Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ ŁUKSZA"

Badania wpływu drgań ultradźwiękowych na proces ciągnienia drutu przez ciągadło dzielone

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu znajduje się przegląd literaturowy dotyczący zastosowania drgań ultradźwiękowych w procesie ciągnienia drutów. zaprezentowano specjalnie skonstruowane, unikatowe stanowisko badawcze, służące do przeprowadzenia procesu ciągnienia drutu przez dzielone ciągadło z zastosowaniem prostopadłych drgań ultradźwiękowych. Przedstawiono również zakres wykonanych badań doświadczalnych oraz wstępne wyniki eksperymentu obejmujące pomiary siły ciągnienia. The elaborate contains a literature description of using ultrasounds during wire drawing. There is presented a unique testing stand which was specially built for wire drawing through the section die with impact of perpendicular ultrasounds. There will be presented a range of investigations and preliminary results of the experiments li[...]

Wpływ drgań ultradźwiękowych na spadek siły ciągnienia w procesie „ciągnienie-obkuwanie” przez ciągadło dzielone oraz układy ciągadeł typu tandem


  Proces nazwany "ciągnieniem-obkuwaniem‖ prostopadle do osi drutu powoduje wymuszenie aktywnych odkształceń promieniowych zapewniających wydatny wzrost odkształcalności ciągnionego materiału. Można założyć, że zmiana tradycyjnego procesu ciągnienia na ultradźwiękowe "obkuwanie" materiału w stożku dzielonego ciągadła umożliwi odkształcanie trudnoodkształcalnych materiałów. W opracowaniu przedstawione zostaną zmiany siły ciągnienia w zależności od parametrów procesu ciągnienia w procesie ciągnienia wspomaganego ultradźwiękowym promieniowym kuciem materiału w stożku ciągadła dzielonego oraz podczas równoczesnego skojarzenia w procesie ciągnienia drgań wzdłużnych ciągadła monolitycznego oraz promieniowych drgań ciągadła dzielonego. The “drawing-swaging" process involving ultrasonic activation of sectional drawing die perpendicularly to the axis of wire subject to deformation extorts active radial distortions ensuring significant increase in formability of material being drawn. It can be assumed, that change of traditional drawing process on ultrasonic material "swaging" in sectional drawing die cone will enable deformation hardly deformable materials. The study discusses test results obtained for drawing supported by ultrasonic radial forging of material in sectional drawing die cone and drawing process schemes involving the use of longitudinal vibrations of monolithic drawing die and radial vibrations of sectional drawing die, which are simult[...]

Odkształcalność wybranych gatunków stali kwasoodpornych w procesie ciągnienia wielostopniowego drutu na zimno


  W artykule opisano obszerny zakres badań dotyczących zachowania się stali austenitycznych poddanych dużemu odkształceniu plastyczne- mu na zimno. Badaniom poddano pięć gatunków stali, wybranych spośród kilkunastu rozpatrywanych. Badano zmiany własności mecha- nicznych stali w funkcji wielkości odkształcenia, w procesie wielostopniowego ciągnienia na zimno drutu okrągłego. Po przeprowadzeniu odpowiednich procesów odkształcenia oraz wykonaniu badań laboratoryjnych, potwierdzono występowanie zjawiska lokalnego wzrostu zapasu plastyczności, spowodowanego spadkiem granicy plastyczności stali, w zakresie bardzo dużych wartości odkształcenia. Wyznaczono również doświadczalnie charakterystyki badanych materiałów, w postaci krzywych twardości. The paper covers an extensive research work on the behaviour of austenitic steels subjected to heavy cold plastic deformation. Five steel grades were investigated, after being selected from among the twelve steels under consideration. The research was focused on the variations of mechanical properties as a function of the amount of deformation, in a multi-pass cold drawing of a round wire. The realization of deformation processes followed by suitable laboratory research allowed to confirm the occurrence of a phenomenon of local increase of plasticity margin, resulting from the drop of a yield strength of steel observed at very large deformations. The material characteristics, in a form of hardness curves, were also experimentally determined. Słowa kluczowe: drut, stal kwasoodporna, odkształcalność, ciągnienie wielostopniowe, własności mechaniczne, zapas plastyczności Key words: wire, acid resistant steel, formability, multi-pass drawing, mechanical properties, plasticity margin.1. Wprowadzenie. Tematyka opisywanej pracy obejmuje badania zjawisk natury mechanicznej i struk- turalnej, zachodzących w stopach metali poddanych odkształceniu plastycznemu o dużej intensywności oraz realizowanemu w szczególnych warun[...]

