Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Karpiński"

Spoiwo warstwowe do połączeń węglik spiekany/stal DOI:10.15199/24.2015.8.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań obejmujących opracowanie założeń procesowych wytwarzania taśm ze spoiw warstwowych z udzia- łem spoiwa srebrowego gat. BAg22 oraz miedzi, z wsadu kompozytowego uzyskiwanego w procesie prasowania i walcowania, przezna- czonych do zastosowań w narzędziach skrawających, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dokonano doboru parametrów wytrzymałościowych i wymiarowych materiałów składowych taśmy warstwowej z 50% i 75% udziałem objętościowym miedzi w warstwie wewnętrznej, tj. taśmy spoiwa BAg22 oraz taśmy Cu, przeznaczonych do wstępnej operacji łączenia w procesie prasowania. Określono warunki prowadzenia procesu prasowania zestawu BAg22/Cu/BAg22 o wyjściowej grubości 32 mm dla proporcji grubości warstw 1:2:1 oraz 24 mm dla proporcji grubości warstw 1:6:1. Opracowano warunki przeróbki plastycznej wsadu prasowanego w procesie walcowania na gorąco i na zimno z określeniem parametrów międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej. The results of research into the manufacturing of layered brazing materials with silver brazing alloy BAg22 content and copper obtained in pressing and rolling process were presented. Cladding process conditions of the set BAg22/Cu/BAg22 of the original thickness of 32 mm for the ratio of layer thicknesses as 1:2:1 and 24 mm of the original thickness for the ratio of layer thicknesses as 1:6:1 including the method of semi products surface preparation and range of forces and temperature parameters were specified. Plastic working conditions of pressed composite ingot in the hot and cold rolling to the final thickness with the intermediate and final heat treatment parameters were developed. Słowa kluczowe: warstwowe spoiwo srebrowe; prasowanie; walcowanie Key words: layered brazing material, cladding, rolling.Wprowadzenie.Warstwowe spoiwa twarde na bazie srebra charakteryzują się korzystnym zespołem własności, pozwalającym na stosowanie ich w proce- sach łączenia węglików spieka[...]

POSTĘP W ZAKRESIE LUTOWNICZYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH Z UDZIAŁEM SREBRA DO ZASTOSOWAŃ W NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegl.d prac obrazuj.cych post.p technologiczny w zakresie lutowniczych materia.ow warstwowych z udzia.em srebra do zastosowa. w narz.dziach skrawaj.cych pracuj.cych w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Omowiono prace dotycz.ce otrzymywania trimetali metodami; platerowania na zimno i gor.co, sp.aszczania drutu bimetalowego, ..czenia wybuchowego a tak.e metod. kombinowan. ..cz.c. platerowanie w podwy.szonej temperaturze z walcowaniem na gor.co i na zimno. S.owa kluczowe: spoiwa warstwowe na bazie Ag, metody otrzymywania, w.a.ciwo.ci PROGRESS IN LAYERED BRAZING MATERIALS WITH SILVER CONTENT FOR USE IN CUTTING TOOLS A review of works illustrating the technological advances in the field of layered brazing materials with silver content for use in cutting tools working in harsh conditions was presented. Works on the production methods of multilayer materials were discussed; hot and cold plating, the bimetallic wire flattening, explosive metal cladding and combined method joining plating at increased temperature, hot and cold rolling. Key words: Ag based layered brazing materials, manufacturing, properties Wst.p Od kilkunastu lat ZPM INMET Gliwice jest producentem lutowi twardych na bazie miedzi i srebra. Wyroby te produkowane s. w oparciu o technologie opracowane wspolnie z pracownikami naukowymi Instytutu Metali Nie.elaznych [1€4]. Produkowane lutowia twarde z ro.nych stopow posiadaj. posta.: ta.m, drutow, pr.tow, kr..kow lutowniczych, proszkow. S. to materia.y lite i warstwowe. Znalaz.y one zastosowanie w ro.nych dziedzinach techniki do ..czenia; metali, metal]ceramika (lutowia aktywne), metal]spiekany materia. proszkowy (narz.dzia skrawaj.ce). Odbiorc. tych materia.ow s. g.ownie kraje europejskie i USA. W niniejszym artykule przedstawiono post.p technolo] Doc. dr in.. Ludwik Ciura, dr in.. Wies.aw Kazana, dr in.. Stanis.aw Ksi..arek . Instytut Metali Nie.elaznych, Gliwice, mgr in.. Marci[...]

