Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"JacEk micHalczYk"

Analiza numeryczna jednooperacyjnego procesu wytwarzania tulei głębokich z dnem

Czytaj za darmo! »

Podstawowym problemem podczas wytwarzania głębokich tulei z dnem np. przy wyciskaniu przeciwbieżnym jest to, że stempel pracuje w bardzo trudnych warunkach (wysoka temperatura i wysokie naciski jednostkowe), co powoduje obniżenie jego trwałości i częste uszkodzenia. z tego powodu głębokie tuleje wytwarza się poprzez co najmniej dwa zabiegi technologiczne. Wiąże się to z koniecznością zbudowania dwóch stanowisk technologicznych (często używania dwóch pras), co znacznie podwyższa koszt produkcji, jej pracochłonność a przedewszystkim obniża wydajność. zaproponowany przez autorów nowy sposób wytwarzania tulei łączy w sobie schematy wyciskania przeciwbieżnego i przeciagania tulei, a jego celem jest spowodowanie: podwyższenia trwałości pracy narzędzi roboczych, podwyższenia wydajności prod[...]

Opracowanie i wstępne badania numeryczne nowego jednooperacyjnego procesu złożonego wyciskania tulei głębokich z dnem

Czytaj za darmo! »

Zmieniając kierunek plastycznego płynięcia metalu podczas procesu wyciskania, można uzyskać lokalne wzrosty temperatury w wyciskanym metalu, co pozwoli na stosowanie większych odkształceń i wpłynie na obniżenie wartości średnich nacisków na narzędzia i całkowitej siły wyciskania. Celem pracy jest zaproponowanie nowego alternatywnego dla wyciskania przeciwbieżnego sposobu wyciskania tulei głębokich, zapewniającego przeprowadzenie procesu w jednym zabiegu technologicznym, bez konieczności międzyoperacyjnego dogrzewania lub wyżarzania wsadu. Analiza procesu wyciskania wsadu modelowego została wykonana za pomocą programu komputerowego FORGE 2D® opartego na metodzie elementów skończonych w płaskim stanie odkształcenia ze względu na osiowosymetryczny charakter procesu. Ponadto w pracy [...]

Wpływ czynników temperaturowo-prędkościowych na parametry energetyczno-siłowe procesu złożonego wyciskania tulei głębokich z dnem

Czytaj za darmo! »

Wyroby wyciskane charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi, dużą dokładnością oraz czystą i gładką powierzchnią. Spośród wszystkich wytwarzanych w przemyśle hutniczym i maszynowym wyrobów bardzo istotną część stanowią rury bez szwu oraz tuleje. Głównym kryterium decydującym o stosowaniu metody przeciwbieżnego wyciskania w przemyśle jest stosunek całkowitej wysokości tulei Hc do jej średnicy wewnętrznej Dw (Hc/Dw). Jeżeli stosunek tych wymiarów tulei Hc/Dw≥2,5, to wyrób traktuje się jako tuleję głęboką. Zastosowanie wówczas metody przeciwbieżnego wyciskania z punktu widzenia parametrów energetyczno-siłowych procesu nie jest technologicznie zalecane. W trakcie analizy określono również wielkości stref lokalnego wzrostu temperatur i ich wartości, które są efektem inten[...]

ANALIZA WPŁYWU ODKSZTAŁCENIA I ROZKŁADU TEMPERATURY NA STAN NAPRĘŻEŃ W PROCESIE ZŁOŻONEGO WYCISKANIA TULEI GŁĘBOKICH Z DNEM

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule wykonano analizę numeryczną procesu złożonego wyciskania tulei. Podczas teoretycznej analizy procesu wyciskania wyznaczono rozkłady temperatury, intensywności naprężenia i odkształcenia. Podczas badań wykazano, że zmieniając kierunek plastycznego płynięcia metalu podczas procesu wyciskania, można uzyskać lokalne wzrosty temperatury w wyciskanym metalu, co pozwoli na stosowanie większych odkształceń i wpłynie na obniżenie wartości intensywności naprężenia oraz średnich nacisków na narzędzia i całkowitej siły wyciskania. Analiza procesu wyciskania wsadu modelowego została wykonana za pomocą programu komputerowego FORGE 2D® opartego o metodę elementów skończonych w płaskim stanie odkształcenia ze względu na osiowosymetryczny charakter procesu Słowa kluczow[...]

