Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ JURASZEK"

Analiza złączy wielozaciskowych MES

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę złączy wielozaciskowych. Wyznaczono wpływ luzu technologicznego występującego między tuleją a liną na naprężenia decydujące o nośności złącza. Przeprowadzono symulację numeryczną oceniającą oddziaływania wzajemne poszczególnych zacisków. Zwrócono uwagę na różną odkształcalność tulei i liny między poszczególnymi zaciskami. Zaproponowano zmianę sztywności tulei zacis[...]

The clamped joints - analysis of shapes and materials

Czytaj za darmo! »

the paper presents a survey of available joints of the clamped type (cJ), which are of crucial importance in view of the design safety level. a numerical analysis has been carried out to estimate the efficiency of a given shape of the cJ. a digital database of material parameters most often employed in cJs has been presented as well. W pracy dokonano przeglądu stosowanych złącz zaciskowych. Złącza mają istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa całej konstrukcji. Przeprowadzono analizę numeryczną oceniającą efektywność stosowanych kształtów połączeń zaciskanych. Zaprezentowano cyfrową bazę danych parametrów materiałowych stosowanych do budowy złącz zaciskanych. key words: clamped joint; jaw shapes, Fem, stress-strain state Słowa kluczowe: złącze zaciskowe, kształt szczęk, MES, stan napr[...]

Analiza numeryczna i doświadczalna złączy elektroenergetycznych


  W pracy przedstawiono analizy numeryczne złączy elektronergetycznych z zastosowaniem metod wirtualnego prototypowania (Metoda Elementów Skończonych - MES oraz metoda analiz Układów Wieloczłonowych-UW). Analizę doświadczalną przeprowadzono za pomocą metody badań nieniszczących - Metody Magnetycznej Pamięci Metalu (MMPM). Istotą MMPM jest możliwość wykrywania stref koncentracji naprężeń (SKN) oraz obszarów newralgicznych na podstawie pomiaru własnego magnetycznego pola elementu ferromagnetycznego. Wykrycie tego typu obszarów za pomocą MMPM jest możliwe jeszcze przed powstaniem pierwszych mikropęknięć, w przeciwieństwie do innych metod badań nieniszczących, które takie obszary wykrywają dopiero post factum. The aim of this paper is to present innovative connection of new Non-Destructive Testing method (Metal Magnetic Memory - MMM) and numerical analyses used in virtual prototyping process (Finite Elements Method- FEM, and Multibody Systems analysis MS). Essence of MMM method is detecting stress concentration zones (SCZs) in element’s material during its work, already before micro- cracks and fracture occurs. In compare with tra[...]

Doświadczalna analiza odkształceń i naprężeń w korpusie prasy


  W pracy przedstawiono aplikacje nowej metody Fiber Bragg Glass do analizy odkształceń korpusu maszyny. Badania doświadczalne prze- prowadzono w trudnych warunkach przemysłowych (temperatura otoczenia do 80°C, mgła olejowa, pył). Metoda umożliwia ciągły pomiar odkształceń, naprężeń oraz temperatury w wybranych istotnych punktach konstrukcji. Wyznaczone rzeczywiste wartości odkształceń umoż- liwiają określenie składowych stanu naprężenia występującego w analizowanych punktach maszyny. Przeprowadzono również walidacje za pomocą tensometrycznych przetworników siły. The paper presents application of the innovative Fiber Bragg Glass method dedicated for analysis of deformations the machinery bodies. The machine was subjected to load that varied in time and was operated under heavy duty conditions (at the ambient temperature up to 80ºC, oil fog, dust). The applied method enabled continuous measurements of deformations and temperatures at selected location, essential for the machinery structure. The determined real values of deformations make it possible to find out components of the stress conditions that occurred at the machinery locations subjected to the analysis. The obtained results were also validated with use of tensometric converters of force. Słowa kluczowe: stan naprężeń, stan odkształceń, prasa Key words: stress state, strain state, forging press.Wstęp. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy urządzeń stosowanych w ciągarstwie wymaga poszukiwania innowacyjnych metod monitorowania stanu tych urządzeń. W przypadku monitorowania parametrów niezbędnych do analiz strukturalnych na- leżą do nich odkształcenie, naprężenie, przemiesz- czenie ciśnienie, przyśpieszenie oraz temperat[...]

