Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Baranek"

Metody oceny opakowań transportowych

Czytaj za darmo! »

Głównym zadaniem opakowania jest ochrona pakowanego produktu przed zepsuciem lub przypadkowym zniszczeniem i dobre zabezpieczenie pakowanego produktu, zarówno podczas składowania w magazynach, jak i w czasie transportu. Opakowania papierowe należą do jednych z najczęściej stosowanych ze względu na dostępność taniego surowca (makulatura), stosunkowo prostą i wydajną produkcję, niską cenę, nie[...]

Porównanie metod pomiaru szorstkości i gładkości powierzchni

Czytaj za darmo! »

Istnieje kilka metod oznaczania szorstkości/gładkości powierzchni papierów i tektur płaskich. Metody te różnią się warunkami oznaczania, a wyniki podawane są często w różnych jednostkach. Celem badań, przeprowadzonych w Laboratorium Jakości Papieru IBWCh było ustalenie zależności między wartościami szorstkości/gładkości powierzchni wytworów papierowych, oznaczanymi za pomocą różnych metod analitycznych. Wyznaczenie takiej zależności pozwoliłoby na szacowanie wartości tego parametru papieru dla różnych metod w oparciu o wynik tylko jednej z nich. Metody oznaczania szorstkości/gładkości Szorstkość/gładkość jest funkcją natężenia przepływu powietrza między określoną płaską powierzchnią głowicy pomiarowej i powierzchnią papieru podczas oznaczania w określonych warunkach. Szorstk[...]

Porównanie metod pomiaru przenikalności powietrza

Czytaj za darmo! »

Przenikalność powietrza jest jednym z ważniejszych parametrów, charakteryzujących papiery opakowaniowe, szczególnie workowe, ale także papiery kserograficzne. Istnieje kilka metod oznaczania przenikalności powietrza przez papier. Metody te różnią się warunkami oznaczania, a wyniki podawane są często w różnych jednostkach. Wyznaczenie zależności między różnymi metodami pozwoliłoby na szacowanie wartości tego parametru papieru dla różnych metod bez konieczności jego badania. W Laboratorium Jakości Papieru IBWCh przeprowadzono badania porównawcze różnych metod oznaczania przenikalności powietrza wytworów papierowych i ustalono zależności między poszczególnymi metodami badawczymi. Metody oznaczania przenikalności powietrza Przenikalność powietrza jest to średni przepływ powietrza[...]

Pomiar szorstkości/gładkości powierzchni papieru

Czytaj za darmo! »

Istnieje kilka metod oznaczania szorstkości/gładkości powierzchni papierów i tektur płaskich. Metody te różnią się warunkami oznaczania, a wyniki podawane są często w różnych jednostkach. W Laboratorium Jakości Papieru Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi przeprowadzono badania, których celem było porównanie różnych metod oznaczania szorstkości/gładkości powierzchni wytworów papierowych i ustalenie zależności między poszczególnymi metodami badawczymi. Elżbieta Baranek, Urszula Janiga: Measurement of surface roughness/quality of paper. There exist several methods for the determination of surface roughness/quality of paper and flat boards. These methods differ in determination conditions and results are often indicated in different units. The tests carried out in the Paper Quality Laboratory of the Biopolymer and Chemical Fibre Institute at Łódź were aimed at comparing various methods for determining the surface roughness/quality of paper products and establishing a relationship between particular testing methods. Metody oznaczania szorstkości/gładkości Szorstkość/gładkość jest funkcją natężenia przepływu powietrza między określoną płaską powierzchnią głowicy pomiarowej i powierzchni papieru podczas oznaczania w określonych warunkach. Szorstkość lub gładkość powierzchni jest jednym z ważniejszych parametrów, charakteryzujących papiery drukowe, szczególnie kserograficzne, ale także jest ważnym parametrem dla papierów opakowaniowych. Do metod oznaczania szorstkości/gładkości papi[...]

Przenikalność powietrza w papierach opakowaniowych

Czytaj za darmo! »

Elżbieta Baranek, Urszula Janiga: Przenikalność powietrza w papierach opakowaniowych. Istnieje kilka metod oznaczania przenikalności powietrza przez papier. Metody te różnią się warunkami oznaczania, a wyniki podawane są często w różnych jednostkach. Wyznaczenie zależności między różnymi metodami pozwoliłoby na szacowanie wartości tego parametru papieru dla różnych metod bez konieczności jego badania. Celem badań, przeprowadzonych w Laboratorium Jakości Papieru Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi było porównanie różnych metod oznaczania przenikalności powietrza wytworów papierowych i ustalenie zależności między poszczególnymi metodami badawczymi Elżbieta Baranek, Urszula Janiga: Air permeability of packaging papers. There are several methods for determining t[...]

