Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA RADZISZEWSKA"

Cienkie warstwy B-Al-Mg nakładane techniką ablacji laserowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono strukturę oraz skład chemiczny cienkich warstw Al-Mg osadzanych techniką ablacji laserowej. Jako materiał wyjściowy (tarcza) wykorzystano stop β-Mg2Al3 o składzie chemicznym: 39,09% at. Mg i 60,91% at. Al. Warstwy były nakładane za pomocą lasera QS-Nd:YAG (λ = 355 nm) na podłoże Si <100>. Do ich wytworzenia zastosowano gęstość energii wiązki laserowej (q) ró[...]

Cienkie warstwy Al-Mg i Al-Mg-Ni otrzymywane techniką PLD

Czytaj za darmo! »

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań inżynierii powierzchni jest opracowanie i wykorzystanie nowoczesnych materiałów oraz aplikowanie ich w urządzeniach używanych w takich dziedzinach techniki, jak: biofizyka, optoelektronika, aeronautyka, przemysł samochodowy i innych prężnie rozwijających się dziedzinach nauki i życia [1÷3]. Natomiast w celu zmniejszenia masy urządzeń i kosztów związanych z produkcją elementów z materiałów litych, celowe jest zastosowanie powłok ochronnych na różnego rodzaju detale. W związku z tym uzyskuje się materiały o innych i lepszych niż podłoże właściwościach. Duże znaczenie w technologii wytwarzania i nakładania różnych powłok mają techniki laserowe, a głównie ablacja laserowa. Ze względu na dużą dostępność, niską cenę, a przede wszystkim ze względu na małą gęstość, obecnie coraz częściej stosuje się stopy magnezu, np.: w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym [4, 5]. Największym jednak problemem stopów magnezu jest ich mała odporność korozyjna, szczególnie na korozję galwaniczną, mała odporność na utlenianie oraz pełzanie i zmęczenie [4, 5]. Dla polepszenia ich właściwości stosuje się obróbkę cieplną stopów magnezu [6], wprowadzanie dodatków stopowych [5] oraz nakłada się na nie różne warstwy, np.: Al-Mg, multiwarstwy Al-Mg-Ni [7, 8]. W pracy przedstawiono cienkie warstwy Al-Mg i mutliwarstwy Al-Mg-Ni otrzymywane za pomocą ablacji laserowej (technika PLD). Artykuł obejmuję badania strukturalne, składu chemicznego i fazowego za pomocą skaningowej (SEM) i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz spektroskopii promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii (EDS). Metodyka badań Cienkie warstwy wytworzono, stosując laser o pracy impulsowej QS-Nd:YAG. Dla wytworzenia warstw Al-Mg oraz multiwarstw Al-Mg-Ni stosowano długość fali lasera λ równą 266 nm, częstotliwość impulsu ω 12÷15 Hz i czas trwania pojedynczego impulsu τ 10÷12 ns. Warstwy wytwarzano w komorze próżniowej pod [...]

Charakterystyka mikrostruktury cienkich warstw Al-Mg osadzanych laserem impulsowym z fazy gazowej


  W pracy zamieszczono wyniki badań morfologii i składu chemicznego powierzchni cienkich warstw Al-Mg (SEM, EDS) oraz ich mikro- struktury (TEM) i składu fazowego (dyfrakcja elektronów, XRD). Jako tarczy użyto stopu b-Al2Mg2. Cienkie warstwy wytworzono poprzez osadzanie laserem impulsowym (Nd:YAG) z fazy gazowej (PLD) przy długości fali wiązki lasera l=1 064 nm, gęstości energii wiązki q=13,8 J/cm2 oraz stosując różną temperaturę podłoża (Ts=25 °C i 100 °C). Obserwacje powierzchni warstw, przeprowadzone za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, wykazały występowanie licznych kropel o wielkości 1÷25 mm. Natomiast badania EDS ujawniły zaburzenie stechiometrii warstw w stosunku do materiału tarczy. Warstwa osadzana przy temperaturze podłoża 25 °C miała grubość ok. 1 mm, natomiast podwyższenie tej temperatury do 100 °C pozwoliło uzyskać grubszą warstwę (ok. 1,6 mm). Warstwy charakteryzowały się występowaniem, w różnych ich obszarach, struktury nanokrystalicznej oraz kryształów kolumnowych aluminium. Identyfikacja fazowa warstw pozwoliła stwierdzić obecność następujących faz: Al30Mg23, Al65Mg35 i Al. Dodatkowo przy powierzchni warstwy osadzonej przy Ts=100 °C ujawniono występowanie tlenku Al26MgO49. This paper presented the microstructure (SEM, TEM), morphology and chemical composition (EDS) of the b-Al3Mg2 thin films deposited by pulsed laser deposition (PLD) technique under different substrate temperature Ts=25 °C and 100 °C, laser wavelength l=1 064 nm and laser fluence q=13,8 J/cm2. The SEM observations showed the occurrence of many droplets with diameters 1÷25 mm on the films surface. Whereas the EDS analysis revealed not congruent transfer of the chemical composition of the target to the thin films. The thickness of thin films was equal to 1 mm and 1,6 mm for substrate temperature of 25 °C and 100 °C, respectively. These thin films were characterized by nanocrystalline structure as well as also the columnar Al crystals occurred. It was[...]

