Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD LABER"

Określenie własności reologicznych wybranych gatunków stali do spęczania na zimno w próbie skręcania DOI:10.15199/24.2015.5.5


  W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie własności reologicznych wybranych gatunków stali przeznaczonych do spęczania na zimno w gatunkach: 20MnB4 oraz 30MnB4. Badania przeprowadzono w próbie skręcania, przy zastosowaniu plastomeru skręt- nego STD 812. Wyniki badań doświadczalnych aproksymowano funkcją służącą do określania naprężenia uplastyczniającego w zależności od odkształcenia, prędkości odkształcenia oraz temperatury. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano modele matematyczne własności reologicznych badanych stali, w analizowanym zakresie parametrów odkształcenia i temperatury. The paper presents research results aimed at determining of rheological properties for the selected steel grades for cold upsetting: 20MnB4 and 30MnB4. The study was carried out in torsion test by using torsion plastometer STD 812. Then the experimental results were approximated by a function, which determine the yield stress depending on strain, strain rate and temperature. As a result the mathematical models of the rheological properties of investigated steel grades in the analyzed deformation and temperature parameters were elaborated. Słowa kluczowe: własności reologiczne, krzywe umocnienia, stal do spęczania na zimno, próba skręcania na gorąco Key words: rheological properties, work-hardening curves, steel for cold upsetting, hot torsion test.1. Wprowadzenie. Podstawą prawidłowego mo- delowania oraz projektowania procesów technologicz- nych jest znajomość charakterystyk opisujących wła- sności reologiczne badanych materiałów. Dla każdego procesu technologicznego można określić zestaw cech, które opisują podatność materiału do odkształcenia pla- stycznego w danym procesie. Dla procesów przeróbki plastycznej podstawową cechą charakteryzującą wła- sności do kształtowania plastycznego jest naprężenie uplastyczniające p s , które w warunkach jednoosio- wego stanu naprężenia jest funkcją odkształcenia (e ), prędkości odkształcen[...]

Wpływ historii odkształcenia, stanu odkształcenia oraz prędkości odkształcenia na naprężenie uplastyczniające, mikrostrukturę i własności mechaniczne stali 30MnB4 podczas fizycznego modelowania procesu walcowania prętów DOI:10.15199/24.2016.5.8


  Celem pracy było określenie wpływu historii odkształcenia, stanu odkształcenia oraz prędkości odkształcenia na wartość oraz charakter zmian naprężenia uplastyczniającego, mikrostrukturę, a także wybrane własności mechaniczne stali 30MnB4, podczas fizycznego modelowania procesu walcowania prętów okrągłych gładkich. W celu określenia wpływu historii odkształcenia, stanu odkształcenia oraz prędkości odkształcenia na analizowane parametry zastosowano dwa schematy odkształcenia: próbę skręcania przy zastosowaniu plastomeru skrętnego STD 812 oraz próbę jednoosiowego ściskania, z wykorzystaniem symulatora GLEEBLE 3800. The purpose of this work was determination of the strain history, strain state and strain rate influence on the value and changes of the flow stress, microstructure and selected mechanical properties of the 30MnB4 steel grade, during physical modeling of the plain round bar rolling process. In order for determination of the strain history, strain state and strain rate influence on the parameters under analysis two strain schemes were used: torsion test, by using torsion plastometer STD 812 and uniaxial compression test by using GLEEBLE 3800 simulator Słowa kluczowe: historia odkształcenia, stan odkształcenia, modelowanie fizyczne, mikrostruktura, własności mechaniczne, stal do spęczania na zimno Key words: strain history, strain state, physical modeling, microstructure, mechanical properties, steel for cold upsetting.Wprowadzenie. Wartość naprężenia uplastyczniającego w czasie odkształcania metali i stopów zależy od wpływu przebiegających jednocześnie procesów umocnienia odkształceniowego i dynamicznej rekrystalizacji oraz od historii ich odkształcania podczas umocnienia [1, 2]. (1) Naprężenie uplastyczniające jest funkcją dwóch zmiennych mechanicznych (odkształcenie rzeczywiste [...]

