Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ ADAMCZYK"

Symulacja zmian struktury zachodzących w stali typu TRIP podczas walcowania na gorąco

Czytaj za darmo! »

celem pracy było fizyczne zamodelowanie zmian struktury, jakie zachodzą podczas procesu walcowania stali typu TriP przeznaczonej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Badania symulacyjne przeprowadzono przy użyciu symulatora Gleeble-3800 na podstawie zarejestrowanych parametrów procesu obróbki cieplno-plastycznej. walcowanie na gorąco blach zrealizowano na półprzemysłowej linii walcowniczej w [...]

Badania właściwości mechanicznych i mikrostruktury eksperymentalnych blach warstwowych walcowanych na gorąco DOI:10.15199/24.2019.10.2


  Wprowadzenie. Wytwarzanie płaskich wyrobów warstwowych w procesie walcowania na gorąco jest związane z wieloma problemami technologicznymi. Najważniejze z nich to jest precyzyjne usunięcie i zabezpieczenie złącz przed ingerencją tlenków i innych zanieczyszczeń oraz konieczność dostosowania technologii w sposób umożliwiający przeprowadzenie równomiernego płynięcia plastycznego warstw składowych [1]. Niespełnienie tych podstawowych wytycznych może spowodować rozwarstwienie blach warstwowych lub powstawanie wad w postaci pęknięć lub innych nieciągłości struktury w obszarze ich łączenia. Opracowanie technologii wytwarzania blach warstwowych bezpośrednio w procesie walcowania na gorąco dużymi gniotami stwarza potencjał do wytworzenia eksperymentalnych płaskich wyrobów warstwowych o unikatowych właściwościach [2]. W pracy podjęto próby wytworzenia trwałych połączeń dyfuzyjnych materiałów w układzie stal-stal w wyniku przeróbki plastycznej na gorąco metodą walcowania dużymi gniotami. W celu oceny jakości wytworzonych tą metodą połączeń warstw złożonych ze stali gatunków: S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10 wykonano badania mikrostrukturalne oraz wytrzymałościowe. Materiał i metodyka badań. Materiał do badań stanowiły blachy warstwowe w stanie po walcowaniu na gorąco w linii do półprzemysłowej symulacji procesów walcowania (LPS) w jednym przepuście gniotem względnym ~40% i z następnym swobodnym chłodzeniem w powietrzu. Do badań użyto walców gładkich o średnicy beczki 550 mm. Próby walcowania w linii LPS polegały na zgrzewaniu dwóch warstw materiałów będących złożeniami stali z gatunków S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10. Łączone materiały miały grubość 10 mm, szerokość 140 mm i długość 240 mm. Powierzchnie styku frezowano i odtłuszczono. Blachy składano w pakiety o grubości 20 mm bez stosowania dodatkowych przekładek. Próbki nagrzewano do temperatury 1200°C. Zakres temperatury przeróbki plastycznej wynosił od 1000 do 1100°[...]

Structure changes in TRIP type steel during hot deformation

Czytaj za darmo! »

The purpose of this study was to regenerate the changes occurring in the structure of TRIP type sheets during hot-rolling. Physical modelling of structure phenomenon was conducted at the Gleeble 3800 system by means of the hot compression method in conditions close to the plane strain. In the study the flow stress during deformation the material has been determined. An influence of deformati[...]

Wpływ odkształcenia i parametrów chłodzenia na przebieg przemian fazowych i strukturę niskostopowej stali TRIP

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu odkształcenia na gorąco na przemiany fazowe, zachodzące w trakcie ciągłego oraz kontrolowanego chłodzenia niskostopowej stali C-Mn-Al-Si typu TRIP. Badania prowadzone w zakresie temperatury odkształcenia 1070÷910 °C za pomocą dylatometru DIL 805 A/D, umożliwiły określenie temperatur początku i końca przemian fazowych oraz struktury stali. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie warunków chłodzenia po odkształceniu, umożliwiających otrzymanie wielofazowej struktury ferrytyczno-bainitycznej z austenitem szczątkowym. The results of research work, concerning the influence of hot deformation on phases transformations occurring in low-alloy C-Mn-Al-Si TRIP type steel during continuous and control cooling, is presented in this[...]

 Strona 1