Characterization of Al-Mg thin film deposited using pulsed laser deposition technique

Czytaj za darmo! »

One of the most important changes in the domain of current surface engineering consists in the discovery and application of modern materials and techniques of the production, as well as their application in nanotechnology, biophysics, optoelectronics and other, dynamically developing field of science and common applications of the technology. Therefore, to produce thin films, which are widely used in the above-mentioned industries the new technology namely pulsed laser deposition (PLD) was applied. Complex Metallic Alloys (CMA) are characterized by the presence of a hundred up to over a thousand atoms in one unit cell. They are exceptional intermetallic phases. The first pioneering work concerning the structure of intermetallic compounds was published by Pauling in 1923 [1]. It was focused on the NaCd2 compound (1152 atoms in a unit cell). There are some other examples of such materials: the Bergman phase: Mg32(Al, Zn)49 (162 atoms in a unit cell) [2], or the Samson phase: ?Ŕ-Al3Mg2 (1168 atoms in a unit cell) [3, 4]. According to Samson, the ?Ŕ-Al3Mg2 phase is a light material (density: 2.2 g/cm3) with exceptionally large unit cells that crystallize in a face centered cubic (FCC) lattice with the crystal lattice parameter a = 2.82 nm. The basic elements and simple intermetallic compounds, compared to CMA materials [5, 6] with giant unit cells, are generally characterized by unit cells consisting of only a single atom or several tens of other atoms. On the other hand, in the giant unit cells that are found in ?Ŕ-Al3Mg2 and that are characterized by lattice parameter values in the order of several nanometers, there is a shift of the crystal lattice at the scale of interatomic distances. In such case, atoms are arranged into polytetrahedral clusters and the structure of CMA materials is characterized by a certain duality, namely: at the nanometric scale, the structure of CMA materials is similar to that of crystals, while at ato[...]

The AlMg thin films deposited by using PLD technique

Czytaj za darmo! »

In the paper the systematic study of the pulsed laser deposition of B-Mg2Al3 has been carried out. The AlMg thin films were prepared on Si (100) substrates and deposited by using a Nd:YAG laser (A = 355 nm). The samples were performed with two different laser beam energy densities (4,7 and 10 J/cm2) and two different substrate (Si) temperatures (room temperature and 430 oC). The[...]

Własności spieków Fe-Cu i Fe-Cu-Sn spełniających rolę osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto próbę ustalenia wpływu składu chemicznego i warunków konsolidacji proszku na mikrostrukturę i własności mechaniczne materiałów znajdujących zastosowanie do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. W badaniach wykorzystano dwa stopowe proszki na bazie żelaza, które zagęszczano metodą prasowania na gorąco oraz prasowania na zimno i spiekania w atmosferze redukującej. Spieki podda[...]