Wpływ zastosowania walcowania normalizującego prętów okrągłych gładkich na mikrostrukturę gotowego wyrobu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zastosowania procesu walcowania normalizującego prętów okrągłych gładkich na mikrostrukturę gotowego wyrobu. Modelowanie fizyczne procesu walcowania normalizującego przeprowadzono w próbach jednoosiowego ściskania, przy zastosowaniu symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Podczas badań uwzględniono proces przyspieszonego chłodzenia materiału w końcowym etapie procesu odkształcania. Modelowanie fizyczne przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych stosowanych w warunkach jednej z walcowni prętów. Parametry procesu odkształcania, niezbędne do przeprowadzenia modelowania fizycznego zostały wyznaczone podczas modelowania numerycznego, przy zastosowaniu programu SortRoll. Z prętów walcowanych w warunkach przemysłowych oraz z materiał[...]

Zastosowanie techniki termowizyjnej do badania zdolności chłodzącej urządzenia do przyspieszonego chłodzenia prętów okrągłych gładkich

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych zdolności chłodzącej urządzenia do przyspieszonego chłodzenia prętów okrągłych gładkich. Badania przeprowadzono dla warunków technologicznych jednej z walcowni prętów. Przedstawione w pracy badania przeprowadzono dla prętów okrągłych gładkich o średnicy 30 mm. Materiałem wykorzystanym do badań była stal konstrukcyjna S355J2G3 (wg DIN St 52-3). Przedstawione w pracy badania przeprowadzono dla różnego ciśnienia oraz dla różnych wielkości przepływów wody. Celem pracy było określenie zdolności chłodzącej urządzenia do przyspieszonego chłodzenia pod kątem sprawdzenia możliwości zastosowania tego urządzenia do chłodzenia prętów w ciągu walcowniczym, podczas walcowania normalizującego. Opracowane wyniki badań stanowiły podstawę do wyznaczenia współczynników wymiany ciepła pomiędzy chłodzonym pasmem a wodą. The paper presents the results of the industrial research of the cooling ability of the device for the round plain bars accelerated cooling process. Research were carried out for one of the bar rolling mill technological conditions. The studies were carried out for 30 mm-diameter plain round bars. Constructional steel S355J2G3 (according to DIN St 52-3) was used for the research. Investigations presented in this paper were made for different pressure and water flow volume. The paper purpose was determination of the cooling ability of device for accelerated cooling proces[...]

Opracowanie wysokotemperaturowych charakterystyk plastyczności stali S355J2G3 w odniesieniu do technologii walcowania w grupie wstępnej walcowni ciągłej prętów


  W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie wysokotemperaturowych charakterystyk plastyczności stali S355J2G3 w odniesieniu do technologii walcowania w grupie wstępnej przykładowej walcowni ciągłej prętów. Ocenę plastyczności stali określono na podstawie dwóch metod badawczych, a mianowicie testu SICO oraz próby rozciągania do zerwania próbki. Otrzymane wyniki umożliwiły ocenę plastyczności badanego gatunku stali dla potrzeb walcowania w grupie wstępnej walcowni ciągłej prętów. The paper presents research results aimed at determining the high-temperature plasticity characteristics of S355J2G3 steel grade for the rolling technology in the initial group of the exemplary continuous bar rolling mill. For the plasticity evaluation of the steel, two research method were used: SICO test and tensile test up with breaking the sample. The obtained results allowed the determination of plasticity of the investigated steel grade for the rolling process in the initial group of the continuous bar rolling mill. Słowa kluczowe: wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności, stal S355J2G3, próba rozciągania, test SICO Key words: high-temperature plasticity characteristics, S355J2G3 steel grade, tensile test, SICO test.1. Wprowadzenie. W pracy do oceny plastycz- ności badanego materiału zastosowano dwie metody badawcze, a mianowicie test SICO oraz próbę rozcią- gania do zerwania próbki. Zasady obu metod oceny plastyczności są podobne. Obszar środkowy próbki o średnicy 10 mm stosowanej w próbie rozciągania (rys. 1a) nagrzewany jest do temperatury wygrzewania z zastosowaniem tzw. "zimnych uchwytów" wykona- nych z miedzi. W wyniku tego długość obszaru "gorą- cego" próbki, który podlega odkształceniu plastyczne- mu wynosi około 10÷15 mm. Maksymalną temperaturę podczas nagrzewania uzyskuje się w płaszczyźnie pro- stopadłej do osi próbki, na obwodzie której znajduje się termopara, do pomiaru temperatury odkształcanego metalu w trak[...]