Pomiar odkształceń lin stalowych DOI:10.15199/24.2015.1.9


  W pracy przedstawiono nową koncepcję pomiaru odkształceń i naprężeń lin stalowych. Zastosowano czujniki FBG Fibre Bragg Grating. Układ pomiarowy umożliwia rejestrację wyników z częstotliwością do 10 kHz. Tor pomiarowy był wzorcowany na maszynie wytrzyma- łościowej. Przeprowadzona optyczna walidacja (ARAMIS system) potwierdziła prawidłowość otrzymanych wyników. Technika montażu czujników FBG została specjalnie opracowana by spełnić wymagania lin stalowych. The paper presents a new concept of strain and stress measuring in wire ropes. Fiber Bragg Grating (FBG) sensors were used. This measuring system allows registration results with a frequency up to 10kHz. Measuring setup was modeled on a materials testing machine. The performed optical validation ( ARAMIS system) confirmed the obtained results. An installation technique of FBG sensors has been developed to fulfill the special requirements of the steel wire. Słowa kluczowe: czujniki FBG, odkształcenia, liny stalowe Key words: FBG sensors, strain, steel wire.Wstęp. Pomiar odkształceń lin stalowych zainsta- lowanych w obiektach technicznych ma istotne prak- tyczne znaczenie. Ponadto wielkość naciągu wstęp- nego liny, zmiana jego w czasie eksploatacji, zmiana obciążenia eksploatacyjnego oraz zmiana odkształceń liny w wielu zastosowaniach szczególnie w dźwigni- cach, urządzeniach szybowych ma duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacyjne całej konstrukcji. Liny w trakcie eksploatacji ulegają dużym odkształceniom. Klasyczne tensometryczne systemy pomiaru odkształ- ceń nie są w stanie zarejestrować tak dużych odkształ- ceń. Należy również dodać, że liny często pracują w trudnych warunkach środowiskowych, przykładowo w szybach kopalnianych, gdzie może występować za- grożenie metanowe. Zaproponowano nowe rozwiąza- nie oparte na czujnikach światłowodowych z siatkami Bragga [2, 7, 9]. Medium roboczym w tym rozwiązaniu jest światło, czyli czynnik iskrobezpieczny. Materiał i metoda badań. Rozwó[...]

Napowietrzne linie serwisowe SN dla tymczasowego zasilania odbiorców DOI:10.15199/74.2016.5.9


  Wzrost wymagań dla bezprzerwowego zasilania wymusza tworzenie rezerwowych lub tymczasowych układów zasilania, które w ostatnim czasie nabierają istotnego znaczenia. Budowa stałych układów zasilania rezerwowego jest pracochłonna, kosztowna i ma zastosowanie tylko dla wybranej grupy odbiorców lub konkretnych odbiorców. Obecnie powszechnie stosowanym w energetyce sposobem tymczasowego zasilania jest wykonanie przełączeń i podłączenie do układu zasilania agregatu prądotwórczego. Stosowanie agregatów prądotwórczych dobrze sprawdza się przy zasilaniu urządzeń na niskim napięciu w obrębie jednego obiektu. Dla większej liczby odbiorców zasilanie tymczasowe wymaga podłączenia odpowiednio dobranego agregatu prądotwórczego w rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej. Automatycznie, przy większej liczbie wyłączonych stacji transformatorowych można w każdej rozdzielni niskiego napięcia zainstalować odpowiednio dobrany agregat prądotwórczy. Takie rozwiązanie jest stosowane w polskiej energetyce, ale należy zaznaczyć, że jest uciążliwe i bardzo kosztowne. Zastosowanie innych rozwiązań, w tym budowa linii tymczasowego zasilania jest znane, niemniej spotyka wiele trudności - od prawnych (normowych) po techniczne. Budowy tymczasowego zasilania na niskim napięciu są rozwiązaniem znanym i powszechnie stosowanym, szczególnie na placach budowy. Materiały i osprzęt wraz z zastosowaną technologią mogą pozostawiać wiele do życzenia, jednak ze względu na tymczasowy, jednorazowy charakter ryzyko jest przemilczane. Wraz ze wzrostem napięcia, stanowiącym o wiele większe zagrożenie, brak profesjonalnych, tanich elementów linii oraz problem jej budowy okazywał się na tyle istot[...]