Zastosowanie drutów ze stali specjalnych do produkcji wyrobów finalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wybrane aspekty technologii produkcji drutów okrągłych i płaskich ze stali odpornych na korozję oraz mosiądzu. Przedstawiono przykładowe zastosowanie takich drutów w dalszym głębokim przetwórstwie, jako półproduktu do wytwarzania wysokiej jakości wyrobów finalnych. Podkreślono współzależność pomiędzy jakością drutu, wynikającą z prawidłowo zaprojektowanej technologii produkcji, a końcowymi własnościami gotowych wyrobów. Wytworzono partie próbne wybranych do analizy wyrobów, a następnie poddano je badaniom jakościowym, których wyniki wykazały wymagany wysoki poziom ich własności użytkowych. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 283 Selected aspects of production technology of round and flattened wires of stainless steels and brass were presented in the paper. Example application of such wires in further deep processing, as semifinished products in the manufacturing of high-quality final products, was described. Emphasis was put on the correlation between the quality of wire, resulting from properly designed production technology, and final product properties. Preproduction batches of the analysed wire products were manufactured and then subjected to quality testing, which showed the required high level of their final properties. Słowa kluczowe: drut, stale specjalne, głębokie przetwórstwo na zimno, wyroby z drutu, wkręty do szczególnych zastosowań, wymagania jakościowe Key words: wire, specialty steels, deep cold processing, wire products, special-purpose screws, quality requirements 1. Wprowadzenie. Techniczne standardy współczesności wiążą się z zastosowaniem wyrobów, którym stawiane są wysokie wymagania jakościowe. Mają one cechować się dużą trwałością, wysoką estetyką i funkcjonalnością. Do wyrobów spełniających takie wymogi należą wyroby wykonane z drutu ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Opanowanie i uruchomienie produkcji drutów o różnym kształcie przekroju poprzecznego, z różnych gatunków stali i o ba[...]

Zastosowanie oszczędnościowych stali odpornych na korozję do głębokiego przetwórstwa na zimno


  W artykule przedstawiono analizę możliwości zastąpienia standardowych stali austenitycznych gatunkami alternatywnymi, w procesach wytwarzania wybranych wyrobów głęboko przetworzonych na zimno. W wyniku realizacji prac badawczych opracowano podstawy technologiczne, stwarzające warunki do uruchomienia produkcji szerokiego zakresu wyrobów, przeznaczonych do pracy w różnych środowiskach agresywnych, przy zastosowaniu stali oszczędnościowych. The paper presents the analysis of a possibility to substitute standard austenitic steels with alternate steel grades, in the manufacturing of selected deep-cold-processed products. As a result of the realized research work, the technological basis was elaborated, creating the conditions to start the production of a wide product range destined for working in different corroding media, with application of alternate steel grades. Słowa kluczowe: stale oszczędnościowe, stale konwencjonalne, głębokie przetwórstwo, technologia, jakość wyrobu Key words: alternate steels, standard steels, deep processing, technology, final product quality 1. Wprowadzenie. Producenci wyrobów ze stali nierdzewnych, kwasoodpornych i żaroodpornych bazują na kilku podstawowych gatunkach, takich jak AISI 304, 316L czy 314. Jedną ze wspólnych cech tych stali jest duża zawartość niklu. Nikiel oraz molibden, jako składniki stopowe, mają zasadnicze znaczenie dla wysokości tzw. dodatku stopowego, a tym samym decydują o cenie stali. Wśród producentów istnieje tendencja do poszukiwania gatunków alternatywnych w stosunku do stali konwencjonalnych, których zastosowanie pozwoli obniżyć koszty, przy zachowaniu takich samych własności materiału. Gatunki oszczędnościowe mogą obejmować stale ferrytyczne, martenzytyczne, duplex (austenitycznoferrytyczne), a także stale austenityczne z obniżoną zawartością niklu. Dobór konkretnego gatunku alternatywnego musi być oparty na analizie rzeczywistych warunków pracy danego wyrobu oraz wymagań ekspl[...]

