Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Gwiazda"

Jakość zarządzania uczelnią wyższą a determinanty jej rozwoju


  Jakość zarządzania uczelnią wyższą jest synergiczną wypadkową dopasowania odpowiednich kryteriów. Aleksander Gwiazda Jakość zarządzania uczelnią wyższą a determinanty jej rozwoju Wprowadzenie Problematyka zarządzania dość często dotyczy kwestii zarządzania jakością. Jednakże odwrotne podejście, a mianowicie kwestia jakości zarządzania, jest zdecydowanie rzadsze. Samo pojęcie jakości zarządzania zdefiniować można jako jakość pracy zarządzających. Szerzej podchodząc do wspomnianej problematyki jakość zarządzania określić można jako stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości skoordynowanego działania, dotyczącego kierowania przedsiębiorstwem i jego nadzorowania, spełnia potrzeby i oczekiwania (które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo lub ich przestrzeganie jest obowiązkowe): przedsiębiorstwa, jego klientów i innych stron zainteresowanych. W tym zakresie należy także podkreślić, iż w przypadku zarządzających jakość zarządzania jest synergiczną wypadkową dwóch ich cech osobowych: wiedzy z zakresu zarządzania oraz osobistych predyspozycji menedżerskich. Odnosząc tak zarysowaną koncepcję jakości zarządzania do problematyki zarządzania uczelnią wyższą należy wskazać, iż jej wyróżników poszukiwać należy pośród społecznych oczekiwań z nią związanych. W Konkluzjach Rady UE odnoszących się do modernizacji europejskiego szkolnictwa wskazano na cztery konieczne obszary aktywności uczelni wyższych: edukację, badania naukowe, działalność komercyjną oraz podejmowanie odpowiedzialności społecznej. Obszary te można powiązać z różnymi kryteriami działania czy też zarządzania uczelnią. W przypadku Konkluzji wskazano na: przedsiębiorczość, kreatywność T. Wawak, Jakość zarządzania, s. 1. ibidem, s. 8. Konkluzje Rady w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 372/09, s. 38. i innowacyjność , jako determinanty współczesnego szkolnictwa wyższego. Przy czym wskazać należy, że kryteria [...]

 Strona 1