Wybrane aspekty technologiczne wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych z udziałem srebra


  Przedstawiono przegląd prac obejmujących wybrane aspekty technologiczne wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych z udziałem srebra do zastosowań w narzędziach skrawających pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Omówiono prace dotyczące otrzymywania trimetali metodami: platerowania na zimno i gorąco, spłaszczania drutu bimetalowego, łączenia wybuchowego, a także metodą kombinowaną łączącą platerowanie w podwyższonej temperaturze z walcowaniem na gorąco i na zimno. A review of works illustrating the technological aspects in the field of layered brazing materials with silver content for use in cutting tools working in harsh conditions was presented. Works on the production methods of multilayer materials were discussed; hot and cold plating, the bimetallic wire flattening, explosive metal cladding and combined method joining plating at increased temperature, hot with cold rolling. Słowa kluczowe: warstwowe spoiwo srebrowe, łączenie wybuchowe, walcowanie Key words: multilayer silver-based filler metal, explosive metal cladding, rolling 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 116 Na jakość plateru mają wpływ nie tylko jakość obróbki powierzchni taśm, wartość stosowanego gniotu ale także rodzaj i własności materiałów łączonych. Materiał platerowany na zimno poddaje się wyżarzeniu i walcowaniu na gotowo z zastosowaniem międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej. Metoda platerowania na gorąco. Metoda ta polega na nagrzaniu do określonej temperatury materiału wsadowego po uprzednio przeprowadzonej obróbce powierzchniowej łączonych materiałów, a następnie walcowaniu na gorąco z zastosowaniem dużego zmniejszenia grubości łączonych elementów. Istnieje kilka odmian tej metody. Stosowana do niedawna w Walcowni Metali Łabędy technologia produkcji materiałów trimetalowych do celów specjalnych [6], której schemat pokazano na rys. 3, polegała na przygotowaniu pakietu składającego się z trzech warstw o stosunku grubości 1/8/1 z [...]

Wpływ składu materiałowego cienkich warstw HfO2-TiO2 na ich właściwości strukturalne oraz optyczne DOI:10.15199/13.2016.7.2


  W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu składu materiałowego cienkich warstw HfO2-TiO2 na ich właściwości strukturalne oraz optyczne. Cienkie warstwy tlenków TiO2 i HfO2 oraz ich mieszanin zostały wytworzone za pomocą rozpylania magnetronowego. Zmiana składu materiałowego cienkich warstw miała znaczący wpływ na właściwości strukturalne, powierzchni oraz optyczne. Wytworzone cienkie warstwy z wyjątkiem (Hf0.55Ti0.45)Ox były nanokrystaliczne o średnim rozmiarze krystalitów około 7-11 nm. Obrazy otrzymane przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego potwierdziły, że cienkie warstwy zbudowane były z ziaren o różnych kształtach oraz rozmiarach z wyjątkiem powłoki, która w mieszaninie miała największą ilość domieszki Ti. Badania przedstawione w pracy pokazały zmianę współczynnika transmisji światła wraz ze wzrostem zawartości TiO2 w mieszaninach. Zaobserwowano także przesunięcie długości fali odcięcia w stronę fal dłuższych oraz wzrost wartości współczynnika załamania światła. Słowa kluczowe: TiO2, HfO2, mieszaniny tlenków, powłoki optyczne, rozpylanie magnetronowe, właściwości strukturalne, właściwości optyczne.Cienkie warstwy na bazie tlenków metali przejściowych, należące do 4 grupy układu okresowego pierwiastków są obiektem zainteresowań badaczy z uwagi na wiele pożądanych właściwości. Powłoki cienkowarstwowe na bazie tlenków tytanu (TiO2) i hafnu (HfO2) charakteryzują się między innymi wysoką odpornością termiczną, chemiczną oraz mechaniczną, a także przezroczystością dla światła w szerokim zakresie spektralnym [1-4]. Zainteresowanie dwutlenkiem hafnu związane jest z jego właściwościami optycznymi oraz elektrycznymi. Materiał ten charakteryzuje się dużą wartością względnej przenikalności elektrycznej (ε~25), dużą przerwą energetyczną (Eg~5.5eV), a także wysokim współczynnikiem załamania światła (n~2) [2-7[...]