Ocena sytuacji majątkowej i finansowej wybranego Przedsiębiorstwa Beta

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę działalności Przedsiębiorstwa Beta w latach 2006÷2008 na podstawie sprawozdania finansowego, jakim jest bilans. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano oceny sytuacji majątkowej i finansowej tego Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Beta prowadzi swoją działalność na rynku polskim, oferując usługi remontowo-budowlane, oparte na przetwórstwie stali. In the work on the basis of the account balance treated as a financial report the business analysis of Beta enterprise in years 2006÷2008 was presented. On the basis of the analysis, the assessment of the property and financial situation for the enterprise was done. Beta enterprise conducts its activity on the Polish market by offering the repair and building services based on steel industry. Słowa kluczowe: sprawozdania finansowe, analiza wskaźnikowa, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa Keywords: financial report, tracer analysis, financial condition of an enterprise.1. Wprowadzenie. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej procesy zarządzania przedsiębiorstwem stają się coraz bardziej skomplikowane ze względu na zmieniające się warunki bliższego i dalszego otoczenia, rosnące wymagania odbiorców oraz zaostrzającą się konkurencję. Przedsiębiorstwa, dążąc do uzyskania jak najlepszej pozycji na rynku, muszą podejmować ciągłe działania zmierzające do zwiększenia efektywności funkcjonowania. Zarządzający wymagają wiarygodnych informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji zarówno bieżących jak i długoterminowych. Trudne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym sprawiają, że podejmowanie tych decyzji nie może opierać się tylko na intuicji. Skutki błędnych i nietrafionych decyzji są często nieodwracalne, a w konsekwencji zgubne dla przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych narzędzi wspomagających proces zarządzania jest analiza finansowa. Pozwala ona ocenić dotychczasową działalność przedsiębiorstwa i wy[...]

Numeryczna analiza zmian mikrostruktury płaskownika 70 × 20 ze stali S355J0 walcowanego w ciągłej walcowni bruzdowej


  W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych analizy zmian mikrostruktury prętów płaskich 70 × 20mm. Do badań wyko- rzystano niezwykle popularną stal konstrukcyjną S355J0, materiał ten jest szczególnie przydatny na konstrukcje spawane. Ze wzglę- du na fakt, że nowoczesne ciągłe walcownie bruzdowe charakteryzują się niewielką różnicą między temperaturą początku i końca walcowania, często nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego rozdrobnienia wielkości ziarna. Badania prowadzone były w dwóch etapach, w pierwszym badano obecnie stosowaną technologię, w drugim proces walcowania normalizującego. Na podstawie danych zamieszczonych w pracach [1÷5] stwierdzono, że zastosowanie regulowanego walcowania, a w szczególności, walcowania normali- zującego, gwarantuje uzyskanie znacznego rozdrobnienia wielkości ziarna austenitu. W tych samych pracach udowodniono, że takie rozdrobnienie ziarna gwarantuje uzyskanie wysokich własności mechanicznych gotowych wyrobów. Należy również wspomnieć, że zastosowanie walcowania normalizującego obniża koszty, co podnosi konkurencyjność produkcji. The article presents results of numerical analysis of changes in the 70 × 20mm flat bars microstructure. The study was made for a very popular S355J0 structural steel, this material is a very popular for the welded constructions. Due to the fact that modern continuous shape mills are characterized by a small temperature difference between the beginning and end of rolling it is often not possible to obtain adequate refining of the grain size. The research was conducted in two stages, in the first nowadays used technology was tested out in the second the process of normalizing rolling was investigated. Based on the data given in [1÷5] it was found that the use of controlled rolling (in particular, normalizing), guarantees a significant refinement of the austenite grain size. In the same works it was demonstrated that such grain refinement guarantees a high mechanical propert[...]

