Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Francik"

Możliwości recyklingu materiałów odpadowych w stalowniczych konwertorach tlenowych

Czytaj za darmo! »

w artykule dokonano przeglądu literatury na temat dotychczasowych badań laboratoryjnych i prób przemysłowych dotyczących możliwości wykorzystania stalowniczych konwertorów tlenowych do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych generowanych w hutnictwie żelaza i stali. In the paper an overview on the present laboratory research work and industrial attempts concerning possibilities of utiliza[...]

Czynniki określające skład mineralogiczny spieku

Czytaj za darmo! »

W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest tworzona z wykorzystaniem rud hematytowych jak i koncentratów magnetytowych. Udział obu gatunków rud w mieszance jest do siebie zbliżony i zwykle mieści się w przedziale 40÷60 %. W zależności od warunków redukcyjnych/utleniających panujących w poszczególnych etapach produkcji spieku, a także obecności domieszek CaO, SiO2, Al2O3 i MgO w rudzie, zmianie ulega skład mineralogiczny spieku. Szczególnie istotną fazą są ferryty wapnia, w tym faza SFCA (silicoferrite of calcium and aluminum), która jest fazą wiążącą w spieku i której obecność wpływa korzystnie na jego własności metalurgiczne ze względu na odmienny mechanizm tworzenia się faz wiążących. W opracowaniu przedstawiono przegląd wyników badań prowadzonych w zakresie tworzenia fazy SFCA [...]

Wpływ udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i zużycia koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i ilości koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego. Wyniki wykazały, że udział 40÷50 % rud hematytowych w mieszance zapewnia tworzenie spieku zwrotnego na poziomie 25÷30 %. Stwierdzono potrzebę prowadzenia dalszych badań z uwzględnieniem bardziej do[...]

Powstawanie faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza

Czytaj za darmo! »

Tworzenie faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza jest niezbędnym etapem dla otrzymania aglomeratu odpowiadającego warunkom procesu wielkopiecowego. W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań dotyczących mechanizmu tworzenia faz ciekłych. W szczególności opisano etapy inicjacji tworzenia faz ciekłych w warstwie adhezyjnej ziaren mieszanki spiekalniczej oraz etap asymilacji, tj. nadtap[...]

Czynniki wpływające na kształtowanie się wskaźnika równowagi spieku zwrotnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań kształtowania się poziomu wskaźnika spieku zwrotnego w zależności od podstawowych zmiennych czynników procesu spiekania, tj. zasadowości mieszanki spiekalniczej, udziału koksiku w mieszance oraz ilości spieku zwrotnego wprowadzanego do mieszanki. Stwierdzono, że największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika równowagi (WR) spieku zwrotnego wywiera ilość wprowadzanego do mieszanki spieku zwrotnego, następnie udział koksiku w mieszance, zaś najmniejszy wpływ posiada zasadowość mieszanki. Dla zbilansowania ilości wprowadzanego i otrzymywanego w procesie spieku zwrotnego, maksymalna ilość spieku zwrotnego w mieszance, gwarantująca utrzymanie wskaźnika równowagi WR w zakresie 90÷110 % nie powinna przekraczać 35 % mas., zaś minimalna ilość 25 % mas. This article presents the results of the investigations on level of index of return sinter fines depending on the basic variable factors of sintering process i. e. basicity of sintering blend, the share of coke breeze in the mixture and the amount of return sinter fines introduced into the sinter mix. It was stated, that the biggest influence on the equilibrium rate (WR)of return sinter fines exerts amount of return sinter fines introduced to a sintering blend, then the share of coke breeze, while the basicity of blend exerts the least impact. To balance the amount introduced and received return sinter fines, the maximum amount of return sinter fines in the mix, which guarantees maintaining the balance of WR in the range of 90÷110 % should not exceed 35 wt %, while the minimum amount - 25wt Słowa kluczowe: rudy żelaza, spiekanie, spiek zwrotny, wskaźnik równowagi spieku Key words: iron ores, sintering, return sinter fines, sinter equilibrium index.1. Wstęp. W badaniach roli spieku zwrotnego w procesie spiekania rud żelaza interesujące jest zagadnienie wpływu udziału tego spieku w mieszance spiekalniczej na ilość wytworzonego spieku zwrotnego, tj. relacji pomię[...]

Charakterystyka materiałów żelazonośnych do procesu spiekania rud żelaza

Czytaj za darmo! »

W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest oparta na rudach hematytowych, koncentratach magnetytowych oraz różnego rodzaju materiałach dodatkowych jak pyły, szlamy, walcowina, żużel konwertorowy i inne. Tak różnorodny skład mieszanki jest związany z coraz to większymi wymaganiami stawianymi procesom technologicznym związanymi z ochroną środowiska oraz coraz trudniejszym dostępem do bogatych rud żelaza. Wszystkie te materiały różnią się znacząco zarówno pod względem chemicznym, jak również ziarnowym. Dodatkowo dochodzą do tego różnice pomiędzy innymi właściwościami poszczególnych rud żelaza i materiałów żelazonośnych. Wszystko to może prowadzić do pogorszenia warunków spiekania mieszanki na ruszcie taśmy spiekalniczej. Ponadto stosowanie różnych surowców odpadowych prowadzi do niejednorodności mieszanki zarówno pod względem ziarnowym jak i chemicznym. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę poszczególnych rud żelaza i materiałów stosowanych do procesu spiekania. Dokonano porównania ich właściwości zarówno pod względem składu chemicznego, jak również składu ziarnowego. W drugim przypadku wykorzystano do tego metodę przesiewania a także innowacyjną metodę służącą do określania zdolności materiału do samogrudkowania [1, 2]. Zaobserwowano, że rudy żelaza pochodzące z Rosji i Ukrainy znacząco różnią się pod względem składu chemicznego od rud zamorskich. Ponadto, istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami rud i koncentratów rud żelaza, a także materiałami odpadowymi stosowanymi w procesie spiekania rud żelaza. In domestic sinter plants iron ore mix with hematite, magnetite concentrates and other additional different materials as dusts, sludges, scale, BOF slag etc. is prepared. Such various mixture ratio is connected with greater technological requirements for environment protection and more difficult access to rich iron ores. All these materials differ in chemical properties and grain composition. Additional occur differen[...]

 Strona 1