EKOLOGICZNE MATERIAŁY STYKOWE NA OSNOWIE SREBRA


  Przedstawiono dorobek Instytutu Metali Nieżelaznych w zakresie rozwoju technologii wytwarzania ekologicznych materiałów stykowych na osnowie srebra z kompozytu AgSnO2Bi2O3 oraz nanokompozytu AgRe10. Omówiono wyniki prac badawczo‐ doświadczalnych związanych z rozwojem procesów wytwarzania tego typu materiałów w postaci półfabrykatów — drutu oraz gotowych styków w formie nitów litych i bimetalowych. Dokonano analizy porównawczej poziomu ich techniki i technologii w stosunku do znanych w świecie wytwórców tych materiałów. Wskazano na kierunki rozwoju i modernizacji tej produkcji. Słowa kluczowe: styki elektryczne, materiały stykowe, nanokompozyty, własności elektryczne ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SILVER‐BASED CONTACT MATERIALS The paper presents achievements of the Institute of Non‐Ferrous Metals in development of technologies for production of environmentally friendly silver‐based contact materials from AgSnO2Bi2O3 composite and AgRe10 nanocomposite. Results of research studies and experimental tests related to the development of processes for production of those materials in a form of semi‐products (wire) and final contact materials in a form of solid and bimetallic rivets are discussed. Comparative analysis of the technology and technique with the methods used by world leading manufacturers of the materials is included as well as recommendations for further development and modernization of the production. Keywords: electrical contacts, contact materials, nanocomposites, electrical properties Wstęp Produkcja materiałów stykowych zarówno w postaci półfabrykatów, takich jak taśmy i druty, a także nakładki oraz nity stykowe, prowadzona była w Instytucie Metali Nieżelaznych (głównie w Zakładzie Doświadczalnym) już od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wytwarzano głównie stopy AgCd25, AgCd13 i AgCd8 modyfikowane niklem oraz utleniane wewnętrznie materiały AgCdO(10‐13) i AgCuO10. Szczególnie uciążli[...]

WYTWARZANIE PROSZKÓW SFERYCZNYCH ZE SPOIWA TWARDEGO NA BAZIE SREBRA PRZEZNACZONEGO DO PAST LUTOWNICZYCH


  W artykule przedstawiono teoretyczne założenia procesowe otrzymywania proszków na drodze rozpylania wodą lub gazem obojętnym. Opisano wpływ podstawowych parametrów procesu rozpylania na właściwości fizyczne, technologiczne, morfologię oraz rozkład wielkości ziarna. W dalszej jego części, w ujęciu technologicznym opisano proces wytwarzania lutowniczego proszku sferycznego na bazie srebra gatunku BAg-34 (wg ANSI/AWS A5.8-92), przeznaczonego do past lutowniczych. Omówiono próby związane z opracowaniem technologii wytwarzania wymienionego proszku oraz sposób jego wytwarzania na linii do rozpylania proszków wodą i gazem. Słowa kluczowe: rozpylanie, proszek sferyczny, spoiwo twarde, pasta lutownicza, lutowanie automatyczne THE PRODUCTION OF SPHERICAL POWDERS FROM SILVER BASED BRAZING ALLOY FOR SOLDER PASTES The paper presents theoretical process assumptions of production of powders by water or inert gas atomization. There was also described effect of basic parameters of the atomization process on physical and technological properties, morphology and particle size distribution. The further part of article describes, mainly in technological approach, the production process of silver based spherical solder powder — BAg-34 (according to ANSI/ AWS A5.8-92), intended for solder pastes. There are presented tests connected with development of production technology of above-mentioned powder and a method for its production on the line for powder atomization by water and gas. Keywords: atomization, spherical powder, brazing alloy, solder paste, automatic soldering Wstęp W ostatnich latach ciągły postęp w dziedzinie nowych technologii miał ogromny wpływ na doskonalenie i rozwój metod lutowania. Przy wykorzystaniu tego procesu można łączyć metale i ich stopy, porowate i nieporowate spieki metali, materiały magnetyczne, cierne i spiekane stale, metale i stopy, spiekane kompozyty o metalicznej osnowie itp. [1]. Najczęściej stosowane metody lutowan[...]

 Strona 1