Badania doświadczalne i weryfikacja obliczeń numerycznych złożonego procesu wyciskania tulei głębokich z dnem

Czytaj za darmo! »

Celem badań doświadczalnych było częściowe zweryfikowanie wybranych wyników z badań teoretycznych. Weryfikacji zostały poddane obliczenia zmiany wartości siły wyciskania w zależności od drogi stempla oraz charakter lokalnych stref odkształceń metalu na przekroju wzdłużnym tulei. Badania eksperymentalne wykonano na stanowisku badawczym składającym się z maszyny wytrzymałościowej oraz narzędzi do wyciskania tulei. Materiałem modelowym do badań laboratoryjnych był ołów. W analizowanym sposobie wyciskania, jako wsad posłużyły próbki walcowe o wymiarach φ49×75 mm. W celu określenia charakteru płynięcia metalu podczas wyciskania, na powierzchni przekroju wstępniaka wzdłuż osi symetrii, naniesiono kwadratową siatkę koordynacyjną o długości boku 1.5 mm. The aim of experimental research[...]

Development and preliminary numerical study of the new single-operation process of two-sided complex extrusion of deep bottomed sleeves

Czytaj za darmo! »

The article describes the approach, scope and methodology, and results of numerical modelling of the two-sided extrusion process. In theoretical studies, relationships of the extrusion force versus the ram path were determined, and the obtained values were compared with energy and force parameters computed for the coextrusion method. The commercial program Forge®2D was employed for the theoretical analysis of the process W pracy przedstawiono podejście, zakres i metodykę oraz wyniki modelowania numerycznego procesu dwustronnego wyciskania. Podczas badań teoretycznych wyznaczono zależności siły wyciskania od drogi stempla a otrzymane wartości porównano z obliczeniami parametrów energetyczno-siłowych dla sposobu współbieżnego wyciskania. Do analizy teoretycznej procesu wykorzystano program komercyjny Forge®2D Key words: extrusion, complex extrusion, extrusion of deep sleeves Słowa kluczowe: wyciskanie, złożone wyciskanie, wyciskanie tulei głębokich.Introduction. Sleeve production methods which are the most effective in terms of quality and economy are: direct extrusion, indirect extrusion, or mixed extrusion, for which blanks, either solid or in the form of cast or rolled bars are used as the stock. A major drawback of these production methods are limitations in the length of the product obtained during extrusion in a single technological operation. Extruding deep sleeves, i.e. the ones in which the ratio of the total height, Hc, to the internal diameter, Dw, is greater than 2.5 (Hc/Dw>2.5) causes heavy pressures to occur during the process, which calls [...]

Badania doświadczalne i weryfikacja obliczeń numerycznych złożonego dwustronnego procesu wyciskania tulei głębokich z dnem

Czytaj za darmo! »

Celem badań doświadczalnych było częściowe zweryfikowanie wybranych wyników z badań teoretycznych. Weryfikacji zostały poddane obliczenia numeryczne zmiany wartości siły wyciskania w zależności od drogi stempla oraz charakter lokalnych stref odkształceń metalu na przekroju wzdłużnym tulei. Badania eksperymentalne wykonano na stanowisku badawczym składającym się z maszyny wytrzymałościowej oraz narzędzi do wyciskania tulei. Materiałem modelowym do badań laboratoryjnych był ołów. W analizowanym sposobie wyciskania, jako wsad posłużyły próbki walcowe o wymiarach ø 49 × 75 mm. W celu określenia charakteru płynięcia metalu podczas wyciskania, na powierzchni przekroju wstępniaka wzdłuż osi symetrii, naniesiono kwadratową siatkę koordynacyjną o długości boku 1,5 mm. The aim of experimental research was the partial verifying selected results of theoretical research. Numeric calculations of changes of strength extrusion value in dependence from path of stamp as well as the character of local zones of metal deformations on longitudinal section of sleeve were verified. The experimental research was carried out on the test stand consisting from testing machine and tools for sleeve extrusion. Lead was the model material for laboratory tests. In the analyzed extrusion method as charge were used cylindrical samples ø 49 × 75 mm. In order to determinate the character of metal flow during extrusion on the preform surface along the symmetry axis a square co-ordination net about length of side 1[...]