Doświadczalne wyznaczenie emisyjności stali S355J2G3 w zakresie temperatur 800 °C÷1200 °C

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań emisyjności stali S355J2G3 w zakresie temperatur 800 °C÷1200 °C. Do badań zastosowano symulator procesów metalurgicznych Gleeble 3800 oraz kamerę termowizyjną ThermaCAM P65. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że w badanym zakresie temperatur emisyjność stali S355J2G3 zmienia się w od 0,80 do 0,83. Wraz ze wzrostem temperatury wartość emisyjności badanej stali zwiększa się. Wyznaczona w ten sposób emisyjność może być wykorzystana między innymi podczas pomiarów temperatury pasma w trakcie rzeczywistego procesu walcowania, za pomocą kamery termowizyjnej. The paper presents the results of the emissivity studies for the S355J2G3 steel in the temperature range 800 °C÷1200 °C. The Gleeble 3800 metallurgical processes simulator and the Ther[...]

Numerical verification of the rolls calibration for 200×6 mm flat bars rolling

Czytaj za darmo! »

Numerical verification of the rolls calibration for 200×6 mm flat bars rolling was carried out within this work for the technological conditions of a Bar Rolling Mill. The purpose of the performed theoretical analysis was to verify the correctness of the developed roll pass design scheme for the ability to assure the proper shape and dimensions of finished product. The scope of studies carried out within the work covered the verification of the stability and symmetricalness of band during the rolling process in edging passes. For the theoretical studies, the Forge2008® software application was used. 2010 r. Hutnik - Wiadomo ści hutnicze S. 215 W pracy przeprowadzono numeryczną weryfikację kalibrowania walców do walcowania prętów płaskich o wymiarach 200×6 mm, dla warunków technologicznych jednej z walcowni prętów. Celem przeprowadzonej analizy teoretycznej było sprawdzenie poprawności opracowanego schematu kalibrowania walców pod kątem zapewnienia właściwego kształtu oraz wymiarów wyrobu gotowego. Zakres przeprowadzonych w pracy badań obejmował również sprawdzenie stabilności i symetryczności pasma podczas procesu walcowania w wykrojach osadczych. Do badań teoretycznych wykorzystano program komputerowy Forge2008®. Keywords: mathematical modelling, flat bars rolling, band stability, spring steel Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, walcowanie prętów płaskich, stabilność pasma, stal sprężynowa 1. Introduction. In flat bars rolling practice, numerous rolling schemes are used. Their diversi[...]

Numeryczna analiza stanu naprężeń oraz odkształceń podczas badań na zniszczenie materiału w warunkach obciążenia właściwych dla procesu ciągłego odlewania stali

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono numeryczną analizę stanu naprężeń oraz odkształceń podczas badań na zniszczenie materiału w warunkach obciążenia właściwych dla procesu ciągłego odlewania stali. Materiałem wykorzystanym do badań była stal konstrukcyjna S355J2G3. Modelowanie numeryczne wykonano za pomocą programu komputerowego Forge3®. Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie stanu naprężeń oraz odkształceń, mogących powodować zniszczenie materiału w warunkach jego obróbki w procesie ciągłego odlewania stali. The paper presents numerical analysis of stress and strain state during material failure tests in the load conditions characteristic for the steel continuous casting process. The S355J2G3 constructional steel grade was used for the tests. Numerical modelling was carried out by using Forge3® komputer software. The studies enabled of the strain and stress state determination which cause of the material failure in the treatment conditions during the continuous casting process. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, analiza numeryczna stanu naprężeń, analiza numeryczna stanu odkształceń, stal konstrukcyjna S355J2G3 Keywords: cont[...]

 Strona 1  Następna strona »