Analiza uszkodzeń w linie stalowej za pomocą WRPM DOI:10.15199/24.2017.1.4


  W pracy przestawiono zastosowanie własnego rozproszonego pola magnetycznego do wykrywania uszkodzeń drutów lin stalowych. Jednak poziom obciążenia liny, środowiskowe pole magnetyczne, szumy pomiarowe stanowią trudności w ocenie ilościowej. Przeprowadzono badania liny Seale 6x19 + NF 16 polegające na testowaniu 4 wzdłużnych linii pomiarowych za pomocą przyrządu TSC-3M-12. Okazało się, że badania WRPM umożliwia wykrycie ukrytych pęknięć drutów wcześniej niż testowanie MTR. Przedstawiony sposób zapewnia nowe możliwości badań i inżynierskiej oceny uszkodzeń drutu stalowego. Słowa kluczowe: badania nieniszczące lin stalowych, własne rozproszone pole magnetyczne WRPM.1. Wprowadzenie. Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania własnego magnetycznego pola rozproszenia WMPR w diagnostyce lin stalowych. Podstawy teoretyczne metody zawarto w pracach [1÷3]. Wartość składowej pionowej natężenia rozproszonego pola magnetycznego jest wprost proporcjonalna do wartości pionowej składowej indukcji: (1) gdzie: stała μo oznacza przenikalność magnetyczną powietrza i wynosi: (2) gdzie: 10-4 Vs/m2 to 1 Gs (gaus) jednostka indukcji magnetycznej, natomiast 103/4π A/m to jednostka natężenia pola 1Oe (oersted). Przyrost składowej pionowej również jest wprost proporcjonalny do przyrostu indukcji magnetycznej: (3) Wartość indukcji jest proporcjonalna do gradientu indukcji B wzdłuż badanego elementu: (4) tym samym wartość również jest proporcjonalna do zmiany wartości B odniesionej do przyrostu drogi pomiarowej: (5) Indukcja maleje, gdy strumień indukcji wchodzi do obszaru o mniejszej przenikalności. W takiej sytuacji pionowa składowa indukcji oraz pionowa składowa pola rozproszonego mają znak dodatni. Indukcja rośnie natomiast gdy strumień indukcji wychodzi z obszaru o mniejsze[...]

Monitorowanie odkształceń kładki dla pieszych za pomocą światłowodów FBG DOI:10.15199/33.2017.05.11


  Omówiono system monitorowania odkształceń konstrukcji stosowanych w inżynierii lądowej za pomocą światłowodów z siatkami Bragga (FBG) lub światłowodów w technologii ciągłej optical time domain (OTDR). Istotą rozwiązania jest wprowadzenie światłowodowych czujników FBG w strukturę konstrukcji jako swoistego "systemu nerwowego". Przedstawiono przykład badań eksploatacyjnych z wykorzystaniem światłowodowych czujników FBG i analizy odkształceń najdłuższej stalowej kładki, która ma 35 lat. Zastosowany system monitorowania umożliwia analizę bezpieczeństwa pracy kładki w sposób ciągły. System informuje o zagrożeniach, przeciążeniach, aktach wandalizmu oraz wskazuje na konieczność podjęcia odpowiednich środków, w tym zamknięcie kładki. Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa mogą być wysyłane on-line do każdego miejsca globu. Słowa kluczowe:monitorowanie odkształceń, światłowody FBG, kładka stalowa.Monitorowanie bezpieczeństwa pracy urządzeń czy konstrukcji wymusza zastosowanie bardzo dokładnych systemów służących do pomiaru wielu ich właściwości. Do monitorowania konstrukcji stosowane są czujniki światłowodowe z siatką Bragga (FBG), czujniki interferometryczne Fabry-Perot (EFPI - Extrinisic Fabry- -Perot I[...]

Koncepcja badań odkształceń budynku z prefabrykatów nowej generacji za pomocą systemów światłowodowych FBG DOI:10.15199/33.2017.05.12


  Budynki z nowoczesnych elementów prefabrykowanych wykonywane wg innowacyjnej technologii Polytech charakteryzują się dużą energooszczędnością i szybkim czasem realizacji inwestycji. Do tej pory nie zostały jednak zweryfikowane szczegółowe dane dotyczące wytrzymałości i odkształcalności elementów systemu Polytech. Nowy system Polytech nie został przebadany pod kątem jego pracy w warunkach użytkowych. Zaproponowano innowacyjne rozwiązanie, polegające na wprowadzeniu światłowodowych czujników odkształceń z siatkami Bragga do wybranych istotnych węzłów konstrukcyjnych budynku. Umożliwi to ciągły pomiar odkształceń elementów konstrukcyjnych obiektu modelowego (budynek jednorodzinny) podczas całego cyklu eksploatacji. Zastosowanie metody pomiaru odkształceń opartej na czujnikach z siatkami Bragga umożliwia monitorowanie odkształceń, naprężeń, temperatury istotnych elementów konstrukcji budynku.Wyniki badań umożliwią właściwą modyfikację wybranych węzłów konstrukcyjnych. Słowa kluczowe: budownictwo, budynki z prefabrykatów, światłowody z siatkami Bragga.Badaniami objęto system budowy wykorzystujący prefabrykowane elementy wielkopł[...]

 Strona 1