Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zuzanna Krajewska"

Stężenia i ładunki wybranych związków azotu w ciekach zlewiska Zatoki Puckiej


  Artykuł prezentuje analizę zmian poziomu stężeń i wielkości ładunków związków azotu w ciekach zlewiska Zatoki Puckiej. W pracy wykorzystano wyniki pomiarów jakości wody oraz przepływów wykonanych w latach hydrologicznych 2006-2008. Spośród związków azotu badano: azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy oraz azot ogólny. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stężenia badanych form azotu kształtowały się na stosunkowo niskim poziomie, za wyjątkiem najmniejszego z badanych cieków - Potoku Błądzikowskiego. Największym ładunkiem jednostkowym azotu i jego związków cechowało się natomiast dorzecze Redy, choć nie były to wartości odbiegające od poziomu obserwowanego w większości zlewni rzek Przymorza. Zatoka Pucka, szczególnie zaś jej część wewnętrzna, stanowi jeden z najcenniejszych przyrodniczo akwenów przybrzeżnych południowego Bałtyku. Jest ona miejscem gniazdowania, koncentracji podczas migracji oraz zimowania wielu rzadkich gatunków ptaków. Jest to również obszar o dużej różnorodności biotopów, oraz akwen, w którym najliczniej obserwuje się ssaki morskie. W związku z tym, na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku, Zatoka Pucka została włączona do sieci "Natura 2000" jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB220009), zaś na mocy Decyzji Komisji Europejskiej z 13 listopada 2007, jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (PLH 220034). Mimo swych niewątpliwych walorów biologicznych zatoka jest jednym z najbardziej zeutrofizowanych bałtyckich akwenów przybrzeżnych. Procesy eutrofizacyjne obserwowa- Tabela I. Wybrane charakterystyki badanych cieków w latach hydrologicznych 2006-2008 Ciek Powierzchnia dorzecza [km2] Odległość profilu pomiarowego od ujścia do Zatoki Puckiej [km] Średni przepływ [m3 · s-1] Średni odpływ jednostkowy [dm3 · s-1 · km-2] rok półrocze rok półrocze zimowe letnie zimowe letnie Reda 485,5 1,00 5,207 6,171 4,244 10,7 12,7 8[...]

 Strona 1