Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna MIKŁKOWSKA-PISZCZEK"

Wpływ warunków brzegowych na pole temperatury w procesie COS dla wlewków długich


  W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dotyczących identyfikacji termicznych warunków brzegowych dla procesu ciągłego odlewania stali. Analizie poddano wlewek długi o wymiarach 160 × 160 mm. W obliczeniach porównano modele uproszczone, wykorzystujące średni współczynnik wymiany ciepła w strefie chłodzenia pierwotnego i wtórnego oraz modele rozbudowane. Zadanie zostało rozwiązane metodą elementów skończonych z zastosowaniem pakietu numerycznego ProCAST. Zaprezentowane modele zweryfikowano na podstawie pomiarów przemysłowych. The results of investigations relating the determination of thermal boundary conditions for continuous casting of steel were presented in the paper. A billets dimension 160 × 160 mm was analyzed. In numerical calculations two models were compared. The fi rst was the simple one and it used aver- first average heat transfer coefficient in both cooling zones. The second one used complex models in primary and secondary cooling zones. The problem was solved by the finite element method and commercial numerical packet ProCAST. The presented models were verified on basis of industrial data base. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, warunki brzegowe, modelowanie numeryczne Key words: continuous casting of steel, boundary conditions, numerical modelling Mgr inż. Grzegorz MICHALSKI, Dr hab. inż. Norbert SCZYGIOL, Prof. PCz, Mgr inż. Anna WAWSZCZAK e-mail: grzegorz.michalski@icis.pcz.pl, norbet.sczygiol@icis.pcz.pl, anna.wawszczak@icis.pcz.pl S. 59 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 1 Wstęp. Pole temperatury krzepnącego pasma opi- suje równanie przewodzenia ciepła z członem kon- wekcyjnym (równanie Fouriera-Kirchhoffa). Rozwią- zaniem tego równania jest pole temperatury T, które powinno spełniać warunki brzegowe na powierzchni kęsiska. Wymiana ciepła w procesie COS jest zagadnie- niem skomplikowanym i trudnym do modelowania. Występują tutaj wszystkie trzy podstawowe mechani- zmy wymiany ciepła: przewodzenie, promieniowan[...]

 Strona 1