Analiza wpływu odkształcenia i rozkładu temperatury na stan naprężeń w procesie dwustronnego złożonego wyciskania tulei głębokich z dnem

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono obliczenia numeryczne procesu złożonego dwustronnego wyciskania tulei. Podczas teoretycznej analizy procesu wyciskania wyznaczono rozkłady temperatury oraz intensywności naprężenia. Podczas badań wykazano, że zmieniając kierunek plastycznego płynięcia metalu podczas procesu wyciskania można uzyskać lokalne wzrosty temperatury w wyciskanym metalu, co pozwoli na stosowanie większych odkształceń i wpłynie na obniżenie wartości intensywności naprężenia oraz średnich nacisków na narzędzia i całkowitej siły wyciskania. Analiza procesu wyciskania wsadu modelowego została wykonana za pomocą programu komputerowego FORGE 2D® opartego na metodzie elementów skończonych w płaskim stanie odkształcenia ze względu na osiowosymetryczny charakter procesu. In presented work was introduced the numeric calculations of process two-said complex extrusion of deep sleeve. The extrusion during theoretical analysis of process were marked the distributions of temperature and effective stress. The extrusion during theoretical analysis of process were marked altering the direction of plastic flowing during process the metal of extrusion, it is possible to get in squeezed out metal the local growths of temperature, which will permit on applying the larger deformations and effective stress influences on lowering on tool and total strength the value of average force extrusion. Computer programmer the analysis process of extrusion model batch was executed with the FORGE 2D® leaning about method of elements finished in flat the character of process will stand up with regard deformations on axial symmetry. Słowa kluczowe: wyciskanie, wyciskanie tulei głębokich, analiza numerycznciepła w wyniku zamiany energii odkształcenia plastycznego na energię cieplną, wymiana ciepła pomiędzy wsadem a otaczającym go środowiskiem i narzędziem oraz występowanie powierzchniowych źródeł cieplnych w wyniku tarcia na powierzchniach styku metalu i narzędzi, są [...]

Wpływ czynników temperaturowo-prędkościowych na parametry energetyczno-siłowe dwustronnego procesu złożonego wyciskania tulei głębokich z dnem


  Procesy kształtowania objętościowego charakteryzują się dużą ilością czynników, którymi można wpływać na wydajność, jakość i ekonomikę całego procesu wytwarzania. Podczas opracowywania lub projektowania procesów przeróbki plastycznej istotne jest, aby danym procesem można tak sterować poprzez zmianę w toku produkcji wartości czynników, aby proces przeprowadzić w opty- malnych warunkach. Temperatura początkowa wsadu, prędkość posuwu narzędzi i szereg innych czynników przede wszystkim wpły- wają na najistotniejsze z punktu widzenia optymalizacji procesów produkcyjnych parametry energetyczno-siłowe. W trakcie badań teoretycznych określono wartości lokalnych wzrostów temperatury i rozkłady stref podwyższonej temperatury, które były efektem największej intensyfikacji odkształceń w tych obszarach, co skutkuje obniżeniem nacisku metalu na narzędzia i zmniejszeniem siły wyciskania. The processes of volumetric forming characterize the large quantity the factors it which were it been possible was to influence on efficiency, the quality and economics of whole process of production. During working out or it is to be it been possible data process so to steer across change in course of production of value factors to conduct in optimum conditions process the essential projecting the processes of plastic alteration. First of all initial temperature of batch, speed of movement of tools and row of different factors influence on the most essential with point of sight of optimization productive processes energy and force parameters. Also determined during analysis were the sizes of the zones of local increase in temperatures and their values, which are the result of strain intensification and strain rate intensification, the consequence of which is a reduction in the forces of metal pressure on the tools and a reduction in the extrusion force. Słowa kluczowe: wyciskanie tulei, siła wyciskania, naciski jednostkowe, wyciskanie złożone Key words: extrusion sleeve[...]

Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu dwustronnego wyciskania rur w aspekcie konkurencyjnych metod wytwarzania


  W pracy przedstawiono teoretyczno-doświadczalną analizę porównawczą metody dwustronnego wyciskania rur z możliwością bez- odpadowego wytwarzania z opracowanymi nowatorskimi sposobami wyciskania tulei oraz znanymi i stosowanymi metodami wyci- skania. Badania miały na celu wykazanie czy metodę tą cechują na tyle niskie parametry energetyczno-siłowe, aby była on konkuren- cyjna wobec innych sposobów wytwarzania analogicznych wyrobów tulei z dnem i bez dna. It the work presented theoretical and experimental comparative analysis of method double-said extrusion with no discard possibility the pipes production with worked out innovatory ways extrusion of sleeves as well as well-known the and applied methods the extrusion. Investigations had on aim parameters-force mark method this on low, to she was he competitive in the face different ways the production from bottom the analogy articles of sleeves and without bottom. 􀀶łowa kluczowe: wyciskanie, wyciskanie złożone, tuleje głębokie Key words: extrusion, complex extrusion, deep sleeves 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 397 lenie wsadu od rury przez narzędzie oraz usunięcie odpadu z pojemnika z[...]

 Strona 1  Następna strona »