Badania mechanizmu zmian plastyczności w stali AISI 302 ciągnionej z bardzo dużymi odkształceniami

Czytaj za darmo! »

drut ze stali austenitycznej aiSi 302 poddano procesowi ciągnienia wielostopniowego, stosując duże odkształcenie całkowite. Przeprowadzono badania własności mechanicznych drutu przed odkształceniem oraz po każdym ciągu. Wyniki tych badań uwidoczniły specyficzne zmiany plastyczności w zakresie 80÷95 % redukcji przekroju. Podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu zachodzenia obserwowanych zmian własno[...]

Odporność stali nierdzewnych w wysokich temperaturach spalin: ropy, węgla i gazu

Czytaj za darmo! »

Tysiące różnorodnych elementów ze stali nierdzewnych pracuje w środowiskach o dużej agresywności. Artykuł, w ujęciu syntetycznym, prezentuje wycinek obszernych badań i prac nad zastosowaniem oszczędnościowych stali nierdzewnych do wytwarzania głęboko przetworzonych wyrobów bez obniżenia ich własności, jakości i trwałości. Przedstawiono wyniki badań wpływu atmosfery gorących spalin na zachowanie się wybranych gatunków stali nierdzewnych. Thousands of various elements of stainless steels work in highly aggressive media. The paper presents synthetically a part of extensive research work on the application of alternate stainless steels to the production of deep-processed products, without lowering their properties, quality and durability. The results of investigations were presented, con[...]

Analiza procesu kształtowania wkrętów specjalnych ze stali kwasoodpornej z wykorzystaniem krzywej twardości DOI:10.15199/24.2019.4.8


  Wprowadzenie. Wzrastające zapotrzebowanie na złącza śrubowe wykonane ze stali o specjalnych własnościach, a równocześnie problemy jakie mogą pojawiać się przy uruchamianiu produkcji takich wyrobów, stwarzają konieczność prowadzenia badań w obszarze tej grupy materiałów, a w efekcie opracowania odpowiednich procesów technologicznych [2,4,6,8]. Zapotrzebowanie rynkowe na tego typu produkty wzrasta przede wszystkim w takich branżach jak przemysł spożywczy, chemiczny czy budownictwo. Wytwórcy dążą również do poszerzania swojego profilu produkcji o asortyment wkrętów o specjalnym przeznaczeniu, np. samowiercących, samogwintujących, o dużym stosunku średnicy łba do średnicy rdzenia czy też posiadających specjalny rodzaj gwintu. Problemy występujące przy operacji formowania łba śruby mają szczególne znaczenie z punktu widzenia możliwości wykonania wkręta ze stali specjalnej. Jest to silnie związane z faktem, iż umocnienie materiału jest tutaj z reguły bardziej intensywne niż w przypadku stali niestopowych. Właściwym podejściem, poprzedzającym opracowanie technologii procesu kształtowania wkręta wraz z projektem stosownych narzędzi odkształcających, jest przeprowadzenie analizy teoretycznej rozkładu odkształcenia i naprężenia w formowanym materiale [12, 13]. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do właściwego doboru materiału na wkręty, zaprojektowania operacji kształtowania, a także doboru materiału na narzędzia oraz ich geometrii [5, 7, 9, 10, 14]. W artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń intensywności odkształcenia, opisując badany gatunek Rys. 1. Kształt i wymiary analizowanego wkręta Fig. 1. Shape and dimensions of the screw under investigation 2019 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE s. 134 materiału, jak również wyniki obliczeń teoretycznych. Wyznaczono dla badanej stali zależność pomiędzy twardością i intensywnością odkształcenia, czyli krzywą twardości. Umożliwiło to uzyskanie rozkładów odkształcenia w różnych obszarach kszt[...]

 Strona 1