Struktura i własności spieków Fe-Ni-Cu-Sn przeznaczonych na osnowę w narzędziach metaliczno-diamentowych

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto próbę ustalenia wpływu składu chemicznego na mikrostrukturę i własności mechaniczne materiałów spiekanych, mających zastąpić kobalt przy produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. W badaniach wykorzystano elementarne proszki kobaltu, żelaza i niklu oraz stopowe proszki stali węglowo-azotowej i brązów cynowych. Proszek kobaltu oraz mieszanki proszków żelaza (lub stali), niklu i brązu zagęszczano metodą prasowania na gorąco. Spieki poddano pomiarom gęstości, twardości sposobem Rockwella oraz statycznej próbie zginania. Przeprowadzono także badania struktury z wykorzystaniem mikroskopii optycznej i rentgenowskiej analizy fazowej. Niezależnie od składu chemicznego, nowe materiały na bazie żelaza posiadały drobnoziarnistą mikrostrukturę oraz wysoką, porównywalną do spieków kobaltowych, twardość i granicę plastyczności. Ponadto, w strukturze spieków Fe-Ni-Cu-Sn znajdował się metastabilny austenit, który podczas odkształcania materiału częściowo ulegał przemianie w martenzyt. The main objective of the present work was to determine the effect of powder composition on microstructure and manufacture of diamond impregnated tools. Both cobalt and Fe-Ni-Cu-Sn premixed powders were used for the experiments. The powders were consolidated by the hot press process. The as-consolidated specimens were then subjected to density measurements and tested for Rockwell hardness and bending properties. The microstructures were examined by the light microscopy and X-ray diffraction. Irrespective of chemical composition the novel iron-base materials showed fine-grained microstructure, high hardness and yield strength comparable to cobalt. Besides, the as-hot pressed FeEN-based specimens contained meta-stable austenite which partly transformed to martensite upon plastic deformation. Słowa kluczowe: spieki na bazie żelaza, osnowa metaliczna, narzędzia metaliczno-diamentowe, prasowanie na gorąco Keywords: PM iron-base alloys, metallic matrix, diamond im[...]

WPŁYW PARAMETRÓW WYTWARZANIA NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE I MIKROSTRUKTURĘ SPIEKANYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH Cr I Mo


  Celem pracy była ocena wpływu parametrów wytwarzania na mikrostrukturę oraz własności mechaniczne spiekanych stali konstrukcyjnych. Badania przeprowadzono na stalach spiekanych, wykonanych na bazie komercyjnych, stopowych proszków żelaza Höganäs: Astaloy CrA (1,8 % Cr, 98,2 % Fe), Astaloy CrL (1,5 % Cr, 0,2 % Mo, 98,25 % Fe), Astaloy CrM (3 % Cr, 0,5 % Mo, 96,5 % Fe) z dodatkiem proszku grafitu C-UF. Zawartość węgla w mieszance proszków wynosiła 0,4 i 0,8 %. Mieszanki proszków prasowano jednostronnie w matrycy pod ciśnieniem 660 MPa, otrzymując kształtki zgodne z PN-EN ISO 2740. Sprasowane kształtki poddano spiekaniu w temperaturze 1120 i 1250 °C w czasie 60 min. Atmosferę spiekania stanowiła mieszanina wodoru i azotu w ilości 5 % H2 - 95 % N2. Po spiekaniu kształtki były odpuszczane w temperaturze 200 °C p rzez o kres 6 0 m in. Przeprowadzone badania własności mechanicznych wykazały, że stale, wykonane na bazie proszku stopowego Astaloy CrA, mogą stanowić alternatywę dla spieków wykonanych na bazie proszku stopowego Astaloy CrL, a ponadto spieki wytworzone w wyższej temperaturze wykazywały lepsze własności mechaniczne. Słowa kluczowe: stale spiekane, pierwiastki stopowe, własności mechaniczne, mikrostruktura THE EFFECT OF PROCESSING PARAMETERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF SINTERED STRUCTURAL STEEL CONTAINS Cr AND Mo The object of the study was to evaluate the effect of production parameters on the microstructure and mechanical properties of Cr and Cr-Mo PM steels. The measurements were performed on sintered steels made from commercial Höganäs prealloyed powders: Astaloy CrA, Astaloy CrL and Astaloy CrM with carbon, which was added in the form of graphite powder grade C-UF. Following the mixing in Turbula mixer for 30 minutes, green compacts were single pressed at 660 MPa according to PN-EN ISO 2740. Sintering was carried out in a laboratory horizontal furnace at 1120 and 1250 °C for 60 minutes, in hydrogen-nitrogen[...]

 Strona 1  Następna strona »