Jakie tektury faliste są dobre dla IKEA DOI:10.15199/54.2015.3.2


  W artykule przedstawiono podstawowe parametry tektury falistej i metody ich oznaczania. Zaprezentowano wymagania firmy IKEA w stosunku do tektur falistych oraz przykładowe tektury faliste, które spełniają te wymagania. Omówiono zależność najważniejszego parametru tektury falistej, jakim jest sztywność zginania od jej grubości w oparciu o badania przeprowadzone w Laboratorium Jakości Papieru. Słowa kluczowe: tektura falista, metody badań, wymagania IKEA, sztywność, grubość The article presents the basic parameters of corrugated board and the methods of testing. IKEA requirements in relation to the corrugated boards and examples of corrugated boards that meet these requirements were presented. The dependence of bending stiffness, which is the most important parameter of corrugated board, upon its thickness, based on research carried out in the Laboratory of Paper Quality were discussed. Keywords: corrugated board, test methods, IKEA requirements, bending stiffness, thickness.Wprowadzenie Tektury faliste należą do jednych z najczęściej stosowanych materiałów opakowaniowych, ze względu na dostępność do taniego surowca (makulatura), stosunkowo prostą i wydajną produkcję, niską cenę, niewielkie zagrożenie odpadami papierowymi dla środowiska naturalnego, dość dobre zabezpieczenie pakowanego produktu, przydatność do powtórnego przerobu (recykling) itp. Jakość tektur zależy od zastosowanego surowca, a więc papierów użytych do ich produkcji oraz od samego procesu produkcji, a więc formowania i sklejania warstw. Jakość tektury można ocenić za pomocą jej parametrów, m.in. takich jak:  sztywność zginania (SB - Bending Stiffness),  wytrzymałość na przepuklenie (BST - Bursting Strength Test),  odporność na zgniatanie krawędziowe (ECT - Edgewise Crush Test), odporność na zgniatanie płaskie (FCT - Flat Crush Test),  absorpcja wody metodą Cobb60 (Water absorptiveness Cobb60),  gramatura (Grammage),  grubość (T - Thickness). Sprawdz[...]

Badania kompleksowe tekturowych opakowań transportowych

Czytaj za darmo! »

Sprawdzenie odporności opakowań na narażenia mechaniczne wymaga opracowania odpowiedniego programu badań. Odporność pudeł na narażenia mechaniczne powinny określać badania laboratoryjne. Prawidlowo ułożony program oraz właściwy dobór rodzaju badań pozwalają na ocenę przydatności opakowań w całym systemie dystrybucji.Opakowanie transportowe powinno być tak zaprojektowane i dobrane, aby odpowi[...]

Współpraca IBWCh z przemysłem DOI:


  W Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych działają laboratoria oraz zakład certyfikacji, posiadające certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W ramach współpracy z przemysłem celulozowo-papierniczym i branżami pokrewnymi wykonywane są badania mas celulozowych, papierów, tektur, materiałów opakowaniowych i opakowań, środków pomocniczych, odpadów i ścieków, przeprowadzane szkolenia tematyczne i certyfikacje wytworów papierowychDrewno i inne surowce roślinne ocenia się pod względem: gęstości, zawartości wilgoci, współczynników zamiennych (m3p/m3), wad i uszkodzeń, składu chemicznego itp. Badania mas celulozowych obejmują: - ocenę jakości masy (krzywa mielenia - młynek PFI), - skład włóknisty (ilościowo i jakościowo), - właściwości fizyko-mechaniczne arkusików laboratoryjnych, - składniki chemiczne (celulozy, hemicelulozy, holocelulozy, ligniny, ekstrakt rozpuszczalnikami organicznymi), - rozkład długości włókien, - lepkość graniczną, - zawartość związków toksycznych oznaczanych z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej GC/MS, - zawartość związków chloroorganicznych, - czystość mikrobiologiczną jako ogólną liczbę bakterii, grzybów i przetrwalników. W przypadku papierów i tektur drukowych oznacza się: - właściwości fizyko-ch[...]

 Strona 1