Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF GAWOR"

Walcowanie z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej i regulowane chłodzenie blach grubych ze stali o strukturze drobnoziarnistej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono założenia technologiczne do walcowania z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej blach grubych z wykorzystaniem międzyoperacyjnego podchładzania pasma. Po walcowaniu z obróbką cieplnoplastyczną blachy chłodzone są w sposób naturalny w powietrzu lub będą podlegać chłodzeniu przyspieszonemu w instalacji MULPIC (w budowie). Opracowano model matematyczny do obliczania rozkład[...]

Wpływ mikrostruktury prętów po walcowaniu na gorąco na właściwości wyrobów ciągnionych ze stali wysokostopowej z efektem TWIP


  Walcowane na gorąco pręty ze stali z efektem TWIP chłodzono na dwa różne sposoby - w powietrzu i przez zanurzenie w wodzie, powodu- jące wytworzenie różnych mikrostruktur. Wytworzone pręty ciągniono z zastosowaniem gniotów cząstkowych 15% i 25%. Wykonano ba- dania metalograficzne i wytrzymałościowe. Właściwości mechaniczne stali TWIP istotnie wzrastają po przekroczeniu sumarycznego gniotu powyżej 60%, a w mikrostrukturze pojawiają się bliźniaki odkształcenia i lokalnie pasma poślizgu. Po sumarycznym gniocie równym 82% mikrostruktura stali ciągnionej składała się z silnie odkształconych ziaren austenitu z licznymi pasmami poślizgu. Hot rolled bars of steel with the TWIP effect were cooled in two different ways - in air and through water immersing, producing different microstructures. Manufactured bars have been drawn with area reduction per drawing pass equal 15% and 25%. Metallographic and mechanical examinations were performed. Mechanical properties of TWIP steel are growing significantly after exceeding total area reduction above 60% and deformation twins and local slip bands are formed in the microstructure. For total area reduction equal 82% the microstructure of the drawn steel consist of strongly deformed grains of the austenite with numerous slip bands. Słowa kluczowe: walcowanie, regulowane chłodzenie, ciągnienie, właściwości mechaniczne, mikrostruktura Key words: rolling, controlled cooling, drawing, mechanical properties, microstructure.Wprowadzenie. Stale FeMnAl z efektem TWIP (Twinning Induced Plasticity) ze względu na dużą zawartość Mn i dodatku Al są materiałem o niższej gęstości w porównaniu do aktualnie stosowanych stali w przemyśle samochodowym. Posiadają dobrą zdolność do pochłaniania energii, dużą wytrzymałość oraz bardzo dobrą plastyczność [1÷3]. Wykorzystanie stali typu FeMnAl z efektem TWIP limitują trudności związane z procesami ich wytwarzania i przetwarzania. Rozwój tych stali oraz wdrożenie do produkcji przemysłowej [...]

 Strona 1