu widzenia różnych ich zastosowań, właściwości: adsorpcyjne, katalityczne, jonowymienne 1 inne. Obserwuje się stale rosnące zainteresowanie węglami aktywnymi o powierzchni utlenionej. Przejawia się ono zarówno w nowych zastosowaniach takich węgli, jak i w zwiększaniu pod względem ilościowym skali ich praktycznego wykorzystania. W ostatnich latach coraz więcej prac badawczych jest poświęcanych omawianej problematyce. Dotyczą one opracowywania sposobów utleniania powierzchni węgli oraz wszechstronnego badania zmian ich właściwości wywołanych chemiczną modyfikacją1^"3*. Jednym z czynników o istotnym znaczeniu dla procesu utleniania węgla aktywnego jest stopień rozwinięcia jego struktury porowatej. Może on zarówno wpływać na sam proces modyfikacji, jak i stanowić jego skutek uboczny. Zagadnienie to było poruszane w niektórych pracach poświęconych utlenianiu powierzchni węgli4"7*, jednak nie w[...]

 Strona 1  Następna strona »